Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 22 lutego 2018 roku

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2018

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się 22 lutego 2018 roku w sali posiedzeń budynku Urzędu Miasta Helu.

Godzina rozpoczęcia 9:00 godzina zakończenia 12:15

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesję otworzył przewodniczący rady Arnold Antkowski, przywitał radnych
i zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 12 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokółu).

Nieobecni: Ewa Wójcik, Marek Chroń, Marcin Daraż.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za” (porządek obrad stanowi załącznik do protokółu).

3.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół z XXXVI sesji Rady Miasta Helu został przyjęty 11 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się.

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności bieżącej stanowi załącznik do protokółu.

Radna Janiak poprosiła o informacje dotyczącą pkt. pierwszego sprawozdania.

Zastępca Burmistrza pan Pałkowski powiedział, że:

- trwają procedury dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę pierwszego z trzech budynków mieszkalnych;

- Starosta Pucki zażądał, aby w ramach procedury przedstawiona została opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie oddziaływania tej inwestycji na obszary Natura 2000;

- opinia, która została przysłana przez RDOŚ w Gdańsku zobowiązuje do przeprowadzenia pełnej procedury oddziaływania na środowisko (Natura 2000), w związku z czym opracowywany jest raport, który zostanie przedłożony do w/w instytucji oraz udostępniony do wglądu opinii publicznej;

- w trakcie spotkania, o którym mowa w pkt. pierwszym sprawozdania burmistrz Helu uzyskał deklaracje, że procedury będą sprawnie, bez zbędnej zwłoki realizowane.

Przewodniczący Rady poprosił o rozwinięcie pkt. drugiego i czwartego sprawozdania burmistrza Helu.

Zastępca Burmistrza pan Pałkowski poinformował, że spotkanie z generalnym dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dotyczyło zoorganizowania w Helu uroczystości obchodów 100-leci odzyskania niepodległości. Ze strony Wojewody padła propozycja, aby uroczystość odbyła się na Cyplu helskim i połączona została z ustawieniem masztu z flagą państwową. W trakcie spotkania padła deklaracja ze strony wojewody dotycząca pomocy
w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na ustawienie masztu na cyplu.

Zastępca Burmistrza pan Pałkowski poinformował, że spotkanie burmistrza Helu
z dyrektorem Muzeum Marynarki Wojennej dotyczyło sprowadzenia do Helu oryginalnego działa z Baterii Laskowskiego, które obecnie jest w Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte.

5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Brak pytań odnośnie sprawozdania burmistrza Helu z wykonania uchwala Rady. Sprawozdanie zostało przyjęte.

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Radna Pieszak zapytała jak to jest z wysyłaniem zaproszeń na Noworoczne spotkanie Seniorów organizowanym przez MOPS w Helu do osób tymczasowo zameldowanych
w Helu, czy one także mogły by w nim uczestniczyć oraz co, z osobami niepełnosprawnymi, które nie mogą brać udział w tym balu. Czy MOPS w Helu przewidział dla osób niepełnosprawnych rekompensatę za brak możliwości udziału w balu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że od kilku lat nie meldunek jest ważny, a nie miejsce zamieszkania i że najważniejszą rzeczą jest miejsce składania rocznego zeznania podatkowego. Należy iść z duchem czasu i seniorzy, którzy mieszkają od wielu lat w Helu bez zameldowania na pobyt stały, ale są aktywnymi mieszkańcami, również powinni być zapraszani na Noworoczne Spotkanie Seniorów.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne pisma.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) zmiany uchwały Rady Miasta Helu Nr XXX/174/17

Zastępca Burmistrza pan Pałkowski odczytał pisma dotyczące sprzedaży nieruchomości
o której mowa w projekcie uchwały oraz powiedział, że zmiana, która ma nastąpić
w omawianym projekcie uchwały jest to zmiana „kosmetyczna”, w miejsce, gdzie były wpisane osoby fizyczne wpisana została spółka.

Radny Łazur stwierdził, że gdyby znane były radzie pisma wcześniej odczytane nie potrzebna byłaby dyskusja i nie byłoby wątpliwości co do uchwały.

Radna Janiak powiedziała, że praktyką było uchylanie uchwały i powoływanie nowej.

Zastępca Burmistrza pan Pałkowski powiedział, że jeśli zmiana jest „kosmetyczna”
to robione jest to przez zmianę uchwały, jeśli zmieniane jest dużo w treści uchwały to łatwiej jest uchwalić nową. Wszystko zależy od zakresu zmian.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVII/215/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Helu.

b) zmiana uchwały nr XXXIV/197/17 Rady Miasta Helu z dnia 30.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
im. Obrońców Helu w Helu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Helu w Helu
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu.

Zastępca Burmistrza pan Pałkowski poinformował, że zmiana wynika z błędnego określenia w pierwotnej uchwale sposobu publikacji uchwały.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVII/216/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/197/17 Rady Miasta Helu z dnia 30.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Helu w Helu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Helu w Helu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu.

9.Wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady poinformował, że nastąpiła zmiana terminu sesji majowej, sesja Rady Miasta Helu zaplanowana została na 24 maja br.

a) Informacja o działalności Stowarzyszeń wykorzystujących fortyfikacyjne obiekty miejskie.

Dyrektor Helskiego kompleksu Muzealnego pan Waśkowski przedstawił sprawozdanie Helskiego Kompleksu Muzealnego Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu” za 2017 rok (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu)

Przewodniczący Rady poinformował o chęci nawiązania bliższych stosunków z Muzeum Kolei Helskich przez przedstawicieli Żnińskich Kolei Wąskotorowych z partnerskiej gminy Gąsawa oraz wyraził nadzieję na dojazd helskiej kolei wąskotorowej do centrum miasta.

Radna Borucka czy jest wystarczająco dużo miejsca dla ptaszarni i uli.

Dyrektor Helskiego Kompleksu Muzealnego pan Waśkowski odpowiedział, że na brak miejsca nie można narzekać.

Pan Artur Tyrański przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Alternatywny Cypel (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Radna Borucka zapytała czy wystawa poświęcona Alfonsowi Malickiemu, obrońcy Helu będzie jeszcze eksponowana i czy w 2018 roku planowana jest jeszcze wystawa o innej tematyce.

Pan Artur Tyrański powiedział, że planowana jest ponowna ekspozycja, a jeśli chodzi
o wystawę o innej tematyce wciąż trwają rozmowy dotyczące jej tematu.

Radna Borucka pogratulowała Stowarzyszeniu akcji „Posprzątaj swój Cypel”.

Pan Karol Wójcik przedstawił sprawozdanie Stowarzyszenia Terra Helensis (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Przewodniczący Rady pogratulował Stowarzyszeniu organizacji rekonstrukcji polskich oraz życzył wielu odwiedzających.

Radna Borucka zapytała skąd się wzięła nazwa Stowarzyszenia Terra Helensis

Pan Karol Wójcik odpowiedział, że nazwa pochodzi z łaciny Terra – ziemia, Helensis – helska czyli Ziemia Helska i nawiązuje do historii Helu.

Sprawozdania zostały przyjęte.

b) Sprawozdanie z analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ZSO Hel.

Dyrektor ZSO pani Irena Sojecka omówiła sprawozdanie z analizy wydatków
na wynagrodzenie nauczycieli ZSO w Helu (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Radna Fiedorczyk zapytała czy ilość etatów w szkole 41,66 ma przełożenie na ilość nauczycieli zatrudnionych.

Dyrektor ZSO pani Irena Sojecka odpowiedziała, że zatrudnionych jest czterdziestu dwóch nauczycieli.

Radna Borucka poprosiła o podanie ilości nauczycieli mianowanych, kontraktowych, stażystów i dyplomowanych oraz ilość uczniów.

Dyrektor ZSO pani Irena Sojecka powiedziała, że w tej chwili nie pamięta dokładnej ilości, wyjaśniła, że nauczyciele dyplomowani to tacy, którzy mają najwyższy stopień awansu. Uczniów w szkole jest ok. 360, jest jedna klasa siódma, dwie klasy szóste, dwie klasy piąte
i jedna klasa czwarta.

Radna Borucka czy w związku z malejącą liczbą uczniów w szkole planowane jest zmniejszenie ilości etatów dla nauczycieli.

Dyrektor ZSO pani Irena Sojecka odpowiedziała, że w szkole zatrudnieni są stażyści na czas określony i ich umowa rozwiązuje się automatycznie, wszystko zależy z jakim nauczycielem podpisana jest umowa, czy jest to nauczyciel dyplomowany czy kontraktowy. Będą ograniczone etaty, ale zgodnie z kartą nauczyciela, nauczyciel musi wyrazić zgodę. Zwolnienia to koszty związane z odprawą. Kodeks pracy i karta nauczyciela określa na jaki okres należy zatrudnić nauczyciela. Plan pracy szkoły planowany jest tak, aby nie zwiększać zatrudnienia.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

c) Zapoznanie Rady Miasta ze stanem spraw spornych z udziałem miasta Helu oraz spraw w sądach.

Radca prawny pan Tomczyk powiedział, że stara się aby sprawy sporne były załatwiane polubownie, ale nie ze wszystkimi sprawami jest to możliwe i niektóre trafiają do sądu. Aktualnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczy się jedna sprawa i jest
to skarga na bezczynność burmistrza Helu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że sąd to jedyne rozwiązanie sprawy pana Malinowskiego, gdyż sprawa ta ciągnie się od lat.

Radny Sługocki zapytał czy prowadzone są sprawy przeciwko dłużnikom.

Radca prawny pan Tomczyk odpowiedział, że prowadzone jest jedno postępowanie egzekucyjne, na kwotę poniżej czterech tysięcy złotych.

d) Sprawozdanie z działalności Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Spółka z o.o.
w 2017 roku, plan działalności w 2018 roku.

Prezes Zarządu pani Kosińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Spółka z o.o. w 2017 roku, plan działalności w 2018 roku (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu)

Radny Sługocki zapytał o sanitariaty, o stację paliw, czy „jajo burmistrza” wykorzystywane jest dla ruchu żeglarskiego oraz jaką ilość jachtów jednorazowo jest w stanie pomieścić port w Helu.

Prezes Zarządu pani Kosińska powiedziała, że:

- obiekt pracuje w kwietniu, maju i czerwcu i nie jest w stanie bez ponoszenia kolejnych nakładów inwestycyjnych największego ruchu;

- złożony został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;

- trwają starania o dofinansowanie inwestycji, przebudowy obiektu;

- konieczne do przeprowadzenia są remonty nabrzeży w porcie z uzyskanych;

- kontenery sanitarne będą ustawione w br.

- stacja paliw przewidziana została na pirsie kaszubskim, rozpisany został przetarg, umowa została rozwiązana;

- nie ma z interesowania ze strony wyspecjalizowanych firm na prowadzenie stacji paliw;

- do mariny wchodzi do sześćdziesięciu jachtów;

- jeśli jest potrzeba jachty cumują w całym porcie;

- 15 sierpnia 2016 roku w porcie helskim zacumowało 80 jachtów;

- w „jaju burmistrza” zaplecze sanitarne dla mariny funkcjonuje przed sezonem i po sezonie;

Radna Turzyńska zapytała, czy jeśli nie zostaną pozyskane środki z konkursu Polska-Rosja na zaplecze sanitarne będą musiały zostać wydane środki własne.

Prezes Zarządu pani Kosińska odpowiedziała, że tak jest.

Radna Turzyńska powiedziała, że zaplecze sanitarne jest bardzo ważne dla żeglarzy, pozwalało by to większej ilości jachtów przypływać do Helu.

Radny Dzikowski zapytał, czy mieszkańcy Helu posiadają ulgi przy opłacie portowej i czy planowany jest montaż pochylni dla ułatwienia wodowania.

Prezes Zarządu pani Kosińska powiedziała, że głębokości w porcie nie pozwalają na montaż pochylni, stawki dla jednostek mieszkańców Helu są małe i nie widzi możliwości rozróżniania ich dla mieszkańców i osób nie zamieszkujących w Helu. Opłaty kwartalne płacone przez helan są dużo niższe niż opłaty płacone za stawkę dzienną, dobową przez obce jednostki.

Radna Pieszak stwierdziła, że marina stojąca w porcie helskim nie spełnia żadnych warunków, pieniądze na jej budowę zostały „wyrzucone w błoto” i stanowi problem.

Przewodniczący Rady czy z dochodów z działalności, którą prowadzi port można planować jego remont.

Prezes Zarządu pani Kosińska powiedziała, że dochody portowi przynosi opłata za postój wpływających kutrów i dzierżawa z urządzeń, które pracują dla wyładunków. Jednocześnie podkreśliła, że bez środków zewnętrznych port nie jest w stanie utrzymać swojej infrastruktury i może dojść do sytuacji, w której miasto będzie musiało dołożyć środki.

Przewodniczący Rady powiedział, że cieszy się z tego, iż port helski zajmuje czołową lokatę dotyczącą ilości wyładunków, ale niestety te wyładunki nie przekładają się na realne dochody, które można by przeznaczyć na inwestycje w porcie i w gminie.

Radny Boszke zapytał o kwestię związaną z wodowanięm jednostek w porcie i czy
w przyszłości jest planowany montaż pochylni.

Prezes Zarządu pani Kosińska odpowiedziała, że w helskim porcie nie jest możliwy montaż pochylni ze względy na małą głębokość akwenu oraz brak umiejscowienia ze względu
na dużą ilość prywatnych nieruchomości na jego terenie.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

10. Odpowiedzi na interpelacje i pytania w sprawach bieżących oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Pracownik MOPS w Helu pani Mosór odpowiedziała na pytanie zadane w pkt. 6 mówiąc:

- MOPS w Helu od dwudziestu ośmiu lat organizuje Noworoczne Spotkanie Seniorów posiłkując się listą stałych mieszkańców Helu;

- istnieje możliwość, aby w kolejnych latach wziąć pod uwagę osoby, które czasowo
są zameldowane;

- impreza jest organizowana i przychodzą osoby na tyle sprawne, że mogą przyjść;

- Noworoczne Spotkanie Seniorów organizuje niewiele gmin;

- dawniej dawane były seniorom paczki świąteczne, ale duża część osób była z nich nie zadowolona i odstąpiono z tej praktyki;

Pani Mosór wyraziła swoją prywatną opinię mówiąc, że zaniesienie ciastka ze spotkania osobie niepełnosprawnej lub danie dwudziestu, trzydziestu zlotach byłoby upokarzające i nie widzi możliwości z tej sytuacji. Jednocześnie wyraziła nadzieję na wspólne rozwiązanie tej sytuacji i dojście do wspólnego porozumienia.

Przewodniczący Rady powiedział, że członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zajmą się tematem.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

1. Porządek obrad.

2. Listy obecności.

3. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta za okres od 17.01.2018 r. do 13.02.2018 r.

5. Projekty uchwał.

8. Uchwały podjęte.

9. Sprawozdanie z działalności Helskiego Kompleksu Muzealnego Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu” za 2017 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Alternatywny Cypel.

11. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Terra Helensis.

12. Sprawozdanie z analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ZSO Hel

13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o.o. z siedzibą w Helu za 2017 rok.

 

Na …….. sesji Rady Miasta Helu …………………. 2018 roku protokół z XXXVII sesji został zatwierdzony głosami:

 

„za”

-

 

„przeciw”

-

 

„wstrzymującymi się”

-

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirela Figurska 14-03-2018 07:52:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirela Figurska 14-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirela Figurska 14-03-2018 07:52:00