Informacja w zakresie wyborów ławników w 2011 roku.

Burmistrz Helu

ul. Wiejska 50

84-150 Hel

Hel, dnia 14 czerwca 2011 roku.

Znak sprawy: RM.533.1.2011

 

INFORMACJA

W ZAKRESIE WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

Informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.),

w dniu 30 czerwca 2011 roku

upływa termin zgłaszania Radzie Miasta Helu kandydatów na ławników.

Zgodnie z w/w Ustawą najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, Rada Miasta Helu powinna dokonać wyboru nowych ławników do sądów:

 • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku,
 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627)  - przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2011roku.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

PODMIOTY UPRAWNIONE MOGĄ ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Helu po 30 czerwca 2011 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada stwierdza w drodze uchwały.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi kandydat na ławnika.
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  funkcji  ławnika;
  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Miasta Helu  podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Informacje dodatkowe.

 • Rada Gminy zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 • Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu w:
  • pok. nr 204 (obsługa Rady Miasta Helu – nr tel. 58 6777252),
  • pok. nr 205 (sekretarz miasta Helu -  nr tel. 58 6777261).

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:

 • przesłać pocztą na adres: Rada Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Helu),

albo

 • złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Helu, w godzinach jego pracy.

 

Załączniki:

Burmistrz

Mirosław Wądołowski

Załączniki do pobrania

1 karta_zgA_oszenia_na_lawnika.pdf (PDF, 45KB) 2011-06-15 10:55:46 504 razy
2 lista_popierajacych_lawnika_2011.doc (DOC, 12KB) 2011-06-15 10:55:46 436 razy
3 oswiadczenie2.doc (DOC, 22KB) 2011-06-15 10:55:46 423 razy
4 315_karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika-1.doc (DOC, 61KB) 2011-06-15 10:55:46 436 razy
5 2011.06.14_INFORMACJA_BURMISTRZA_HELU.pdf (PDF, 1.MB) 2011-06-15 10:55:46 558 razy
6 oswiadczenie_1.doc (DOC, 23KB) 2011-06-15 10:55:46 424 razy
7 oswiadczenie3.doc (DOC, 23KB) 2011-06-15 10:55:46 428 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 15-06-2011 10:55:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 15-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 16-06-2011 10:56:38