SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA W HELU ZA 2012 r.

Hel, 20 maja 2013 roku.

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI

ZESPOŁU ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA W HELU

ZA 2012 r.

 

Kierownik ZZOM

Ryszard Burczyk

 

 

 

Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu prowadzi działalność na podstawie aktu założycielskiego - uchwały Nr XVI/109/91 Rady Miejskiej w Helu z dnia 5 grudnia 1991 r.
w sprawie powołania zakładu budżetowego oraz statutu zakładu budżetowego będącego załącznikiem do uchwały Nr XXVIII/176/08 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego pod nazwą Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu. Powstał na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Helu.

 

Do zadań ZZOM należy:

 

1)        sprawowanie administracji nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi;

2)        utrzymanie i eksploatacja substancji mieszkaniowej stanowiącej własność Miasta;

3)        oczyszczanie miasta, konserwacja i budowa zieleni miejskiej;

4)        utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy;

5)        zbieranie nieczystości stałych i płynnych i wywóz na składowiska odpadów;

6)        prowadzenie działalności w zakresie utrzymania gminnych dróg, ulic i placów;

7)        sprawowanie zarządu cmentarza komunalnego i świadczenie usług cmentarnych;

8)        produkcja i dostawa wody, konserwacja urządzeń wodnych, sieci i stacji uzdatniania wody;

9)        przyjmowanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalni miejskiej, sprawdzanie jakości ścieków oczyszczonych;

10)    prowadzenie badań ścieków w zakresie możliwości własnego laboratorium;

11)    konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków;

12)    prowadzenie robót remontowo­-budowlanych i instalacyjnych oraz usług transportowych na rzecz Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych;

13)    zarządzanie miejską halą sportowo-widowiskową i współorganizowanie imprez sportowych w hali.

 

 

SUBSTANCJA MIESZKANIOWA

 

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/128/2004 Rady Miasta Helu z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Helu, zasób mieszkaniowy Gminy to 64 lokale mieszkalne. Zakład na dzień 31 grudnia 2012 zarządza 87 lokalami mieszkalnymi w tym 23 wykupionymi.

Szerszy opis substancji mieszkaniowej został wykonany w sprawozdaniu ze stanu zasobów mieszkaniowych i zasad zarządzania tym mieniem za rok 2012.

 

Wykaz zasobów mieszkaniowych przedstawiono w załączniku do sprawozdania ze stanu zasobów mieszkaniowych i zasad zarządzania tym mieniem za rok 2012.

 

Występuje następujący podział lokali mieszkalnych:

 

II kategoria

21 lokali

o łącznej powierzchni

513,03 m2

III kategoria

15 lokali

o łącznej powierzchni

431,81 m2

IV kategoria

24 lokale

o łącznej powierzchni

1130,00 m2

V kategoria

4 lokale

o łącznej powierzchni

184,30 m2

 

 

DANE KOSZTOWE ADM

 

L.p.

 

 

Wyszczególnienie

 

 

 

Koszt

Sprzedaż

wpływy

(Urząd Miasta)

Różnica

[zysk lub strata(-)]

1.

 

Eksploatacja

 

183.352,46

75.672,81

-  106.679,65

2.

 

Remonty

 

43.801,56

(0,00)

- 43.801,56

 

Na remonty budynków mieszkalnych wydatkowano kwotę 43.801,56 zł wszystkie te środki pochodzą ze środków wypracowanych przez ZZOM Hel. Wartość remontów jest wyższa  niż w roku 2011. Szczegółowy „Wykaz przeprowadzonych robót remontowych” przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania ze stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych i zasad zarządzania tym mieniem za rok 2012.

 

Zadłużenie za najem lokali mieszkalnych na dzień 31-grudnia wynosiło persaldem 100.535,73 zł   i było nieco wyższe niż w roku 2011.

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W MIEŚCIE

Oczyszczanie miasta polega na systematycznym sprzątaniu ulic i placów w mieście i jego poboczy. W szczególności opróżnianie śmietniczek ulicznych w sezonie letnim w systemie dwuzmianowym, a nawet trzykrotnie – rano, w południe oraz w godzinach popołudniowych, równocześnie zbierane są śmieci - /papiery, reklamówki/ oraz „śmieci podrzutki”. W dni wolne od pracy ustalane są dyżury sprzątania miasta i opróżniania koszy ulicznych. Sprzątanie ścieżki rowerowej i poboczy drogi na trasie Hel - Jurata, usuwanie piasku z bulwaru, codzienne sprzątanie w sezonie targowiska, przekopywanie znaków drogowych, naprawa powyginanych znaków drogowych, częste sprzątanie i naprawa placu zabaw przy blokach przy ul. Leśnej, przy ul. Przybyszewskiego, przy ul. Steyera, grabienie wzdłuż ogrodzenia szkoły, wywóz gałęzi i trawy, przycinanie gałęzi „wychodzących” na światło ścieżki rowerowej, na cyplu, ręczne zamiatanie i wywóz piasku z ulic w mieście. Rozwożenie ławek, przewóz plandeki, rozkładanie plandeki na scenę i składanie jej po sezonie, przewóz podestów, zwożenie ławek i stołów, codzienne sprzątanie plaży, przewóz bramek z hali na plażę, przewóz stołów ze szkoły do remizy, łatanie dziur na ścieżce rowerowej. Rozwieszanie i ściąganie  flag w mieście na uroczystości – kilka razy w roku, oczyszczanie z piasku studzienek na bulwarze, usuwanie traw ze ścieżki rowerowej, sprzątanie bocznych przejść do ul. Wiejskiej, naprawa i montaż koszy ulicznych, sprzątanie terenu przy drodze Hel – Bór, rozwożenie pojemników na ośrodki wczasowe, wywóz gałęzi z ulic przycinanych przez Zakład Energetyczny, wymiana ławek na bulwarze, naprawa elementów na placu zabaw, usuwanie wiatrołomów po wichurze, wywóz ławek i schodów z bulwaru na oczyszczalnię, usuwanie palików betonowych okalających drzewa wzdłuż ul. Wiejskiej. Poza tym wykonywano grabienie traw na plaży, mycie wiat przystankowych, dwa razy w roku prowadzona jest tzw. wystawka – odpady na sprzęt RTV, AGD i sprzęt elektroniczny, akcje „Sprzątanie Świata”, sprzątanie przy garażach – ul. Kuracyjna i Steyera, sprzątanie drogi prowadzącej na cypel, w sezonie letnim często wymieniano kosze uliczne i naprawiano ławki. Odnawiano ławki w parkach. Uzupełniano ławki przy drodze na plażę bałtycką, udrażniano odpływy z ulic, sprzątano boisko piłki nożnej oraz terenu przyległego do boiska.

Dyżury Akcji Zimowej, posypywanie mieszanką piasku i soli trasy Hel - Jurata, całego miasta, ręczne posypywanie piaskiem chodników, odśnieżanie chodników, wywóz śniegu z ulic.

 

Wykonywane są również prace na usługi oraz prace do natychmiastowej wykonalności na polecenie przełożonych.

 

wywóz śmieci z targowiska                                     15,40  m3

z ulic                                                                       301,90 m3                   

wywóz śmieci plaża                                               109,56 m3      /Bałtyk + Zatoka/             

śmieci z cmentarza                                                 113,80 m3

 

Koszty działu oczyszczania ulic:                              575.834,91 zł

            przyznane środki z Urzędu                            213.423,59 zł

Koszt własny  z (AZ)                                     659.404,24 zł

Strata                                                          -  438.704,53 zł

 

Na dziale akcja zimowa (AZ) wystąpiła strata ze względu na to, że nie ma osobnego dofinansowania do tego działu, finansowanie następuje ze środków na utrzymanie ulic i placów oraz środków własnych. ZZOM Hel zajmuje się utrzymaniem drogi wojewódzkiej 216 latem jest to odcinek od skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Kmdr Przybyszewskiego do przejazdu kolejowego, a zimą odśnieżanie i posypywanie mieszanką soli i piasku w okresie od stycznia do kwietnia 2012 r. drogi wojewódzkiej z Helu do skrzyżowania z ul. Kasztanową w Juracie. Wynagrodzenie z ZDW Gdańsk za 2012 rok wynosiło 7.276,12 zł.

 

KONSERWACJA ZIELENI

Utrzymanie zieleńców w mieście rozpoczęto cięciem sanitarnym krzewów wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego. Przycięto krzewy i trawę ozdobną rosnące w parkach. W parkach i na skwerkach wygrabiono i wywieziono liście. Zakupioną korę rozsypano pod krzewy w parkach i na skwerku przy ulicy Leśnej. Uzupełniono ziemię w pergolach rozstawionych w mieście. Zakupiono ziemię i rozplanowano na jednym z sektorów w parku Myślisza. Dwukrotnie sadzono w barwach miasta kwiaty na skwerku przy Urzędzie Miasta w kwietniu - bratki  oraz aksamitki i żeniszek w lipcu. Posadzono kwiaty w kwietnikach wiszących na lampach przy Hali Sportowej oraz w pergolach z planem miasta i tablicami informacyjnymi rozstawionych w różnych punktach miasta. Łącznie posadzono 2190 szt. sadzonek kwiatów (bratki, pelargonie, szałwię, begonię aksamitki, starce).

Regularnie koszono trawniki w parku Myślisza, Obr. Helu, Żeromskiego, Bulwarze Nadmorskim, na skwerku przy Urzędzie, na placu zabaw dla dzieci przy ulicy Leśnej oraz w pasach zieleni przyulicznej: ul. Wiejska, Sikorskiego, Steyera, Rybackiej, Portowej, Leśnej, Kaszubskiej, Helskiej. Koszono trawę wzdłuż ścieżki rowerowej na trasie Hel-Jurata.

Kilkakrotnie obcinano żywopłot na Bulwarze Nadmorskim i przy Hali Sportowej. 

Pielęgnowanie krzewów w parkach i roślin sezonowych (kwiatów) na rabatach i kwietnikach. Prace polegały na regularnym  odchwaszczaniu i usuwaniu przekwitniętych kwiatów. Wielokrotnie  odchwaszczano alejki w parkach przy użyciu sprzętu ręcznego oraz wykonano opryski alejek środkami chwastobójczymi. W okresach bezdeszczowych podlewano kwiaty. 

Na bieżąco utrzymywano czystość alejek w parkach usuwając zanieczyszczenia (niedopałki papierosów, kapsle, papiery, folie itp).

 

Koszt własny utrzymania zieleni wyniósł:                120 007,44 zł

Środki z Urzędu Miasta                                              42 381,53 zł 

Strata                                                                         - 77 625,91 zł

 

ZARZĄD CMENTARZEM KOMUNALNYM

Cmentarz komunalny jest obiektem, który wymaga inwestowania. Częściowo zniwelowano część terenu, wykopano krzewy dzikich róż, przycięto żywopłot.

Przygotowano podłoże na mogile zbiorowej do nasadzenia kwiatów. Sadzenie kwiatów, podlewanie w czasie letnim, usuwanie chwastów, wygrabianie liści i bieżące sprzątanie cmentarza i obejścia wokół cmentarza. Wykonano naprawę zamków w bramkach ogrodzenia. Generalne sprzątanie cmentarza przed każdą uroczystością mającą miejsce na cmentarzu komunalnym. Usunięto połamane w czasie sztormu gałęzie z drzew, wyrównano płytki chodnikowe. Mechaniczne zamiatanie alejek.

 

Na cmentarzu odbyło się 29 pogrzebów.

Wykopano:                          29 mogił  o 3 więcej niż w 2011 r.

Wywieziono  śmieci:         113,80 m3    

Zużyto wody:                    208,00 m3                                              

Sprzedaż:                        37.252,12 zł

Koszt                              26.404,32 zł

 

 

W RAMACH OBSŁUGI URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI
WODNEJ I KANALIZACYJNEJ
:

Zestawienie wydobycia, sprzedaży i zużycia na cele technologiczne SUW oraz strat na sieci wodociągowej (m3) w poszczególnych kwartałach 2012 r.

 

 

 

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

suma

Wydobycie wody

 

53720

61425

85691

49753

250589.00

W tym na cel technologiczny  SUW

 

2267

2282

2481

2457

9487.00

Woda na miasto

 

51453

61425

85691

49753

250589.00

Sprzedaż wody ogółem

 

33884,20

43261,20

62911,40

31442,30

171683,10

 

W roku 2012 na sieci wodociągowej  usuwano awarie: w większości były one związane
z pracami remontowymi, wymianą zaworów głównych do odbiorców. Zestawienie ilościowe zrzutu ścieków z terenu miasta z podziałem na źródło powstawania (m3) w poszczególnych kwartałach 2012 r.  (w związku z dodatkowymi rozliczeniami – cofki zaliczanie przez przepływomierze oraz ścieki ponownie wracające do pompowni ze względów technologicznych mogą wynikać różnice przy sumowaniu nw ilości)

 

 

 

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Suma

Zrzut ścieków do  oczyszczalni

 

138277

122450

156931

10216

518874.00

Ścieki z terenu miasta      suma

 

60703

69933

91739

46886

269261.00

Sprzedaż  ścieków -    miasto

 

31566.80

38401.0

55880.5

29995.60

155843.90

Wody obce -                miasto

 

 

 

 

 

 

Ścieki z   KPW-     sprzedaż

 

77595

48615

61755

53735

241700.00

 

W 2012 r. na sieci kanalizacyjnej usuwano awarie, głównie zatory  na głównych sieciach – ul. Sikorskiego, Wiejska, w całości przy użyciu własnego sprzętu. Czyszczenie przepompowni przy ul. Bałtyckiej przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

 

Szczegółowe zestawienie kosztowe w zakresie sieci wodnej i kanalizacyjnej przedstawiono w załącznikach do wniosku o zmianę taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywać od lipca 2013 do czerwca 2014 r.

 

ZARZĄDZANIE MIEJSKĄ HALĄ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ

Obsługuje zajęcia prowadzone przez szkołę. W godzinach popołudniowych oraz w weekendy są prowadzone zajęcia sportowe z następujących dyscyplin:

halowa piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, karate, aerobik i aerobik dla dzieci, ćwiczenia na siłowni.

Na hali odbywają się poza zajęciami sportowymi również spotkania okolicznościowe, np. zakończenie roku szkolnego gimnazjum czy też liceum. W okresie lata hala wykorzystywana była przez firmę zewnętrzną na podstawie stosownej umowy.

Z tytułu prowadzonych zajęć  do ZZOM wpłynęło 67.920,90 zł. Koszt utrzymania hali wyniósł 505.944,37zł. Z Urzędu Miasta  przyznanej dotacji 100.000,00 zł wpłynęło 10.000,00 i była najniższa w działalności hali. Wystąpiła strata w wysokości 438.023,47 zł. Ze środków wypracowanych ZZOM dofinansowano eksploatację hali oraz wykonano naprawę elewacji zewnętrznej. Obszerne sprawozdanie z działalności hali oraz sportu zostało przedstawione przez koordynatora ds. sportu na marcowej sesji Rady Miasta Helu.

 

 

PODSUMOWUJĄC CAŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

W Zakładzie na dzień 31-12-2012 r. było zatrudnionych 40 osób. W ciągu roku zatrudniono jedną osobę do działu oczyszczania miasta w ramach prac interwencyjnych,. Przeprowadzano ruchy na stanowiskach robotniczych. Wydano 29 poleceń wyjazdów służbowych, w tym na szkolenia wystawiono 11 poleceń wyjazdów, jeden pracownik odbył kurs kwalifikacyjny kierowców.  Zakład był kontrolowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, który dokonał kontroli cmentarza, ocenił warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskiej oczyszczalni ścieków, oraz przez WIOŚ w Gdańsku również w miejskiej oczyszczalni ścieków.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA 2012 ROK

ZAKOŃCZYŁA SIĘ NASTĘPUJĄCYMI DANYMI KSIĘGOWYMI:

 

Sprzedaż                                                                             3.950.086,61

Koszt                                                                                  4.249.577,06

Dotacja                                                                                     10.000,00

Dofinansowanie remontów ze środków ZZOM                     32.179,56

Strata                                                                                               - 289.490,45

Zobowiązania zakładu za 2012 r. ogółem                           133.705,11

- Pucka Gospodarka Komunalna                                             18.957,25

- ENERGA- Obrót                                                                  13.592,64

- EKOOPAŁ                                                                           14.800,00

- ZZN WAM                                                                           10.300,41

- SULZER PUMPS WASTEWATER                                   12.359,04

 

Nasze należności za świadczenie usług na koniec roku 2012.

Ogółem                                                                                  453.428,53

- Gdańska Korporacja Handlowa                                          97.255,99

- PHU ZGRZEW                                                                       7.380,00

- Urząd Miasta Helu                                                               37.471,01

- POL AQUA S.A.                                                                 36.082,19

- KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA               69.200,75

- HYDROMAN                                                                        7.118,01

- oraz pozostałe należności za bieżące usługi świadczone przez ZZOM,  woda, ścieki, śmieci), rozliczenia ADM  (woda, ścieki, cw, co).                                              

Załączniki do pobrania

1 sprawozdanie zzom za 2012.doc (DOC, 12KB) 2013-05-23 10:01:31 263 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 23-05-2013 10:01:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Burczyk 20-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 23-05-2013 10:01:31