Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970  na  okres od dnia 1 maja 2017 roku  do 30 września 2017 roku

cena wywoławcza czynszu : netto 29.000,00 zł

( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy  złotych )

wadium płatne   w wysokości:  4000,00 zł ( słownie: cztery  tysiące  złotych)

do ceny uzyskanej w drodze licytacji doliczony zostanie 23% VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Miasta  Helu, przy ul. Wiejskiej 50.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. wniesienie wadium
 • wniesienie wadium winno nastąpić dodnia 25 kwietnia 2017 roku, na rachunek Gminy Miejskiej Hel w Banku Pekao SA Nr 08124054001111000049157062, z dopiskiem „wadium na dzierżawę gruntu o pow. 1200 m2”,
 • wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu lub unieważnieniu przetargu,
 • wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Hel jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez organizatora przetargu,
 1. złożenie oferty
 • oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych „Urząd Miasta Helu” z opisem przedmiotu przetargu- „Przetarg na dzierżawę gruntu o pow. 1200 m2”należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Helu do dnia 27  kwietnia 2017 roku do godz. 11.00,
 • oferta winna zostać złożona na formularzu wg załączonego wzoru (załącznik do pobrania ),
 • do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Zobowiązania oferenta

 1. Z uczestnikiem przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę za dzierżawę  gruntu, zostanie podpisana umowa dzierżawy. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia czynszu dzierżawnego w dwóch ratach:
 • ½ kwotyczynszu dzierżawnegow terminie do dnia 15 lipca 2017 roku ( na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego zostanie zaliczone wpłacone wadium),
 • ½ kwotyczynszu dzierżawnego w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 roku,
 1. Dzierżawca zobowiązany będziedo:
 • przygotowania terenu do celów parkingowych,
 • utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie,
 • zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, oraz wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wyposażenia dzierżawionego terenu w co najmniej jedna przenośną toaletę.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone   w ogłoszeniu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu  bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209 ( tel. 58 6777-251).

Hel, dn.19.04.2017 roku

Załączniki do pobrania

1 SKM_C224e17041913200.pdf (PDF, 59KB) 2017-04-19 15:31:06 80 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 19-04-2017 15:31:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 19-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 19-04-2017 15:31:31