Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miasta Helu z dnia 25 maja 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017

 

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się 25 maja 2017 roku w sali posiedzeń budynku Urzędu Miasta Helu.

Godzina rozpoczęcia 9:00 godzina zakończenia 12:45

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesję otworzył przewodniczący rady Arnold Antkowski, przywitał radnych
i zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokółu).

Nieobecny: Jan Łazur.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Radny Chroń wnioskował o przesunięcie z pkt 5 ppkt a) przyjęcia Statutu Gminy Miejskiej Hel na kolejną sesję. Wyjaśnił, że w przedstawionym projekcie są wprowadzone rzeczy, które nie były ujęte wcześniej i zostały wprowadzone na posiedzeniu komisji na którym nie był obecny lub po posiedzeniu.

Przewodniczący rady stwierdził, że dyskusja nad statutem może być na obecnej sesji a podjęcie można przenieść na kolejną.

Radny Chroń stwierdził, że projekt statutu nie był omawiany na wszystkich komisjach ponieważ Komisja Gospodarcza nie odbyła się. Projekt statutu powinien być wyłożony do społecznej konsultacji.

Sekretarz miasta poprosił o rozpatrzenie w pkt 4 jako pierwszego ppkt c) informacja z przeprowadzonych działań w zakresie promocji i turystyki w 2016 roku.

Radna Pieszak stwierdziła, że napisała już sprawozdanie z prac komisji i chce, żeby statut był omówiony.

Radny Chroń zaproponował pozostawienie ppkt a) w porządku obrad i ewentualne przeniesienie w pkt 5 podjęcia statutu na kolejną sesję.

Radna Pieszak poinformowała, że chce przedstawić sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ze spotkania w sprawie protestu Rady Rodziców z 14 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący rady poinformował, że sprawozdanie można przedstawić we wnioskach i informacjach.

Rada Miasta przyjęła jednogłośnie 14 głosami „za” zmianę dotyczącą rozpatrzenia jako pierwszego w pkt 4 ppkt c) informacja z przeprowadzonych działań w zakresie promocji i turystyki w 2016 roku.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

CZĘŚĆ DRUGA

1. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje Rady Miasta i radnych.

Z-ca burmistrza poinformował, że nie było żadnych wniosków interpelacji.

2. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Radna Jarosz poprosiła o informację, kiedy będą ustawione ławki na ul. Wiejskiej i więcej koszy na śmieci.

Rady Sługocki poprosił o wyjaśnienie, czy Pan Wądołowski ma specjalne przywileje na jazdę skuterem pod prąd na ul. Wiejskiej.

Radny Chroń prosił o wyjaśnienie na jakiej podstawie wycięto drzewa na byłej harcówce i postawiono przyczepy kampingowe i działa.

Rana Jarosz zapytała, czy parkingi są zobowiązane do ustawienia TOI TOI.

Radny Boszke zapytał, kiedy będą wymalowane pasy na jezdni.

Radny Dzikowski poinformował, że:

- na mieszkańcy ul. Leśnej 12 proszą o ustawienie lustra, ponieważ jest tam niebezpieczny wyjazd przez budowę,

- mieszkańcy podadzą miasto do sądu, ponieważ zwalniacz na ul. Steyera nie spełnia swojego zadania i nic w tym kierunku nie jest robione.

Przewodniczący rady stwierdził, że znak ustawiony na ul. Dworcowej z pierwszeństwem przejazdu znika na tle reklam i nie powinno się umieszczać więcej reklam.

Radna Turzyńska zapytała, czy istnieje możliwość skierowania ruchu samochodów dostawczych na drogę do latarni.

Radny Pszeniczny poprosił o:

- zobligowanie Lasów Państwowych do uprzątnięcia powalonych drzew z dróg pożarowych i uprzątnięcie wysypiska śmieci między wejściem 65-66,

- uporządkowanie skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Wiejską, ponieważ są trudności z dojechaniem do remizy wozem pożarniczym, na samym rogu skrzyżowania prowadzona jest działalność gospodarcza a wzdłuż ulicy poustawiane są samochody,

- kontrolowanie ustawień samochodów dostawczych na terenie po byłym wyburzonym pomieszczeniu gospodarczym przy remizie.

Radny Dzikowski poprosił o informację jaka jest częstotliwość czyszczenia TOI TOI.

Mieszkaniec Helu p. Gruba stwierdził, że miasto zaniedbuje sprawę komunikacji w sobotę i niedzielę między Helem i Gdynią.

3. Wnioski i informacje.

Radna Pieszak odczytała sprawozdanie ze spotkania w szkole Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie protestu Rady Rodziców z 14 kwietnia 2017 roku (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Pan Grzegorz Kuleta dyrektor Biura Senatorskiego Sławomira Rybickiego odczytał życzenia od Senatora RP z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Radny Chroń zapytał, co znaczy osoba nieuprawniona która podpisała się pod protestem.

Radna Pieszak wyjaśniła, że na liście są podpisane osoby nie mające związku ze szkołą, nie mają dzieci w szkole.

Radny Chroń stwierdził, że każdy ma prawo złożyć protest i nie mieć związku z daną instytucją, jest to zbyt idący wniosek komisji.

4. Zapoznanie radnych z informacją na temat:

c) Informacji z przeprowadzonych działań w zakresie promocji i turystyki w 2016 roku.

Pani Żanna Sępińska kierownik Zespołu ds. Promocji Miasta Helu przedstawiła działania prowadzone w ramach promocji miasta Helu w 2016 roku (informacja stanowi załącznik do protokółu).

Radny Chroń stwierdził, że sprawozdanie dotyczy całej promocji urzędu łącznie z przedsięwzięciami pana burmistrza. Zapytał jednocześnie, czy w kompetencji promocji miasta jest dotowanie.

Pani Sępińska stwierdziła, że chodzi o pomoc z budżetu promocji dla osób, instytucji, stowarzyszeń itp. zwracających się do pana burmistrza a słowo dotowanie zostało niefortunnie użyte.

Radny Chroń zapytał, czy strona na facebooku miasta lub urzędu jest stroną sponsorowaną.

Pani Sępińska poinformowała, że strony nie są sponsorowane.

Radny Chroń stwierdził, że w sprawozdaniu przy przedsięwzięciach brakuje kosztów.

Radna Fiedorczyk poprosiła o informacje, czy promocja stara się pozyskać sponsorów zewnętrznych.

Pani Sępińska poinformowała, że stara się pozyskać sponsorów, ale jest bardzo trudno, na 10 firm poproszonych o współpracę żadna nie odpowiedziała.

Radna Fiedorczyk poprosiła o informację, czy sponsoring polegałby na przesyłaniu pieniędzy na odpowiednie konto.

Pani Sępińska wyjaśniła, że każda forma sponsoringu jest chętnie przyjmowana w zamian proponowane jest obanerowanie sceny i innych dostępnych miejsc.

a) Stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych i ocena zarządzania tym mieniem w roku 2016. Sprawozdanie kierownika z działalności Zespołu Zakładów Obsługi Miasta z uwzględnieniem oferty usługowej w roku 2016. Ocena funkcjonowania cmentarza komunalnego w Helu. Sprawozdanie prezesa zarządu Spółki EKO-HEL z działalności spółki za 2016 rok.

Pan Ryszard Burczyk kierownik ZZOM poinformował, że sprawozdanie radni otrzymali na piśmie i zostało omówione na posiedzeniu Komisji Społecznej (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Radna Janiak poprosiła o informację czy miasto planuje budowę kolumbarium ponieważ ZZOM nie może tego wykonać.

Z-ca burmistrza wyjaśnił, że zakład nie ma osobowości prawnej i nie może uzyskać pozwolenia na budowę tylko gmina, a zakład mógłby później budowę realizować. Problem jest formalny i finansowy. Poinformował jednocześnie, że przygotowywana jest procedura przekształcenia zakładu i przeniesienia działalności do spółki komunalnej.

Radna Wójcik poprosiła o informacje, czy istnieje możliwość ściągnięcia zadłużenia na lokalach przy Wiejskiej 47 ponieważ jest duża kwota.

Pan Burczyk poinformował, że sprawy były w sądzie, są wyroki o zapłatę i eksmisje. Jeden lokal został przekształcony na socjalny, żeby umożliwić spłacanie a i tak najemcy nie płacą. Na ul. Żeromskiego 12 też są wyroki o zapłatę, ale mieszkańcy nie mają z czego płacić. Największe zadłużenie jest na wymienionych budynkach ponad 100 tys. zł.

Radny Chroń poprosił o informację:

- czy utrzymanie małej sali gimnastycznej wchodzi w koszty ZZOM,

- ile kosztuje zakład leasing sprzętu fitness,

- czy są określone kryteria według których można ubiegać się o mieszkanie komunalne oraz czy osoby odpowiedzialne za uaktualnianie listy udzielają informacji, że nie należy się mieszkanie potencjalnemu wnioskodawcy więc nie ma sensu składanie wniosku. Stwierdził również, że deficyt 93 tys. zł na konserwacji zieleni jest chyba niższy, ponieważ są zobowiązania wymagalne.

Pan Burczyk poinformował, że:

- uchwała Rady Miasta Helu określa kryteria przydziału lokalu, każdy kto złoży wniosek dostaje pisemną odpowiedź,

- zwróci uwagę pracownikowi, żeby nie udzielał informacji o nieskładaniu wniosku,

- mała sala gimnastyczna zarządzana jest przez ZZOM, ale zakład nie ponosi kosztów, energia elektryczna i cieplna zasilana jest ze szkoły,

- miesięczny koszty leasing sprzętu fitness, to cztery tysiące złotych,

- budżet na zieleń zatwierdza rada, ale tego nie da się do końca zaplanować,

- deficyt wynika z wystawionych faktur, które wymagane są w połowie stycznia.

 

b) Przygotowania miasta do sezonu turystycznego (letniego) 2017. Wnioski wynikające z poprzedniego roku, założenia do uatrakcyjnienia miasta i zapewnienia bezpieczeństwa, przedsięwzięcia służące temu celowi, występujące i przewidywane problemy i trudności w realizacji zadań. Wykorzystanie terenów miejskich dotychczas nieeksploatowanych.

Z-ca burmistrza poinformował, że:

- uporządkowana została nieruchomość Leśna 14-16 dawna działka 150, planowane jest wydzierżawienie terenu na cele kampingu, pola namiotowego, karawaningu, rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić w przyszłym tygodniu, umowa zawarta zostanie na okres lat trzech,

- następuje przycinanie drzew przy ulicach, naprawa obręczy przy drzewach, porządkowanie terenów zielonych, klombów itp., przygotowanie fontanny do uruchomienia,

- trwają prace związane z modernizacją chodnika łączącego ul. Wiejską z budynkami przy ul. Żeromskiego 6 i 8,

- remontowany będzie chodnik na ul. Bocznej prowadzący do szpitala na wysokości przejazdu kolejowego,

- przygotowywany jest teren, żeby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych dla użytkowników ogrodów działkowych przy bramie wjazdowej od strony ul. Kapitańskiej,

- zostały zamontowane nowe schody na cyplu,

- we współpracy z lasami częściowo przeprowadzono prace porządkowe na drogach wiodących do plaż,

- wyremontowany został przestanek w Hel-Bór,

- zamontowano ławki i kosze na odcinku spacerowym na cyplu,

- rozpoczęły się prace związane z konserwacją sceny i jej montażem,

- sprzątnięto tereny po zlikwidowanych garażach na ul. Steyera.

Wyjaśnił również, że cały czas gmina jest w kontakcie z lasami w sprawie uprzątnięcia terenów leśnych jednak problem jest z mocą przerobową. Dużym problemem jest brak ludzi do pracy w ZZOM.

Sekretarz miasta poinformował, że:

- po 1 czerwca nastąpi poprawa systemu oznakowania drogowego,

- ustawione jest 5 gminnych TOI TOI, które są obsługiwane raz w tygodniu a od 1 czerwca trzy razy w tygodniu,

- tworzony jest parking przy ul. Morskiej dla zaopatrzenia.

Mieszkaniec Helu p. Gruba stwierdził, że:

- Straż Miejska powinna Hel zabezpieczać od godz.18:00 do 6:00 ponieważ są hałasy,

- obręcze przy drzewach na ul. Wiejskiej są za duże,

- na ul. Leśnej 5 jest wysypisko śmieci,

- nie ma na parkingach TOI TOI.

Sekretarz miasta wyjaśnił, że:

- jeżeli są zakłócenia ciszy nocnej należy dzwonić na policję,

- oprócz TOI TOI są również toalety publiczne,

- na ul. Leśnej 5 część działki została sprzedana i powstanie tam droga.

Komendant SM p. Marciniak wyjaśnił, że zakłócanie miru domowego należy zgłaszać na policję i wtedy można podjąć interwencję.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:

a) przyjęcia Statutu Gminy Miejskiej Hel (projekt uchwały nr 28/2017).

Radna Pieszak poinformowała, że radni otrzymali dwa tygodnie czasu na zapoznanie ze statutem i każdy mógł zgłosić poprawki, ale nikt nie zgłosił żadnych uwag. Następnie odczytała sprawozdanie z prac komisji statutowej (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Radny Chroń stwierdził, że komisja statutowa mogła zakończyć swoją prace, ale komisje stałe rady Miasta Helu powinny wydać swoje opinie ponieważ statut jest ważnym dokumentem i należy z podjęciem poczekać do kolejnej sesji.

Przewodniczący rady stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi do projektuj uchwały.

Radny Chroń stwierdził, że wprowadzono wiele poprawek które budzą wątpliwości i ma uwagi do projektu. Wyjaśnił również, że nie był obecny na posiedzeniu komisji statutowej i wprowadzono poprawki z którymi się nie zgadza np. w § 8 określony jest szczegółowo dostęp uzyskania informacji z protokółów itp. a przecież określa to ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Przewodniczący rady wyjaśnił, że punkt przytoczony przez radnego omawiany był z radcą prawym.

Radca prawny p.Tomczyk stwierdził, że radny sam ponosi odpowiedzialność za nieobecność na ostatnim posiedzeniu komisji statutowej a propozycje statutu otrzymał tak jak pozostali radni.

Radny Chroń wyjaśnił, że statut otrzymał wraz z materiałami do sesji.

Radca prawny stwierdził, że z informacji komisji statutowej wynika, że radni otrzymali statut celem zajęcia stanowiska w ciągu 14 dni od otrzymania.

Rady Chroń poprosił o sprecyzowanie przez komisje statutową, czy dostarczyła statut, czy wysłała.

Radca prawny stwierdził, że komisja statutowa wysłała pocztą elektroniczną projekt statutu.

Radny Chroń stwierdził, że nie musi sprawdzać poczty elektronicznej codziennie.

Radca prawny stwierdził, że komisja statutowa powinna dla skuteczności doręczenia wysłać statut pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Radny Chroń wyjaśnił, że radni chcąc ograniczyć wydatki nie otrzymują poczty listami poleconymi. Stwierdził jednocześnie, że nie ma pretensji do komisji czy został skutecznie powiadomiony, ale ma uwagi ponieważ na ostatnim posiedzeniu zostały wprowadzone zapisy, których wcześniej nie było.

Radca prawny stwierdził, że był odpowiedni czas na zgłoszenie uwag i skoro informacje są dostarczane poczta elektroniczną powinien pan ją przejrzeć.

Radny Chroń stwierdził, że czuje się jak oskarżony i nie życzy sobie pouczeń dotyczących odbioru poczty. Wyjaśnił również, że praca komisji doraźnej jest inna niż prace stałych komisji w zaplanowanych terminach.

Przewodniczący rady poinformował, że ostatnio zażądano informacji z protokółów lat 2006-2016 i dlatego zapis § 8 jest zasadny, występuje też w innych statutach.

Radny Chroń wyjaśnił, że nie można ograniczyć obywatelowi prawa do informacji publicznej ani nakazywać wskazania konkretnej daty. Stwierdził również, że radni nie muszą powielać „bubli”, które ktoś inny zrobił. Poinformował również, że § 52 też powinien być zmieniony, ponieważ radni mają protokół zatwierdzać na początku sesji i powinni dostać informacje, że protokół został sporządzony i można się z nim zapoznać. Ponadto sporządzenie protokółu nie powinno być określone konkretnie 9 dniami tylko zapisane, że protokół sporządzany jest nie później niż ustalona ilość dni. W związku z powyższym radny poprosił o odroczenie projektu uchwały i jeszcze raz przeanalizowaniu zapisów.

Sekretarz miasta stwierdził, że projekt statutu miał być przekazany do radnych oraz opublikowany dla społeczeństwa.

Radna Pieszak wnioskowała o przełożenie projektu uchwały na kolejna sesję i omówienie statutu na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji.

Przewodniczący rady postawił powyższy wniosek pod głosowanie.

Rada Miasta przyjęła wniosek jednogłośnie 14 głosami „za”.

b) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu” (projekt uchwały nr 29/2017).

Rada Pieszak poinformowała, że uprosi o zmianę tytułu z honorowego na zasłużonego ponieważ uważa, że Augustyn Schomurg i Klemens Kohnke są osobami zasłużonymi dla miasta i tworzyli jego historię.

Radny Chroń poprosił o informację, czy są kompletne dokumenty, tj. czy jest uchwała organu składającego wniosek.

Przewodniczący rady poinformował, że jest komplet dokumentów.

Wiceprzewodnicząca rady p. Borucka odczytała projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu” (projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu).

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIX/166/17 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu”, która stanowi załącznik do protokołu wraz z wynikiem imiennego głosowania.

c) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu” (projekt uchwały nr 30/2017).

Radny Chroń stwierdził, że według statutu wnioski opiniują komisje rady a komisja gospodarcza się nie odbyła więc nie ma opinii.

Przewodniczący rady wyjaśnił, że głosowanie imienne jest opinią radnych.

Radny Chroń stwierdził, że przy poprzednich wnioskach też były niezachowane procedury.

Wiceprzewodnicząca rady p. Wójcik odczytała projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu” (projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu).

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIX/167/17 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu”, która stanowi załącznik do protokołu wraz z wynikiem imiennego głosowania.

d) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu” (projekt uchwały nr 31/2017).

Wiceprzewodnicząca rady p. Borucka odczytała projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu” (projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu).

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIX/168/17 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu”, która stanowi załącznik do protokołu wraz z wynikiem imiennego głosowania.

 

e) nadania imion drzewom – pomnikom przyrody (projekt uchwały nr 32/2017).

Sekretarz miasta poinformował, że są dwa pomniki przyrody dąb szypułkowy i topola czarna. Burmistrz Helu wnosi o nadanie imion, które pozwolą na obchodzenie drobnych uroczystości i wskazanie jak przyroda jest bardzo ważna.

Radny Sługocki stwierdził, że dąb na parkingu przy boisku przeznaczony był do wycięcia i zapytał, kto procedurę wycięcia pomnika przyrody powinien rozpocząć.

Z-ca burmistrza wyjaśnił, że dąb na parkingu nie jest przeznaczony do wycięcia i nie jest pomnikiem przyrody.

Radny Sługocki poprosił o informację, kto podejmuje decyzje, że drzewo jest pomnikiem przyrody.

Radca prawny wyjaśnił, że o uznanie drzewa za pomnik przyrody trzeba wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Przyrody.

Przewodniczący rady zapytała, czy na omawianych drzewach są gałęzie zagrażające życiu ludzkiemu.

Sekretarz miasta stwierdził, że przedmiotem uchwały jest nadanie imion.

Wiceprzewodnicząca rady p. Wójcik odczytała projekt uchwały w sprawie nadania imion drzewom – pomnikom przyrody (projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu).

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIX/169/17 w sprawie nadania imion drzewom – pomnikom przyrody, która stanowi załącznik do protokołu wraz z wynikiem imiennego głosowania.

6. Odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących.

Z-ca burmistrza w odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących poinformował, że:

- ławki i kosze są wystawiane sukcesywnie na ul. Wiejskiej,

- gmina dzierżawi jeden parking na ul. Steyera i dzierżawca jest zobowiązany do ustawienia toalety przenośnej,

- przepisy o ruchu drogowym obowiązują wszystkich bez wyjątków,

- żadna decyzja na wycięcie drzew dla obszaru byłej harcówki nie była wydana a usunięte zostały drzewa na które zezwolenie nie jest wymagane, tj. o obwodzie do 30 cm,

- pasy wymalowane zostaną w czerwcu,

- po wyjaśnieniu radnego Dzikowskiego o jaki wyjazd z budowy chodzi rozpatrzona zostanie sprawa ustawienia lustra,

- nic nie poradzi na to, że autobusy nie zwalniają przed spowalniaczami.

Radny Dzikowski stwierdził, że należałoby wybudować spowalniacz z kostki szeroki.

Radny Pszeniczny stwierdził, że kierowcy powinni przestrzegać prawo o ruchu drogowym i należy zobligować służby, żeby prędkość kontrolowały.

Pan Grzegorz Kuleta poinformował, że w Spocie stosuje się politykę zmniejszania prędkości do 30km/h w całym mieście.

Z-ca burmistrza poinformował, że sprawdzi, czy znaki przy wjeździe do Helu są zasłonięte przez reklamy.

Sekretarz miasta stwierdził, że znak stoi na chodniku a reklamy stoją poza chodnikiem na trawie.

Przewodniczący rady stwierdził, że należy ograniczyć reklamy, żeby nie było problemu na skrzyżowaniu.

Z-ca burmistrza poinformował, że:

- system komunikacji na plaże pozostanie bez zmian, tj. jeden kierunek ruchu dla samochodów dostawczych ponieważ dwa dostawcze na tej drodze się nie miną,

- jeżeli drogi pożarowe nie są przejezdne należy zgłaszać do pana burmistrza.

Sekretarz miasta poinformował, że wyjazd ze straży zastawiali głównie helscy przedsiębiorcy, zostaną ustawione znaki drogowe i SM będzie zwracała uwagę na ten teren.

Z-ca burmistrza poinformował, że komunikacja się poprawiła w soboty i niedzielę kursów pociągów do Gdyni jest dwanaście.

7. Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał Rady Miasta oraz działalności bieżącej w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał Rady Miasta za okres od 14 kwietnia do 16 maja 2017 roku stanowi załącznik do protokółu.

Sprawozdanie z działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik do protokółu.

Radny Sługocki prosił o informacje na temat aktu notarialnego na umowę darowizny.

Z-ca burmistrza poinformował, że radni wyrazili zgodę na umowę darowizny i podjęli uchwałę, chodzi o drogę łączącą ul. Bałtycką w stronę placu 4/4.

8. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Przewodniczący rady poinformował, że wpłynęła skarga pana Zdzisława Łęckiego na byłe i obecne władze.

Skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia zajęcia stanowiska.

Z-ca burmistrza poinformował, że autor obecnej skargi pomawiał w pismach już o przestępstwa, dlatego wystąpił wraz z Markiem Dyktą z prywatnym aktem oskarżenia o zniesławienie. Wniosek został rozpoznany w sądzie, postępowanie zostało umorzone. Sąd stwierdził, że doszło do zniesławienia, ale umorzono, ponieważ w momencie popełniania czynu był niepoczytalny.

Radna Wójcik odczytała pismo od Związku Miast Polskich zachęcające do podjęcia uchwały w sprawie karty samorządności.

Przewodniczący rady prosił komisje o wypracowanie stanowiska.

Przewodniczący rady odczytał pisma:

- Organizacji Producentów Ryb z Władysławowa o udostępnienie informacji publicznej,

- skierowane do przewodniczącej komisji OKSiT p. Pieszak od Rady Rodziców przy ZSO w Helu o udostępnienie informacji publicznej,

- od pana Bulińskiego w sprawie rewitalizacji i zagospodarowania obszaru pomiędzy dawnym kasynem nr 605 a byłym kinem.

Część trzecia

1.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta Helu.

Protokół z XXVIII sesji Rady Miasta Helu został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował radnym za uczestnictwo w sesji, po czym zamknął obrady.

Protokołowała: Daria Ziółkowska

 

Załączniki:

1. Porządek obrad.

2. Listy obecności.

3. Sprawozdanie ze spotkania w szkole Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie protestu Rady Rodziców.

4. Informacja z przeprowadzonych działań w zakresie promocji i turystyki w 2016 roku.

5. Sprawozdanie ze stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych, działalności Zespołu Zakładów Obsługi Miasta, funkcjonowania cmentarza komunalnego.

6. Sprawozdanie z prac komisji statutowej.

7. Projekty uchwał.

8. Uchwały podjęte.

9. Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał Rady Miasta za okres od 14 kwietnia do 16 maja 2017 roku stanowi załącznik do protokółu.

10. Sprawozdanie z działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik do protokółu.

 

Na XXX sesji Rady Miasta Helu w dniu 27 czerwca 2017 roku protokół z XXIX sesji został zatwierdzony głosami:

 

„za”

-

12

„przeciw”

-

0

„wstrzymującymi się”

-

0

Przewodniczący rady

/-/ Arnold Antkowski

 

Załączniki do pobrania

1 uchwała XXIX 169 17.pdf (PDF, 31KB) 2017-08-04 13:49:10 28 razy
2 spr. burmistrza Helu z wyk.uchwał.pdf (PDF, 80KB) 2017-08-04 13:49:10 35 razy
3 spr.burmistrza Helu z działaności międzysesyjnej.pdf (PDF, 19KB) 2017-08-04 13:49:10 37 razy
4 uchwała XXIX 167 17.pdf (PDF, 23KB) 2017-08-04 13:48:43 32 razy
5 proj.uchwały 31.pdf (PDF, 35KB) 2017-08-04 13:48:43 28 razy
6 głosowanie XXIX 168 17.pdf (PDF, 26KB) 2017-08-04 13:48:43 30 razy
7 uchwała XXIX 168 17.pdf (PDF, 22KB) 2017-08-04 13:48:43 33 razy
8 proj.uchwały nr 32.pdf (PDF, 88KB) 2017-08-04 13:48:43 33 razy
9 głosowanie XXIX 169 17.pdf (PDF, 26KB) 2017-08-04 13:48:43 33 razy
10 proj.uchwały 28.pdf (PDF, 8.MB) 2017-08-04 13:47:43 38 razy
11 proj.uchwały 29.pdf (PDF, 38KB) 2017-08-04 13:47:43 30 razy
12 głosowanie XXIX 166 17.pdf (PDF, 26KB) 2017-08-04 13:47:43 37 razy
13 uchwała XXIX 166 17.pdf (PDF, 23KB) 2017-08-04 13:47:43 39 razy
14 proj.uchwały nr 30.pdf (PDF, 38KB) 2017-08-04 13:47:43 31 razy
15 głosowanie XXIX 167 17.pdf (PDF, 26KB) 2017-08-04 13:47:43 34 razy
16 porządek obrad.pdf (PDF, 37KB) 2017-08-04 13:46:48 30 razy
17 listy obecności.pdf (PDF, 51KB) 2017-08-04 13:46:48 33 razy
18 spr. komisji OKSiT w spr. protestu.pdf (PDF, 68KB) 2017-08-04 13:46:48 30 razy
19 działania promocji miasta.pdf (PDF, 13MB) 2017-08-04 13:46:48 37 razy
20 spr.ZZOM.pdf (PDF, 4.MB) 2017-08-04 13:46:48 35 razy
21 spr.komisji statutowej.pdf (PDF, 25KB) 2017-08-04 13:46:48 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Ziółkowska 17-07-2017 14:31:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Ziółkowska 17-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Daria Ziółkowska 04-08-2017 13:49:10