Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Miasta Helu z dnia 30 sierpnia 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017

 

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się dnia 30 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Godzina rozpoczęcia 9:00 godzina zakończenia 11:03

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesję otworzył przewodniczący rady Arnold Antkowski, przywitał radnych
i zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokółu).

Nieobecny: Daraż Marcin.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

CZĘŚĆ DRUGA

1. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje Rady Miasta i radnych.

Z-ca burmistrza poinformował, że nie było żadnych wniosków interpelacji.

 

2. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Nie zadano żadnych pytań i interpelacji.

 

3. Wnioski i informacje.

Radny Boszke wnioskował o zrobienie kładki na przejściu ul. Adm. Steyera i Bałtyckiej.

Przewodniczący rady poinformował, że przewodniczący rady gminy Gąsawa zaprosił burmistrza i radnych we wrześniu na festiwal i nawiązanie partnerskiej współpracy. W związku z powyższym poprosił o zgłoszenie chętnych radnych na wyjazd 15-17 wrzesień.

Radny Dzikowski podziękował w imieniu mieszkańców za przycięcie drzewa Heleny.

4.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:

a) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu (projekt uchwały nr 44/2017).

Sekretarz miasta poinformował, że projekt uchwały zakłada wyłączenie LO dla dorosłych z ZSO w Helu, a kolejny projekt jego likwidację. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zakończyło działalność dydaktyczną 14 lat temu. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty likwidacji podlegają samodzielne jednostki, dlatego konieczne jest wyłączenie LO dla dorosłych i jego zlikwidowanie.

Wiceprzewodnicząca rady p.Wójcik odczytała projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu).

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXI/181/17 w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.

b) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (projekt uchwały nr 45/2017).

Wiceprzewodnicząca rady p.Borucka odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu).

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXI/182/17 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.

c) zmian w budżecie miasta Helu na 2017 rok (projekt uchwały nr 46/2017).

Z-ca burmistrza poinformował, że najważniejsza zmiana polega na zmniejszeniu wydatków w dz.630, które były przeznaczone na modernizacje bulwaru nadmorskiego, zadanie w bieżącym roku nie zostanie rozpoczęte. Wniosek o dofinansowanie złożony jest do Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej ale informacja będzie dopiero w przyszłym, roku. Rozpoczęcie realizacji tego zadania będzie możliwie po sezonie przyszłego roku. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej oraz kwota 82.670,00 zł na opłacenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Wiejskiej (Społem). Opłata użytkowania opiewa na kwotę prawie 250 tys. zł jednak pan burmistrz kwotę kwestionuje na trzykrotnie mniejszą i sprawa zakończy się w sądzie.

Radny Chroń zapytał, co będzie zrobione z budynkiem, który miasto pozyskało od AMW w którym miały być mieszkania socjalne, sala konferencyjna, organizacje pozarządowe, koszty utrzymania budynku gmina ponosi.

Z-ca burmistrza poinformował, że jest opracowana koncepcja przebudowy budynku z przeznaczeniem na: siedzibę organizacji pozarządowych, bibliotekę miejską, miejską komisję przeciwdziałania alkoholizmowi, lokale socjale, sale konferencyjną, mieszkania komunalne i pomieszczenia tymczasowe, szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 7 mln. zł. Gminy nie stać na poniesienie obecnie takiego wydatku, dlatego nie podejmowane są na razie działania. Gmina nie ponosi żadnych kosztów z utrzymaniem budynku.

Sekretarz miasta poinformował, że do omawianego budynku będzie przeniesiony główny magazyn UM, a 1/3 budynku przeznaczona zostanie na wynajem. Podłączony zostanie prąd do budynku i kanalizacja.

Radny Chroń stwierdził, że koncepcja zagospodarowania budynku jest opracowana, ale projektu jeszcze nie zrobiono.

Z-ca burmistrza wyjaśnił, że projekt jest też kosztowny i na razie nie jest zlecone jego opracowanie.

Radny Chroń stwierdził, że zakupiono budynek z konkretnym przeznaczeniem, opracowana została koncepcja i kolejnym krokiem powinien być projekt. Teraz planowana jest druga inwestycja jak budowa mieszkań i miasto będzie musiało ponieść koszty. Dlatego zapytał, czy realizacja projektu na mieszkania jest ujęta w budżecie.

Z-ca burmistrza poinformował, że właśnie omawiane zadanie inwestycyjne jest wprowadzana po stronie wydatków do budżetu.

Wiceprzewodnicząca rady p.Wójcik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2017 rok (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu).

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXI/183/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.

d) rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Helu (projekt uchwały nr 47/2017).

Przewodniczący rady poinformował, że skargi były omówione i podjęte uchwały, ale naruszono ustawę o ochronie danych osobowych i dlatego konieczna jest zmiana uchwał.

Radny Chroń stwierdził, że przy podejmowaniu poprzednich uchwał zwracał uwagę na niewłaściwości m.in. przytaczanie wyroku sądu. Zdaniem radnego w obecnych projektach brakuje powołania na numer skargi który należałoby wpisać w uzasadnieniu.

Radna Wójcik stwierdziła, że należy poprawić w uzasadnieniu kolejność imion Adam Klemens na Klemens Adam.

Radny Chroń postawił wniosek dot. uzupełnienia uzasadnienia projektów uchwał o numer sprawy.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Wiceprzewodnicząca rady p. Borucka odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Helu (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu).

Rada Miasta w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” podjęła uchwałę Nr XXXI/184/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Helu, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.

e) rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Helu (projekt uchwały nr 48/2017).

Wiceprzewodnicząca rady p.Wójcik odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Helu (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu).

Radny Chroń stwierdził, że w uchwale powinno być też odniesienie do numeru sprawy.

Z-ca burmistrza wyjaśnił, że uzasadnienie jest załącznikiem do uchwały, a tam jest wymieniony numer sprawy więc projekt uchwały może pozostać w obecnej formie.

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XXXI/185/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Helu, która stanowi załącznik do protokółu wraz z wynikiem imiennego głosowania.

5. Odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących.

Pytań w sprawach bieżących nie było.

6. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Przewodniczący rady poinformował, że do Rady Miasta Helu wpłynęły pisma:

- od p. Bulińskiego w sprawie podjęcia czynności dotyczących zalegalizowania budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 2,4,6 i informujące, że jeżeli czynności nie zostaną podjęte zgłoszone będzie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Pucku.

Radna Janiak stwierdziła, że nadana jest nazwa ulicy i przydzielone są bloki.

Przewodniczący rady stwierdził, że rozmawiał z p. Bulińskim i podawał przykłady podobnego nadania nazwy ulic ale argumenty nie przemówiły.

Radny Sługocki stwierdził, że wcześniej p. Buliński pisał o samowoli budowlanej, a teraz o niewłaściwym naznaczeniu nazwy ulicy.

Radny Chroń stwierdził, że p. Bulińskiemu chodzi o wydzielenie infrastruktury, a skoro powołuje się na mieszkańców powinien załączyć listę.

Przewodniczący rady stwierdził, że p. Buliński musi szukać rozwiązania na drodze sądowej.

Radny Łazur stwierdził, że droga dojazdowa nie musi być ulicą, ponieważ jest wewnętrzną między blokami.

Z-ca burmistrza przypomniał, że odczytywał na sesji pismo od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pucku informujące, że nie ma znamion jakiejkolwiek samowoli budowlanej, budynki są postawione legalnie. Stwierdził również, że adresy zostały nadane i od wielu lat funkcjonują.

- od p. Bulińskiego o wyjaśnienie wydrukowania plakatu z omyłkowym zdjęciem.

Radny Chroń stwierdził, że sekretarz miasta wydał oświadczenie wyjaśniające zaistniałą sytuację.

- od p. Malinowskiego informującej o braku bramy wjazdowej – pismo do wiadomości RM.

- od p. Malinowskiego dot. braku wjazdu do poprzedniego garażu – pismo do wiadomości RM.

- od Wojewody Pomorskiego dot. udzielenia informacji w sprawie ilości wpływających skarg i wniosków od 2016 roku i przebieg wyboru na ławników.

Przewodniczący rady poinformował, że odpowiedź została udzielona.

- od Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które odmówiło stwierdzenia, że Rada Miasta Helu pozostaje w stanie bezczynności lub że prowadziła postępowanie w sprawie wniosków skarżących, tj. Rady Rodziców w sposób przewlekły.

Z-ca burmistrza wyjaśnił, że nie jest w kompetencjach kolegium rozstrzygnięcie sprawy. Rada Rodziców powołała się na KPA, które nie ma zastosowania do udostępniania informacji publicznej. Skarga do sądu administracyjnego powinna być wniesiona.

- od p. Bulińskiego w sprawie podjęcia czynności naprawczych wobec władz samorządowych w sprawie samowoli budowlanej.

- od Organizacji Producentów Rybnych p. Koreńczuk w sprawie bezpiecznego postoju łodzi i kutrów rybackich w porcie Hel. Przewodniczący rady odczytał odpowiedź burmistrza Helu na pismo (odpowiedź stanowi załącznik do protokółu).

Przewodniczący rady stwierdził, że ul. Maszopów jest najbardziej zaniedbaną, a powinna być wizytówką i otwarta w kierunku zatoki.

Radny Dzikowski stwierdził, że ul. Maszopów jest bardzo uczęszczana.

Przewodniczący rady stwierdził, że p. Koreńczuk była przeciwna powstaniu przejścia z ul. Maszopów do portu i twierdziła, że usunięcie kawałka muru spowoduje, że jej dom runie.

Radna Janiak poprosiła o informację, czy sprawa uregulowania gruntów na ul. Maszopów jest załatwiona.

Radny Sługocki stwierdził, że dziwi się, że p. Koreńczuk jest przeciwna rozwojowi miasta.

Wiceprzewodnicząca rady p. Borucka odczytała zarządzenie burmistrza Helu w sprawie opracowania wniosków, projektów planów finansowych na kolejny rok.

Wiceprzewodnicząca rady p. Wójcik odczytała:

- wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący zmiany hejnału Helu na „Hymn do Bałtyku”,

- odpowiedź burmistrza Helu informującą, że nie planuje zmiany hejnału.

Radna Pieszak stwierdziła, że jest zaskoczona negatywną odpowiedzią, ponieważ było cyt. „zielone światło”. Wyjaśniła również, że komisje Rady powinny się na ten temat wypowiedzieć.

Radny Chroń stwierdził, że powinny być konsultacje społeczne, żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć nad propozycjami.

Radna Pieszak stwierdził, że komisja proponuje „Hymn do Bałtyku”, a pytanie mieszkańców może spowodować chaos, ponieważ każdy lubi inną muzykę i może mieć inny pomysł.

Radny Chroń stwierdził, że mieszkańcy mogą się wypowiedzieć za dwoma propozycjami, tj. obecną wersją hejnału lub zmianą na „Hymn do Bałtyku”. Zdaniem radnego, jeżeli obecny hejnał został skomponowany tylko dla miasta i jest wyjątkowy, niepowtarzalny należy go szanować.

Z-ca burmistrza stwierdził, że hejnał funkcjonuje 17 lat, jest unikatowy stworzony i oparty na melodiach regionalnych, kaszubskich.

CZĘŚĆ TRZECIA

1. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Helu.

Protokół z XXX sesji Rady Miasta Helu został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował radnym za uczestnictwo w sesji, po czym zamknął obrady.

Protokołowała: Daria Ziółkowska

 

Załączniki:

1. Porządek obrad.

2. Listy obecności.

3. Projekty uchwał.

4.Uchwały podjęte.

5. Odpowiedź burmistrza Helu na pismo.

 

Na …….. sesji Rady Miasta Helu w dniu …………………. 2017 roku protokół z XXXI sesji został zatwierdzony głosami:

 

„za”

-

 

„przeciw”

-

 

„wstrzymującymi się”

-

 

 

Przewodniczący rady

/-/ Arnold Antkowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Ziółkowska 22-09-2017 08:50:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Ziółkowska 22-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Daria Ziółkowska 22-09-2017 08:50:21