Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Miasta Helu z dnia 28 września 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017

 

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się dnia 28 września 2017 roku w sali posiedzeń budynku Urzędu Miasta Helu.

Godzina rozpoczęcia 9:00 godzina zakończenia 10:53

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesję otworzył przewodniczący rady Arnold Antkowski, przywitał radnych
i zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 12 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokółu).

Nieobecni: Boszke Jan, Borucka Teresa, Daraż Marcin.

2. Przyjęcie porządku.

Przewodniczący rady postawił pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad z pkt 7 ppkt c) projektu uchwały 51/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w mieście Helu.

Wniosek został przyjęty 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym”.

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym”. (porządek obrad bez zmian stanowi załącznik do protokółu).

3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół z XXXI sesji Rady Miasta Helu został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik do protokółu.

Radna Wójcik poprosiła o informacje na temat pkt 11 sprawozdania.

Z-ca burmistrza poinformował, że opracowywany jest projekt budowlany jednego z budynków mieszkalnych, który powstanie przy ul. Dworcowej. Analizowane są różne możliwości realizacji inwestycji i wariantów finansowania. Zakładany jest wariant realizacji zadani przez spółkę EKO Hel. Dopiero po zapoznaniu się ze wstępnym kosztorysem można będzie ustalić wariant realizacji. Można wziąć kredyt, możliwa jest emisja obligacji cenowych.

Radny Łazur poprosił o informacje na temat pkt 1 sprawozdania.

Burmistrz Helu poinformował, że rozmawiał na temat działek będących w zasobach AMW. Wyjaśnił również, że AMW przystała na propozycję i została podzielona działka w porcie wojennym w celu umożliwienia powstania dzielnicy domków jednorodzinnych dla mieszkańców Helu. Dokonano korekty dróg, które będą szerokie na dwa pasy z poboczem i chodnikami.

Radna Wójcik prosiła o informację dotyczącą spotkania z nadleśniczym.

Z-ca burmistrza poinformował, że chodzi o drogę główną prowadzącą na plażę i drogę na cypel z których gmina korzysta na postawie umowy dzierżawy dla meleksów. Standard dróg leśnych się pogarsza ze względu na duży ruch i nadleśniczy prosi o przyśpieszenie przejęcia dróg przez gminę i ich modernizację.

5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał Rady Miasta za okres od 15 czerwca do 19 września 2017 roku stanowi załącznik do protokółu.

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Radna Jarosz stwierdziła, że w szpitalu jest oddział geriatrii i pobyt kosztuje 2500,00 zł miesięcznie. W związku z powyższym poprosiła o informacje skąd taka duża kwota i czy Urząd Miasta dopłaca, jeżeli komuś nie wystarczy środków. Prosiła również o pozostawienie ławek na ul. Wiejskiej.

Radny Chroń wyjaśnił, że nie ma oddziału geriatrii w szpitalu tylko zakład opieki leczniczej i długoterminowej a informację o opłatach należy się zwrócić do dyrektora szpitala.

Następnie poprosił informację, czy znając przypadki podnajmowania mieszkań pozyskanych z AMW dla celów komercyjnych (chodzi o mieszkania, których pośrednikiem jest miasto).

Wnioskował o spowodowanie zabezpieczenia budowy – niedokończonego apartamentowca między ul. Komandorską i Kapitańską.

Radna Janiak prosiła o: zrobienie monitoringu na cmentarzu, sprzątanie lasu, zrobienie utwardzonego podłoża przy dojściu na cypel.

Przewodniczący rady prosił o zorganizowanie w terminie dwóch tygodni spotkania z prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Pucku w celu omówienia jego planów do Leśnej 6A.

Z-ca burmistrza poinformował, że:

- wnioski przyjął do rozważenia i ewentualnej realizacji,

- nie stwierdzono podnajmowania mieszkań,

- spotkanie z prezesem spółdzielni zostanie zorganizowane.

Kierownik ZZOM wyjaśnił, że czeka na przedstawienie kosztów odnośnie światłowodu od p. Siwka i umieszczenie kamerki.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) zmiany uchwały Rady Miasta Helu (projekt uchwały nr 49/2017).

Z-ca burmistrza poinformował, że w styczniu 2015 roku Rada Miasta Helu podjęła uchwałę, której uchylone zostały trzy obowiązujące uchwały dotyczące: 1) przeznaczenie na sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, 2) bonifikaty przy sprzedaży, 3) ustalenia umownej stawki oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Uchwała dot. umownej stawki opublikowana była w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego więc uchwał, która ją uchyla także powinna zostać opublikowana. Ponieważ uchwała ze stycznia 2015 roku nie została opublikowana staje się nieważna. W związku z powyższym w uzgodnieniu z Wydziałem Prawnym i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego skreśla się ust. 3 w § 1 uchwały IV/25/15, czyli uchwała o stawce oprocentowania będzie ważna i ze stycznia 2015 roku również. Naprawiony zostaje błąd formalny.

Wiceprzewodnicząca rady p. Wójcik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Helu (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu).

Przewodniczący rady postawił pod głosowanie wniosek dotyczący głosowania przez podniesienie ręki.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXII/186/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Helu, która stanowi załącznik do protokółu.

b) zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości nieruchomości (projekt uchwały nr 50/2017).

Z-ca burmistrza poinformował, że w czerwcu radni wyrazili zgodę na udzielenie 18% bonifikaty od wartości nieruchomości, sprawa dotyczyła zamiany nieruchomości w okolicy ul. Leśnej – udrożnienie ciągu komunikacyjnego do ul. Adm. Steyera. Jednakże z uwagi na nieuwzględnienie 23% stawki VAT konieczna jest zamiana wysokości bonifikaty z 18% na 33% żeby różnice zamienianych nieruchomości były takie same. Właściciel działki wyraził zgodę na wzajemną sprzedaż, ale w momencie gdy nie straci pod względem zagospodarowania nieruchomości i kwotowo.

Radny Chroń stwierdził, że uzasadnienie w projekcie uchwały wprowadza zamieszanie ponieważ mówi się o stawce VAT, a ponosi bonifikatę z 18% na 33%. Chodzi o kwestie zapisu w uzasadnieniu, ponieważ w formie zapisanej można zrozumieć, że właściciel nieruchomości nie zgodził się na bonifikatę 18% więc podnosi się do 33%.

Radny Łazur stwierdził, że w uzasadnieniu powinien być zapis proponowany przez radnego Chronia, tj. bonifikata 18% od kwoty z VAT.

Radny Chroń stwierdził, że powinno być wyjaśnione w uzasadnieniu, że różnica w kwotach powoduje zastosowanie innej bonifikaty.

Radny Pszeniczny wyjaśnił, że przy obecnym zapisie uzasadnienia osoba niewtajemniczona zrozumie, iż zastosowano większą ulgę.

Przewodniczący rady zaproponował przejście do omawiania kolejnego projektu uchwały do czasu przygotowania przez radnego Chronia odpowiedniego zapisu w uzasadnieniu.

d) zmian w budżecie miasta Helu na 2017 rok (projekt uchwały nr 52/2017).

Wiceprzewodnicząca rady p. Wójcik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2017 rok (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu).

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXII/187/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokółu.

Powrót do omawiania projektu uchwały nr 50/2017.

Radny Chroń zaproponował zapis od III akapitu w uzasadnieniu do projektu uchwały: „W celu zniwelowania różnicy kwoty zamiany nieruchomości na podstawie umowy zamiany - niezbędne jest zastosowanie bonifikaty w wysokości 33%.”.

Rada Miasta przyjęła powyższą poprawkę uzasadnienia jednogłośnie 12 głosami „za”.

Wiceprzewodnicząca rady p. Wójcik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości nieruchomości (projekt uchwały bez poprawionego uzasadnienia stanowi załącznik do protokołu).

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXII/188/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości nieruchomości, która stanowi załącznik do protokółu.

8. Wnioski i informacje, w tym:

a) Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za II półrocze (semestr) 2016/2017.

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej p. Pieszak odczytała sprawozdanie o przyznanych stypendiach (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

b) Wykonanie budżetu miasta za I połowę 2017 roku. Ocena stopnia wykonania, występujące trudności i problemy.

Skarbnik miasta przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2017 roku (informacja stanowi załącznik do protokółu).

c) Stan gotowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących do nowego roku szkolnego 2017/2018 (m.in.: stan techniczny, przygotowanie pomieszczeń i budynku, stan wyposażenia pracowni specjalistycznych).

Dyrektor ZSO p. Sojecka przedstawiła stan gotowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących do nowego roku szkolnego 2017/2018 (informacja stanowi załącznik do protokółu).

d) Stan spraw spornych z udziałem miasta Helu oraz spraw w sądach.

Radca prawny p. Tomczyk poinformował, że z powództwa gminy Hel toczy się:

- w sądach powszechnych 8 drobnych spraw, tj. z tytułu niepłaconego podatku od nieruchomości, dzierżaw, zaległości od właścicieli meleksów itp., wartość największej sprawy ok.4 tys. zł,

- jedna sprawa w wojewódzkim sądzie administracyjnym dotycząca wysokości odszkodowania na rzecz lasów państwowych.

Poinformował również, że gmina Hel wdała się w spór ze Starostwem w Pucku. Sprawa dot. wysokości naliczonej opłaty od użytkowania wieczystego od działek których wcześniej właścicielem było „Społem”, zastosowano 3% stawkę, gmina Hel uważa, że powinna być dla tego typu nieruchomości 1% stawka. Spór skończy się w sądzie, wartość przedmiotu sporu ponad 100 tys. zł.

Przewodniczący rady poinformował, że wpłynęły do Rady Miasta Helu pisma:

- do wiadomości radnych od Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów oddział Jastarnia w sprawie przyznania dotacji w wys.5 tys. zł na rzecz organizacji,

- od Wojewody Pomorskiego informujące, że oświadczenia majątkowe: burmistrza Helu i przewodniczącego rady zostały złożone z zachowaniem ustawowego terminu i w wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających podjęcia działań art.24h ust 9 ustawy o samorządzie gminnym,

- od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie informujące, że wyniku analizy oświadczenia majątkowego przesłanego pismem RO.2124.5.2017 nie stwierdzono uchybień,

- do wiadomości radnych od p. Malinowskiego w sprawie umożliwienia wykupu lokalu z zastosowaniem 95% bonifikaty.

Sekretarz miasta prosił przekazanie uwag do uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego do dn. 10 października.

Radny Łazur poprosiło informację, czy od 1 października zmienia się sposób segregacji odpadów.

Z-ca burmistrza poinformował, że wejdzie zmiana od listopada.

Radny Chroń zapytał, czy uwzględnione są nowe kolory pojemników zgodnie z ustawą z lipca.

Z-ca burmistrza wyjaśnił, że gmina Hel używa prawidłowych kolorów pojemników zgodnych z wytycznymi Ministra.

9. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Z-ca burmistrza odczytał interpelacje i odpowiedź na interpelacje radnego Chronia (interpelacja stanowi załącznik do protokółu).

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował radnym za uczestnictwo w sesji, po czym zamknął obrady.

Protokołowała: Daria Ziółkowska

Załączniki:

1. Porządek obrad.

2. Listy obecności.

3. Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał Rady Miasta.

5. Projekty uchwał.

6. Uchwały podjęte.

7. Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za II półrocze (semestr) 2016/2017.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2017 roku.

9. Stan gotowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących do nowego roku szkolnego 2017/2018.

10.Interpelacja radnego Chronia i odpowiedź.

 

NaXXXII sesji Rady Miasta Helu w dniu 26 października 2017 roku protokół z XXXII sesji został zatwierdzony głosami:

 

„za”

-

15

„przeciw”

-

0

„wstrzymującymi się”

-

0

 

Przewodniczący rady

/-/Arnold Antkowski

 

Załączniki do pobrania

1 stan gotowości ZSO.pdf (PDF, 98KB) 2017-10-09 14:34:22 59 razy
2 interpelacja i odpowiedź radny Chroń.pdf (PDF, 39KB) 2017-10-09 14:34:22 62 razy
3 proj.50.2017.pdf (PDF, 58KB) 2017-10-09 14:33:58 62 razy
4 uchwałaXXXII. 188. 17.pdf (PDF, 21KB) 2017-10-09 14:33:58 56 razy
5 proj.52.2017.pdf (PDF, 1.MB) 2017-10-09 14:33:58 51 razy
6 uchwała XXXII.187.17.pdf (PDF, 10KB) 2017-10-09 14:33:58 56 razy
7 spr. Komisji Stypendialnej.pdf (PDF, 28KB) 2017-10-09 14:33:58 57 razy
8 informacja wykonanie budżetu za I półrocze 2017.pdf (PDF, 55KB) 2017-10-09 14:33:58 53 razy
9 porządek obrad.pdf (PDF, 29KB) 2017-10-09 14:33:09 53 razy
10 listy obecności.pdf (PDF, 45KB) 2017-10-09 14:33:09 52 razy
11 spr.burmistrza Helu.pdf (PDF, 33KB) 2017-10-09 14:33:09 61 razy
12 spr.zwykonania uchwał.pdf (PDF, 97KB) 2017-10-09 14:33:09 52 razy
13 proj.49.2017.pdf (PDF, 48KB) 2017-10-09 14:33:09 54 razy
14 uchwała XXXII. 186. 17.pdf (PDF, 19KB) 2017-10-09 14:33:09 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Ziółkowska 09-10-2017 14:33:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Ziółkowska 09-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Daria Ziółkowska 01-12-2017 13:16:07