Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w Helu przy ul. Leśnej 14-16

OGŁOSZENIE  

Burmistrz  Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę  nieruchomości położonej w Helu:

 1. przy ul. Leśnej 14-16 - części działki ozn. geod. nr 150/5 i 150/7,  o łącznej pow. 13.200 m²   KW 35770, zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia;
 2. opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana, z dzierżawionego obszaru wyłączony zostaje obiekt gospodarczy zaznaczony na mapie;
 3. okres dzierżawy – trzy lata od dnia zawarcia umowy;
 4. cel dzierżawy - działalność campingowa ( pole namiotowe, caravaning, gastronomia );
 5. cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w skali roku netto: 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 6. do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT;
 7. w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy, wpłacą wadium w  wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych), na rachunek Gminy Miejskiej Hel w Banku Pekao SA nr 08 1240 5400 1111 0000 4915 7062;
 8. czynsz płatny w terminie do dnia 15 sierpnia każdego roku dzierżawy;
 9. na poczet czynszu dzierżawnego w pierwszym roku dzierżawy zaliczone zostanie wpłacone wadium;
 10. uchylenie się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg spowoduje przepadek wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.

Przetarg odbędzie się w dnia 23 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, przy ulicy Wiejskiej 50 (sala konferencyjna na parterze budynku).

Dzierżawca zobowiązany będzie do:

 1. odpowiedniego przygotowania dzierżawionego terenu do celów prowadzonej działalności,
 2. uzgodnienia z Wydzierżawiającym szczegółowego projektu zagospodarowania dzierżawionego terenu,
 3. w razie konieczności do dokonania stosownego zgłoszenia budowy obiektów tymczasowych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 4. uzgodnienia z właściwymi zarządcami sieci i wykonania we własnym zakresie przyłączy mediów niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej,
 5. utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
 6. zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. w przypadku zamiaru poddzierżawienia dzierżawionego terenu uzyskiwania każdorazowo pisemnej zgody wydzierżawiającego
 8. umożliwienia wydzierżawiającemu lub osobom przez niego wskazanym dostępu do obiektu gospodarczego, wyłączonego z obszaru dzierżawy.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209, tel. 58 6777251.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Helu, oraz na stronie internetowej bip.hel.eu.

Hel, dnia 11.01.2018 roku                        

z up. burmistrza Helu

 mgr inż. Jarosław Pałkowski

 zastępca burmistrza Helu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 11-01-2018 15:03:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 11-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Hanna Wirwińska 18-01-2018 11:33:14