Klauzula informacyjna Burmistrza Helu

Klauzula informacyjna Burmistrza Helu

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Helu z siedzibą w Helu, 84-150 Hel, ul. Wiejska 50, którego dane kontaktowe są następujące:

- telefon (58) 677-72-40

- fax (58) 677-72-77

- pisząc na adres 84-150 Hel ul. Wiejska 50

- adres e-mail: ratusz@gohel.pl

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /umhel/skrytka

- Facebook Urzędu Miasta Helu https://www.facebook.com/Urzad.Miasta.Helu/

- Facebook Miasta Helu https://www.facebook.com/Miasto.Hel/

- strona www www.goHel.pl

Inspektorem Danych Osobowych jest pani Grażyna Kawczyńska, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail iod@gohel.pl

Burmistrz Helu przetwarza dane osobowe mieszkańców miasta Helu oraz osób prowadzących działalność gospodarczą nie będących mieszkańcami Helu, a także osób, które składają wszelkie zapytania, skargi, wnioski. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa, w tym także prawa miejscowego, nakładające na Burmistrza realizację zadań publicznych, przepisy prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej. Podstawą może być także zgoda osoby, której dane dotyczą.

Burmistrz Helu jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, praktykantów, wolontariuszy i stażystów. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożonych przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności:

  • ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
  • ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  • ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych,
  • ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
  • inne przepisy prawa,

lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Są udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Burmistrz Helu:

  • nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych,
  • nie podejmuje decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Burmistrza Helu.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym.

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Załączniki do pobrania

1 KLAUZULA INFORMACYJNA BURMISTRZA HELU.pdf (PDF, 11KB) 2018-06-22 10:10:14 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 22-06-2018 10:10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dr Klemens Adam Kohnke 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 22-06-2018 10:11:14