obrazek loga jednostki
treść strony

Informacja Burmistrza Helu

w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2016 - 2019

Informuję, że zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.)

w dniu 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania Radzie Miasta Helu kandydatów na ławników.

Kadencja ławników wybranych 2011 roku upływa w dniu 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.)

oraz

- rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi  radom gmin przy zgłaszaniu  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

Rada Miasta Helu dokona wyboru ławników na lata kadencję 2016 – 2019. Wybór ławników odbędzie się w terminie do końca października 2015 roku, przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Rada Miasta Helu powinna dokonać wyboru nowych ławników do sądów:

- 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku,

- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów. Ławników wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki  zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczeniepotwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

O kandydatach na ławników Rada Miasta Helu zasięga informacji od właściwych organów Policji.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych wraz z kompletem załączników należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, w terminie do 30 czerwca 2015 r., w godzinach pracy Urzędu.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela pani Mirela Figurska w sekretariacie Urzędu Miasta Helu, tel. 58 6777240.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                          z up. burmistrza Helu

                                                                                                                                                                          /-/ Jarosław Pałkowski

                                                                                                                                                                      zastępca burmistrza Helu

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 oswiadczenie3.pdf pdf 124.3 KB Mirela Figurska 2020-10-30 08:02:31 117
2 lista_osob_zglaszajacych_lawnika.pdf pdf 746.7 KB Mirela Figurska 2020-10-30 08:02:31 111
3 oswiadczenie2.pdf pdf 130.1 KB Mirela Figurska 2020-10-30 08:02:31 113
4 oswiadczenie1.pdf pdf 206.9 KB Mirela Figurska 2020-10-30 08:02:31 112
5 karta_zgloszenia.pdf pdf 783.7 KB Mirela Figurska 2020-10-30 08:02:31 114
6 informacja-18.pdf pdf 1.2 MB Mirela Figurska 2020-10-30 08:02:32 123

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2020-10-30 08:00:21
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-10-30 08:02:35