obrazek loga jednostki
treść strony

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Helu"
został nadany pani Ilonie Bettinie Ingeborg König
Uchwałą Nr XX/111/12 Rady Miasta Helu z dnia 28.06.2012 roku
na wniosek Burmistrza Helu.


W N I O S E K

w sprawie wyróżnienia grupy osób zaangażowanych w realizację partnerstwa miast.

Z okazji 10-lecia partnerstwa miast Hel i Hermeskeil, na postawie § 103 i § 104 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta Helu, wnioskuję o wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Miasta Helu”, niżej wymienionych osób najbardziej zaangażowanych w realizację tej szczytnej idei łączącej dwa Miasta:

ILONA BETTINA INGEBORG KŐNIG
z domu Bartolewski.
Urodzona 22.09.1948 r. w Berlinie.
Narodowość i obywatelstwo – niemieckie.
Zamieszkała D-27476 Cuxhaven, Strandstrasse 29

Burmistrz Miasta Hermeskeil w latach 1994 – 2009. W tym czasie (2001 – 2009) intensywnie i z wielkim zaangażowaniem oraz z prawdziwym zainteresowaniem popierała wszelkie działania prowadzące do podpisania porozumienia o partnerstwie a następnie do jego systematycznego rozwoju.
Z jej inicjatywy odbyła się pierwsza wizyta burmistrza Helu w Hermeskeil, w wyniku której Rada Miasta postanowiła o rozpoczęciu współpracy z naszym nadmorskim miastem.Uznaje zaangażowanie grupy działaczy i przekazuje wszystkie czynności związane z organizacją i przygotowaniem przedsięwzięć partnerskich Zarządowi Koła Partnerskiego Hel-Hermeskeil, aż do końca 2009 r.Wspiera aktywistów i udziela finansowego zabezpieczenia z budżetu miasta. Przewodniczyła partnerstwu miast zawsze z wielkim zaangażowaniem.Popierała nowe pomysły, była otwarta na problemy i dyskusje.
Uzasadnienie do wniosku o wyróżnienie:
1. Doprowadzając, dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu i dalekowzrocznemu przewidywaniu do podpisania porozumienia o partnerstwie miast, wskazana grupa kandydatów do wyróżnienia spowodowała powstanie możliwości poznania przez mieszkańców Hermeskeil silnych i słabych stron naszego miasta i regionu oraz wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego ich wykorzystania;
2. Aktywna działalność przedstawionych kandydatów w zakresie partnerstwa, rozszerzona również na prywatne kontakty zaowocowała licznymi wizytami nieoficjalnymi,
co przekłada się na beznakładową reklamę i promocję naszego miasta;
3. Realizując ideę partnerstwa miast, a w ramach tego projektu również spotkania mieszkańców, dzięki dobrej znajomości i wiedzy w działalności samorządowej
i społecznej, prezentowani aktywiści doprowadzają do wymiany doświadczeń w zakresie kierowania i zarządzania zasobami miasta;
4. Osobiste kontakty pomiędzy partnerami, będące wynikiem ogromnego zaangażowania wymienionej grupy osób, pozwoliły na porównanie stylu i sposobu życia mieszkańców obu miast, wyciągnięcie wniosków i zastosowanie podobnych rozwiązań w swoim środowisku;
5. Spotkania mieszkańców obu miast, organizowane i przygotowywane przede wszystkim przez grupę wskazanych kandydatów do wyróżnienia, pozwoliły na zaprezentowanie dorobku kulturowego miasta i regionu, stworzyły możliwości otwartego dialogu między ludźmi różnych grup wiekowych i o zróżnicowanym statusie społecznym;
6. Otwartość partnerska na wszelkie próby innowacyjnego działania, będąca cechą wszystkich zgłaszanych do wyróżnienia osób, doprowadziła do nawiązania współpracy w ramach corocznej wymiany młodzieży szkolnej, udziału młodych i starszych uczestników
w przedsięwzięciach sportowych, a także do wymiany profesjonalnych doświadczeń z akcji przeciwpożarowych;
7. Duże zaangażowanie wskazanych kandydatów do wyróżnienia, jak również dobra znajomość realiów życia i możliwości instytucji w Helu doprowadziły do nawiązania współpracy pomiędzy strażakami i wymiernej partnerskiej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu, co zwiększyło możliwości oddziaływania przeciwpożarowego w naszym mieście;
8. Docenianie zaangażowania młodzieży w tworzeniu nowych ram współpracy partnerskiej przez wskazaną wcześniej grupę aktywistów przełożyło się również w wymierną pomoc dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, co pozwoliło na podniesienie poziomu edukacji naszego młodego pokolenia mieszkańców;
9. Gotowość do partnerskiej pomocy, oferowana przez wymienionych kandydatów proponowanych do wyróżnienia, pozwoliła także podnieść poziom świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta dzięki przekazanemu wyposażeniu dla naszego szpitala.


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwala-6.pdf pdf 269.8 KB Mirela Figurska 2020-10-30 10:34:58 330
2 uchwala-6.pdf pdf 269.8 KB Mirela Figurska 2020-10-30 10:36:50 329

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2020-10-30 10:34:38
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-10-30 10:36:52