obrazek loga jednostki
treść strony

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Helu"
został nadany panu Ryszardowi Bawelskiemu
Uchwałą Nr XX/111/12 Rady Miasta Helu z dnia 28.06.2012 roku
na wniosek Burmistrza Helu.

W N I O S E K
w sprawie wyróżnienia grupy osób zaangażowanych w realizację partnerstwa miast.
Z okazji 10-lecia partnerstwa miast Hel i Hermeskeil, na postawie § 103 i § 104 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta Helu, wnioskuję o wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Miasta Helu”, niżej wymienionych osób najbardziej zaangażowanych w realizację tej szczytnej idei łączącej dwa Miasta:

Ryszard Bawelski
Urodzony 13. 06.1935 r. w Poznaniu.
Narodowość – polska, obywatelstwo – niemieckie.
Zamieszkały: D-54411 Hermeskeil, Kranicher Str. 32
Z wykształcenia inżynier mechanik, aktualnie na emeryturze.

Współzałożyciel Koła Partnerstwa z Helem i członek jego Zarządu od 2002 roku.
Wielki orędownik przyjaźni polsko – niemieckiej, w tym szczególnie partnerstwa
Hel – Hermeskeil.
Oddał się całkowicie pracy tłumacza we wszystkich sprawach dotyczących partnerstwa, zarówno korespondencji jak też rozmów oficjalnych i prywatnych. Tłumaczył wnioski wystosowane do UE w sprawie współfinansowania projektów spotkań partnerskich.
Współpracuje z młodzieżą podczas wymiany służąc im bezinteresownie jako tłumacz
i przewodnik.
Interesuje się na bieżąco sprawami partnerstwa i Helu, promuje miasto i region w środowisku mieszkańców Hermeskeil i okolicy.
Bardzo otwarty i chętny do współpracy ze wszystkimi, którzy się do niego zwrócą.
Ciepły i uczuciowy w stosunku do wszystkich, którzy chcą swoją działalnością pokazywać dobre strony Polski i Polaków. W swoim domu, wspólnie z żoną stworzył bazę i wspaniałą atmosferę do wielu przyjacielskich i partnerskich spotkań owocujących wypracowaniem nowych kierunków rozwoju partnerstwa pomiędzy Helem i Hermeskeil.
Zaangażowany we wszystkie działania prowadzone w ramach partnerstwa miast, swoim przykładem daje innym impuls do lepszej, bardziej efektywnej pracy w tym zakresie.

Uzasadnienie do wniosku o wyróżnienie:
1. Doprowadzając, dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu i dalekowzrocznemu przewidywaniu do podpisania porozumienia o partnerstwie miast, wskazana grupa kandydatów do wyróżnienia spowodowała powstanie możliwości poznania przez mieszkańców Hermeskeil silnych i słabych stron naszego miasta i regionu oraz wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego ich wykorzystania;
2. Aktywna działalność przedstawionych kandydatów w zakresie partnerstwa, rozszerzona również na prywatne kontakty zaowocowała licznymi wizytami nieoficjalnymi,
co przekłada się na beznakładową reklamę i promocję naszego miasta;
3. Realizując ideę partnerstwa miast, a w ramach tego projektu również spotkania mieszkańców, dzięki dobrej znajomości i wiedzy w działalności samorządowej
i społecznej, prezentowani aktywiści doprowadzają do wymiany doświadczeń w zakresie kierowania i zarządzania zasobami miasta;
4. Osobiste kontakty pomiędzy partnerami, będące wynikiem ogromnego zaangażowania wymienionej grupy osób, pozwoliły na porównanie stylu i sposobu życia mieszkańców obu miast, wyciągnięcie wniosków i zastosowanie podobnych rozwiązań w swoim środowisku;
5. Spotkania mieszkańców obu miast, organizowane i przygotowywane przede wszystkim przez grupę wskazanych kandydatów do wyróżnienia, pozwoliły na zaprezentowanie dorobku kulturowego miasta i regionu, stworzyły możliwości otwartego dialogu między ludźmi różnych grup wiekowych i o zróżnicowanym statusie społecznym;
6. Otwartość partnerska na wszelkie próby innowacyjnego działania, będąca cechą wszystkich zgłaszanych do wyróżnienia osób, doprowadziła do nawiązania współpracy w ramach corocznej wymiany młodzieży szkolnej, udziału młodych i starszych uczestników
w przedsięwzięciach sportowych, a także do wymiany profesjonalnych doświadczeń z akcji przeciwpożarowych;
7. Duże zaangażowanie wskazanych kandydatów do wyróżnienia, jak również dobra znajomość realiów życia i możliwości instytucji w Helu doprowadziły do nawiązania współpracy pomiędzy strażakami i wymiernej partnerskiej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu, co zwiększyło możliwości oddziaływania przeciwpożarowego w naszym mieście;
8. Docenianie zaangażowania młodzieży w tworzeniu nowych ram współpracy partnerskiej przez wskazaną wcześniej grupę aktywistów przełożyło się również w wymierną pomoc dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, co pozwoliło na podniesienie poziomu edukacji naszego młodego pokolenia mieszkańców;
9. Gotowość do partnerskiej pomocy, oferowana przez wymienionych kandydatów proponowanych do wyróżnienia, pozwoliła także podnieść poziom świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta dzięki przekazanemu wyposażeniu dla naszego szpitala. 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwala-6.pdf pdf 269.8 KB Mirela Figurska 2020-10-30 10:49:49 322

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2020-10-30 10:48:37
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-10-30 10:49:50