obrazek loga jednostki
treść strony

                       

             O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Helskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel przeznaczonej  pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową.

 

działka ozn.  geod.  nr 44/3, o pow. 6362 m²,

 

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XIX/149/20 Rady Miasta Helu z dnia 18 września 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 roku, pozycja 4215),  zgodnie z którym sprzedawana nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem urbanistycznym 01-U – tereny zabudowy usługowej- usługi komunikacyjne i hotelarskie, w tym funkcja obligatoryjna – stacja paliw.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, ciężarów  i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Częściowo porośnięta drzewostanem sosnowym, jednakże   na podstawie decyzji Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia  05.12.1988 r., P-I-2120-3/87 przedmiotowy  teren wyłączony został z produkcji leśnej. W/w nieruchomość posiada dogodny dojazd urządzoną asfaltową ulicą Helską, nie posiada  uzbrojenia terenu.

 

Cena wywoławcza :  2.500.000 zł ( słownie: dwa miliony  pięćset tysięcy  złotych)

wadium   350.000 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 stycznia  2021 roku na  rachunek Urzędu Miasta Helu, w Banku Pekao S.A., na konto 08 1240 5400 1111 0000 4915 7062, a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do punktu obsługi interesanta Urzędu Miasta, najpóźniej  w dniu przetargu, do godz. 9.00.

Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał  przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu,  ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna, na parterze budynku ).

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777-251.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, oraz na stronie internetowej bip.hel.eu.

 

Hel, dn.05.11.2020 r.

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 mapa 44-3.pdf pdf 245.3 KB Dawid Lewandowski 2020-11-05 07:33:57 386
2 ogłoszenie dz 44-3.pdf pdf 400.9 KB Dawid Lewandowski 2020-11-05 12:51:37 354
3 informacja o wyniku przetargu.pdf pdf 162.9 KB Dawid Lewandowski 2021-01-20 13:50:37 358

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-11-05 07:29:15
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-01-20 13:50:38
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2020-11-05