logo jednostki
treść strony

                                                                                                                                                           Hel, 15.02.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że  24 lutego 2021 r. (środa) zwołuję XXIII sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

6. Wnioski i informacje.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich  sesjach oraz między sesjami.

9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 3/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny,

b) projekt uchwały nr 4/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Helu na lata 2021-2024,

c) projekt uchwały nr 5/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2021”,

d) projekt uchwały nr 6/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości  w formie darowizny,

12. Sprawozdania i informacje.

a) Sprawozdanie z analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ZSO Hel,

b) Zapoznanie Rady Miasta ze stanem spraw spornych z udziałem miasta Helu oraz spraw w sądach,

c) Sprawozdanie z działalności Zarządu Portu Morskiego Hel Spółka z.o.o. w 2020 roku, plan działalności w 2021 roku.

d) Stan utrzymania parków, ulic miasta, dróg wewnętrznych, chodników oraz prace wykonane i planowane przedsięwzięcia w tym zakresie.

e)  Informacja z przeprowadzonych działań w zakresie promocji i turystyki w 2020 r.

13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Przewodniczący rady

/-/ Marek Chroń

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie XXIII sesja RM.pdf pdf 362 KB Mirela Figurska 2021-02-16 14:41:24 6
2 projekt uchwały nr 4 2021.pdf pdf 367 KB Mirela Figurska 2021-02-16 14:50:04 7
3 projekt uchwały nr 3 2021.pdf pdf 454.2 KB Mirela Figurska 2021-02-16 14:50:04 8
4 projekt uchwały nr 5 2021.pdf pdf 292.6 KB Mirela Figurska 2021-02-16 14:50:04 5
5 projekt uchwały nr 6 2021.pdf pdf 456.1 KB Mirela Figurska 2021-02-16 14:50:04 9
6 sprawozdanie - Zarząd Portu Hel.pdf pdf 42.7 KB Mirela Figurska 2021-02-16 14:50:33 5
7 sprawozdanie_promocja_za_2020.pdf pdf 1 MB Mirela Figurska 2021-02-16 14:51:26 12
8 sprawozdanie-nauczyciele.pdf pdf 220.5 KB Mirela Figurska 2021-02-16 15:32:59 5
9 sprawozdanie burmistrza Helu.pdf pdf 256 KB Mirela Figurska 2021-02-23 21:27:41 1
10 Gmina Miejska Hel sprawy sądowe i egzekucyjne.pdf pdf 262.1 KB Mirela Figurska 2021-02-25 08:39:16 2
11 sprawozdanie z realizacji uchwał.pdf pdf 875 KB Mirela Figurska 2021-02-25 08:41:14 1
12 Program opieki nad zabytkami.pdf pdf 1.1 MB Mirela Figurska 2021-02-26 09:34:43 1

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mirela Figurska 2021-02-16 13:51:57
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2021-02-26 09:34:47
Autor dokumentu Rada Miasta Helu 2021-02-15