logo jednostki
treść strony

                                                                                                                                                                                                                                Hel, dnia 26.03.2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256), dalej Kpa, w związku z art.  75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378.) dalej ustawa ooś, Burmistrz Helu

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Zbieranie odpadów na terenie działki nr ew. 32/9 w Helu” na wniosek firmy EKOHEL Spółka z o.o., ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel, z dnia 29.07.2020r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Helu, przy ul. Wiejskiej 50, w godzinach urzędowania, tj.: pon-piątek - 730-1530, po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr tel. 58-6 777 265).

 

                                                                                                                                                                                   /Burmistrz Helu - Mirsoław Wądołowski/

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Elżbieta Fafińska 2021-03-30 11:19:35
Ostatnia aktualizacja Elżbieta Fafińska 2021-03-30 11:26:21