logo jednostki
treść strony

Zawiadomienie

    Informuję, że 5 maja 2021 r. (środa) zwołuję XXV sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.
6. Wnioski i informacje.
7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.
8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich  sesjach oraz między sesjami.
9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.
11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) projekt uchwały nr 20/2021 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu,
b) projekt uchwały nr 21/2021 w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2023”,
c) projekt uchwały nr 22/2021 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2025”,
d) projekt uchwały nr 23/2021 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą EKOHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Helu,
e) projekt uchwały nr 24/2021 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Helu,
f)
projekt uchwały nr 25/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2021 rok,
g) projekt uchwały nr 26/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu,
12. Sprawozdania i informacje.
a) Sprawozdanie  z  wykonania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii ora efektów jego realizacji w roku 2020

b) Informacja o stanie sportu powszechnego w Helu za 2020 rok.
c) Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Stefana Żeromskiego w Helu. Uzyskane efekty, problemy, potrzeby i perspektywy działań w roku 2021.
d) Informacja z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku.
e) Ocena działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży w ZSO Hel. Możliwości diagnozy i oddziaływania w tym zakresie na terenie szkoły, realizacja elementów  profilaktycznych  w  ramach  programu  szkolnego,  wpływ  orzeczeń i opinii specjalistycznych instytucji na proces dydaktyczno – wychowawczy.
13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Chroń

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie.pdf pdf 355.7 KB Mirela Figurska 2021-04-27 14:22:21 10
2 RAPORT – SPRAWOZDANIE Gminny program profilaktyki....pdf pdf 498.3 KB Mirela Figurska 2021-04-27 15:13:25 7
3 Informacja o stanie sportu powszechnego i szkolnego.pdf pdf 291.8 KB Mirela Figurska 2021-04-27 15:13:52 7
4 Sprawozdanie z działalności MBP.pdf pdf 808.4 KB Mirela Figurska 2021-04-27 15:24:27 6
5 projekt uchwały nr 23 2021.pdf pdf 176.8 KB Mirela Figurska 2021-04-27 22:21:57 7
6 projekt nr 24.docx docx 22.3 KB Mirela Figurska 2021-04-27 22:22:01 8
7 projekt uchwały nr 20 2021.pdf pdf 357.9 KB Mirela Figurska 2021-04-27 22:24:29 7
8 projekt uchwały nr 22 2021.pdf pdf 563.9 KB Mirela Figurska 2021-04-27 22:28:57 7
9 załacznik do projektu uchwały nr 22 2021.pdf pdf 0 KB Mirela Figurska 2021-04-27 22:29:04 7
10 projekt uchwały nr 21 2021.pdf pdf 562.2 KB Mirela Figurska 2021-04-27 22:32:59 6
11 załacznik do projektu uchwały nr 21 2021.pdf pdf 1.4 MB Mirela Figurska 2021-04-27 22:33:06 4
12 Informacja Burmistrza Helu z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r..pdf pdf 870.4 KB Mirela Figurska 2021-04-28 20:47:02 5
13 Sprawozdanie Burmistrza Helu z wykonania uchwał.pdf pdf 853.5 KB Mirela Figurska 2021-04-30 08:36:05 3

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mirela Figurska 2021-04-27 14:14:43
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2021-04-30 08:36:07
Autor dokumentu Rada Miasta Helu