logo jednostki
treść strony

Protokół XXIV/21

1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady:

Proszę Państwa minęła godzina 9:00, otwieram XXIV sesję Rady Miasta Helu, w dniu 31 marca 2021 roku. Witam panie i panów radnych, panów burmistrzów i oglądających nas mieszkańców.
2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.
Przewodniczący rady:

Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w naszym posiedzeniu bierze udział 15 radnych, w związku z tym nasze obrady są prawomocne.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący rady:

Otrzymali Państwo porządek obrad dzisiejszych. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść uwagi do tego porządku? Jeżeli nie to w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, nie musimy przegłosowywać.
Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji.
Przewodniczący rady:

Otrzymali Państwo protokół z XXII i XXIII sesji Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie wnieść jakieś uwagi, poprawki, zastrzeżenia? Jeżeli nie proponuje przegłosować przyjęcie protokołów a blog [dźwięk niezrozumiały] Jeżeli nie takim razie kto z pań i panów jest za przyjęciem protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Miasta, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, wszyscy byli "za", nikt nie był "przeciw, nikt się "nie wstrzymał". Protokoły zostały przyjęte.
5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.
Przewodniczący rady:

Przechodzimy do punktu piątego. Zanim przejdziemy do punktu piątego, proszę Państwa chciałbym tylko tutaj jeszcze sprawa organizacyjna. Mikrofonów mamy ograniczoną ilość, dlatego zorganizowaliśmy tutaj mikrofon do ewentualnych wystąpień i zadawania pytań, żeby jednak uniknąć bliskiego kontaktu. Przechodzimy do punktu piątego interpelacje i pytania w sprawach bieżących. Proszę bardzo pani radna Budzisz proszę.
Radna Budzisz:
Panie Burmistrzu pozwolę sobie zapytać. Mamy w Helu młodą, chorą osobę która stwarza zagrożenie i mieszkańcy są zaniepokojeni. W związku z tym, że nie ma teraz w tej chwili pani kierownik opieki społecznej może pan Burmistrz nam coś na ten temat więcej powie i jeszcze jedno mam pytanie.
Burmistrz Helu:
Pani radna jeżeli można prosić, jeszcze raz bo nie słyszałem.
Radna Budzisz:
Mamy w Helu młodą, chorą osobę, która stwarza zagrożenie. Mieszkańcy są zaniepokojeni, chodzi po mieszkaniach puka, do rękoczynów dochodzi. No po prostu są obawy. Boją się mieszkańcy i chciałam zapytać, co się dzieje z tą osobą, co miasto robi w tym kierunku i drugie pytanie powielam. Kiedy zostanie uporządkowany teren przy wjeździe do Helu, tam gdzie było biuro przepustek w Juracie? Może chociaż to czym zasłonić, bo w tej chwili to tam same gruzy widać, dziękuję.

Przewodniczący rady:
Dziękuję nie widzę więcej zgłoszeń, przepraszam pan radny Antkowski proszę.
Radny Antkowski:
Pytanie do pana Burmistrza a w zasadzie do przekazania do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Kto posiada samochód a większość już, już to nie jest jakiś przybytek widziało prace porządkowe wzdłuż drogi wojewódzkiej 216 na odcinku Władysławowo - Chałupy nawet do Kuźnicy, przecinki. Najgorszy w tej chwili odcinek to jest Jurata - Hel, gdzie zwisa na pobocze drogi szereg gałęzi, które mogą stanowić zagrożenie. moje pytanie jest, kiedy Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpi, czy jeszcze przed sezonem do wycinki? Dziękuję.
6. Wnioski i informacje.
Przewodniczący rady:

Dziękuję, nie widzę więcej pytań w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu Wnioski informację. Ja proszę Państwa chciałbym jeszcze raz przypomnieć o terminowym złożeniu oświadczeń majątkowych. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos tym punkcie?
7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.
Przewodniczący rady:

Jeżeli nie, kolejnym punktem mamy pkt 7 Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu. Pisma były omawiane na komisjach w międzyczasie jeszcze dwa: skargach obywatela naszego miasta na działalność, na działanie Burmistrza. Ta sprawa została oczywiście zgodnie z kompetencją przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Niemniej wnioskodawca w dniu 30 marca złożył wniosek o przełożenie daty rozpatrzenia, spotkania z komisją do dnia 24 kwietnia 2021 roku. Tak oczywiście przekażę komisji. Proszę Państwa kolejne pismo w postaci maila od Tymczasowej Rady Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, która wnosi petycję w imieniu Komitetu w osobie o wyrażenie zgody na publiczną publikację. Aha przepraszam to jest zgoda na publikację danych. Odczytam w całości: Na skutek błędów działań rządu, które spowodowały ponad normatywną śmierć tysięcy Polaków (Zbrodnie Ludobójstwa) oraz masowe bankructwo polskich przedsiębiorstw na wielką skalę uważają stan, że rząd może upaść każdej chwili. Stanie się to w sposób niekontrolowany. Państwo polskie zostało już zdemontowane może wtedy znaleźć się w sytuacji zagrożenia swojej dalszej egzystencji na skutek wyników nie sterowalności. Do czego już doszło w sposób ukryty. Istnieniem "podwójnego DNA". Tutaj proszę Państwa są link. Należy również zwrócić uwagę na nie stabilną sytuację geopolityczna na świecie oraz położenie Polski. Mamy prawo mieć obawy oraz mamy powinność do tego aby zapobiec upadkowi Polski. Świadomi istniejącego zagrożenia chcąc zapobiec wielce prawdopodobnej tragedii utraty suwerenności Polski z powodu nie sterowalności w wyniku braku rządu, My członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego apelujemy do tutejszej gminy by w trybie pilnym poparły warunkowo Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organ czuwający nad polską racją stanu i reprezentujący suwerena naród polski tak wewnątrz jak i na zewnątrz w kontaktach zagranicznych do momentu demokratycznego przegłosowania przez suwerenów nowego Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele. Warunkowo oznacza, iż Tymczasowa Rada Stanu stałaby się ośrodkiem sterującym tylko w przypadku gdyby zabrakło rządu i Prezydenta. Ewentualnie chwilowo oznacza, że Tymczasowa Rada Stanu stałaby się ośrodkiem sterującym państwem polskim tylko do momentu przegłosowania przez naród polski w referendum ludowym nowego Kodeksu wyborczego, przeprowadzenia nowych demokratycznych wyborów i wyłonienia nowego rządu wraz z Prezydentem na czele. Proponujemy następującą formułę poparcia: My radni gminy, jako świadomi odpowiedzialności reprezentacji polskiego na naszym gminnym terytorium działając w oparciu o art. 4 Konstytucji punkt 1 i 2 oraz międzynarodowe prawo do samostanowienia Narodów pkt. 1, który mówi: Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status politycznych i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny. Deklarujemy, iż w przypadku braku rządu i Prezydenta umocowujemy warunkowo i chwilowo jako organ sterujący państwem polskim jako organ reprezentujący naród polski na zewnątrz to jest w kontaktach za granicą Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, który w przypadku braku rządu i Prezydenta w trybie pilnym wskaże i powołała osoby do chwilowego objęcia zarządzaniem najważniejszych resortów państwowych, do momentu przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia rządu demokratycznego z Prezydentem na czele. Funkcję tymczasowego Prezydenta w okresie przejściowym podjęłaby pani Teresa Garland, na chwilę obecną zaprzysiężony Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Jednocześnie z naszej strony do chwilowego wsparcia funkcji zarządczych w resortach państwowych proponujemy następujące osoby narodowości polskiej tutaj mamy wielokropek i informację, że należy wskazać listę mądrych, patriotycznie nastawionych i wartościowych osób. Te osoby zostaną wpisane na specjalną listę w celu wspomagania Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Społecznego w zarządzaniu państwem Rzeczpospolitą Polska. Tak wewnątrz jak i na zewnątrz bez obcych suwerenów ( z zewnątrz). Liczymy na odwagę i mądrość, odpowiedzialność radnych gmin, którzy zostali wybrani i przez to dostali kredyt zaufania od swoich wyborców. Przypominamy jednocześnie, że w ustawie o samorządach na gminach spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańcom gminy. Oczekujemy w trybie pilnym Waszego poparcia dla naszego Komitetu, byśmy w razie zaistnienia stanu nie sterowalności państwem polskim mogli podjąć w imieniu narodu i państwa Rzeczpospolitej Polskiej stosowne i niezbędne działania stanowiące o funkcjonowaniu suwerenności Narodu Polskiego i Polaków. Łączymy pozdrowienia z wyrazami szacunku. I tutaj mamy wymienione osoby, które są sygnatariuszami tego pisma. Jak Państwo zauważyliście jest to kolejne pismo Rządu Tymczasowego Rady Stanu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego i zgodnie ze zwyczajem i przepisami przekażę to pismo do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich  sesjach oraz między sesjami.
Przewodniczący rady:

Przechodzimy proszę Państwa do punktu 8 Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami. Proszę panie Burmistrzu.
Burmistrz Helu:
Panie Przewodniczący, szanowna Rado nie wpłynęły żadne wnioski ani interpretacje między sesjami, dziękuję.
9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący rady:

Dziękuję, w takim razie przechodzimy do sprawozdania Burmistrza  z działalności w okresie międzysesyjnym, proszę panie Burmistrzu.
Burmistrz Helu:
Szanowni Państwo zadeklarowałem, że będzie krótko i będzie krótko. Taki był wniosek, no chyba, że będą jakieś pytania. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym: pierwszy zamówił, odebrał rzeźby do Galerii rzeźby kaszubskiej, a więc postacie muzyków w kapeli Kaszubskiej oraz płot z alfabetem kaszubskim. W miesiącu kwietniu zarówno te rzeźby jak i też ten płot zostaną już zamontowane w parku, także przed weekendem majowym będzie można je oglądać i podziwiać. Następne drugi punkt nadzorował wykonanie inwestycji miejskich a więc w tej chwili to jest park przy ulicy Dworcowej, drugi etap oraz budowa stacji rowerowej wraz z parkingiem przy ulicy Dworcowej. Kto był w tym rejonie widzi, że te prace trwają. Wziął udział w spotkaniu na temat projektu planu ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i odbywają się konsultacje z poszczególnymi gminami. Za jakiś czas ten materiał będzie jeszcze raz konsultowany a potem trafi do zaopiniowania przez wszystkie rady miast i gmin w naszym powiecie. Spotkał się z przedstawicielami TV Chopin w sprawie współpracy przy systemie monitoringu miejskiego. Wiecie Państwo, że oprócz kamer stricte miejskich, które sami montujemy. Ostatnio takie kamery zostały dołożone na ul Maszopów. W tej chwili mamy doskonały podgląd na całą ulicę i port rybacki. To jeszcze w mieście mamy również sieć kamer na podstawie umowy TV Chopin. Chcemy to połączyć, wypracować wspólne działania, pomniejszyć koszty i temu służyło to spotkanie. Najbliższe będzie jak już informatyk Urzędu Miasta ustali z informatykiem z TV Chopin jakie działania trzeba podjąć i wtedy kolejne spotkanie, aby omówić warunki dalszej współpracy. Wziął udział w spotkaniu w sprawie projektu budowy pomnika Orła Helskiego. Ci, którzy myśleli, że ten projekt został zarzucony, no więc informacja jest taka, że ten rok to jest rok na przygotowanie wszelkich pozwoleń, dokumentacji jak też ewentualnie wykonania przynajmniej częściowo fizycznie tego pomnika w stoczni w Gdyni i planujemy otwarcie tego momentu, tego pomnika w przyszłym roku prawdopodobnie 2 października. Zlecił wykonanie remontu i modernizacji pomnika Obrońców Helu. Są już prowadzone prace na terenie firmy, która wykonuje to zlecenie. W miesiącu kwietniu, czyli też do weekendu majowego powinniśmy mieć kompleksowo odremontowany ten pomnik, nowe elementy, nowe wymienione schody dookoła tego pomnika. Cały zakres prac z tym związany także myślę, że na weekend majowy powinniśmy te prace zakończyć do weekendu majowego. Podpisał umowę na wykonanie modelu latarni morskiej w Helu z bursztynu. Prace się rozpoczęły. Artysta rzeźbiarz, który wykonuje tą pracę, przypomnę, że będzie to latarnia morska nasza helska, dokładnie odwzorowana. Jej Wysokość to będzie prawie 2 metry. Ona stanie na skwerze przed urzędem, od strony Bulwaru. Co tydzień, w środę są publikowane nowe informacje o postępie prac, o samym rzeźbiarzu także do końca czerwca ten projekt powinniśmy zrealizować. Jest podpisana umowa z firmą, która realizuje przedsięwzięcie pobicie rekordu Guinessa. Jest takim pośrednikiem między miastem a instytucją, która nadaje te tytuły. Wiemy to musi być wykonane, jakie zalecenia otrzymał rzeźbiarz. No i oprócz tego, że miasto wzbogaci się o kolejną atrakcję turystyczną to chcemy przy okazji żeby był pobity Rekord Guinnessa a to spowoduje duże oddźwięk medialny. Na pewno o tym będzie mówiło się w stacjach telewizyjnych nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Energa Oświetlenie Spółka z o.o. w sprawie zawarcia nowej umowy na kompleksową usługę oświetleniową ulic i placów w mieście. W ramach tej nowej umowy nastąpi wymiana wszystkich opraw oświetleniowych, które mamy w Helu na lampy ledowe a więc jeszcze bardziej energooszczędne. Będzie wykonane doświetlenie trzech przejść dla pieszych. Będą to przejścia przy ulicy Steyera, czyli tam jest najszersza ulicai najniebezpieczniej na tych przejściach poruszać się dla osób przechodzących, czy to na "dużą plażę", czy też w Parku Myślisz a na drugą stronę, jak też ma powstać baza ładowania pojazdów elektrycznych. Najprawdopodobniej będzie to baza na dwa samochody. Prowadził cotygodniową transmisję w trakcie, których umawiał sprawy bieżące miasta w szczególności związane również ze stanem epidemii, obostrzeniami itd. Przygotowywał materiały na dzisiejszą sesję, dziękuję.

Przewodniczący rady:
Dziękuję. Czy macie Państwo pytania do sprawozdania? Tego nie widzę.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.
Przewodniczący rady:

W takim razie kolejnym punktem jest Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie, przepraszam sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady. Otrzymaliśmy sprawozdanie w materiałach czy do tego punktu macie Państwo pytania czy pan burmistrz chciałby coś dodać?
Burmistrz Helu
Nie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący rady
Dziękuję, jeżeli nie proszę Państwa przed nami rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w związku z tym, że to będzie cały blok proponuje 15 minut przerwy też w związku z tym, że mamy tutaj zimną salę to będzie też czas na dogrzanie tej sali. Ogłaszam przerwę do godz. 9:45.
11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
i) projekt uchwały nr 17/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2021 rok.
Przewodniczący rady:

11 rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie i tutaj proszę Państwa chciałbym dokonać jednego przesunięcia w związku z koniecznością wyjścia niedługo pani Skarbnik na szczepienie, nie chciałbym tutaj żeby pani Skarbnik się spóźniła na to. Dlatego prosiłbym żebyśmy w tej chwili przeszli do projektu numer 17/202 1 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2021 rok. Proszę panie Burmistrzu.
Burmistrz Helu:
Panie Przewodniczący, szanowna Rado projekt ten dokładnie był omawiany na komisjach, ale ja proszę żeby pani Skarbnik jeszcze w dwóch zdaniach powiedziała o tych najważniejszych zmianach. Jak będą pytania to będziemy odpowiadali.
Skarbnik miasta:
Uchwałą wprowadzamy [dźwięk niesłyszalny]
Przewodniczący rady;

Przepraszam pani Tereso bardzo bym prosił mikrofon jednak bliżej.
Skarbnik miasta:
Zmniejszą się nam dochody o kwotę 20565 zł a to z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej o 35 195 zł i wprowadzamy jeszcze dotację przedszkolną w wysokości 5 318 zł. W ochronie zdrowia w dziale 851 wprowadzamy kwoty 4 3 12 zł. S ą to środki, które otrzymaliśmy z budżetu państwa na dowóz na szczepienia osób, które same nie mogą się udać. W dziale 852 i 855 wprowadzamy 2 000 i 3 000 i są to dochody, które wpłynęły za zwrot nienależnie pobranych dotacji. Także wspólnie dochody obniżamy o 20 565 zł. Po stronie wydatków ogółem wprowadzamy 220 635 zł i tak dziale 600 - 7 200 to jest dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pucku na przewozy lokalne. W dziale 750 - 150 000 zł i ta kwota 150 000 zł to jest za wszystkie wydatki, które przypuszcza się, że zostaną wydane na nową naszą atrakcje turystyczną, to znaczy latarnię bursztynową. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne 10 000 zł i są to środki na samochód do straży pożarnej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. 801 kwoty 5 318 to jest opłata za przedszkole oraz 30 000 na dowożenie dzieci do szkół oraz jest tutaj takie przesunięcie 5 000 z działu 80 1 95 do rozdziału 80 1 04. W dziale 852 pomoc społeczna to jest zwrot nienależnie pobranej dotacji i to samo jest w dziale 855 - 3 000 zł też to są zwroty dotacji nienależnie pobranej. W dziale 900 gospodarka komunalna 30 396 zł wprowadza się jako opłaty za wody opadowe. W sumie to jest kwota 220 635 i tak jak tu mówiłam wydatki te pokrywane są ze zwrotów pożyczki, którą została wpłacona przez Muzeum Obrony Wybrzeża. Jeżeli są jakieś pytania  [dźwięk niesłyszalny]
Przewodniczący rady:
Dziękuję czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie proszę Państwa przechodzimy w takim razie do głosowania. Uruchamiam system i proszę o oddawanie głosu. Pan radny Żuławski jeszcze. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się "nie wstrzymał", nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż rada podjęła uchwałę nr XXIV/183/21.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIV/183/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2021 rok.
a) projekt uchwały nr 9/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
Przewodniczący rady:

Wracamy do ustalonego porządku czyli przechodzimy. Projekt uchwały nr 17, uchwała nr 183, to jest kolejny numer uchwały. Przechodzimy do projektu uchwały nr 9/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Projekt również umówiony na posiedzeniu wspólnym komisji. Czy ktoś z Państwa lub pan Burmistrz chciałby w tej sprawie zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się "nie wstrzymał" i nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Numer XXIV/184/21.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIV/184/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.  w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
b) projekt uchwały nr 10/2021 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację.
Przewodniczący rady:

Projekt uchwały numer 10/2021 sprawie wprowadzania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację. Projektu omówiony na posiedzeniu wspólnym komisji. Projekt jest wynikiem rozstrzygnięcia Wojewody, uwag Wojewody wniesionych do nas pismem, które było również w dniu wczorajszym przedstawiane. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę w takim razie przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał", nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXIV/ 185/21.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację
c) projekt uchwały nr 11/2021 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
Przewodniczący rady:

Kolejny projekt uchwały, projekt uchwały nr 11/2021 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej. Kolejny projekt, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę w takim razie uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał" i nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXIV/187/21. Słucham? Przepraszam. Tak 186. Dwa projekty uchwał tej samej uchwały mi się pokryły dlatego kolejność została zapisana w ten sposób.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIV/186/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
d)  projekt uchwały nr 12/2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w  mieście Helu,
Przewodniczący rady:

Kolejny projekt uchwały, projekt nr 12/2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu. Projekt omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś chciałby uzupełnić lub zabrać głos w tej sprawie? Również nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie "wytrzymał" i nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/187/ 21.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIV/187/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w  mieście Helu.
e) projekt uchwały nr 13/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, pomieszczeń w budynku  ZSO w Helu,
Przewodniczący rady:

Kolejny projekt, projekt uchwały nr 13/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku ZSO w Helu. Projekt omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę takim, w razie uruchamiam system do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie wstrzymał i nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXIV/188/21.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIV/188/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.   w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, pomieszczeń w budynku  ZSO w Helu.
f) projekt uchwały nr 14/2021 w sprawie zawarcia kolejnej umowy oddania w dzierżawę gruntu, położonego w  mieście Helu,
Przewodniczący rady:

Przechodzimy do projektu uchwały 14/ 2021 w sprawie zawarcia kolejnej umowy oddania w dzierżawę gruntu położonego w mieście Helu. Również omówiony projekt na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie uruchamiam system do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał", nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXIV/189/21.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIV/189/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy oddania w dzierżawę gruntu, położonego w  mieście Helu.
g) projekt uchwały nr 15/2021 w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hel”,
Przewodniczący rady:

Kolejnym projektem jest projekt nr 15/2021 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskich Hel. Projekt umówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał" i nikt nie był "przeciw". Oświadczeń, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXIV/190/21.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIV/190/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy oddania w dzierżawę gruntu, położonego w  mieście Helu.
h)  projekt uchwały nr 16/2021  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2021”,

Przewodniczący rady:
Projekt nr 16/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Hel w roku 2021. Projekt umówiony na posiedzeniu wspólnym komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, ja bym chciał zabrać głos, zadać pytanie panu Burmistrzowi. Pytanie pojawiło się w dniu wczorajszym. Jest pokłosiem tego projektu. Pytanie od mieszkańca panie Burmistrzu. Jeżeli osoba zajmuje się zwierzętami, w tym przypadku kotami bezdomnymi, transportuje zwierzęta we współpracy z fundacją z Trójmiasta do przychodni weterynaryjnej i sterylizuje jak do tej pory na własny koszt, czy może zwrócić się w ramach tego programu opieki na wsparcie finansowe dotyczące sterylizacji kotów? Tak jak powiedziałem osoba transportuje na własny koszt. Koszt sterylizacji jak mi przekazano to jest 250 zł i czy może w związku z tym zwracać się i ewentualnie korzystać z tego programu w kwestii finansowej dotyczącej sterylizacji? Dziękuję.

Zastępca burmistrza:
Proszę Państwa paragraf 8 projektu uchwały właśnie omawia procedurę sterylizacji wolnożyjących zwierząt przede wszystkim odbywa się w przypadku kotów. I tutaj macie Państwo zapis: "sterylizacja, kastracja wolno żyjących zwierząt realizowana jest na podstawie i na warunkach określonych w umowie Gminy Miejskiej Hel z lekarzem weterynarii Adamem Lipskim, prowadzącym przychodnia weterynaryjną w Pucku". To jest odpowiedź panie Przewodniczący na pytanie. No tylko i wyłącznie Gmina na podstawie tej umowy może realizować ten obowiązek. Jeżeli robią to różnego rodzaju fundacje, oczywiście my temu przyklaskuje. Natomiast my nie możemy refundować.
Przewodniczący rady:
To pytanie uzupełniające w takim razie. Konkretny przypadek. Mieszkaniec Helu transportuje helskiego kota do zakładu tego weterynaryjnego Adama Lipskiego. To czy istnieje możliwość na przykład wystawienia faktury na przykład na miasto? Czy, czy w tym przypadku musi taka osoba zgłosić tą sprawę do służb wymienionych w regulaminie i wtedy służby będą transportowały takie zwierzęta do stylizacji?
Zastępca burmistrza:
Jeżeli zostanie taki transport uzgodniony z Gminą, z przedstawicielem, z Burmistrzem Strażą Miejską bo tutaj najczęściej Straż Miejska w tym bierze udział, jeżeli rzeczywiście to myślę, że tak to jest możliwe. Natomiast to musi zostać uzgodnione wcześniej z Gminą nie po fakcie. Jeżeli my dostaniemy od weterynarza fakturę, nic nie będziemy na ten temat wiedzieli to takiej faktury Gmina nie jest w stanie opłacić. Jeżeli zostanie to wcześniej zgłoszone i będzie to uzasadniony przypadek rzeczywiście żeby taką operację przeprowadzić wtedy tak. Natomiast no to w tym momencie jest gdyby już działanie na zlecenie Gminy o tyle, że ta osoba, która się deklaruje swoim transportem i to robi, to też jest ułatwienie dla nas w pewnych sytuacja. Natomiast musimy o tym wiedzieć, Gmina musi zostać wcześniej o tym powiadomiona, przed a nie po.
Przewodniczący rady:
Dziękuję wyczerpały to znamiona mojego pytania. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać jakieś pytania w tej sprawie regulaminu? Jeżeli nie to przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał" i nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXIV/191/21.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIV/191/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2021”,

j) projekt uchwały nr 18/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  mieście Helu,
Przewodniczący rady:

Ostatnim projektem uchwały jest projekt uchwały nr 18/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu. Projekt omówiony był na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zadać pytania? Nie widzę takim razie uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie, dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał" i nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXIV/193/21. Wyczerpaliśmy proszę Państwa porządek punktu 11. Słucham? Tak pani radna jak najbardziej ma pani rację, przepraszam. Rada podjęła Uchwałę Nr XXIV/192/21.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIV/192/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  mieście Helu.
12. Sprawozdania i informacje.
a) Sprawozdanie z działalności EKO-HEL BIS Spółki z o.o. oraz Spółki Bursztynowy Hel w 2020 roku. Plan działalności w 2021 roku.
Przewodniczący rady:

Przechodzimy proszę Państwa do kolejnego punktu Sprawozdania i informacje. Jako ppkt a Sprawozdanie z działalności EKOHEL i spółka z o.o. [dźwięk niezrozumiały] w 2020 roku oraz plan działalności w roku 2021. Otrzymaliśmy te sprawozdania. Omówione były na komisji. Czy są dodatkowe pytania w sprawie sprawozdań? Nie widzę.
b) Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Helu w 2020 roku na podstawie informacji:
- Straży Miejskiej,
- Komisariatu Policji dla Gmin Hel i Jastarnia,
- Komendy Powiatowej Policji,
- Prokuratury Rejonowej,

- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
- Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu,

- Straży Granicznej,
i wypracowanie wniosków do dalszej wspólnej działalności.

Przewodniczący rady:
Kolejnym punktem proszę Państwa jest ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Helu w 2020 roku i na podstawie informacji, tutaj wymienione mamy służby. Poszczególne służby przysłały do nas sprawozdania nie mniej po kontakcie telefonicznym z przedstawicielami, z szefami tych służb ustaliliśmy, że sprawozdania zostaną zamieszczone na stronie internetowej oczywiście tak żeby każdy mógł się z tymi sprawozdaniami zapoznać. Natomiast w sytuacji, kiedy poprawi się sytuacja pandemiczna będzie możliwe normalne posiedzenie umówiliśmy się, że szefowie tych służb zwłaszcza policji, prokuratury przyjadą do nas na sesję na moje zaproszenie. Zostanie taki punkt wprowadzony tak byśmy mogli bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi na te tematy rozmawiać, przekazywać swoje uwagi zwłaszcza w kontekście i zbliżającego się sezonu, czy już dzisiaj pojawiających się problemów. Jak Państwo wiecie pani szefowa Straży Miejskiej nie może być dzisiaj obecna, więc też nie możemy tych pytań zadawać, ewentualnie wnosić uwag i prosić o wyjaśnienia ale na sali mamy przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu pana Marka Dyktę, który bardzo chętnie przedstawi nam sprawozdanie.

Prezes OSP w Helu
Szanowni Państwo w 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Helu dysponowana była 78 razy do działań ratowniczych przez stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, w tym: 54 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń to są wypadki komunikacyjne, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, zabezpieczenia lądowań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz śmigłowców w rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, pomoc policji w otwieraniu mieszkań, usuwaniu powalonych drzew i konarów, 18 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, głównie to były pożary poszycia leśnego i 6 razy jechaliśmy do alarmów fałszywych. Głównie to były tzw. czujki w różnych hotelach w Helu, oraz w Juracie lub w Jastarni. Do najważniejszych z akcji ratowniczo - gaśniczych oraz innych wydarzeń należy zaliczyć: pożar zabudowania gospodarczego i poddasza Kaszubskiej checzy, przy ulicy Wiejskiej, zabezpieczenie holowania kutra rybackiego Wła-103 do Władysławowa, współuczestnictwo w akcji Paczka dla seniorów 70+. Jednoczesna reanimacja dwóch osób, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia w tym samym momencie, w jednym mieszkaniu. Ćwiczenia z zakresu łączności kryzysowej organizowanych wspólnie z OSP Gdańsk Zachód, pożar lasów przy Górze Szwedów, działania z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa nad wodą w ramach programu KręciMnieBezpieczeństwoNadWodą wraz z Formoza RIB, Pomorską Policją i Urzędem Miasta Helu. Akcja Zarażaj odpowiedzialnością, gdzie zorganizowaliśmy zbiórkę materiałów medycznych, środków higieny osobistej oraz czystości na rzecz Puckiego Szpitala. W tym zakupiliśmy wózek anestezjologiczny z dostawką. W ramach pozyskanych środków od firmy Koga - Maris sp. z o.o. i ze środków własnych, razem koszt to był 10 090 zł. Organizacja dwóch kursów prawa jazdy dla mieszkańców Helu w naszej remizie. Naszą remizę udostępnialiśmy dla helskich dzieci na zajęcia z nauki gry na instrumentach muzycznych, dla zespołu punkowego OYATE INDIAN PUNKT BAND na próby muzyczne, mieszkańców Helu na bezpłatne zajęcia w zakresie szkoleń językowych, kursu EXCELL. Łącznie było to 5 kursów. Wyposażenie: posiadamy na wyposażeniu: średni samochód ratowniczo-gaśniczy o pojemności zbiornika na wodę 3,500 litrów, 350 litrów środka pianotwórczego, wydajność auto pompy 1600 litrów na minutę. Samochód wyposażony jest dodatkowo w sprzęt łączności, to jest 6 radiotelefonów przenośnych, jedna stacja bazowa. 10 takich radiotelefonów przenośnych znajduje się w magazynie. W momencie, kiedy jest potrzebne do akcji wtedy je wydajemy. Narzędzia hydrauliczne Holmatro służące do ratownictwa technicznego, aparaty powietrzne z maskami i butlami. Na pojeździe znajdują się 4 takie komplety, 4 komplety w magazynie jako wymiana, zapas bieżący i po każdorazowym użyciu sprzętu w czasie akcji, sprzęt jest zdawany do magazynu i wydawany nowy tak aby samochód w ciągu 5 - 10 minut był w stanie wyjazdu i akcji ewentualnie następnej. Sprzęt do kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, to jest torba PSP R1 z butlą na tlen, w magazynie mamy dodatkowo 5 takich butli. Przy jednej akcji reanimacyjnej przeważnie zużywamy od pół do całej butli. Sytuacje mogą być bardzo różne, więc w poprzednim roku zabezpieczyliśmy się dodatkowo w dwie butle z tlenem, gdyż obecnie na tlen w takich małych butlach żeby go naładować czeka się około miesiąca czasu. Więc zanim my go dostarczymy do Gdańska 2 - 3 butle, zanim odbierzemy to nieraz mija półtorej miesiąca, więc zdecydowaliśmy o zakupie dodatkowych butli aby w magazynie one były. Żeby zawsze można było wydać. Mamy też drugą torbę PSP r1 i tak samo jak w przypadku aparatów powietrznych po każdorazowej akcji torba jest od dawana do magazynu. Z magazynu wydawany jest skompletowana nowa i następnego dnia gospodarz ją po prostu weryfikuje, sprawdza, dezynfekuje, uzupełnia, przygotowuje do ewentualnie następnych działań. Oczywiście mamy też deski ortopedyczne, szyny Kramera, zapasową butle z tlenem o pojemności 5 l, którą wozimy na samochodzie w razie większego zdarzenia. W razie w większej potrzeby udzielania pomocy tlenem jesteśmy w stanie to działać. Zestaw przeciw COVID-owy, przyłbice, maski, ubrania jednorazowe, rękawice, gogle, płyny do dezynfekcji, środki do neutralizacji wycieków ropopochodnych, sprzęt pilarski, 3 pilarki oraz piła ratownicza, zestawy węży, prowadnice, zestawy węży, prądownice, agregat prądotwórczy, pompy zatapialne, pływające, szlamowe, ubranie pszczelarskie, wodery, sprzęt gospodarczy, drabina trzyczęściowa, inne wyposażenie. Posiadamy też samochód Magirus, jako pojazd Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej wyposażony w sprzęt: trzy pompy szlamowe, pompę pływającą Niagara 1, agregat prądotwórczy 16 kW, 2 agregaty prądotwórcze 2,5 kW, zestaw węży tłocznych oraz ssących, stojak hydrantowy, sprzęt gospodarczy, worki przeciwpowodziowe, zestaw do ratownictwa lodowego wraz z saniami, inne wyposażenie. Ten samochód Magirus może Państwo kojarzą, on nie ma zbiornika na wodę, więc nie jest takim samochodem typowo gaśniczym. Z racji tego, że samochód był dostarczony do nas po roku 2008, kiedy były takie specjalne zarządzenia dotyczące certyfikatów CNDOP, taka skomplikowana sprawa z tym jestem schodami z zagranicy, gdzie tam one mogą jeździć, mogą funkcjonować jako straż pożarna a w Polsce żeby one funkcjonowały muszą mieć certyfikat, który kosztuje 80 000 zł. Taka skomplikowana sprawa. W związku z tym no niestety musieliśmy 2 lata temu ten samochód "wyciągnąć" z naszego systemu ratownictwa strażackiego. On u nas został i przekształci liśmy ten samochód w taki samochód zabezpieczenia technicznego, przeciwpowodziowego, przeciw klęskom żywiołowym. On na sobie ma sprzęt strażacki, ale głównie też taki, który zabezpiecza nam ewentualne powodzie, roztopy, zdarzenia jakieś powiedzmy w mieście, gdzie trzeba podjechać bo trzeba dać prądu, oświetlenia lub ewentualnie akcja lodowa. U nas się nie zdarza, gdyż zatoka nie zamarza ale taki sprzęt posiadamy i w razie konieczności jesteśmy w stanie wejść na lód i podjąć ewentualną osobę, która jest w lodzie, którą trzeba zabezpieczyć i powiedzmy ratować. Posiadamy też łódź patrolową rozpoznawczą typu mk 6100 z kabiną zamykaną wraz z wyposażeniem ratowniczym, która jest łodzią w sekcji ratownictwa wodnego. Posiadamy też 70% ukompletowania niezbędnego do ewentualnych działań związanych z ratownictwem wodnym. Obecnie przygotowujemy dokumentację zgłoszeniową do MSWiA w zakresie uzyskania zezwolenia na prowadzenie ratownictwa wodnego. Mamy łódź. Łódź wyremontowali śmy. Otrzymaliśmy ją od Urzędu Morskiego poprzez Straż Pożarną z Gdańska. Jest w pełni sprawna. W przyszłości na pewno trzeba będzie wymienić w niej silnik. Nasz plan jest taki, aby zabezpieczać głównie od czerwca do września tutaj nasze wszystkie plaże. Ale nie chodzi o to, że jesteśmy ratownikami, którzy są na plaży, tylko pełnimy dyżury można powiedzieć nawet całodobowo w remizie. Patrolujemy nasze plaże w ciągu dnia i w przypadku konieczności różnych zdarzeń, tak jak mają to co roku, czyli ktoś wypływa na pontonie i oddala się mocno bo zasnął, zasłabła lub ktoś kąpie się w miejscach niestrzeżonych i jest potrzeba podjęcia akcji ratowniczej. Takie przypadki były i się będą na pewno zdarzały, gdyż ilość turystów jest cały czas większa więc ta niefrasobliwość jest też większa. Więc my wtedy w ciągu tej minuty, dwóch jesteśmy w stanie wybiec z remizy. Łódź będzie stała w porcie, tu mam zapewnienie od pani Prezes z portu, że będziemy mogli stać tam "bezpłatnie" w ramach działań właśnie tych ratowniczych i w porcie i na naszym tutaj terenie. Więc będziemy starać się w przyszłości zabezpieczać te nasze rejony. Tu potrzebujemy zezwolenia z MSWiA. Dokumenty już raz wysłaliśmy. Niestety mieliśmy kilka formalnych błędów, więc termin nam minął, więc robimy to jeszcze raz. Mam nadzieję, że w tym roku uzyskamy takie zezwolenie. To też umożliwi nam różnego rodzaju dofinansowania do działalności tej sekcji i straży pożarnej z innych źródeł, bo są różnego rodzaje fundacje lub instytucje rządowe, które udzielają takich dotacji na działalność typowo ratownictwa wodnego i z której będziemy mogli też finansować między innymi działalność sekcji ratownictwa wodnego. Mamy ratowników powiedzmy takich, którzy są przeszkoleni i w zakresie obsługi łodzi, silników oraz ratowników wodnych. Jest dużo tych osób. Są też chętni, którzy chcą się zgłaszać, więc mam nadzieję, że może nie w tym sezonie ale od następnego sezonu będziemy jednostką, która oprócz tych działań naszych lądowych będziemy też działać na wodzie. Zachęcam do oglądania filmiku na naszym portalu Facebooku i na stronie 1% możliwości przekazania 1% dla naszej straży pożarnej. Tam jest też pół minutowy filmik z ewentualnych działań ratowniczych, które zrobiliśmy taką wizualizację filmowa jak to się może odbywać, jeżeli ktoś będzie tonął na naszej zatoce i jak możemy pomóc. Posiadamy też środki ochrony indywidualnej w tym samochodzie a nasi strażacy ratownicy wyposażeni są w 50% w podwójne, indywidualne środki ochrony osobistej. To jest mundury bojowe tzw. mundur nowego typu piaskowy, taki jasny oraz mundur bojowy ciemny starej generacji. OSP Hel działa jako Stowarzyszenie w skład, którego w skład którego wchodzi 95 członków, w tym 65 członków powyżej 18 roku życia, w tym 9 kobiet oraz 21 członków w ramach Jednostki Operacyjno - Technicznej tzw. JOT. JOT to jest naszą tą jednostką wewnętrzną, która jeździ do akcji gaśniczych lub ratowniczych. Członkiem JOT mogą być członkowie Stowarzyszenia, którzy ukończyli 18 rok życia, posiadają orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy jako strażak ratownik oraz ukończyli kurs podstawowy strażaka ratownika. Z tego obecnie w Helu zamieszkuje 17 czyli z 21 przeszkolonych mamy tylko 17, którzy mieszkają w Helu. Ale z tych 17 tak naprawdę w ciągu dnia powiedzmy od 7:00 do godz. 15:00 - 16:00 mamy około od 6 do 10, którzy są, pracują w Helu. Największym problemem oczywiście zawsze jest ten kierowca. Jakoś z tym sobie radzimy. Bazujemy głównie na ratownikach w ciągu dnia, którzy pracują w Urzędzie Miasta Helu oraz w spółce EKOHEL i to jest taki trzon naszej tzw. siły bojowej w przypadku sygnału alarmowego, gdzie ci pracownicy jeśli oczywiście mogą, jest taka możliwość zwalniają się u pracodawców, mówią, że jadą na akcję ratowniczą czy mogą jechać i wtedy działamy. Przeważnie jest tak, że jest nas 6 - 7, więc akcja może się udać. Oczywiście tutaj podziękowania kieruje też do Burmistrza za to, że umożliwia naszym strażakom, którzy pracują w urzędzie miasta na tą godzinkę urwać się i żeby mogli wziąć w tych akcjach ratowniczych udział. Po południu sytuacja już jest troszeczkę lepsza. Przyjeżdżają ratownicy z pracy i zawsze już jest nawet dwie obsady. Gdy była akcja nocna ostatnio poszukiwania turystki, która zabłądziła, została na plaży dziwna sytuacja. Szukaliśmy ją trzy godziny w lesie. No to faktycznie mogliśmy uzbroić w ratowników dwa pojazdy, więc było nas 12, więc ta akcja poszła sprawnie i szybko. Tu też chciałbym podziękować jednocześnie Wojskowej Straży Pożarnej Punktu Bazowania Hel, która zawsze na naszą prośbę przyjeżdża do nas i te dwa samochody gaśniczo - ratownicze zawsze przy różnych akcjach Państwo pewnie też widzieliście są. I ten zielony, ten nasz czerwony i jeśli ktoś się zapyta dlaczego przyjeżdża Jastarnia do każdego zdarzenia, bo tak jest system skonstruowanej i powiem, że dobrze. Bo może się zdarzyć, że my nie będziemy mogli wyjechać. Załóżmy będzie obsługa sprzętu albo samochód nie odpali odpukać w niemalowane albo nie będzie kierowcy, nie wyjedziemy. Więc dlatego jednostka z Jastarni jeśli coś się dzieje w Helu jedzie do nas zawsze i zawsze jeśli coś się dzieje w Juracie my jedziemy do nich. Tak się wspomagamy. Wojskowa Straż Pożarna zawsze nam pomaga i tutaj wielki ukłon dla nich i podziękowania. Posiadamy 8 członków sekcji Ratownictwa Wodnego, 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 4 członków honorowych, 6 członków wspierających. Zarząd OSP Hel składa się z prezesa Marek Dykta i wice prezes druh  Eligiusz Wirwiński, naczelnik druh Sebastian Pszeniczny, zastępca naczelnika druh Jacek Kohnke, skarbnik druhna Dominika Garda, członek zarządu druh Paweł Lewandowski, członek zarządu druh Marcin Latuszek. Mam też takie informacje dla Państwa dotyczące innych działalności naszych, spraw strażackich. W 2020 roku udało nam się skierować dwóch kierowców, którzy posiadają kategorię B i naszych ratowników na kurs kategorii C. Tych 3 członków się jeszcze szkoli, przechodzą ostatnie kursy kwalifikacyjne i mamy nadzieję że uzyskają, prawo jazdy kategorii C. Później specjalne zezwolenie przejazd pojazdami uprzywilejowanymi i będą mogli być kierowcami w naszej jednostce. Oczywiście te działania finansowane są z budżetu miasta Helu. Z uwagi na zwiększający się odsetek akcji ratowniczych, w których prowadzone są czynności medyczne strażacy ratownicy zostali objęci pomocą psychologiczną, psychotraumatologiczną. W zeszłym roku mieliśmy 8 zdarzeń tzw. śmiertelnych, gdzie w większości była to reanimacja. Powiem szczerze. Niektórzy z nas przechodzą te rzeczy w miarę dobrze, udzielają tej pomocy. Nie udała się akcja, no nie udało się udzielić tej pomocy, że ta osoba odżyła, przywrócono funkcje życiowe. Niektórzy strażacy reagują właściwie, potrafią się wyłączyć. Niektórzy niestety mogą reagować niewłaściwie lub reagują niewłaściwie po iluś tam dniach i może to doprowadzić do tego, że będą to problemy różnego rodzaju czy w pracy, czy w domu. Dlatego tutaj z inicjatywy druha Sebastiana Pszenicznego i ze środków budżetowych Gminy dzięki panu Burmistrzowi, który wyraził zgodę na takie objęcie pomocą jest zatrudniona pani, która udziela pomocy naszym ratownikom. Są to głównie rozmowy, które uświadamiają niektóre rzeczy i mam nadzieję, że to w przyszłości bardzo nam pomoże. Szanowni Państwo jednym z większych problemów, które nurtuje straż pożarna to jest tylko i wyłącznie pandemia, która uniemożliwia szkolenie ratowników młodych, którzy ukończyli 18 rok życia, posiadają badania lekarskie i którzy mogliby być u nas ratownikami. Niestety w naszym Powiecie Puckim nie są organizowane szkolenia podstawowe. One trwają około miesiąca czasu. To jest codzienny wyjazd na 5 godzin do Pucka, łącznie z sobotami i niedzielami i jeden wyjazd do komory gazowej do Słupska. Od półtorej roku takich kursów już nie ma. Istnieje zagrożenie, gdyż w zeszłym roku4 ratowników u było nam z jednostki, z JOTu, wyjechało z Helu. Jeśli sytuacja będzie taka jeszcze przez rok no to może być tak, że tych ratowników tam ubywa. Mieliśmy taką sytuację już 5 lat temu, że ratowników było. Zaczęliśmy ich szkolić . Co roku szkoliliśmy od 4 do 8 ratowników. Tych ratowników przeważnie połowa gdzieś się wykruszyła zawsze. Odchodziła ze straży lub wyjeżdżała gdzieś lub nie bierze udziału w akcjach, ale zawsze tych dwóch trzech rocznie mieliśmy. Dzisiaj, w zeszłym roku nie wyszkoliliśmy nikogo, w tym roku nikogo a mamy 6, których chcielibyśmy przeszkolić. Interweniuje my w Straży Pożarnej w Pucku. Znowu kurs nie został ogłoszony. No mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że tymi siłami, które mamy potrafimy zabezpieczyć wszystko. Szanowni Państwo dziękujemy wam wszystkim, Gminie Miejskiej Hel, Burmistrzowi, Radzie Miasta Helu, która w 2020 roku macie to Państwa na takiej planszy specjalnej, która wisi też przy wjeździe do remizy. Wydatkowała środki finansowe na działalność straży w wysokości prawie 200 000 zł, z tego 165 000 zł to były wydatki bieżące oraz dotacja 35 000 zł także na wydatki bieżące. Tylko, że uzyskaliśmy dofinansowania z różnych źródeł. Jako straż pożarna potrzebowaliśmy wkład własny i tu dzięki Państwu i Burmistrzowi otrzymaliśmy te pieniążki. Dziękujemy jeszcze raz. 210 000 zł na działalność straży to naprawdę jest dużo. Zapraszam też do straży. Tam codziennie jest gospodarz. Ktoś chciałby zobaczyć na czym polega codzienna praca gospodarza przygotowanie i na co wydajemy pieniążki to też jesteśmy w stanie o tym Państwu powiedzieć. Dzisiaj na przykład przygotowaliśmy 4 aparaty powietrzne do przeglądu. Będę kosztowały około 2 500 zł na konserwacja, legalizacja. Aparaty plus maski 4 komplety, bo w jednym aparacie zepsuł się główny zawór, więc to będzie wydatek około 700 zł i tak co 4 miesiące takie koszty naprawdę trzeba wydawać. Oczywiście też na różny inny sprzęt, na zakup sprzętu na obsługę, na paliwo, na środki dezynfekcyjne, na badanie lekarskie, na uzbrojenie tzw. samochodu. Więc to są duże wydatki. Dziękujemy mieszkańcom Helu, sympatykom, turystom oraz członkom OSP Hel za przekazanie 1% podatku w wysokości 14 452 zł, darowizn w wysokości 6 400 zł. Uzyskaliśmy też złom, który oddaliśmy do skupu złomu o wartości 6 200 zł. ze składek członkowskich 3 900 zł. Dziękujemy Gminie Miejskiej Hel, MSWiA, Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowemu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego za dofinansowanie zakupu 9 kompletów ubrań specjalnych nowej generacji, wymiany pieca wraz z modernizacją stacji CO w remizie, zakupu motopompy pływające i szlamowej, 5 szt. hełmów strażackich, 5 par butów specjalnych oraz umundurowania wyjściowego. Kwoty dotacji Gmina Miejska Hel 35 000 zł, Narodowy Wojewódzki Fundusz 12 500 zł, MSWiA Komenda Główna PSP 10 000 zł, Urząd Marszałkowski 8 650 zł. Dziękujemy Koga - Maris spółka z o.o. za przekazanie 10 000 zł na zwalczanie skutków pandemii covid-19. Zakupiliśmy wózek anestezjologiczny do szpitala puckiego. Łączny koszt zakupu 10 090 zł. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Jeśli są pytania to służę swoją osobą.
Przewodniczący rady:
Dziękuję panie Prezesie. Czy macie Państwo pytania do sprawozdania, do Prezesa? Nie widzę.
Prezes OSP w Helu:
Dziękuję bardzo.
c) Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za I półrocze (semestr)  2020/2021.
Przewodniczący rady:

Dziękuję bardzo. Proszę Państwa ostatnią częścią tego punktu jest Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za pierwsze półrocze 2020/2021. Proszę przewodniczącą komisji o przedstawienie sprawozdania.

Radna Janiak:
Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce za pierwsze półrocze 20/21. 8 marca 2021 roku Komisja Stypendialna odbyła posiedzenie, na którym zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/ 214/ 18 Rady Miasta Helu z dnia 25 stycznia 18 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Helu w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz Uchwały Nr XIX/ 73/19 Rady Miasta Helu z dnia 26 czerwca 19 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce po dokładnym przeanalizowaniu złożonych wniosków przyznano stypendia za wyniki w nauce. Stypendia przyznane zostały na podstawie średniej ocen z przedmiotów znajdujący się w ramowym planie nauczania szkolnego danego typu. Ilość przyznanych stypendiów: uczniom szkoły podstawowej klasy 4 - 6 10, szkoły podstawowej klas 7 - 8 7, uczniom szkół ponadpodstawowych 8, uczniom szkół wyższych 14. Stypendia zgodnie z uchwałą przyznane zostały na okres 5 miesięcy w kwocie: uczniowie szkoły podstawowej klas 4-6 50 zł miesięcznie, szkoły podstawowej klas 7-8 100 zł miesięcznie, uczniowie szkół ponadpodstawowych 150 zł miesięcznie, uczniowi szkół wyższych 250 zł miesięcznie. Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Grażyna Janiak. Dziękuję.
Przewodniczący rady:
Dziękuję, czy są pytania do sprawozdania? Również nie widzę.

13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.
Przewodniczący rady:

Przechodzimy w takim razie do punktu 13 Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących. Proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:
Panie Przewodniczący, szanowna Rado słychać? Zanim przejdę do odpowiedzi na 3 pytania, które padły na początku sesji chce Państwa jeszcze poinformować rozmawiałem wczoraj z Komendantem posterunku Policji dla gmin Hel i Jastarnia i prosił przekazać, że okresie świątecznym będą wzmożone kontrole policji o przestrzeganiu ładu i porządku przede wszystkim związanych z prawem, nakazami odnośnie COVID-u. Także to dobra informacja po weekendzie, po świętach zobaczymy jaki odniesie skutek. Także jeżeli ktoś w Helu się spodziewał, że nie będzie policji to mam informację, że właśnie cały wachlarz policjantów, którzy są na służbie a tylko chyba dwóch osób nie będzie, mają odbywać patrole Helu i w Gminie Jastarnia. Proszę Państwa, pani radna Budzisz poruszyła sprawę zagrożeń ze strony mieszkanki Helu. Osoba ta jest agresywna. Były przypadki napaści na terenie cmentarza, ale również w innych częściach miasta. Pytanie było co miasto robi? Miasto to wszyscy mieszkańcy, w tym radni czyli pytanie jest co robimy. Ja powiem co urząd robi a potem się zapytam, co ewentualnie Państwo robicie. Przy takich sprawach wszyscy musimy podejmować działanie bo jeżeli, jest osoba poszkodowana i nie zgłasza tej sprawy organom ścigania, czyli przede wszystkim policji lub też Straży Miejskiej to taka sprawa nigdzie nie jest odnotowana. I potem ona trwa latami. Wszyscy o niej wiemy, ale nie ma odwagi, żeby przeciwdziałać takim na przykład zachowaniom. To jest działanie naganne. Także apel jest taki że, wszyscy jeżeli są świadkami takich zdarzeń, gdzie osoby dopuszczają się napaści na drugą osobę należy to przede wszystkim zgłaszać na policję bo tylko wtedy możemy nadać tej sprawie biegu. Osoby, które są znowu poszkodowane, no tutaj to już nie muszę chyba namawiać. To jest obowiązek żeby tą sprawę zawiadomić policję, złożyć zeznania i nie zwlekać z tym, nie obawiać się niczego bo tylko wtedy ta sprawa może mieć pozytywne zakończenie. A co robił urząd? 17 marca 2020 roku, czyli rok temu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu wystąpił z wnioskiem o skierowanie tej osoby na leczenie psychiatryczne bez zgody osoby chorej, ponieważ no ta osoba sama się nie chciała poddać takiemu leczeniu. No więc wtedy jest taka procedura. Poniższych dniach odbyły się posiedzenia sądów w tej sprawie a więc 9 kwiecień 2020, następne jest 28 maj 2020, lipiec 2020 i ostatnie 2 marzec 2021 rok. Proszę Państwa ostatnia rozprawa zakończyła się postanowieniem sądu. Sąd wydał postanowienie o przymusowym leczeniu tej osoby. W tym posiedzeniu udział brała matka tej osoby, która wyrażała wolę, zgodę żeby ta osoba była umieszczona w zakładzie psychiatrycznym i podana temu przymusowemu leczeniu. Teraz po uprawomocnieniu się tego postanowienia nastąpią następne, dalsze czynności. Jest pan mecenas na sali ale ja spróbuję swoimi słowami powiedzieć, co dalej się ma zadziać. Jeżeli panie mecenasie coś nie tak powiem to bym prosił o prostowanie. Jeżeli otrzymamy już postanowienie sądu, ponieważ Urząd Miasta był reprezentowany przez kancelarię prawną pana mecenasa. Samo umieszczenie danej osoby w zakładzie zamkniętym, psychiatrycznym przeprowadza to Marszałek Województwa, czyli Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpi do Marszalka Województwa o podjęcie tej czynności. Jeżeli z jakiegoś powodu Urząd Marszałkowski nie wykona tego z obiektywnych, czy z innych przesłanek, wtedy kieruje się wniosek do sądu o przywiezie osoby przez policję do zakładu zamkniętego. Jeszcze jakiś czas to chwilę upłynie, ale tak jak powiedziałem urząd Nin ukrywał i nie zamiatał pod dywan tej sprawy. Od roku działał. A ponieważ zacząłem od tego, że wszyscy musimy brać udział przy tego typu zdarzeniach to jest właśnie dlatego, że musieliśmy przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej musiał prosić wręcz, żeby takie osoby pokrzywdzone składały te zawiadomienia na policję. Ostatnie zdarzenie, które miało miejsce na cmentarzu pani Kierownik z MOPS-u zorganizowała w ten sposób, że osoba pokrzywdzona spotkała się z dzielnicowym u nas w urzędzie, tylko po to żeby złożyć zawiadomienie. Bo gdyby tego zawiadomienia kolejnego jakiegoś nie było, sprawa by mogła się nie odbyć. Także działamy żeby tą sprawę zakończyć dla dobra mieszkańców, ale również dla dobra tej osoby, która jest chora i wiadomo zachowuje się w sposób nieracjonalny a więc często agresywny. Drugie pytanie też pani radna Budzisz. Dała wniosek żeby ta nieruchomość, która kiedyś była wartownią, przy wjeździe od strony Jastarni do Helu żeby właściciel tej nieruchomości osłonił ją jakoś na trwale, żeby nie było widać tego gruzu, który tam jest zlokalizowany. To już ćwiczyliśmy w ubiegłym roku. Jak właściciel na naszą prośbę osłonił to ogrodzenie to ci, którzy chcieli pozbyć się śmieci w ten sposób się pozbywali. T en teren stał się jednym wielkim, można powiedzieć wysypiskiem śmieci, ponieważ wystarczyło wyrzucić worek przez ogrodzenie. Nie było tego widać, potem przyszły sztormy ogrodzenie zostało uszkodzone i ukazało się naszym oczom wielkie wysypisko śmieci. Musieliśmy szybko interweniować do właściciela, żeby zrobił z tym porządek. Proszę Państwa to jest teren budowy. Tak to wygląda. Cały czas trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę przez właściciela tej nieruchomości. Etap jest taki, że część jak twierdzi właściciel tego obiektu starego została rozebrana, nie może tego wywieźć, nie może tego uprzątnąć, ponieważ jest to dowód jakby w sprawie w postępowaniu. I tam jest spór między właścicielem a nadzorem budowlanym. Czy jest to rozebrane do końca, czy też nie to nie my jesteśmy stroną w tym postępowaniu, ale właściciel. To czego ja domagałem się i prosiłem wykonał, czyli poprawił ogrodzenie. Dzisiaj nie ma tam śmieci organicznych, innych ponieważ teren jest odsłonięty. Być może nie ma odważnych żeby tam rzucać śmieci. Może łatwiej będzie ich namierzyć. Także tak wygląda sprawa prywatnego terenu przy wjeździe od strony jest Jastarni do Helu. Pan radny Antkowski zwrócił uwagę, że przy drodze 216 jest nierówność społeczna. Od Władysławowa do Jastarni trwają prace porządkowe, a od Jastarni do Helu, szczególnie od Juraty do Helu już nie. Ci, którzy jeżdżą codziennie tą trasą to byli świadkami, że na całej długości drogi 216 na Półwyspie Helskim było prowadzone sprzątanie po piasku, po tym co zostało po akcji zima. To się odbyło również na naszym odcinku Hel - Jurata. Teraz mówimy o pielęgnacji roślinność a więc żeby się upewnić i Państwo odpowiedzieć jaki jestem faktyczny skontaktowałem się z kierownikiem Zarządu Dróg i potwierdził to, co przypuszczałem. To nie Zarząd Dróg Wojewódzkich robi pielęgnację zieleni wzdłuż drogi 216, czyli mówimy tu o Gminie Władysławowo, bo Chałupy należą do Gminy Władysławowo do Kuźnicy do granic Gminy Jastarni. Robi to miasto. Miasto w ramach prac związanych z pielęgnacją zieleni ma umowę. Miasto, czyli spółka, która obsługuje miasto Gminę Władysławowo ma umowę z Urzędem Marszałkowskim dostaje jakieś dofinansowanie właśnie na te prace związane z pielęgnacją dzikiej róży. Tych krzewów, które tam rosną. Bo nie mówimy tu o drzewach. Od granicy Kuźnica - Jastarnia również wykonuje to miasto. W przypadku Helu my nie mamy żadnej roślinności na trasie Jurata - Hel tylko cała trasa prowadzi przez las. Oczywiście co jakiś czas należą się przecinki konarów, które wystają ponad poza skraj drogi i to będzie zrobione. Kierownik Zarządu Dróg w Pucku mówił, że przekazał, przekazał mi informację, że swoimi siłami postara się to zrobić do sezonu. Także to są dwie różne sprawy. Tam jest roślinność. U nas jest las. Nie wiem czy wystarczająca jest odpowiedź? To wszystko, dziękuję.

Przewodniczący rady
Dziękuję, jeszcze chciałbym tylko jedną rzecz dodać. Na poprzedniej sesji, po poprzedniej sesji obiecywałem zwrócić się też do Komendanta Policji Jurata - Hel z takim apelem właśnie o wzmożone kontrole. Tak jak obiecałem skierowałem pismo. W okolicy 14 dni od złożenia pisma dostałem odpowiedź z zapewnieniem Komendanta o tych zmożonych kontrolach, wzmożonym nadzorze i jednocześnie z wykazem podjętych interwencji i udzielonych pouczeń. Ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego, co pan Burmistrz powiedział. Bo panie Burmistrzu opowiedział pan całą procedurę dotyczącą postępowania z osobą wymagającą pomocy psychiatrycznej, ale uważam że kompletnie nie na miejscu był przytyk na początku pańskiej wypowiedzi sugerujący, że radni nie podejmują działań jeżeli widzą nieszczęście, krzywdę i tego typu zdarzenia. Bo tak można było wywnioskować z tej wypowiedzi. Tak jak pan zresztą sam później powiedział, tego typu interwencję mogą podejmować tylko i wyłącznie instytucje a nie radni. Takie odczucie odniosłem.

Burmistrz Helu:
Panie Przewodniczący to się nie zrozumieliśmy. Ja nie mówiłem o instytucji, ja mówiłem zachowaniu każdego obywatela, każdego mieszkańca, w tym radnego. Jeżeli ma informację, że istnieją jakie zdarzenia, przestępstwa nieraz to trzeba zawiadamiać organy ścigania. Nie MOPS, nie Burmistrza. No chyba, że ktoś się obawia no to zawiadamia załóżmy mnie i ja wtedy z urzędu zawiadamiam. I to był apel. To nie był żaden zarzut do instytucji, do Rady Miasta. Zresztą w piśmie, które otrzymałem od pani kierownik MOPS-u ostatnie zdaniem jest takie, że błędem jest fakt, iż mieszkańcy Helu doświadczający ataków nie zgłaszają tego na policję, co utrudnia zebranie materiału dowodowego. A to te zgłoszenia mogłyby znacząco przyspieszyć postępowanie w powyższej sprawie. Proszę Państwa przy okazji to nie tylko ta sprawa. Wszystkie sprawy, które dzisiaj na gminnie dzieje się w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju przemoc domowa, przestępstwa związane z wymuszaniem i tak dalej. Jeżeli będziemy to ukrywali to będzie się to tylko nawarstwiać. Jeżeli jesteście świadkami, albo otrzymujecie informację, że coś takiego się dzieje to w takim razie trzeba pomóc. Od tego jesteśmy wy i ja, żeby tym obywatelom pomóc i tylko o to mi chodziło, dziękuję. 

14. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący rady:

Dziękuję, proszę Państwa wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji w związku z powyższym zamykam XXIV sesje Rady Miasta Helu w dniu 31 marca 2021, godzina 10:55. Dziękuję Państwu.

Protokołowała: Mirela Figurska
Załączniki:

 1. Porządek obrad.
 2. Listy obecności.
 3. Sprawozdanie z działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu.
 5. Projekt uchwały nr  17/2021.
 6. Uchwała Nr XXIV/183/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały nr  9/2021.
 8. Uchwała Nr XXIV/184/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 9. Projekt uchwały nr 10/2021.
 10. Uchwała Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację.
 11. Projekt uchwały nr 11/2021.
 12. Uchwała Nr XXIV/186/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
 13. Projekt uchwały nr 12/2021.
 14. Uchwała Nr XXIV/187/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w  mieście Helu.
 15. Projekt uchwały nr 13/2021.
 16. Uchwała Nr XXIV/188/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, pomieszczeń w budynku  ZSO w Helu.
 17. Projekt uchwały nr 14/2021.
 18. Uchwała Nr XXIV/189/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy oddania w dzierżawę gruntu, położonego w  mieście Helu.
 19. Projekt uchwały nr 15/2021.
 20. Uchwała Nr XXIV/190/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hel”.
 21. Projekt uchwały nr 16/2021.
 22. Uchwała Nr XXIV/191/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2021”.
 23. Projekt uchwały nr 18/2021.
 24. Uchwała Nr XXIV/192/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  mieście Helu.
 25. Protokół glosowania imiennego.
 26. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Helu w 2020 roku na podstawie informacji:
 • Straży Miejskiej,
 • Komisariatu Policji dla Gmin Hel i Jastarnia,
 • Komendy Powiatowej Policji,
 • Prokuratury Rejonowej,
 • Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu,
 • Straży Granicznej.

27. Sprawozdanie z działalności EKO-HEL BIS Spółki z o.o. w 2020 roku. Plan działalności w 2021 roku. 
28. Sprawozdanie z działalności Spółki Bursztynowy Hel w 2020 roku. Plan działalności w 2021 roku. 
29. Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za I półrocze (semestr)  2020/2021.

Na XXV sesji Rady Miasta Helu, 5 maja 2021 r. protokół z XXIV sesji został zatwierdzony głosami:
„za”                                        -       
„przeciw”                              -         

„wstrzymującymi się”          -          

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miasta Helu.pdf pdf 432.9 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:18:07 4
2 projekt uchwały nr 9 2021.pdf pdf 355.9 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:21:03 4
3 projekt uchwały nr 10 2021.pdf pdf 373.3 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:21:03 4
4 projekt uchwały nr 11 2021.pdf pdf 266 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:21:03 4
5 projekt uchwały nr 12 2021.pdf pdf 515.2 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:21:03 4
6 projekt uchwały nr 13 2021.pdf pdf 450.7 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:21:03 4
7 projekt uchwały nr 14 2021.pdf pdf 532.9 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:21:03 4
8 projekt uchwały nr 15 2021.pdf pdf 548.6 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:21:03 4
9 projekt uchwały nr 16 2021.pdf pdf 295 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:21:03 4
10 projekt uchwały nr 17 2021.pdf pdf 312 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:21:03 4
11 projekt uchwały nr 18 2021.pdf pdf 506.1 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:21:03 4
12 sprawozdanie z realizacji uchwał.pdf pdf 877.9 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:21:35 4
13 sprawozdanie Burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym.pdf pdf 261.3 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:22:12 4
14 sprawozdanie Bursztynowy Hel Sp. z o.o..pdf pdf 409.8 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:22:12 4
15 sprawozdanie EKO HEL BIS.pdf pdf 526.9 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:22:12 4
16 sprawozdanie Komisji Stypendialnej.pdf pdf 431.4 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:22:12 4
17 sprawozdanie OSP Hel za 2020 rok.pdf pdf 852.9 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:22:13 4
18 sprawozdanie Straży Miejskiej.pdf pdf 899.2 KB Mirela Figurska 2021-04-30 10:22:13 4
19 UCHWAŁA NR XXIV 184 21.pdf pdf 216.1 KB Mirela Figurska 2021-05-03 20:17:29 0
20 UCHWAŁA NR XXIV 183 21.pdf pdf 541.6 KB Mirela Figurska 2021-05-03 20:17:29 0
21 UCHWAŁA NR XXIV 186 21.pdf pdf 190 KB Mirela Figurska 2021-05-03 20:17:29 0
22 UCHWAŁA NR XXIV 185 21.pdf pdf 1.1 MB Mirela Figurska 2021-05-03 20:17:29 0
23 UCHWAŁA NR XXIV 187 21.pdf pdf 196 KB Mirela Figurska 2021-05-03 20:17:29 0
24 UCHWAŁA NR XXIV 188 21.pdf pdf 187.8 KB Mirela Figurska 2021-05-03 20:17:29 0
25 UCHWAŁA NR XXIV 189 21.pdf pdf 190.5 KB Mirela Figurska 2021-05-03 20:17:29 0
26 UCHWAŁA NR XXIV 190 21.pdf pdf 345.7 KB Mirela Figurska 2021-05-03 20:17:29 0
27 UCHWAŁA NR XXIV 191 21.pdf pdf 305.2 KB Mirela Figurska 2021-05-03 20:17:29 0
28 UCHWAŁA NR XXIV 192 21.pdf pdf 191 KB Mirela Figurska 2021-05-03 20:17:29 0

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mirela Figurska 2021-04-29 15:00:59
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2021-05-03 20:17:35
Autor dokumentu Mirela Figurska