obrazek loga jednostki
treść strony


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu   przeznaczonej do dzierżawy 


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz.1990, z 2021 r.,poz.11,234)  Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej   przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej, przy ulicy Wiejskiej 115

1.    nieruchomość gruntowa, ozn. geod. nr 380/6 o pow. 130 m² 

2.    planowany okres dzierżawy : dziesięć lat

3.    przeznaczenie: jako tereny przyległe do nieruchomości, na poprawę funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej

4.    czynsz dzierżawny płatny w skali rocznej, naliczany zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu a także zasad ich stosowania, który w 2021 roku wynosi: 879,45 zł brutto


Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.


Hel, dnia 07.07.2021 roku
         
                                    
                                        

                                        

                       

                                                                                                         

                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-07-07 11:04:34
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-07-07 11:06:10