obrazek loga jednostki
treść strony


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu   przeznaczonej do dzierżawy 


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz.1990, z 2021 r.,poz.11,234)  Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej   przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek właścicieli nieruchomości, przy ulicy Wiejskiej 113

1.    nieruchomość gruntowa, ozn. geod. nr 380/7 o pow. 169 m² 

2.    planowany okres dzierżawy : dziesięć lat

3.    przeznaczenie: jako tereny przyległe do nieruchomości, na poprawę funkcjonowania posiadanej nieruchomości ozn. geod. nr 380/2

4.    czynsz dzierżawny płatny w skali rocznej, naliczany zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów  i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel
oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu a także zasad ich stosowania, który w 2021 roku wynosi: 1143,29 zł brutto


Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.


Hel, dnia 07.07.2021 roku
         
                                    
                                        

                                        


 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-07-07 11:06:46
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-07-07 11:07:50