obrazek loga jednostki
treść strony

Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych uczestniczących w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

  1. Administratorem przesyłanych danych jest: Burmistrz Helu, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 50, 84-150 Hel.
  2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest konsultacja społeczna w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Hel na wskazane przez mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach gminy.
  3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.
  4. Podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994) oraz Uchwała Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.
  5. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  6. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku obrachunkowego.
  8. Macie Państwo prawo do bycia poinformowanym, ochrony jego danych osobowych, wglądu, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych - e-mail iod@gohel.pl oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Elżbieta Fafińska 2021-10-13 09:05:27
Ostatnia aktualizacja Elżbieta Fafińska 2021-10-13 09:10:11