obrazek loga jednostki
treść strony

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:

  • adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150 
  • nr telefonu (58) 677-72-40
  • adres e-mail: ratusz@gohel.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

Cel przetwarzania:

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest rozpatrzenie wniosku o ustalenie inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy i wydanie rozstrzygnięcia  w takiej sprawie, a także wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub udzielenie informacji albo zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.poz.1257 j.t.). Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych:

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail kancelaria@uodo.gov.pl ). 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Obowiązek Informacyjny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf pdf 451.2 KB Paweł Burczyk 2020-01-31 13:32:28 400

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Paweł Burczyk 2020-01-31 13:30:42
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-02-06 09:53:09