obrazek loga jednostki
treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA HEL
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675505
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 50
1.5.2.) Miejscowość: Hel
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-150
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.7.) Numer telefonu: 58 677-72-40
1.5.8.) Numer faksu: 58 677-72-77
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@gohel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hel.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7bb706c-5d8f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00329645/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-23 13:05
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329645/01 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002072/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.13 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobą
uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Dariusz Andryskowski
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://www.marketplanet.pl pod adresem: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem panelu https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres
poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: d.andryskowski@gohel.pl
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem panelu https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający
będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet do konkretnego wykonawcy.
5. 1. Oferta, oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie
muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio
na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana).
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329645/01 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Pełna treść wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajduje się w
rozdziałach 8 oraz 9 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
???? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są
następujące:
 adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150
 nr telefonu (58) 677-72-40
 adres e-mail: : ratusz@gohel.pl
 elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka
???? w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@gohel.pl lub listownie
na adres Administratora.
???? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy (art. 6 ust.1
lit. b) RODO) w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji i udokumentowania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
Pełna treść RODO znajduje się w rozdziale 28 SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.042.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 8400766,82 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku koszarowego i podziemnego
budynku kotłowni oraz budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym dojściami, dojazdami,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329645/01 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
drogami, miejscami parkingowymi naziemnymi dla samochodów osobowych, miejscami
parkingowymi dla rowerów, placem zabaw, miejscem rekreacji, zielenią, instalacjami,
przyłączami. W każdym z dwóch budynków przewiduje się 15 mieszkań
z przynależnymi do nich komórkami lokatorskimi oraz pomieszczenie kotłowni i przedsionek
techniczny. Planowane budynki to obiekty trzykondygnacyjne bez podpiwniczenia
o powierzchni zabudowy 365,18 m2 każdy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1 – cena (C) – waga 90%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego
wzoru:
C = Cn/Cb x 100 x 90%
gdzie:
C - ilość punktów przyznana w kryterium cena
Cn – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy
nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
Cb – cena oferty badanej (ocenianej)
100 – wskaźnik stały
90 % - waga kryterium
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Oferta
z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska
maksymalnie 90 pkt. Oferty z ceną wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
B. Kryterium nr 2 – „Doświadczenie Kierownika budowy” (DKB) zostanie dokonana wg następującej
zasady:
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (DKB): 10 punktów.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) W przypadku posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót
branży konstrukcyjno-budowlanej przy 1 zakończonym zadaniu/kontrakcie inwestycyjnym o wartości
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329645/01 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
robót budowlanych minimum 5.000.000 zł brutto - 2 pkt
b) W przypadku posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót
branży konstrukcyjno-budowlanej przy 2 zakończonych zadaniach/kontraktach inwestycyjnych o
wartości robót budowlanych minimum 5.000.000 zł brutto dla każdego z nich - 4 pkt
c) W przypadku posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót
branży konstrukcyjno-budowlanej przy 3 zakończonych zadaniach/kontraktach inwestycyjnych o
wartości robót budowlanych minimum 5.000.000 zł brutto dla każdego z nich - 6 pkt
d) W przypadku posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót
branży konstrukcyjno-budowlanej przy 4 zakończonych zadaniach/kontraktach inwestycyjnych o
wartości robót budowlanych minimum 5.000.000 zł brutto dla każdego z nich - 8 pkt
e) W przypadku posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót
branży konstrukcyjno-budowlanej przy 5 (i więcej) zakończonych zadaniach/kontraktach
inwestycyjnych o wartości robót budowlanych minimum 5.000.000 zł brutto dla każdego z nich - 10 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale 17 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329645/01 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
− Wykazania, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 1 mln zł ( słownie: jeden milion złotych),
− Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000, 00
PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
1) Posiadania doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentowania
wykonania czyli zakończenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót
budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego,
zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, zdefiniowanych w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z instalacjami o wartości wykonanych
robót co najmniej 3.500.000,00 PLN każda.
2) Wykazania, że dysponuje
 Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone
przepisami prawa budowlanego;
 osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi określone przepisami prawa budowlanego w specjalnościach:
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Osoby, które będą pełnić funkcje kierownika budowy oraz kierowników robót, muszą posiadać
uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art.12a prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.
z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
Zamawiający nie dopuszcza połączenia wyżej wskazanych funkcji przez jedną osobę, nawet
w sytuacji gdy spełnia powyższe warunki.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach , o których mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329645/01 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do SWZ),
Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz dotyczy tylko robót budowlanych, w których
wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do
SWZ),
3) Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł. ,
4) informacji banku lub spółdzielczej kasy - oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż
1.000.000 zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 120 000,00 PLN (słownie: sto
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem
wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z
2020 r., poz. 299).
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329645/01 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 08 1240 5400
1111 0000 4915 7062 Bank Pekao S.A z tytułem wadium - Budowa dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Hel, ul. Przybyszewskiego
Jeżeli wadium wnoszone będzie w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 19 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy.
2. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić.
3. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy, o
której mowa w ust. 1, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie
propozycji zmiany w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności będących
podstawą zmiany.
Pełna treść znajduje się w §21 projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-20 10:15
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329645/01 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329645/01 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142 KB Dawid Lewandowski 2021-12-23 13:25:20 96
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.6 KB Dawid Lewandowski 2022-01-13 10:44:29 79
3 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 632.8 KB Dawid Lewandowski 2022-02-03 11:47:20 97
4 Informacja o wynikach.pdf pdf 195.9 KB Dawid Lewandowski 2022-02-16 13:03:10 74
5 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.8 KB Dawid Lewandowski 2022-03-04 10:47:04 55

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-12-23 13:24:28
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-03-04 10:47:12