obrazek loga jednostki
treść strony


              O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w mieście Helu, przy ulicy Sztormowej, dla których Sąd Rejonowy  w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą  GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska  Hel 
    działka ozn. geod. nr 738/6 o pow.3172 m²
    działka ozn. geod. nr 37/32 o pow.1649 m²

Przeznaczone do sprzedaży  nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń, ciężarów i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Częściowo porośnięte drzewostanem sosnowym, jednakże na podstawie decyzji Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia  05.12.1988 r., P-I-2120-3/87 przedmiotowy  teren wyłączony został z produkcji leśnej. 
Przeznaczony do sprzedaży grunt znajduje się na obszarze dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku. Leży w terenie  wyposażonym  w sieć energetyczną, natomiast sieć kanalizacyjna  i wodociągowa znajduje się w pasie drogowym przylegającej ulicy Sztormowej, która jest jednocześnie drogą dojazdową do sprzedawanych nieruchomości.
Cena wywoławcza :

-    działka ozn. geod. nr 738/6 – 1.500.000 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy  złotych) przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową. Dla przedmiotowego terenu Starosta Pucki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dot. „budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną”
wadium : 225.000 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

-    działka ozn. geod. nr 37/32 – 1.000.000 zł ( słownie: jeden milion  złotych) przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z usługami i lokalami handlowymi
wadium: 150.000 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą z w/w działek,  najpóźniej do dnia 13 maja 2022 roku na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao S.A., na konto 08 1240 54001111 0000 4915 7062, a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do pokoju nr 209  Urzędu Miasta, najpóźniej  w dniu przetargu do godz. 9.00. 
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który  wygrał  przetarg.
Przetarg na sprzedaż działki nr 738/6 odbędzie się w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna na parterze budynku), zaś przetarg  na sprzedaż działki nr 37/32  odbędzie się w tej samej sali w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 11.00.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209,  tel. 58 6777-251.

Hel, dnia 21.02.2022 r.                            
                                                                                      


                            


                                


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 przetarg działki.pdf pdf 426.1 KB Dawid Lewandowski 2022-02-21 14:34:06 228
2 O G Ł O S Z E N I E - przetarg sprzedaz dz.738-6, 37-32.docx docx 16.3 KB Dawid Lewandowski 2022-02-21 14:34:24 226
3 Informacja o wyniku przetargu ustnego - dz.37-32 i 738-6.docx docx 22.8 KB Dawid Lewandowski 2022-05-17 13:58:26 129
4 informacja o wyniku przetargu.pdf pdf 213.7 KB Dawid Lewandowski 2022-05-17 13:58:26 149

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-02-21 14:31:25
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-05-17 13:58:27
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2022-02-21