obrazek loga jednostki
treść strony

Protokół XXXVI/22

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący rady: Proszę państwa minęła godzina 9:00, otwieram XXXVI sesję Rady Miasta Helu w dniu 27 kwietnia 2022 roku. Witam panie i panów radnych, panów burmistrzów, panią skarbnik, panią sekretarz, pana mecenasa.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

Przewodniczący rady: Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w naszych obradach bierze udział 14 radnych, w związku z tym obrady nasze są prawomocne. Przepraszam 13 radnych, dlatego też obrady są prawomocne.

Nieobecni: radny Grzegorz Nowakowski, radny Waldemar Sojecki.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący rady: Otrzymali państwo porządek dzisiejszych obrad. Czy ktoś z państwa chciałby wnieść poprawki do dzisiejszego porządku? Nie widzę, w takim razie proszę o przegłosowanie przyjęcie dzisiejszego porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszych obrad sesji rady miasta, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, wszyscy byli 'za'.

Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

Przewodniczący rady: W okresie międzysesyjnym przed sesją otrzymali państwo protokół z XXXV sesji Rady Miasta Helu. Czy ktoś z państwa chciałby wnieść poprawki do otrzymanego protokołu? Też nie widzę w takim razie proszę o przegłosowanie przyjęcia protokołu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Helu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję wszyscy 'za'.

5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Przewodniczący rady: Przechodzimy do punktu 5 Interpelacje i pytania w sprawach bieżących. Proszę bardzo. Pani radna Budzisz proszę.

Radna Budzisz: Panie burmistrzu od jakiegoś czasu dostaję sygnały od mieszkańców boją się o swoje życie. Jest w Helu młoda, chora osoba, która stwarza zagrożenie. Znowu coś złego z nią się dzieje, chodzi po domach, puka po nocach na boso. No stan nie jest zadowalający. I czy w związku z tym miasto może podjąć jakieś kroki? Dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, pan radny Antkowski proszę.

Radny Antkowski: Panie burmistrzu w tym miejscu chciałbym podziękować za przygotowanie już miasta częściowo do sezonu. Miasto nam pięknieje, co chyba wszyscy zauważają. Nawet w dzisiejszym porannym przekazie telewizyjnym było, iż plażę helskie wzorem chyba sprzed 5 lat, gdzie był ranking wówczas na najpiękniejsze plaże ale Nationale Geographic ogłosiło, iż plaże helskie znajdują wśród trzech najpiękniejszych plaż świata. Dzisiaj ogłoszono że helskie plaże nie odbiegają od plaż Cypru, Turcji gdzie pan burmistrz również był, czy też innych. Ale w ślad za tym dojście do tych plaż akurat od kilku dni zajeżdżam na cypel ulicą Kuracyjną, jeszcze przed bramą po prawej stronie las odbiega od, że tak powiem standardów narzuconych przez pana burmistrza. W związku z powyższym chciałbym się spytać czy ma pan jakiś wpływ na Lasy Państwowe, żeby do sezonu jeszcze po starały się ten teren uprzątnąć bo oprócz drzew powalonych, przeciętych są również śmieci
a tysiące turystów tamtędy idą. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący rady: Dziękuję, nie widzę więcej zgłoszeń.

6. Wnioski i informacje.

Przewodniczący rady: W takim razie przechodzimy do punktu 6 Wnioski i informacje. Proszę bardzo, ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie ma żadnych wniosków ani informacji.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Przewodniczący rady: W takim razie przychodzimy do punktu 7 Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu. Pisma były przedstawiane, omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym. Pierwsze pismo jest to pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku, który informuje o wydanych decyzjach dotyczących zwolnień. Informuje, że takich nie było. Drugie pismo jest to e-mail, te również było przedstawiane na wspólnym posiedzeniu komisji i jest to informacja na temat stanu prawnego dotyczącego bloku przy ulicy Żeromskiego, znaczy opinii autora na temat stanu prawnego.

8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Przewodniczący rady: Przechodzimy do punktu 8 Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu: Pani przewodniczący, szanowna rado nie wpłynęły żadne interpelacja ani wnioski między sesjami, dziękuję.

9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący rady: Dziękuję, w takim razie przechodzimy do punktu 9 Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu: Sprawdzenie działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Punkt pierwszy nadzorował budowę budynków przy ulicy Komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. Drugi spotkał się z przedstawicielami Hotelu Hel, z którymi rozmawiał na temat ewentualnej pracy w zakresie promocji miasta. Wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Morskim w Gdyni w sprawie zagospodarowania i zarządzania obszarem Portu Morskiego Hel - Zachód a więc czyli dawny port wojenny Hel. Wziął udział w konwencie samorządowym zorganizowanym przez Starosty Puckiego. Podpisał umowę na rozbudowę siłowni w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadził zmianę organizacji ruchu na ulicy Wiejskiej. Podpisał umowę sprzedaży na mocy, której gmina nabyła sterówkę kutra rybackiego, która stanowić będzie główny element nowoprojektowanego części skweru na Bulwarze Nadmorskim. Prowadził działania związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji dla projektu, o którym mowa w punkcie siódmym oraz dla rozbudowy i modernizacji placu zabaw w Parku Kaszubskim. Przeprowadzał transmisje informacyjne online dla mieszkańców. Przygotował materiały na dzisiejszą sesję. Jeżeli są pytania to proszę, dziękuję.

Przewodniczący rady: Zanim oddam państwu głos to pozwolę sobie poprosić pana burmistrza o rozwinięcie trzech punktów: 1, 3 i 4. Zgłaszał się pan radny Antkowski to może od razu oddam głos.

Radny Antkowski: Nieaktualny, ja prosiłem o rozwinięcie punktu 3.

Burmistrz Helu: Pierwszy, trzeci i czwarty. Proszę państwa, ci którzy chodzą na spacer w tamtym kierunku za kinem a wiem, że pan przewodniczący często tam jest. Bardzo dobrze to na pewno widzi efekty podpisanej umowy na realizację z ostatnich lat największej inwestycji, czyli budowę dwóch bloków mieszkalnych, czyli 30 mieszkań komunalnych. Budynek, który swego czasu gmina kupiła od Agencji Mienia Wojskowego po ekspertyzach to już państwo wiecie okazało się, że nie jest w żaden sposób opłacalne wykorzystanie jego na adaptację pod mieszkania tylko otrzymaliśmy pozwolenie na rozbiórkę tego budynku. Został on rozebrany. Firma zrobiła to bardzo sprawnie i można powiedzieć wzorowo. Cały gruz, cały materiał po rozbiórce został posegregowany i wywieziony. W tej chwili są wylewane ławy, czyli to co jest zapisane w harmonogramie realizacji odbywa się zgodnie z tym harmonogramem. Nadzór budowlany, nadzór inwestorski kontroluje i dogląda tej inwestycji na bieżąco. Tak jak też jest to w umowie to nadzór zapisane. Także no na dzień dzisiejszy nie ma żadnych uwag jeżeli chodzi o wykonawstwo tej inwestycji. Jeszcze coś? Wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Morskim w Gdyni w sprawie zagospodarowania i zarządzania obszarem Portu Morskiego Hel - Zachód. Pamiętacie państwo opiniowaliście też projekt podziału portu wojennego, tak zwanego portu wojennego. Minister Obrony zatwierdził podział, że część tego portu, połowa można powiedzieć akwenu portu dostała, jest i Ministerstwa Obrony a druga część można powiedzieć cywilna, gdzie właścicielami terenów przyległych do samego akwenu są rożne podmioty a więc Skarb Państwa, czyli można powiedzieć Urząd Morski, Uniwersytet Gdański i Agencja Mienia Wojskowego. My na podział, który został narzucony można powiedzieć udziału tych nieruchomości przede wszystkim związany z częścią terenu, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa, a w ich imieniu Agencja Mienia Wojskowego my wyrażaliśmy negatywną opinie na taki podział, ponieważ uważamy, że ewentualnie przyszły zarządca tego portu spółka, czy jakikolwiek inny podmiot czy nawet gdyby to był Urząd Morski zostanie pozbawiony terenu umożliwiającego chociażby budowę zaplecza dla tego portu. Wiadomo, że każdy port to nie tylko to, co jest w wodzie ale to co jest również na lądzie. Nasze argumenty nie zostały pozytywnie przyjęte. Stanowisko rządu jest takie, że ta wydzielona część dla Agencji Mienia Wojskowego będzie przez nich gospodarowania w ten sposób, że będą mogli dzierżawić, sprzedać, wynająć i z tego czerpać pożytki. Wiadomo, że wpłynie to na przekazywanie środków do budżetu państwa, ponieważ tym terenem, tym portem tą częścią cywilną można powiedzieć zainteresowany jest Uniwersytet Gdański. Wcześniej spotkaliśmy się w dwójkę z dyrektorem, z kanclerzem. Uniwersytet Gdański ma koncepcję, pomysł aby na tej części nabrzeża zrealizować bardzo dużą inwestycję jeżeli chodzi o Uniwersytet Gdański i o Hel, przyszłościowo Akademia Edukacji Morskiej. Nie jakaś szkółka, nie jakiś oddział, jakaś filia, która jest na przykład Stacji Morskiej tylko Akademia, czyli uczelnia. Na pewno by to bardzo dobrze wpłynęło na rozwój tamtej części miasta. Zarazem by też na rzuciło pewien styl i charakter dla inwestorów, którzy uzyskali już tereny od Agencji Mienia Wojskowego i w związku z tym, że ten podział już nastąpił taki jaki jest my stoimy na stanowisku żeby Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego tą część, którą zainteresowany jest Uniwersytet Gdański aby Uniwersytet Gdański mógł pozyskać tą nieruchomość. Nie wiem w jakiej formie bo to przecież będzie działo się gdzieś na szczeblu rządowym. Na pewno Uniwersytet Gdański po tym spotkaniu ma takie przekonanie żeby wystąpić o ten teren wskazując na konkretny ten cel. D ruga część, która zostaje przy samym akwenie, czyli tak powiedzmy nabrzeże do dzisiaj jest to Agencja Mienia Wojskowego. Nie wróży to dobrze dla ewentualnie przyszłego funkcjonowania tego akwenu. Docelowo ten port powinien stać się portem albo jachtowym albo rybackim. Tego nikt dzisiaj nie rozstrzyga i nie jest to na etapie dywagacji, czy koncepcji nawet. Żeby Urząd Morski mógł rozpocząć jakiekolwiek działania w tym porcie to stoi na stanowisku, że chce wiedzieć kto będzie tą częścią zawiadywał. Żeby miał argumenty do tego, aby zaplanować środki na rozpoczęcie prac planistycznych, badawczych, hydrologicznych na przebudowę tego portu, ponieważ najważniejsze to jest zahamowanie falowania w tym porcie. Czyli przebudowa wejścia, dodatkowe ostroga wybudowanie. Urząd Morski widzi to w ten sposób, że najlepszym partnerem była gmina. My się zastanawiamy na tą chwilę czy nie jest to za duże ryzyko wystąpić o przekazanie tego terenu. To by się odbyło prawdopodobnie bez kosztowo i ten teren agencja by musiała gminie przekazać na potrzeby ewentualnie zarządu nad portem ale stan tego nabrzeże jest fatalny. Wiemy, że gro możliwości, ewentualnie aplikacji, pisania wniosków aby takie środki zdobyć na modernizację tego nabrzeża. Jeżeli stwierdzimy, że jest faktycznie taka możliwość czy ze strony państwa, czy sami korzystając z różnych dostępnych unijnych środków jest to do zrealizowania na pewno byśmy się skusili żeby o ten teren wystąpić. Oczywiście Uniwersytet Gdański musi wykonać pracę na swoim terenie, którego już jest tam właścicielem. Urząd Morski jest zainteresowany żeby tam ich statek cumował i był dostępny do zwiedzania dla turystów. No a ta część falochronu z główką to jest własność albo Skarbu Państwa, czyli Urząd Morski jego zabezpieczenie, remont kapitalny było po stronie Urzędu morskiego. To było przedmiotem tego spotkania, czyli każda ze stron się wypowiedziała jakie widzi swoje zainteresowanie tymi terenami. No i zobaczymy. Jeżeli negocjacje, rozmowy Uniwersytetu Gdańskiego z rządem, z Agencja Mienia Wojskowego jeżeli ona będzie władna podjąć takie decyzje zakończą się pozytywnie, pewnie z naszej strony musimy poważnie wtedy przeanalizować jako gmina, czy nie przejmować tego terenu, tego co tam jest.

Przewodniczący rady: Ja w tym punkcie chciałem tak bo burmistrz wspomniał o funkcjach możliwych do pełnienia przez basen , bo mówimy o basenie w byłym porcie wojennym. Tak na dobrą sprawę w tym basenie uważam i zresztą tu chyba osoby, które kiedykolwiek w porcie stacjonowały, pracowały, czy tam funkcjonowały w basenie b, basen b można traktować jako miejsce czasowego postoju bo dzisiaj mówienie o funkcjach rybackich to myślę, że to jest za daleko posunięta już, za daleko posunięte planowanie. Chociażby z tego względu, że postój rybacki czy infrastruktura rybacka wymaga terenu no i właśnie tej infrastruktury. Bo sam postój jednostek rybackich to to raczej nie będzie spełniało, czy zagospodarowało tej funkcji tego portu. Natomiast to, co burmistrz wspomniał, czyli stan nabrzeży, falochronów to tu istnieje też obawa, czy miasto nawet gdyby przejęło te tereny czy kiedykolwiek będzie w stanie udźwignąć tak wielkie inwestycje. No bo to są potężne inwestycje i raczej miasto nigdy sobie z tym nie poradzi, ale tu warto też wspomnieć o pomysłach jakie pojawiały się czy na spotkaniach nawet tutaj w tej sali kiedyś z rybakami, gdzie był pomysł czy nawet sugestie takie żeby w porcie wojennym zlokalizować funkcję rybackie, chociażby z tego tytułu żeby ciężki sprzęt transportowy, czyli samochody nie wjeżdżałem do miasta tylko żeby funkcjonowały na drodze właśnie na połączeniu między pod Kormoranem do 216 z portu wojennego. Z opinii jakie wtedy się pojawiały i z obserwacji , które wszyscy mamy na podstawie tego tak zwanego falowania , czy dni sztormowych w tym porcie, no to jeśli chodzi o funkcje postoju jednostek i jachtowych, turystycznych to jak najbardziej sezonowo. Z tym że tak jak powiedziałem w infrastrukturę portową wątpię żeby kiedykolwiek miasto było w stanie z własnych środków zainwestować , dziękuję.

Burmistrz Helu: Panie przewodniczący pan ma krótką pamięć. W drugiej kadencji mojej jako burmistrza został a zrealizowana modernizacja całego portu rybackiego . Jak się wydawało było to niemożliwe a to działanie miasta spowodowało, że Komisja Finansów przyjechała do Helu, gościłem ich tu 3 dni i padła decyzja, że port w Helu będzie modernizowany i cała infrastruktura została wykonana na koszt państwa, Skarbu Państwa. Dopiero potem były starania żebyśmy przyjęli ten port jako zarząd, co też się dokonało w następnych kolejnych latach. Dlatego ja to powiedziałem . Samo miasto oczywiście, że nie poradzi sobie z tak wielką inwestycją dlatego musimy mieć gwarancję , że są na to środki , że są na to projekty ale to nie jest ten pierwszy etap. Pierwszy etap to jest to , co zrobił Uniwersytet Gdański i to co zrobił Urząd Morski . Urząd Morski zleci dopiero prace projektowe, badania hydrologiczne, koncepcję jak ten port bo on musi być przebudowany albo wybudowana jeszcze jedna odnoga przy wejściu do portu. Może być może, że zmienione miejsce wejścia do tego portu właśnie żeby zniwelować to falowanie, które w tym porcie jest, a wtedy jeżeli to się uda to są proszę państwa to nie jest ta kadencja, to nie jest pewnie przyszła kadencja żeby to się udało zrealizować. No ale pracę muszą się rozpocząć. T akie rzeczy się planuję na kilka lat i wtedy co do funkcji czy tam zechcą być rybacy czy rozbudowa naszego portu jachtowego, która jest koniecznością. Docelowo i tak ponieważ mamy koncepcję budowy pomostów pływających żeby przyszłość to jest turystyka tego miasta. Rybołówstwo jest gałęzią, która jest bardzo potrzebna i konieczna ale rybołówstwo jak wiecie państwo one już się nie rozwinie, ono będzie co najwyżej taka jest też opinia samych rybaków, że one będzie się kurczyło. Ekonomia, limity, zakazy i tak dalej to spowodują ale ja stałem na stanowisku i stoję, że te obie gałęzie muszą mieć swoje zakotwiczenie, czy to w naszym porcie morskim i tylko możemy skorzystać jeżeli powstanie ten nowy port na bazie portu wojennego. Czy będą tam stały kutry, czy będą tam stały jachty, czy będą jednostki badawcze przepływały na pewno to tylko wzmocni atrakcyjność, rozwój i potencjał naszego miasta. Także ja mam nadzieję,, że po dzisiejszym mojej wypowiedzi, ci którzy nas słuchają i oglądają nie pomyślą, że jutro zaczną się jakieś prace w tym porcie. Bo tak jak mówię to wymaga czasu, to są decyzje na szczeblu rządowym ale przede wszystkim badawcze, planistyczne, co z tym zrobić. Bo tak samo ta część gdzie jest wydzielona dla potrzeby MON-u ona też żeby to co pan przewodniczący mówił żeby tam cumowały bezpiecznie ewentualnie okręty wojenne, też sami wiemy z autopsji byliśmy nie raz świadkami jak w czasie sztormu trzeba było rzucać, zrywać cumy i szybko uciekać z tego portu bo groziło, że w wodzie statki zostaną zniszczone. Także jak będą następne nowe wiadomości zawsze państwa będę o tym informował. Dzisiaj to spotkanie dotyczyło jakby koncepcji jaki podmiot jest zainteresowany jaką częścią u tego portu i jaki finalny kiedyś był by efekt. I punkt czwarty wziął udział w konwencie samorządowym zorganizowanym przez Starostę Puckiego. Raz na miesiąc, raz na 2 miesiące starosta zaprasza nas na taki konwent wójtów, burmistrzów i tam omawiamy te najważniejsze sprawy, gdzie powinniśmy się wypowiadać jednomyślnie i zabierać głos w tym. Na tym ostatnim spotkaniu trzy sprawy były poruszane a więc przede wszystkim pomoc uchodźcom, przygotowanie się na wypadek kiedy dobre serce i życzliwość na przykład osiągnie granice wytrzymałości i niektórzy Polacy z różnych przyczyn, jedni z braku tej empatii, drudzy z tego powodu, że idzie sezon i potrzebują swoich mieszkaniu na działalność, na wynajem podziękują Ukraińcom. I co z nimi dalej zrobić? Bo my nie mamy żadnej informacji od państwa. Państwa nie od państwa radnych tylko państwa, czyli rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedyś były konferencje z Wojewodą nawet 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu telekonferencje, gdzie mogliśmy się wypowiadać i dyskutować jakie kolejne ruchy, jakie wprowadzić zasady w przyjmowaniu i tak dalej. Dzisiaj tego już nie ma od naprawdę co najmniej miesiąca. Musimy się poruszać we własnej wyobraźni i myśleć co w danej gminie możemy, jak się zabezpieczyć jeżeli takie przypadki będą. Starostwo będzie otwierało jeden taki większy punkt ale to jest jak dobrze pamiętam na około 50 miejsc. To jest kropla w morzu jeżeli będzie trzeba relokować tych uchodźców z poza obszarów danej gminy. No zobaczymy może coś prezydent Warszawy, prezydent Trzaskowski przywiezie, może dzisiaj się coś dowiemy jutro. Bo wiecie państwo z mediów, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Tam spotyka się z przedstawicielami administracji rządowej, z osobami które odpowiadają za niesienie pomocy na całym świecie. Pojechał też aby apelować i jakby prosić o wsparcie Ameryki dla samorządów w Polsce, żeby mogli jakoś do być może kolejnej fali tej migracji się przygotować. Sama Warszawa to przyjęła chyba 300 000 uchodźców, też nie jest z gumy. Także to był ten temat. Drugi temat to było wykorzystanie środków z Lokalnej Grupy Rybackiej. Kurs naszej waluty i światowej waluty powoduje to, że na dzień dzisiejszy się okazało że koło 600 000 jest jeszcze do podziału. Była dyskusja jak to podzielić. Czy samorządy chcą, jakie priorytety wprowadzić, czy samorządy są gotowe żeby te środki wykorzystać. Stanęło na tym, że ja za zaproponowałem żeby to był podział równo na każdy samorząd. Wyszło coś koło 80, 7, 80 000 na samorząd. My akurat jesteśmy przygotowani mamy projekty, będzie aplikować bo za chwilę ogłoszony zostanie konkurs na składanie. Będziemy składali dwa projekty 1 na 200 000 który poprzedniej puli nam został a zmieniliśmy priorytety boisko sportowe będziemy wykonywali z własnych środków i te 200 000,które miały być dofinansowane na boisko przy szkole przerzucamy na bulwar, na tą najnowszą atrakcję turystyczną. Będziemy ją realizowali do końca roku, czyli finał, jej elementy dopiero będą widoczne po sezonie. Oczywiście sama sterówka i sprawy związane z jej przystosowaniem będą prowadzone już od chwili jak prze transportujemy tą sterówkę z portu a to chyba się jutro stanie. Ale sama ta inwestycja do końca roku będzie zrealizowana i tak o uchodźcach mówiłem, o kasie mówiłem a i jeszcze szefostwo dyrektor Lokalnej Grupy Rybackiej zaproponował, że chce zrealizować taki program ma częściowo środki już zgromadzone na zorganizowanie kolonii dla dzieci z powiatu puckiego. Będę to kolonie 10-dniowe całkowicie bezpłatne. I różne samorządy się różnie do tego odnosiły. Ja powiedziałem, że Hel jest zainteresowany i na pewno pulę jaka przypadnie dla Helu to my tych dzieci znajdziemy i na te kolonie wyślemy. Rodzice by nie ponosili żadnych kosztów i samorząd też nie. Jest tylko jedna rzecz, jeden myk kolonie są przewidziane chyba na 150 dzieciaków cały ten projekt miałbym kosztować 300 000. Lokalna Grupa Rybacka ma 100 000 a 200 000 wpłynie do niej do końca roku, czyli te 200 000 samorządy by musiały wyłożyć, pożyczyć ze zwrotem do końca roku. Ja powiedziałem, że trzeba to prawnie rozpatrzyć, wiem że takie możliwości istnieją bo przecież swego czasu Hel też udzielał pożyczki dla organizacji pozarządowej i potem następował zwrot po wykonaniu jakiegoś tam zadania. Także mam nadzieję, że ten projekt będzie realizowany. Czekam na jakby ogłoszenie ile dzieci Hel może zgłosić i wtedy służby nasze a więc MOPS, urząd, szkoła na pewno będziemy typowali i zbierali chętnych do tych kolonii. To tyle.

Przewodniczący rady: Dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania?

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Przewodniczący rady: Jeżeli nie przechodzimy do punktu 10 Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady. Otrzymali państwo sprawozdanie. Czy są pytania do sprawozdania z realizacji uchwał? Proszę bardzo. Nie widzę w takim razie przed nami blok z uchwałami. W takim razie ogłaszam przerwę do godziny 10:00.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

Przewodniczący rady: Proszę państwa przechodzimy do punktu 11 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie.

a) projekt uchwały nr 17/2022 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

Przewodniczący rady: Pierwszym projektem uchwały jest projekt uchwały nr 17 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wszystkie projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym. Czy ktoś chciałby z państwa zabrać głos w sprawie projektu uchwały nr 17? Jeżeli nie w takim razie przechodzimy proszę państwa do głosowania, uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż rada podjęła Uchwałę Nr XXXVI/270/22.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXXVI/270/22 Rady Miasta Helu z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

b) projekt uchwały nr 18/2022 w sprawie sprzedaży pomieszczenia mieszkalnego położonego w  mieście Helu,

Przewodniczący rady: Kolejny projekt uchwały, projekt uchwały nr 18 w sprawie sprzedaży pomieszczeniami mieszkalnego położonego w mieście Helu. Analogicznie projekt omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Pan burmistrz, proszę bardzo.

Burmistrz Helu: W paragrafie pierwszym tam jest powierzchnia użytkowa 19,80 powinno być 19,40, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, zostało poprawione w takim razie uruchamiam system do głosowania, jeżeli nikt z państwa nie chciał już zabierać głosu i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał', i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż rada podjęła Uchwałę Nr XXXVI/271/22.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXXVI/271/22 Rady Miasta Helu z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie sprzedaży pomieszczenia mieszkalnego położonego w  mieście Helu.

c) projekt uchwały nr 19/2022 w sprawie upoważnienia Burmistrza Helu,

Przewodniczący rady: Przechodzimy do projektu uchwały nr 19 w sprawie upoważnienia dla burmistrza Helu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie lub pan burmistrz coś dodać? Nie widzę, w takim razie uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, wszyscy byli 'za', nikt nie był 'przeciw' i nikt się nie 'wstrzymał'. Oświadczam, iż rada podjęła Uchwałę Nr XXXVI/272/22.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXXVI/272/22 Rady Miasta Helu z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Helu.

d) projekt uchwały nr 20/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok.

Ostatnim projektem uchwały jest projekt uchwały nr 20 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Projekt umówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeżeli nie uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał', nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/273/22. To były wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXXVI/273/22 Rady Miasta Helu z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok.

12. Wnioski i informacje:

Przewodniczący rady: Przechodzimy do punktu 12 Wnioski i informacje, Sprawozdanie z wykonania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz efektów jego realizacji w roku 2021. Proszę bardzo oddaję głos panu pełnomocnikowi.

Pełnomocnik burmistrza Helu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Dzień dobry, Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2021 roku był realizowany głównie poprzez działalność Punktu Pomocy Rodzinie, poprzez działalność Świetlicy Środowiskowej oraz dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, między innymi w szkole i w innych miejscach. Jeżeli chodzi o Punkt Pomocy Rodzinie w Punkcie Pomocy Rodzinie była udzielana pomoc terapeutyczna, pomoc prawna dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dzieci i rodzin z problemem alkoholowym. Świadczona była również w tym punkcie inna pomoc, którą pełni pani psycholog kliniczny oraz instruktorzy terapii uzależnień. W 2021 roku punkt pomocy był praktycznie czynny codziennie bo w każdy poniedziałek o 13:00 do 14:00 zajęcia prowadziła pani logopeda dla dzieci ze świetlicy, we wtorki były posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespołów, w środę były prowadzone konsultacje przez instruktorów uzależnień terapii oraz w czwartki to samo, w sobotę natomiast przyjmowała pani psycholog i ona właśnie miała najwięcej osób, najwięcej takich przyjęć z takimi poważnymi problemami. Generalnie w sumie w punkcie Pomocy Rodzinie udzielono 343 porady z czego w większej części, czyli 239 osób przyjęła pani psycholog. W 2021 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 14 posiedzeń. Komisja obradowała zgodnie z planem pracy miejskiej komisji na 2021 rok zatwierdzonym na posiedzeniu 21 stycznia 2021 roku. Zespół do spraw lecznictwa rozpatrzył w ubiegłym roku 9 spraw dotyczących osób nadużywających alkohol, efektem czego skierowana do sądu 1 taki wniosek o zastosowanie przymusu leczenia. Resztę we własnym zakresie staraliśmy się rozpatrzyć. W 2021 roku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci przejawiające różne problemy emocjonalne i zachowania uczestniczyły w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej Bocianie gniazdo. Zajęcia realizowane były na podstawie opracowanego planu pracy. Zajęcia miały na celu umożliwienie dzieciom poznanie różnorodnych zagadnień powiązanych pomagających im lepiej funkcjonować i radzić sobie z problemami. Miały również na celu umożliwić dzieciom zmiany osądów o rzeczywistości i o sobie a także zmianę postawy wobec siebie, ludzi i świata. Kładziono również nacisk na wzmacnianie osobowości dzieci poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych. W świetlicy również były zajęcia z elementami socjoterapii, plastyczne, pogadanki dotyczące życia dzieci i otoczenia. Czytane były również książki, były prowadzone różnego rodzaju gry , zabawy, spacery i wycieczki. Przez cały rok prowadzona była terapia logopedyczna. Zajęcia logopedyczne prowadzone były dwa razy w tygodniu jak już wcześniej wspomniałem. Były to zajęcia indywidualne dla dzieci wymagających terapii oraz były zajęcia grupowe dla wszystkich dzieci będących w świetlicy. Z zajęć w świetlicy korzystało średnio od 15 do 22 dzieci. Na dzień 31 grudnia do świetlicy zapisanej było 20 dzieci. Ważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia w tym zakresie świetlicy środowiskowej oczywiście: warsztaty w Błękitnej Szkole lub Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, warsztaty dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Helu, zwiedzanie Muzeum Ogrodu Botanicznego w ramach zajęć profilaktycznych, przejażdżki po Helu meleksami pana Mańko wraz ze zwiedzaniem atrakcji Helskich, godzinny rejs statkiem pasażerskim Ocean wokół helskiego cypla, zajęcia ruchowe różnego rodzaju, warsztaty logopedyczne, warsztaty animacji poklatkowej i bieżące zajęcia tematyczne odnoszące się do aktualnego kalendarza świąt państwowych, świąt kościelnych oraz innych świąt i takich na przykład jak Światowy dzień zwierząt, światowy Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Chłopaka, tego typu. W 2021 roku z pomocy Miejskiego w Pomocy Społecznej objętych było 8 rodzin z problemem alkoholowym. Rodzinom tym udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, zasiłków celowych i zasiłków okresowych na kwotę łączną 29254 zł i 65 gr. Komisja finansowała i finansuje różnego rodzaju przedsięwzięcia profilaktyczne i w tym Zespole Szkół Ogólnokształcących prowadzone działania profilaktyczne przeciw uzależnieniom w całym spektrum obszaru, czyli od alkoholu, innych instytucji psychoaktywnych do internetu, od cukru i od różnego rodzaju innych uzależnień. Zajęcia edukacyjne o charakterze interwencyjno- profilaktycznym na temat nadużywania i spożywania alkoholu, napojów energetycznych i innych sztucznie słodzonych oraz innych środków psychoaktywnych. Zajęcia warsztatowe w charakterze profilaktycznym na temat różnych sposobów okazywania emocji i wpływu na drugą osobę, z zastosowaniem techniki dharmy, warsztaty bezpieczeństwo w sieci, poruszanie się w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia integracyjne w zespole klasowym, cykl warsztatów profilaktycznych innowacyjnych, emocje, nauka, wypracowywania kompromisów, rozwiązywania problemów poprzez rozmowę, zajęcia profilaktyczno- plastyczne, zajęcia warsztatowe o charakterze interwencyjno - profilaktycznym na temat rozpowszechnianie i propagowania symboli faszystowskich, zajęcia warsztatowe o charakterze interwencyjno - profilaktyczny na temat cyberprzemocy, warsztaty nauka wypracowywania kompromisów rozwiązywania problemów przez rozmowę, zajęcia warsztatowe na temat wrażliwości na drugą osobę, empatii, bycia dobrym człowiekiem.
Na realizację tych przedsięwzięć profilaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu komisja wydała 3.227,00 zł. W omawianym okresie zorganizowano i przeprowadzone 1 edycję zajęć w ramach Szkoły Rodzenia Bociek, zajęcia zorganizowała i przeprowadziła położna. Zajęcia składały się z siedmiu dwugodzinnych spotkań. Jedno spotkanie dotyczyło profilaktyki faz oraz problemów rozwoju psychicznego dziecka. W szkole rodzenia uczestniczyło 12 kobiet ciężarnych wraz z osobami towarzyszącymi. Więcej informacji o przedsięwzięciach Szkoły Rodzenia Bocianek można znaleźć na stronie internetowej www.szkolabociekpl. Koszt tych zajęć wyniósł nas 1.400,00 zł. W sezonie letnim w 2021 roku za pośrednictwem Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki przeprowadzono zakupy kontrolowane w działających na terenie Helu lokalach, wyznaczonych oczywiście i sklepach wraz ze szkoleniami sprzedawców tych obiektów. Opisane wyżej zakupy kontrolowane polegały na dokonywaniu zakupów bez okazania dowodu osobistego przez osobę pełnoletnią, która ukończył niedawno 18 rok życia a jej wygląd i zachowanie mogłyby budzić wątpliwości co do jej pełnoletności. Z przeprowadzonych czynności ustalono, że większość sklepów i lokali w Helu istnieje możliwość zakupu alkoholu przez osobę nieletnią. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 3.500,00 zł. Ponadto dla młodzieży naszej tutaj helskiej to znaczy 13 uczniów dojeżdżających z Helu do pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Pucku im. Stefana Żeromskiego przeprowadzono warsztaty tematyczne Profilaktyka przemocy, koszt ich wyniósł 208,00 zł. W ramach działalności Informacji i edukacji między innymi informacje umieszczone były na tablicach informacyjnych na terenie miasta, w budynku gdzie mieści się Punkt Pomocy Rodzinie. Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby świadczenia profesjonalnej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego finansowaną dodatkowe doskonalenie zawodowe osób pracujących w zakresie profilaktyki, w tym dwóch członków komisji uczestniczyło w szkoleniach na temat Nowe spojrzenie na zaburzenia związane z używaniem alkoholu i tego typu zagadnieniami oraz profilaktyka społeczna w gminach w dobie covid-19, w tym samobójstwa, narkotyki, alkohol w tym zachowania kikimory i tego typu. Koszt szkolenia tych członków wyniósł 3.250,00 zł. W tym okresie utrzymywano stały kontakt z kuratorami sądowymi osób uzależnionych korzy stających z pomocy punktu rodziny. W działaniach służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, utrzymywana była ścisła współpraca między członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami, pracownikami Punktu Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Świetlicy Środowiskowej, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. W omawianym okresie dofinansowano prowadzony przez policję działania interwencyjne w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15. 345,00 zł. W 2021 roku przeprowadzono nieodpłatne szkolenie 24 osób ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Szkolenia przeprowadzane były w Punkcie Pomocy Rodzinie, w każdy piątek, o godzinie 17:30, 18:00 lub w zależności od tego jaka była taka potrzeba w tym zakresie. W trakcie szkolenia osoby otrzymywały poradnik dla sprzedawców oraz wyciąg z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto właściciele sklepów i lokali gastronomicznych informowani byli o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym oraz konsekwencjach prawnych wynikających z naruszenia tego tego zakazu. N a podstawie uchwały nr 224/18 z 13 września 2018 roku na terenie naszej gminy jest określony limit miejsc punktów sprzedaży i podawania alkoholu i napojów alkoholowych. I to tak wychodzi, że jeżeli chodzi o sprzedaż napojów alkoholowych na wynos taki limit jest określony na 70 dla piwa, dla wina i powyżej 18%. A faktycznie na stan jeżeli chodzi o stan 31 grudnia 2021 roku 56 punktów było to piwo, 30 punktów to były alkohole od 4,5 do 18% i 29 powyżej 11%, więc mamy jeszcze duży zapas jeżeli chodzi jeżeli chodzi o to. W 2021 roku wydano 18 zezwoleń na sprzedaż dla lokali gastronomiczny na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 alkoholu i piwa w tym 77 jednorazowych było pozwoleń, 9 zezwoleń dla lokali gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości 4,5 do 18% alkoholu i 12 zezwoleń dla lokali gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, w tym 7 jednorazowych. Wydano również 17 zezwoleń dla sklepów na sprzedaż napojów alkoholowych o wartości do 4,5% alkoholu i piwa w tym 10 jednorazowych, 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu, w tym 9 jednorazowych oraz 5 zezwoleń dla sklepów na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. Wartość sprzedanego na terenie Helu alkoholu wyniosła 9. 020. 776, 10 zł. To była wartość taka deklarowana przez sprzedających tak, w tym alkohol do 4,5% piwa to było 4. 736.566, 10 zł, na napoje alkoholowe od 4,5 do 18% to był 1.109.145, 20 zł, a alkohol powyżej 18% to były 3.175. 0 6 4, 80 zł. Na realizację całego programu gminnego zaplanowano kwotę 220, 000 w tym na profilaktykę alkoholową 200, 000 a na przeciwdziałanie narkomanii 20,000. Ponad to w 2021 roku pozyskano dodatkowe środki w wysokości 24. 122, 03 zł z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniu jednostkowym pojemności do 300 ml. Pozyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane w 2022 roku tylko i włączyć na profilaktykę alkoholową, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, czy są pytania do sprawozdania, do pana pełnomocnika? Proszę bardzo pan radny Łazur.

Radny Łazur: Ja mam takie pytanie bo tutaj było mówione, że zostały przeprowadzone kontrole w sklepach w związku z tym jakie i czy kary i jakie dysponujące przedsięwzięcia zostały wykonane jeżeli chodzi o stwierdzenie takiego faktu, że ktoś niezgodnie z prawem sprzedaje taki alkohol.

Pełnomocnik burmistrza Helu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Ja może wyjaśnię o co tutaj chodzi. S przedaż była przeprowadzona z prawem. Tam nie było żadnego naruszenia tutaj chodzi o to, że była osoba, która skończyła 18 lat. Jej wygląd i zachowanie mogły wzbudzać w sprzedającym obawy, że ta osoba nie skończyła 18 lat i powinna ta osoba poprosić o dowód osobisty. Jeżeli nie poprosiła no to nie popełniła żadnego wykroczenia, żadnego przestępstwa ale ona powinna to zrobić i polegało to na tym, że ta osoba, która kupowała, była z instruktorem, który na miejscu przeprowadzał rozmowę z tym sprzedającym, z właścicielem sklepu. Takie szkolenie było przeprowadzone tam wtedy na miejscu. I to było takie po prostu pouczenie. To jest sygnał dla nas żeby przeprowadzić więcej informacji, więcej nacisku i jeżeli chodzi o sprzedających się i właścicieli żeby oni zwracali na to na to uwagę. I później były przeprowadzone zresztą w tamtym miesiącu przeprowadzone było szkolenie tutaj w tej sali dla tych właścicieli sklepów, które w tej chwili, w tym momencie funkcjonowały z wyjaśnieniem całej sytuacji, całego problemu. A jeżeli byłaby sytuacja ujawnienia sprzedaży osobie nieletnie to wtedy już jest prokuratura, to już jest zupełnie inna kwestia. Nie wiem czy dobrze odpowiedziałam.

Radny Łazur: Dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, nie widzę więcej zgłoszeń a panie pełnomocniku ja chciałbym poruszyć jeden temat. Za chwilę chciałbym dwa zdania wstępu do tego tematu a chodzi o to, że bardzo dużo pan robi dla dzieci i młodzieży. Pańska działalność też jest skierowana w dużej mierze w tym kierunku. Proszę państwa kilka lat temu zostałem zaproszony na festiwal filmowy do Zwierzyńca, w którym uczestniczył mój dzisiejszy przyjaciel Bartek Miernik i zaproszono mnie wtedy na spektakl, który Bartek zorganizował, czyli Kolorowa, biało-czerwona. Zabrałem ze sobą córkę. Córka po tym spektaklu, kiedy wracaliśmy do moich rodziców praktycznie prawie płacząc w samochodzie powiedziała 'Tata musisz zrobić wszystko żeby ten spektakl był w Helu i w Pucku' bo akurat córka zaczynała edukację w Pucku. No i tak się złożyło, że udało się zorganizować pierwsze przedstawienie, pierwszy monodram, który odbył się w bibliotece miejskiej tu nas w Helu. drugi odbył się później w Hotelu Hel dla wszystkich mieszkańców, który można było zobaczyć. Pokłosiem tej działalności było nawiązanie współpracy i zorganizowanie dwutygodniowych warsztatów teatralnych, które się odbywały w siedzibie naszej OSP w Helu, w którym też brała udział młodzież helska, którego finałem był spektakl, który młodzież zorganizowała i przestawiła na scenie Bulwaru Nadmorskiego. Proszę państwa Bartek Miernik, który jest tutaj właśnie prezesem Fundacji Banina jest osobą bardzo twórczą i efektem jego twórczości jest reżyserowanie spektaklu, który co prawda wszedł w 2019 roku ale nabrał w obecnej sytuacji bardzo ogromnej aktualności. Jest to spektakl Obca, monodram Obca. Aha jeszcze tylko dodam, że obydwie edycje tutaj Kolorowej w Helu plus te warsztaty prowadził jeden z aktorów z serialu dla młodzieży 13+ bodajże Hubert i wczoraj, przedwczoraj Bartek do mnie napisał maila, że w maju, ja państwu to odczytam. Zaraz powiem dlaczego w ogóle to poruszam w tym momencie. 'W maju w szkołach w całym kraju pokażemy dla klas szóstych, siódmych i ósmych i szkół średnich nasz spektakl grany w sali lekcyjnej integrujący dzieci z Polski i Ukrainy. Po nim wraz z aktorką z Ukrainy, która gra w tym spektaklu przeprowadzimy warsztaty integrujące dzieci'. No i tutaj mamy kilka takich zdań ogólnych 'Wspierając dzieci z Ukrainy a polskim dzieciom tłumacząc skąd i dlaczego wzięły się w naszych szkołach dzieci z Ukrainy jednorazowo gramy dla 40 osób w salach lekcyjnych'. Tutaj jest opis techniczny. Gra w tym monodramie Ukrainka i jeszcze tylko jedno zdanie na temat samego spektaklu. 'Obca jest literackim zapisem przeżyć, które stały się udziałem młodej Ukrainki tytułowej w związku z przyjazdem do Polski po protestach na Majdanie i wybuchu wojny w Donbasie. Jej imigracyjna historia staje się głosem pokolenia, którego życie odmieniła konieczność emigracji, przebywania na obczyźnie związanymi z tymi trudnościami i zmagania się ze stereotypami'. P roszę państwa to są monodramy, które Bartek organizuje, które są zakończone warsztatami takimi dla młodzieży, w których bierze udział oczywiście cała klasa lub kilka klas w zależności od tego ile jest osób. Jest propozycja ze strony Bartka, że mogą jego organizacja może coś takiego przedstawić też u nas w helskiej szkole. Ja wczoraj z panią dyrektor rozmawiałem. Zresztą wszystkie te informacje po sesji prześlę do pani dyrektor bo wstępnie już wie o co chodzi w tej propozycji i to właśnie powód dla którego zabrałem głos tym momencie. Uważam, że w tej sytuacji jeżeli pan pełnomocnik stwierdził by, że jest to zainteresowanie jego działalnością to z mojej strony jest ogromna zachęta do udziału w tym przedsięwzięciu, czy w ogóle zorganizowania tego przedsięwzięcia bo uważam, że w sytuacji kiedy mamy młodzież ukraińską ale to nawet nie tylko o to chodzi. Chodzi również o to żeby młodzieży pokazać w taki sposób przystępny i wytłumaczyć przystępnie to co przed chwilą przeczytałem, sytuację dzisiejszą młodych ludzi z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, którzy są u nas i co się z tym wiąże. Ja nie będę się wgłębiał w temat bo ja nie jestem psychologiem. W każdym razie tylko chciałem jeszcze dodać, że te wszystkie monodramy czy spektakle, które organizuje Bartek są opiniowane wcześniej przez zespół psychologów i to nie jest tak że to jest coś co coś przypadkowego tylko to jest wszystko wcześniej dokładnie analizowane. Dopiero potem jest skierowane do szkół. A też mówię o tym, że fundacja z tym spektaklem przyjeżdża na wybrzeże po prostu, bo po wizycie w Helu potem w Pucku okazało się, że ogromne zainteresowanie to też znalazło w Trójmieście i te spektakle odbywały się też w Trójmieście. Ja po sesji prześlę panu pełnomocnikowi te informacje. Tam są wszystkie informacje zawarte, jak i dla pani dyrektor no i w państwach będzie decyzja czy państwo zdecydujecie się to żeby pokazać naszym dzieciom czy nie.

Pełnomocnik burmistrza Helu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Jak najbardziej. Ja myślę, że znaczy jestem pewien bo to jest na zasadzie warsztatów profilaktycznych dotyczących i emocji i współistnienia w środowisku takim jakie tam jest i u nas w tej chwili jest. Natomiast ja w tym zakresie to muszę z panią dyrektor no przede wszystkim jej opinię uzyskać bo szkoła ma swój tok powiedzmy docierania do dzieci. No to ona musi podjąć decyzję czy tak, czy nie. Ja jestem jak najbardziej myślę, że tutaj z panem burmistrzem jak najbardziej tak.

Przewodniczący rady: Przekażę materiały do państwa. Jesteście specjalistami w tym zakresie.

Pełnomocnik burmistrza Helu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Dobrze skontaktuję się z panią dyrektor i wspólnie tam coś wymyślimy.

Przewodniczący rady: Dziękuję, czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie dziękuję bardzo panie Pawle.

Pełnomocnik burmistrza Helu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Dziękuję.

Przewodniczący rady: Kolejnym punktem jest Informacja o stanie sportu powszechnego w Helu za 2021 rok. Proszę bardzo panie Norbercie.

Pełnomocnik burmistrza Helu ds. sportu: Szanowny panie burmistrzu, panie przewodniczący rady miasta, szanowni radni i zaproszeni goście po raz kolejny co roku tak naprawdę mam wielką przyjemność przedstawić państwu zrealizowane przedsięwzięcia sportowe, które miały miejsce w Helu przy współudziale właśnie klubu sportowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu na terenie miasta Helu. Pozwolę sobie tutaj jak co roku przygotowałem dla państwa pokaz slajdów żebyście państwo wizualnie mogli to wszystko obejrzeć. Jak państwo widzicie tutaj na ekranie przestawiam stan sportu powszechnego szkolnego, o którym wcześniej mówiłem realizowanego w oparciu o halę sportową, miejską salę gimnastyczną no i także boiska Macieja Płażyńskiego. No i wydarzenia sportowe, które warto tutaj wziąć pod uwagę organizowane w szkole. Na ten cel przeznaczono 85, planowano wykorzystać 85000 złotych na realizację sportu powszechnego. Pozwolę sobie dodać troszeczkę bliżej. Jak państwo widzicie zgodnie z harmonogramem realizujemy szereg różnych dyscyplin sportowych, które prowadzą wykwalifikowani instruktorzy z poszczególnych dyscyplin sportowych. Jak państwo widzicie w szkole jest realizowany co roku szkolny program sportowy przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, którego operatorem jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy . Te zajęcia obecnie są realizowane 2 razy w tygodniu, zajęcia są kierowane dla dzieci klas siódmych i ósmych a także i młodszych w zakresie dyscypliny sportowej piłki nożnej. W miejskiej hali sportowej tej mniejszej tutaj przy szkole realizowane są co roku zajęcia dla seniorów 2 razy w tygodniu a także zajęcia Zdrowy kręgosłup dla tych, którzy mają dolegliwości bólowe. Z uwagi na pandemię no i też warto o tym powiedzieć, że wszystkie zajęcia, które były realizowane w roku 2021 były realizowane zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego by zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem COVID. Ten czas wykorzystaliśmy także na modernizację, renowacje i czyszczenia nawierzchni w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej, jak państwo widzicie była ona już niezbędna. Doprowadziliśmy ją no wspaniałego stanu można powiedzieć, że jest jak nowa. Dzięki temu udało nam się wprowadzić 6 kortów do badmintona, co pozwala nam na to byśmy mogli organizować wydarzenia już na poziomie ogólnopolskim. Wprowadzone zostały jak państwo widzicie po lewej i po prawej stronie dwa boiska do siatkówki. Mamy także boiska do piłki ręcznej i centralne boisko do piłki siatkowej. Korzystając z okazji renowacji Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej wykorzystałem także okazję do tego by wprowadzić w Miejskiej sali gimnastycznej kolejne linie, czyli boisko do gry w badmintona, również jest ładnie przygotowane i wykończone. Dzięki tej całej modernizacji postaraliśmy się odświeżyć barierki i trybuny a także przy hali sportowej zamontować stojaki na rowery, które nie ukrywam okazują się bardzo się sprawdzają no i są okazało się niezbędne. Pierwsza jedna z większych takich wydarzeń sportowych, akcji charytatywnych w Helu była to Akcja charytatywna dla Artura, która była kierowana dla mieszkańca Raby Wyżnej, dwuletniego Artura Porębskiego. Trzech można by było rzec śmiałków życia miała na celu w 5 dni przyjechać 800 km i oni tutaj starali się do nas dotrzeć. My oczywiście oficjalnie powitaliśmy ich, przygotowaliśmy się na ich przyjazd bardzo rzetelnie. Oczywiście tą akcję można było także wesprzeć poprzez Fundacji SięPomaga. Kolejna akcja Kamila Jaroszewskiego, który jeszcze tak niedawno był w Helu. Z tego, co wiem też miał okazję spotkać się z panem burmistrzem. Jego celem była akcja wzdłuż rzeki Wisły, przejechanie rowerem dla 23-letniej Sandry Jabłońskiej z Grzegorzewa tak zwanej Smerfetki walecznej chorej na stwardnienie rozsiane. Również pieniądze pozyskiwał na jej leczenie. I jak państwo widzicie także został przyjęty u nas w Helu. Hel jako tako z tego co ja pamiętam od kilkunastu lat bardzo wspiera akcje charytatywne i jest zawsze pozytywnie nastawiony na tego typu wydarzenia. Projekt rowerowy Highway to Hel 666 km w ciągu 66 godzin. N ie lada wyczyn, dwóch śmiałków Dawid Gruszczyk i Adam Kowalczyk wystartowali w szczytnym celu 23 czerwca z pod Bramy Słońca w Tychach by pomóc Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Cel wyprawy był szczytny ponieważ dotyczyło wsparcia nieuleczalnych chorych dzieci. Warto tutaj wspomnieć o naszych uczniach, o których tutaj powiem Nikola Kohnke, Alicja, Wojciech oraz Szymon to są nasi uczniowie jednocześnie mieszkańcy Helu, którzy biorą czynny udział w treningach w UKS Delfin Jastarnia, który zdobywa jednak znaczące miejsca na podium, nie tylko na terenie Polski a także poza naszymi granicami. No i zawsze wracają z workiem medali. Letnia szkółka tenisa ziemnego z uwagi na poprzednie lata o czym już wcześniej wspominałem z uwagi na reżim sanitarny nie mieliśmy okazji na tyle by tych wszystkich dzieci tutaj zachęcić a może i one i chciały ale mieliśmy ograniczenia pandemiczne. W ubiegłym roku tego już nie było warto wspomnieć, że do letniej szkółki tenisa ziemnego zapisało się ponad 35 dzieci, które oczywiście chodziły rotacyjnie na nasze tutaj zajęcia organizowane przez gminę miejską Hel. Bardzo wspaniale zaangażowały się na zakończenie tego przedsięwzięcia. Każde oczywiście z dzieci otrzymało medal, dyplomy a one same przygotowały jak państwo widzicie poczęstunek żeby nam było miło i przyjemnie. Armwrestling Hel 2021 to jest jedna ze sztandarowych wydarzeń sportowych. Tutaj także podczas zawodów był pokaz rąbania drzewa na czas w wykonaniu najlepszych juniorów, dwóch braci Szymona i Mikołaja pod okiem ich ojca Jacka Grenwalda. Odbyły się także konkurencje dla dzieci i walki niepełnosprawnych, o których tutaj warto wspomnieć i one budziły najwięcej emocji. Jak państwo już pewnie widzieliście ja tam wstępnie taką zajawkę już napisałem na Facebooku, że 10 lipca będziemy organizować kolejne jedno z większych wydarzeń sportowych właśnie o tej tematyce. Mieliśmy także pokaz Strongmanów i w tym roku również on będzie, jak dobrze pamiętam chyba w lipcu. Tutaj tak że mieliśmy okazję zaprosić wszystkich na to by wzięli udział w tych konkurencjach sportowych. W pokazie wziął udział trzech wielokrotnych medalistów Polski, którzy przed publicznością prezentowali się wyśmienicie. Między innymi warto tu wspomnieć o Tomaszu Lademanie, Macieju Hirszu oraz Sebastianie Kurek, którzy tam wspólnie z publicznością starali się tutaj zachęcić ich do aktywności fizycznej a także do tego by sprawdzić swoje umiejętności siłowe. Puchar Bałtyku w Kulturystyce i Fitness to jest jedna z kolejnych też sztandarowych wydarzeń sportowych zrzeszająca zawodników z całej Polski a także i świata. Byli to czołowi zawodnicy Polski wielokrotni medaliści świata i Polski w kategorii kobiet i mężczyzn. Tegoroczna edycja czyli 2021 roku była wyjątkowa nie tylko na rekordową frekwencję. Zawody otrzymały jednocześnie prawo do rozegrania eliminacji do najbardziej prestiżowych zawodów w Europie Arnold Classic Europe, które w tym roku rozegrane zostały, czyli w roku 2021 w Sewilli w dniach 16-19 września i ci zawodnicy właśnie chcąc wziąć udział właśnie tam w Hiszpanii, w tych eliminacjach musieli przejść albo wziąć udział w wydarzeniu w Helu. W tym roku również to wydarzenie będzie miało miejsce, to już teraz serdecznie zapraszam, jak pamiętam 20 sierpnia. Pielgrzymka rowerowa z Giewontu do Helu, która co roku gości tutaj u nas . No oczywiście władze miasta a także władze parafii pod wezwaniem Bożego Ciała oficjalnie tutaj pomagają w organizacji tego wydarzenia. Po raz kolejny nasi uczniowie mieszkańcy Helu w Alicja oraz Wojciech na kolejnych Mistrzostwach Polski w pływaniu w Wdzydzach Kiszewskich. 6 Maraton Północy też kolejna edycja i też z tego, co otrzymuję informacje z z Władysławowa bardzo są zadowoleni z organizacji tego wydarzenia. Biegacze uatrakcyjniają swój bieg tutaj poprzez naszą organizatorzy uatrakcyjniają swój bieg poprzez rozszerzenie różnych tych jakby biegów łącząc je na tak zwane biegi sztafetowe, indywidualne w kategorii kobiet i mężczyzn. Mieliśmy okazję także mieć tutaj taką niespodziewaną wizytę naszych siatkarzy reprezentantów Kadry Polski między innymi Anny Wika wielokrotnej medalistki mistrzostw Polski w siatkówce plażowej oraz Marcina Wika reprezentanta Polski, olimpijczyka z Pekinu i wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski, zdobywca Pucharu Polski by wspólnie z dziećmi klas 4, 5 i 6 klas szkoły podstawowej wziąć udział w takiej lekcji otwartej zachęcając ich do aktywności fizycznej właśnie podczas zajęć z wf-u a także w zajęciach popołudniowych. W tym roku rozpoczęliśmy tak że w roku 2021 rozpoczęliśmy także zajęcia piłkarskie wspólne z Akademią Piłkarską Orzełki, które tutaj zgodnie ze złożonymi deklaracjami największą frekwencją okazało się to były dzieci z rocznika 2013 i młodsi. I tutaj chyba grupa ponad 30 dzieci bierze udział w tych zajęciach zawsze w czwartki, obecnie raz w tygodniu ale z uwagi na zainteresowanie chcemy to zajęcia zwiększyć do dwóch godzin tygodniowo. Kolejne wydarzenie sportowe tym razem znowu w kwestii zawodów w pływaniu. Rajd rowerowy szósta edycja. Zaprzyjaźniona grupa rowerowa Samarama z Rumii wraz ze swoim liderem Romanem Łuczakiem co roku przyjeżdża do nas tutaj by uczcić pamięć Obrońców Helu. Jak państwo pamiętacie w poprzednich latach mieliśmy okazję tutaj poprzez też inicjatywę pana Arnolda Antkowskiego odwiedzaliśmy miejsca pamięci, tych wszystkich obiektów militarnych z uwagi teraz na czas ich przyjazdu, czas dwu godzinny postanowiliśmy, że w tym czasie tylko złożymy kwiaty by uczcić pamięć Obrońców Helu a także zaprosili ich na poczęstunek w tym roku poczęstunek był u pana Krzysztofa Ciesielczyka i bardzo dziękujemy za wsparcie. Kolejna edycja Maratonu Północ Południe na dystansie 112 km, z Helu do 1012 km przepraszam z Głodówki do Zakopanego w 72 godziny, czyli maraton ten jest po prostu przygotowany albo zorganizowany dla dobrze przygotowanej kondycyjnie miłośników długodystansowej jazdy rowerowej. W tym roku a w roku poprzednim 2021 na starcie stawiło się 150 zawodników. Dodam, że tutaj również były kobiety. Kolejna edycja Pucharu Tymbarku o Puchar Tymbarku w Wierzchucinie dla dzieci tutaj oczywiście pozyskanych za pośrednictwem szkoły. Tutaj warto o tym wspomnieć nasza młodzież jest bardzo uzdolniona sportowo. Jak państwo wiecie co roku przyznaje burmistrz tutaj wraz z radą miasta nagrody sportowe dla naszych dzieci. Tutaj akurat w roku 2021 po raz kolejny można powiedzieć mieliśmy tytuł mistrzostw wojewódzkich no i tutaj udało się zajęliśmy miejsca pierwsze, oczekujemy teraz na finały Polski i tutaj Nadia Złotoś i Milena Piktel zajęły pierwsze miejsce w turnieju badmintona drużynowego. Także warto wspomnieć o trójce młodszych dzieci, trzecie miejsce Michał Wirwiński, Bartosz Skrobot oraz Bartosz Lewandowski wspaniale zaprezentowały się na też turnieju badmintona w Pucku. Z uwagi na swoją działalność sportową na terenie szkoły, na terenie miasta zostałem także zauważony przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy i dzięki tym właśnie moim działaniom zostałem zaproszony na takie spotkanie walne zebranie związku i zostałem powołany na członka Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Helu. W poprzednim roku z uwagi na budżet obywatelski starałem się po raz drugi wziąć udział w tak zwanym projekcie budżetu obywatelskiego na wykonanie sauny fińskiej. Nie udało mi się, jak dobrze pamiętam zająłem trzecie lub czwarte miejsce z uwagi na małą ilość głosów. Kolejne wydarzenie sportowe już dla naszych uczniów jesteśmy Wicemistrzami Powiatu Puckiego w tenisie stołowym, Michał Loose, Michał Milkowski wspaniale naprawdę zaprezentowali się. Nie ukrywam, że wcześniej nie mieli na tyle doświadczenia z tym tenisem stołowym. Śmiało niewielką ilością punktów przegrali z zawodnikami, którzy co roku awansują na Mistrzostwa Województwa i biorą udział nawet w Mistrzostwach Polski a im tak niewiele zabrakło by zająć miejsce pierwsze. Nie ukrywam, że chodzą na zdjęcia cyklicznie i cały czas poprawiają swoją sprawność fizyczną i grają. Kolejna edycja charytatywnego turnieju unihokeja tym razem poprzez szkołę i wsparciu rady rodziców udało nam się pozyskać pieniążki na pomoc dziewczynie Oli by wesprzeć ją w jej chorobie na kwotę 17.938, 67 zł. Akademia Piłkarska miała okazję także zapraszać dzieci na turnieje wyjazdowe na turniej piłki nożnej Orzełki i tam też wspaniale prezentowali się na swoim parkiecie. Zaprezentowałem także państwu harmonogram zajęć w hali sportowej. Myślę, że każdy jest w stanie coś znaleźć tutaj dla siebie na tyle żeby go zainteresowało i oczywiście poprawić swoją sprawność fizyczną. Jak państwo widzicie harmonogram poprzedni dotyczyły hali sportowej, czyli Miejski Hali Sportowo-Widowiskowej, następnie harmonogram Miejski Sali Gimnastycznej. Tam były zajęcia właśnie zumby, aerobiku i zajęć dla seniorów a także zdrowego kręgosłupa. Zestawienie osób korzystających z Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej. Państwa widzicie rozpoczyna się od maja, z uwagi na czas pandemii, która zatrzymała wszystkich halę mieliśmy nieczynną, nie mogliśmy realizować różnych zajęć sportowych i tak te zestawienie tutaj państwo widzicie jest takie na takiej ilości osób. Nie wliczamy tutaj widzicie państwo wejściówek do lat 10 wraz z rodzicami dzieci i inne tutaj grupy, które nie opłacają hali sportowej. Cennik jest dość taki symboliczny można by było powiedzieć, od 7-10 a nawet za złotówkę dzieci mogą przyjść. Wizja przyszłości nie tylko myślę, że moja. Wizja przyszłości wielofunkcyjnego boiska przy zespole szkół obecnie jak widzicie jak państwa wygląda taka wizja jest myślę, że państwa także marzeniem jak i moim połączona również siedziskami no i może jakąś bieżnią taką czterocyfrową, 60 metrową. Kiedyś udało nam się taki projekt przygotować. Jak państwo widzicie z siedziskami bieżnia czterotorowa i szatnie, siedziska chyba 149 miejsce wraz z całym wyposażeniem boiska wielofunkcyjnego z różnymi dyscyplinami sportowymi. Wizja przyszłości parku miejskiego. Tutaj przy Parku Myślisz, myślę że to też fajna inicjatywa dla nie tylko osób starszych ale także dla takich zainteresowanym powiedzmy jakąś tam grą w szachy czy chińczykiem, a nawet gry w bule. Wydatki jakie poniosłem to jest kwota 55.332,68 zł. Jak państwo wiecie regularne ćwiczenia to sposób na dobre samopoczucie i zapraszam państwa już dziś do hali sportowej na to byście po prostu mogli nas tam odwiedzać coraz częściej no i oczywiście być u mnie tutaj jak najdłużej. Dziękuję państwu za uwagę.

Przewodniczący rady: Dziękuję panie Norbercie. Czy są pytania do sprawozdania? Pan radny Antkowski proszę.

Radny Antkowski: Ja może nie w kwestii pytań a wszyscy wiemy ale jak szybko się zapomina o tych złych sprawach pandemicznych. Ubiegły rok właśnie tego dotyczył. A tych przedsięwzięć tutaj było mnóstwo. W związku z powyższym w imieniu własnym i myślę, że tu wszystkich obecnych chciałem podziękować za tak duże zaangażowanie i tak wielkie sukcesy. Jednocześnie chciałem, że tak powiem wspomnieć temat, który kilka sesji wcześniej był bo poza boiskiem wielofunkcyjnym słyszeliśmy, że jest szansa na umieszczenie jeszcze przy szkole basenu. Fajnie, że mamy sukcesy wręcz jest to godne tym większych pochwał bo nasi zawodnicy muszą dojeżdżać do Jastarni. Gdyby mogli jeszcze trenować tu w Helu to byłoby fantastycznie i życzę żeby takim zasobem dysponował pan w przyszłości bo może to się uda. Pan burmistrz wspominał szczegółów nie znamy a może się uda, dziękuję bardzo.

Przewodniczący rady: Dziękuję, pan burmistrz proszę.

Burmistrz Helu: Kilka informacji dodatkowych i sprostowań, które wygłosił mój pełnomocnik do spraw sportu. Panie Norbercie wstyd mi, że nie ma pan bieżących informacji. Boisko Płażyńskiego podpisana umowa na wymianę nawierzchni trzy miesiące temu, terminy realizacji, czyli do sezonu będzie zrealizowane. W ciągu tygodnia góra dwóch ogłoszony przetarg na budowę boiska przy szkole a pan mówi o wizji, w 100% finansowane z budżetu miasta. Wczoraj podpisałem umowę na rozbudowę hali sportowej, na budowę łącznika. To jest wszystko związane ze sportem. Także to tylko takie sprostowania. Boisko przy szkole realizacja jesień tego roku, boisko Płażyńskiego do sezonu, łącznik do końca roku. Trzy inwestycje sportowe. Chcę podkreślić pana duże zaangażowanie i cieszę się, że środki które pan otrzymuje na realizację tych zadań, które pochodzą w 100% z budżetu miasta są dobrze wydatkowane. Ja zawsze podkreślam jeżeli słyszę, że dzieci nie mają co robić ile dyscyplin sportowych jest realizowanych na terenie hali sportowej i sali gimnastycznej, jeżeli dobrze pamiętam niech mnie pan poprawi, 7 dyscyplin chyba tak albo i więcej a więc zatrudniamy jako urząd, opłacamy instruktorów i robimy to właśnie z myślą o dzieciach. Pan to nadzoruje i bardzo pan to dobrze czyni. Jeżeli chodzi o ten park to pana wizja jest tylko wizją. W tym parku będzie realizowana w przyszłości niedalekiej rozbudowa placu zabaw a skypark może powstanie a może nie, ale nie na razie. Już kiedyś była taka próba. To musi być duża wtedy inwestycja. Także panie Norbercie gratuluję wystąpienia, przygotowania i myślę że ten rok będzie tylko lepszy bo COVID-u już nie ma, także dużo pracy przed panem i pana współpracownikami, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie panie Norbercie bardzo bardzo dziękuję.

Burmistrz Helu: Jeszcze przepraszam bardzo panie przewodniczący pan radny Antkowski wspomniał o basenie i mówił, że dużo się robi w mieście. Dużo się robi bo musimy tą poprzednią kadencję nadrobić, dlatego tych inwestycji jest tyle. Mieszkańcy tego oczekują, państwo również. My się staramy też na ile potrafimy i wspólnie te inwestycje są czynione.
A jeżeli chodzi o ten basen to przecież informowałem państwa na sesji. Jest już przygotowana dokumentacja pod basen pod nazwą Pływalnia przy szkole, coś takiego tak. Także ten temat nie został zaniechany, myślę że w niedalekiej przyszłości Hel też się doczeka nie basenu treningowego bo to nie będzie basen 25-metrowy, ale na tych mniejszych basenach też można ćwiczyć a nasi uczniowie mają naprawdę duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o pływanie i to nie tylko w płetwach ale i normalnie. Warto też że dzieci miały możliwość przez cały rok dzieci szkolne korzystać z tego basenu. Także on jest w planach, nic nie zostało zaniechane. Przygotowywana jest dokumentacja warunki zabudowy, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, w takim razie jeszcze raz panie Norbercie dziękuję za przedstawione sprawozdanie. Proszę państwa ogłaszam przerwę do godziny 11:15. Przechodzimy do podpunktu C Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego, uzyskane efekty, problemy, potrzeby i perspektywy działań w roku 2022. Proszę pani dyrektor.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu: W 2021.

Przewodniczący rady: Przepraszam błąd w porządku obrad w tekście.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu: Panie przewodniczący, Wysoka Rado ja do swojego sprawozdania opisowego przygotowałam prezentację, którą chciałam państwu przedstawić jako uzupełnienie i szybko postaram się ją zreferować. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu w roku 221. W styczniu nasza biblioteka rozstrzygnęła konkurs kolęd i pastorałek, który został ogłoszony w grudniu 2020 roku. Konkurs miał formułę online, w założeniu miał być konkursem miejskim dla naszych czytelników i mieszkańców Helu ale z uwagi na bardzo niską frekwencję mieszkańców przybrał charakter ogólnopolski i wpłynęło do nas 60 zgłoszeń z całej Polski. W styczniu odbył się również konkurs plastyczny skierowany do dzieci w wieku do 10 lat Moja babcia Mój dziadek, który z uwagi na panującą epidemię miał również formułę online. To są prace osób biorących udział w konkursie, prace nagrodzone. W lutym ogłosiłyśmy konkurs Wystrzałowy kostium karnawałowy, również konkurs online. Wpłynęło kilka zgłoszeń, te które zostały nagrodzone między innymi prezentuję. W marcu w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc przygotowałyśmy zabawę dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat Pisanki - Szukanki. Zabawa odbywała się w terenie, w trzech helskich parkach zostały ukryte pisanki, na których znajdowały się pytania dotyczące zwyczajów i tradycji wielkanocnych. Zadanie polegało na znalezieniu pisanki, którą należało przynieść do biblioteki i prawidłowo odpowiedzieć na zamieszczone na niej pytanie. Prawidłowo wykonane zadania były nagradzane słodkościami. W kwietniu ogłosiłyśmy akcję Kwiatoteka zachęcającą do odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia książki a przy okazji do wymienienia się kwiatkiem doniczkowym lub jego odszczepką. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, rozdałyśmy ponad 60 roślinek. W kwietniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki konkursu Partnerstwo dla książki, nasz projekt Od koncentracji do animacji uzyskał dofinansowanie w wysokości 24000 zł. Nasze zadanie rozpoczęliśmy w maju zajęciami łączącymi literaturę z plastyką i muzyką, które były skierowane do dzieci młodszych w wieku 5 - 8 lat. Podstawą zajęć były baśni i legendy związane z naszym miastem. W maju zorganizowałyśmy konkurs w formule online pod nazwą Sleeveface z książką mi do twarzy. Zadanie polegało na wybraniu książki z ciekawą okładką i w komponowaniu jej w szersze tło z własną postacią. W czerwcu prowadzone były warsztaty animacji poklatkowej skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 9 - 12 lat. Było to kolejne zadanie realizowane w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Polegało na stworzeniu filmu stop motion, którego inspiracją były baśnie i legendy związane z naszym regionem. W czerwcu odbyła się rozgrywka premierowa mobilnej gry terenowej w aplikacji Action Track, gra Hells Bells odbyła się w oparciu o lokalizację gracza na terenie Helu. Inspiracją do stworzenia gry były baśnie, bajki legendy związane z naszym miastem, regionem z Kaszubami, z pomorzem. Gra jest dostępna do końca czerwca tego roku potem jej licencja wygasa. Także serdecznie zapraszam, na smartfon można pobrać bezpłatną aplikację Action track z naszej strony internetowej lub pod siedzibą biblioteki jest wywieszony kod QR, należy go zeskanować w tej aplikacji uruchomić swoją geolokalizację i wchodzi się do gry. Przejść ciekawą trasę po naszym mieście, poznać różne ciekawe historie związane z atrakcjami turystycznymi i przy tym naprawdę fajnie się bawić. Także kto jeszcze nie poznał gry Hells Bells nie znalazł 7 dzwonów, które zaginęły i można je współcześnie odnaleźć i uratować nasze miasto aby znowu wszyscy byli w nim szczęśliwi. Zapraszam do końca czerwca gra jeszcze jest aktywna. W czerwcu na zakończenie sezonu artystycznego zorganizowałyśmy koncert w ogrodzie przy bibliotece podczas, którego zaprezentowali się uczestnicy warsztatów wokalnych, które odbywają się w naszej bibliotece. W lipcu helska biblioteka brała udział w projekcie Sieć na kulturę Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Zadanie obejmowało szkolenie dla pracowników oraz drugie odrębne szkolenie dla dzieci w wieku od 10 do 18 lat z projektowania graficznego, trwało ono dwa tygodnie także było bardzo intensywne i szerokie. Zwieńczeniem projektu było przekazanie naszej bibliotece sprzętu komputerowego o wartości 10. 974,00. W lipcu i sierpniu już po raz kolejny przeprowadziłyśmy akcję Granie w czytanie, skierowaną do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat będących czytelnikami helskiej biblioteki. Celem akcji było zachęcenie do odwiedzenia biblioteki podczas wakacji, wypożyczenia książki, przeczytaj jej dzięki czemu kształcił się zachowania czytelnicze młodych mieszkańców Helu i turystów odwiedzających nasze miasto. Wytrwali czytelnicy zbierali na specjalnej zakładce naklejki, odpowiadali związane z historią naszego miasta, rozwiązywali rebusy, krzyżówki w efekcie zdobywali nagrody. We wrześniu tradycyjnie zaprosiłyśmy naszych czytelników, mieszkańców Helu na imieniny biblioteki, które obchodzone są 2 września w imieniny Stefana patrona biblioteki. Pyszny tort i filiżanka kawy uświetniły ten dzień. W ramach realizowanego zadania Od koncentracji do animacji w projekcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki został ogłoszony konkurs Wszystkiego najlepszego Biblioteko polegający na złożeniu życzeń bibliotece lub jej patronowi Stefanowi Żeromskiemu. Życzenia można było nagrać, narysować, napisać. Należało je przesłać w zapisie cyfrowym. Był to konkurs online. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. We wrześniu po letniej przerwie zostały wznowione warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dla maluszka i rodzica. Od września do grudnia odbywały się warsztaty Minefullness skierowane do dzieci już od 4 roku życia, do młodzieży, osób dorosłych, w tym seniorów. Zajęcia odbywały się z podziałem właśnie na te grupy. Zajęcia były bezpłatne, obejmowały cykl 8 spotkań, jeden raz w tygodniu i stanowiły jedno z zadań projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty Mainfulness obejmowały ćwiczenia z uważności, skupiały się na nauce koncentracji, panowania nad emocjami, redukcji stresu. Od października do grudnia nasza biblioteka brała udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka przerwa na wspólne czytanie. Akcja polegała na oddaniu głosu na wybraną bibliotekę przez zarejestrowaną w systemie osobę. K ażdy mógł głosować ale najpierw musiał zarejestrować się. Helska biblioteka otrzymała 1214 głosów i znalazła się w pierwszej setce bibliotek biorących udział w akcji. Bibliotek było ponad 2000, nagrodą była darowizna o wartości 1000 zł w formie książek dla dzieci z wydawnictwa Trefl do wypożyczalni dla dzieci. Od października do 30 listopada realizowałyśmy zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przez cały 2021 rok uczestniczyłyśmy w programie Instytucji książki Mała książka wielki człowiek. Dla wszystkich czytelników w wieku od 3 do 6 lat zostały przygotowane bezpłatne pakiety składające się z książki o treści dostosowanej do wieku dziecka, broszurki dla rodziców przypominającej o korzyściach wynikających ze wspólnego rodzinnego czytania, karty małego czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego mały czytelnik otrzymuje naklejkę a po zebraniu 10 zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowanie. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla biblioteki jak również dla dzieci odbierających pakiety. W listopadzie na Dzień Niepodległości przygotowałyśmy mini koncert online, w którym wystąpili uczestnicy warsztatów wokalnych, które odbywają się w naszej bibliotece. Pod koniec roku już po raz kolejny przeprowadziłyśmy akcję Aby osiągnąć szczyt zostań naszym szczytelnikiem. Zabawa została skierowana do osób, które w 2021 roku jeszcze nie odwiedziły helski biblioteki oraz do osób posiadających status aktywnego czytelnika, które przyprowadzą nowych czytelników. Celem akcji jest popularyzacja książki i czytelnictwa, kształtowanie zachowań czytelniczych. Wszystkie dane statystyczne ile osób brało udział w jakiej akcji są w sprawozdaniu opisowym. Przez cały rok systematycznie dokonywane były zakupy książek. Na zakup książek ze środków własnych biblioteka przeznaczyła w 2021 roku 20000 zł i za tą kwotę zostały zakupione 623 woluminy. Nasi czytelnicy mają również możliwość skorzystania z biblioteki internetowej Legimi. Usługa obejmuje wykupionych jest 20 odnawialnych kodów, które są wydawane na dany miesiąc kalendarzowy. Powiem państwu rewelacyjna sprawa naprawdę uzupełnienie jeżeli ktoś lubi czytać książkę tradycyjną Legimi jest fantastycznym uzupełnieniem. Czy ktoś chce przejść tylko na ebooki, audiobooki, czy synchrobooki naprawdę zachęcam. Mamy wykupioną opcję tą całościową właśnie ebooków, audiobooków i synchrobooków. Wiele książek czytanych jest przez znanych naszych aktorów. T o jest po prostu uczta, także słuchawka w ucho można jechać pociągiem bo nie jest potrzebny internet do odsłuchu, do czytania tylko trzeba się co jakiś czas chyba co 7 dni jakby zaktualizować swoje do Legimi w telefonie, w smartfonie pobiera się aplikację Legimi. Wydajemy kody całkowicie bezpłatnie dla naszych czytelników oczywiście, żeby skorzystać z tej usługi w ramach Legimi w bibliotece należy zostać naszym czytelnikiem. Także zachęcam i zapraszam. I podsumowując to, co państwu zaprezentowałam, czyli projekt dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 24000 zł, wkład własny ze środków własnych biblioteki 7950, projektów Od koncentracji do animacji obejmował zajęcia literacko artystyczna dla dzieci młodszych, warsztaty animacji poklatkowej , mobilną grę terenową Hells Bells, warsztaty Mainfulness i konkurs online Wszystkiego najlepszego Biblioteko. Na naszej stronie internetowej, na fanpage biblioteki są zaprezentowane wyniki konkursów, zdjęcia, prace które wpłynęły bo są i śpiewane, i rymowane, i laurki rysowane także też kto jest zainteresowany to zachęcam. Inne projekty, w których Miejska Biblioteka Publiczna brała udział to projekt Sieć na kulturę, który obejmował szkolenia dla pracownika oraz drugie szkolenie trwające dwa tygodnie dla dzieci i młodzieży. Szkolenie to było online. Biblioteka pozyskała sprzęt o wartości 10974 zł. I projekt Mała książka wielki człowiek w stu procentach finansowany przez Instytut Książki na każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat czeka bezpłatna wyprawka czytelnicza. Wystarczy tylko zostać naszym czytelnikiem. Konkursy organizowane przez bibliotekę i w których brały udział brali udział uczestnicy warsztatów wokalnych, które prezentowałam, akcje organizowane przez bibliotekę w ciągu roku i akcje w których brałyśmy udział, czyli Mała książka - wielki człowiek, Przerwa na wspólne czytanie, zabawy które przygotowałyśmy to nasze autorskie działania te wszystkie to nasze pomysły. Wiadomo, że się posiłkujemy, wspieramy, inspirujemy różnymi informacjami ale całe opracowanie jest nasze autorskie. Inne zadania, które prowadzimy całorocznie, czyli warsztaty wokalne. W 2021 roku została odświeżona nasza strona internetowa spełniająca te warunki dla osób o szczególnych wymaganiach. Zostało opracowane nowe logo, które widać również na tej prezentacji. Dziękuję za uwagę ale jeszcze państwu pokażę te realizacje z animacji poklatkowej, to są króciutkie takie filmiki dwie minuty, dwie i pół minuty stop-motion. W bibliotece w czerwcu powstały cztery studia filmowe. Dzieci wszystko samodzielnie naprawdę to była samodzielna praca pod kierunkiem instruktora, który tylko podpowiadał, informował, pokazywał. Dzieci opracowywały cały plan, scenografię same i taki jest tego efekt. Jeszcze może jeden też taki króciutki warty uwagi. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący rady: Dziękuję, za nim oddam państwu głos ja pani dyrektor chciałem tylko nie dawało mi to spokoju pomyłka w porządku obrad. Pani sprawozdanie zostało dobrze opisane, ponieważ to jest dotyczy 2022 roku ponieważ uzyskane efekty, problemy, potrzeby i perspektywy działań w roku 2022. Także tutaj nie popełniono błędu. P roszę bardzo czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo pan radny Łazur.

Radny Łazur: Ja mam pytanie bo to tak z tego sprawozdania rzuca się w oczy, że ludzie pomiędzy 20 a 24 rokiem życia praktycznie nie czytają książek. Jakie są na ten temat pani przemyślenia i może jakieś analizy? Dziękuję.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu: To znaczy tych mieszkańców jest mało po prostu w Helu tak. To są osoby w wieku studenci i oni do nas nie docierają. To jest na skalę w sumie ogólnopolską. W tym tygodniu również Biblioteka Narodowa ogłosiła raport czytelnictwa w Polsce. Ogólnie jest duży problem już od 14, 15 roku życia z młodzieżą, która odwiedza biblioteki. Jest to okres dojrzewania, gdzie młody człowiek szuka jakiś takich swoich własnych druk i niekoniecznie chce wybierać to, co dobrze znał to od dziecka bo został przyprowadzony do biblioteki przez swoich rodziców. Potem szuka swoich jakiś tam rozwiązań, zainteresowań i nie zawsze już do nas wraca zwłaszcza w tym wieku właśnie 19, 24. I ten spadek w tej grupie wiekowej najbardziej zauważalny. No niestety już co roku się pogłębia. Rozwiązaniem być może, myślę że w ogóle takim rozwiązaniem dla całego miasta mogłoby być przeprowadzenie analizy potrzeb wśród mieszkańców czego oczekują, jakich jaki zajęć, jakiej formy kulturalnej, czy żeby biblioteka spełniała i nie tylko biblioteka i całe miasto bo rozmawiamy. No jesteśmy małym miastem także ta wymiana informacji nie jest trudna. Rozmawiamy z naszymi czytelnikami, mieszkańcami czego oczekują. Odpowiedź najczęściej jest a wszystko jest dobrze a później jak coś organizujemy zapraszamy to ta frekwencja znaczy trudno powiedzieć czy ona jest mała, no bo przyjdzie na 3 tyś. mieszkańców przyjdzie 5 osób. No to jakiś tam jest odsetek jeżeli Gdańsk ma 400 000 mieszkańców do nich też pewnie przyjdzie ten sam odsetek a jest to około 100 osób, ale myślę, że warto nawet teraz mówiąc to zachęcam naszych mieszkańców miasta, naszych czytelników proszę przychodźcie, mówcie czego oczekujecie od nas, piszcie do nas maile co dla was jest interesujące i w jakich dziedzinach tych kulturalnych chcielibyście się realizować. Byśmy te wasze oczekiwania mogły spełniać ale młodych ludzi, młodych ludzi po prostu w naszym mieście jest mało. Wyjeżdżają na studia, niektórzy wracają, większość już niestety nie.

Przewodniczący rady: Dziękuję, czy są jeszcze pytania do pani dyrektor? Jeżeli nie to dziękuję bardzo za przedstawione sprawozdanie. Proszę państwa jeszcze dwa pod punkciki, dwa sprawozdania ale zanim przejdę do punktu D chciałbym powitać na naszej sesji pana profesora Dariusza Paradowskiego. Wszyscy państwo znacie, panią Barbarę Pieszak, też wszyscy państwo znacie. Za chwileczkę proszę państwa ogłoszę kolejną przerwę. Niemniej jednak chciałbym żebyśmy zrealizowali jeszcze podpunkt D Ocena działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży w ZSO Hel. Możliwości diagnozy i oddziaływania w tym zakresie na terenie szkoły, realizacja elementów profilaktycznych w ramach programu szkolnego. Wpływ orzeczeń i opinii specjalistycznych instytucji na proces dydaktyczno-wychowawczy. Pani dyrektor była obecna na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji i omówiła to sprawozdanie informując nas jednocześnie, że niestety ale nie będzie mogła uczestniczyć w naszej sesji. Dlatego nie będziemy otwierać dyskusji na ten temat i przejdziemy do ostatniego pod punktu czyli Informacja z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku, które zostało również na wspólnym posiedzeniu komisji. Niemniej jeżeli państwo macie jakieś pytania w sprawach tego sprawozdania to proszę bardzo. Nie widzę, w takim razie zamykamy ten punkt. Ogłaszam przerwę do godziny 12:00. Proszę państwa kończymy przerwę. Jeszcze raz chciałbym powitać pana profesora Dariusza Paradowskiego i oddać panu burmistrzowi głos.

Burmistrz Helu: Szanowni państwo w piątek spotkałem się z moim serdecznym kolegą, z panem profesorem Dariuszem Paradowskiego w Urzędzie Miasta. Wypiliśmy kawę, po rozmawialiśmy. Nie ukrywam zasmucił mnie informacją, którą mi przekazał, zasmucił ponieważ miasto ogłosiło już konkurs na realizację następnego, kolejnego odcinka festiwalu Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki, który przecież od 20 lat istnieje dzięki osobie pana profesora. Ale proszę państwa za chwilę wstanę, oficjalnie coś powiem ale do tego czasu przypomnijmy sobie co to było, jak to się działo przez te 20 lat. To krótka prezentacja także pani Żanno bardzo proszę.

Kierownik zespołu ds. Promocji: Słychać, słychać. Tak jak pan burmistrz mówił prezentacja krótka choć gdybyśmy chcieli wspomnieć rzeczywiście te 20 lat festiwalu to musielibyśmy tutaj długo siedzieć na tej sesji, więc już choć wierzyć się nie chce 20 lat Międzynarodowy Festiwal Kultury i Sztuki w Helu istnieje. W 2001 roku pan Dariusz Paradowski, światowej sławy kontratenor sopranowy stworzył w swoim rodzinnym mieście, czyli w naszym ukochanym Helu Festiwal Muzyki Kameralnej bo na początku tak ten festiwal się nazywał. Od początku festiwale odbywały się pod honorowym patronatem prezydentowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz metropolity Gdańskiego, wtedy pani Kwaśniewska i pan Tadeusz Gocłowski. Oni przez wiele lat obejmowali honorowym patronatem festiwale. Pierwsze koncerty odbywały się w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu. W 2003 roku po raz pierwszy wybrane koncerty odbyły się we wnętrzu helskiego Muzeum Rybołówstwa. Od roku 2009 wydarzenie zostało nazwane Międzynarodowym Letnim Festiwalem Kultury i Sztuki w Helu a to z tego powodu, że w festiwalu brali udział także artyści z całego świata. Na początku byli to tylko muzycy z Polski ale festiwal rozwijał się i także artyści z zagranicy do nas przyjeżdżali. W kolejnych latach oprócz muzeum wydarzenia, oprócz kościoła wydarzenia odbywały się także w sieciarni, Miejski Hali Sportowo-Widowiskowej, Muzeum Obrony Wybrzeża, na scenie Bulwaru Nadmorskiego a także w porcie rybackim. W ciągu 20 lat trwania festiwalu można było usłyszeć i zobaczyć artystów z całego świata podczas recitali, koncertów operetkowych, koncertów musicalowych, muzyki Kaszubskiej czy barokowej, koncertów muzyki Neapolitańskiej czy muzyki filmowej, koncerty szantowe a nawet spektakle operowe. Pan Dariusz Paradowski nagrodzony i uhonorowany jest wieloma odznaczeniami ale dla nas ważne w 2008 roku uchwałą Rady Miasta Helu na wniosek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Helu został panu profesorowi Paradowski nadany tytuł Zasłużony dla miasta Helu i cytat, który wydaje nam się jest najbardziej na miejscu: 'Mam marzenia, potem konfrontuje z tym, w co wierzę, śmiało podejmuję wyzwania i realizuje moją wizję tak, aby marzenia stały się rzeczywistością'. Dziękuję bardzo.

Burmistrz Helu: Szanowni państwo miałem ten zaszczyt, że w ciągu tych 20 lat przynajmniej przez 16 wspólnie z Darkiem Parandowskim otwieraliśmy koncerty i zawsze też dziękowałem na koniec każdej edycji. Często powtarzałem, że Dariusz Paradowski to człowiek orkiestra. To ten, który stworzył festiwal, przygotował festiwal, nadzorował festiwal, bez którego on by w ogóle nie istniał. My jako społeczność helska wspomagaliśmy środkami z budżetu, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie włączyło się do organizacji i pomocy w tym wielkim przedsięwzięciu. Potem wygrywało konkursy na realizację tych festiwali ale bez pana Dariusza on by w ogóle nie miał szans zaistnienia i powodzenia. To chyba najważniejsze święto i wydarzenia kulturalne w naszym mieście od niepamiętnych czasów. Szkoda, że ten festiwal dobiegł końca. Mam nadzieję, że pan Dariusz podzieli się z państwem, powie pare słów dlaczego taka decyzja. Ja chcę tylko uprzedzić to nie z winy urzędu miasta. Urząd miasta chce, chciałby i robił na tyle ile mógł żeby ten festiwal kultywować, żeby on trwał no i chyba szóstego maja miał być rozstrzygnięty konkurs. Liczyliśmy, że w tym roku również on będzie. Ale kiedyś zawsze przychodzi taki moment, że coś się kończy i miło będziemy wspominać i zawsze pamiętać o tym co zrobił Darek dla swojego miasta, dla Helu, dla jego mieszkańców i dla wszystkich tych, którzy specjalnie w sezonie na te koncerty przyjeżdżali. Szanowny panie profesorze w imieniu mieszkańców Helu chciałbym panu serdecznie podziękować za to, co pan dlatego miasta zrobił. Niech pan pamięta, że zawsze pan ma swój udział w rozwoju tego miasta i jeżeli panu kiedykolwiek przyjdzie na myśl, że jednak może wskrzesi my ten festiwal, czy zrobimy inny dopóki my tu zgromadzeni będziemy mieli na to wpływ to mogę gwarantować, że decyzja zawsze będzie na tak. Życzę panu wszelkiej pomyślności w tym, co pan zamierza. A wiem, że zamiary są bardzo poważne i na miarę pana właśnie osoby. Żeby panu się to wszystko co pan chce ziściło i życzę panu naprawdę samych sukcesów wszystkiego, najlepszego w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym. Wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń.

Mieszkanka Helu: Panie profesorze cóż 20 lat minęło jak jeden dzień i ja bym chciała w imieniu Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskiego serdecznie podziękować za to piękne wydarzenie artystyczne. Wszyscy tu chyba wiedzą, że pan profesor jest członkiem zrzeszenia, z czego podkreślam już niejednokrotnie jesteśmy bardzo dumni, że mamy taką osobowość. Dziękujemy za tych wszystkich wspaniałych artystów, za promowanie Helu, za kultywowanie Kultury Kaszubskiej i również dzięki panu na pewno nie jeden uczeń z uczelni muzycznej, bo pan tu też takich młodych ludzi promował nie tylko samych artystów z tej najlepszej półki i na pewno czuli się dumni, że mogli być tutaj w Helu, mogli być z nami. Na pewno będzie nam brakowało tego festiwalu. Ja tak od siebie powiem, że naprawdę praca z panem to taka wielka uczta intelektualna. Zawsze lubiłam te nasze spotkania, rozmowy co będziemy robić, jak. Wyszło jak wyszło 20 lat minęło. Myślę, że ten ostatni dwudziesty koncert był fajny jak ja to tak mówię z przytupem bo przypłyną Zawisza Czarny, był piękny koncert na pewno nie jedna osoba tutaj z radnych brała udział w tym koncercie. Ale cóż dziękujemy serdecznie, naprawdę z całego serca no i być może jak pan burmistrz to podkreślił, że może jednak kiedyś tam wrócimy do tego festiwalu, może nam się jeszcze uda zrobić coś innego nie. Wiem no było miło naprawdę przez te lata, gdzie ja współpracowałam z panem profesorem, bo nie byłam od początku. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i my też tu mamy upominek, żeby pan profesor pamiętał o nas, zrzeszeniu, przyjeżdżał do nas jak tylko będzie miał czas. W ogóle życzę jeszcze samych artystycznych bo na pewno przed panem takie będą. Będzie pan teraz jeździł, więcej czasu będzie miał pan bo jednak całe lato zawsze było pod festiwal międzynarodowy. Także dziękuję ślicznie.

Dyrektor artystyczny MLFKiS: Szanowni państwo jest mi szalenie z jednej strony przykro, że niestety muszę zrezygnować z funkcji dyrektora w związku z tym, że po prostu moje propozycje, które dostałem w tej chwili ze świata kultury, sztuki również nauki powodują to, że nie jestem w stanie po prostu pogodzić bycia dyrektorem i organizacji takiego przedsięwzięcia i o takim poziomie, jaki był wypracowany przez 20 lat więc w związku z tym po prostu musiałam podjąć tą ciężką decyzję, że niestety nie mogę dalej być dyrektorem. Nie mogę organizować tego festiwalu. I z tej strony jest mi szalenie przykro, natomiast na pewno zostaję tutaj na Helu bo jestem mieszkańcem Helu. Zostaje tutaj moje serce przede wszystkim, bo z tym miejscem jestem związany od moich w zasadzie pierwszych dni pomimo tego, że urodziłem się w Gdańsku, bo takie były okoliczności. Niemniej jednak już za kilka dni po porodzie moja mama z moim ojcem tutaj mnie przynieśli no i w jakiś sposób zostałem tutaj ukształtowany, w głównej mierze właśnie przez to miejsce a przede wszystkim przez ludzi. I w związku z tym to jest moją siłą i mam nadzieję, że tą siłą będzie dalej do mojego dalszego życia, do którego zostałem w jakiś sposób również powołany myślę. Bo zostałem również obdarowany przez taki dar, specyficzny rodzaj głosu dzięki któremu również przeszło 40 lat temu nasz Święty Jan Paweł II kiedy mnie usłyszał pobłogosławił mnie i powiedział, że to jest moim powołaniem. I dlatego gdyby moim obowiązkiem również wobec czegoś takiego jest to żeby póki jeszcze mam siły i możliwości, żeby realizować to swoje powołanie. Bo z tego będę przede wszystkim rozliczony. I dlatego mam w tej chwili szanse znowu jeszcze pomimo swoich lat gdzieś tam zaistnieć. Dostałem propozycję różnych to, co mówiłem udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach naprawdę o niespotykanej randze, więc muszę z tego skorzystać dla siebie i może dlatego miasta. No bo w końcu stąd jestem i tutaj jestem, więc chcę być dalej ambasadorem również tego wszystkiego, co się tyczy tych wszystkich wartości, które stąd wyniosłem i w ogóle tego, no tej całej przestrzeni, którą przede wszystkim tworzycie wy mieszkańcy Helu. Z całego serca wszystkim dziękuję. Dziękuję również w szczególny sposób moim współbraciom, czyli Kaszubom bo dzięki ich jak gdyby tutaj namową, w równej mierze dzięki ich sile tutaj mogłem funkcjonować. Dziękuję pani prezes, dziękuję pani Basi, dziękuję wszystkim osobom. Dziękuję Tadeuszowi, dziękuję również Andrzejowi bo przez lata jego rodzina łącznie z jego jeszcze babcią tutaj, z małżonką i jego samego bardzo pięknie i zawsze silnie również tak w sensie emocjonalnym mnie wspierali. Są moimi prawdziwymi przyjaciółmi, więc zawsze mogłam na nich liczyć. Mam nadzieję, że będzie to tak dalej trwało. Dziękuję również oczywiście panu panie burmistrzu bo gdyby nie pan jako kapitan całego przedsięwzięcia jakim jest ten Hel nie byłoby szansy w ogóle chociaż w jednej tysięcznych zorganizowania tych cudownych rejsów w tą przestrzeń ludzkiej duszy, żebyśmy mogli chociaż na moment zatrzymać się w tym za pędzonym świecie i po prostu zobaczyć jak to się mówi oczyma duszy może samego i pana Boga. Także dziękuję panu, dziękuję za te wszystkie siły, które ma pan i oczywiście całym pana oddziałem z urzędem miasta, bo zawsze mogłem liczyć na naprawdę wyrozumiałość pomimo tego, że zawsze jest ten sezon tutaj bardzo intensywny, zawsze wszyscy dla mnie mieli czas a przede wszystkim serce. I za to dziękuję z całego serca. I zaraz odchodzę no bo w tej chwili mam ten ostatni moment tak zwanego swojego łabędziego śpiewu jak to się mówi, żeby móc jeszcze zaistnieć w jakiś tam sposób i muszę to po prostu wykorzystać. Nic nie zdarza się dwa razy. W sztuce to tak wygląda. Natomiast oczywiście dziękuję za jakieś zaproszenia na przyszłość. Jeżeli pan Bóg da siły może jeszcze w przyszłości, w jakiś okolicznościach będziemy się mogli spotkać. Natomiast zabieram stąd przede wszystkim, to znaczy ja jestem tutaj przez cały czas i możecie państwo na mnie liczyć, na różnego rodzaju ewentualne jakieś przedsięwzięcia. Zawsze je będę wspierał, w różnych okolicznościach też będę starał się uczestniczyć ale przede wszystkim jeszcze raz zabieram waszą tożsamość, waszą pamięci, waszą siłę, którą to miasto posiada. Bo ono jest również moją siłą. Żeby wiedzieć dokąd się idzie, trzeba wiedzieć przede wszystkim skąd się jest. Dlatego pięknie dziękuję za wszystko.

Przewodniczący rady: Proszę państwa 5 minut przerwy.

13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

Przewodniczący rady: Proszę państwa przechodzimy do punktu 13 Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu: Panie przewodniczący na początku sesji zostały zadane dwa pytania. Pierwsze pytanie zadała pani radna Sylwia Budzisz. Poruszyła temat osoby, która w jakiś sposób poprzez swoje zachowanie sprawia, że mieszkańcy ale i osoby przebywające w Helu czują się niekomfortowo nawet stwierdziła, że boją się o życie i zapytała się czy miasto może coś z tym zrobić. Proszę państwa nie chcę być gołosłownym, nie chce mówić sam czy miasto coś robi. Bo ci którzy się tym problemem interesują wiedząco miasto robi, co należy do ich obowiązków. Poprosiłem na sesję panią kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Irenę Lenc aby na to pytanie odpowiedziała.

Kierownik MOPS w Helu: Szanowni państwo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu wystąpił ponownie 28 września 2021 roku do sądu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i postępowanie trwa i wykonywane są czynności procesowe zarządzane przez sąd. Na bieżąco dosyłamy dokumenty i mam taką gorącą prośbę i apel i do państwa jako radnych, i do naszych mieszkańców aby każdy atak był zgłaszany pod numer alarmowy 112. Może to przyśpieszyć toczące się postępowanie i stanowi ć i to będzie kluczowy dowód w tej sprawie, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję.

Burmistrz Helu: Dziękuję, proszę państwa są tematy, o których szczegółowo bardziej nie możemy mówić. Ja tylko chcę uzupełnić jest nowy Komendant Posterunku Policji w Juracie dla gmin Hel, Jastarnia i jest nowy dzielnicowy. Sprawę doskonale znają. Tylko to, co powiedziała pani kierownik każde zgłoszenie może te czynności procesowe przyśpieszyć. Nie bądźmy obojętni, nie przechodzimy obojętnie jeżeli widzimy niewłaściwe zachowanie czy tej osoby, czy innych tylko reagujmy. To potrzebny jest tylko wykonanie telefonu, zgłoszenie sprawy i wtedy działania, które podejmie policja będą udokumentowane a tylko takie wnioski są rozpatrywane przez prokuraturę i sądy, jeżeli jest zgromadzona odpowiednia dokumentacja. Pan radny Antkowski tyle ciepłych słów do mnie powiedział, że aż w przerwie mówi, że nie pamięta kiedy tak dobrze mówił. Także pewnie Arnoldzie bardzo dziękuję i zwrócił uwagę, że jak się spaceruje na Cypel jest zaśmiecony las. Ja powiem tak, że staramy się sprzątać naprawdę wszystkie nasze tereny gminne. Wydajemy mnóstwo środków publicznych na sprzątanie, każdy zna struktury własnościowe w Helu i wie, że chyba jeżeli chodzi o powierzchnie to własność gminy to jest niewielka część całej powierzchni Helu. My mamy na bieżąco kontakt z Nadleśnictwem z Wejherowa i przekazujemy te informacje. Nadleśnictwo stara się robić akcje, wspomagać na przykład sprzątanie lasów. W ubiegłym tygodniu miała odbyć się akcja sprzątania właśnie wskazanych przez nas terenów przez wojska, przez Wojska Obrony Terytorialnej. Sami wystąpili z taką inicjatywą i prośbą aby wskazać im te tereny i pomóc w zorganizowaniu tej .akcji Sprawy miała koordynować nasza spółka, pan prezes zostały mu te informacje przekazane. Zostały przygotowane worki, rękawiczki, cała logistyka. W ostatniej chwili organizatorzy tej akcji odwołali ją. Mam nadzieję, że wrócą do tej akcji i między innymi ten teren był zaplanowany do posprzątania ale mówię naszymi środkami i naszymi służbami nie jesteśmy w stanie sprzątnąć wszystkich terenów naszej gminy i żadne miasto sobie z tym nawet i nie poradzi. Musimy sami dbać o tą przyrodę, którą mamy, bo te tereny, po których spacerujemy, bo te śmieci one nie przyfrunęły, nie przyleciały z innej gminy tylko my sami je tam musieliśmy zanieść i wyrzucić. Także taki apel dbajmy o te tereny, nie zaśmiecajmy ich. Ilość koszy na śmieci w przeliczeniu na metr kwadratowy to w Helu jest chyba rekord świata. Niektórzy się śmieli, że chyba tyle śmietników to nigdzie nie widzieli. Można powiedzieć, że wystarczy przejść 20, 30 m i od kosza do kosza. Także jest gdzie wyrzucać te śmieci. No ale są też tacy, którzy uważają, że lepiej wywieść je do lasu, wyrzucić bo zaoszczędzi się parę złotych a potem jest właśnie taki problem, o których mówił pan radny Antkowski. Myślę, że do tego głównego sezonu postaramy się jak najwięcej jeszcze posprzątać. Przed nami jeszcze plaże, tu dzierżawcy muszę wykonać swoje zadania zapisane w umowie, w umowach a być może, że jeszcze będzie zorganizowana jakaś akcja. My co roku przyjmujemy też pensjonariuszy ośrodka wychowawczego, którzy w ramach resocjalizacji przyjeżdżają ze swoimi opiekunami i przez tydzień sprzątają nam właśnie takie miejsca, szczególnie zaśmiecone, gdzie nie są to tereny gminne ale właśnie przede wszystkim lasy, wydmy, okolice plaż. Być może, że w tym roku również ich zaprosimy, jeżeli będzie taka możliwość, że przyjadą to też nas w tym wspomogą. Ale dobrze, że o tym mówimy dobrze, że apelujemy i dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, to były wszystkie odpowiedzi.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący rady: Proszę państwa wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji, w związku z tym zamykam XXXVI sesję Rady Miasta Helu, w dniu 27 kwietnia 2022 roku, godzina 12:58. Dziękuję państwu.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o sesji.
 2. Listy obecności.
 3. Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności międzysesyjnej.
 4. Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał.
 5. Informacja ZSO w Helu.
 6. Informacja burmistrza Helu z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r.
 7. Informacja o stanie sportu powszechnego w 2021 r.
 8. Sprawozdanie z działalności MBP w Helu w 2021 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku”.
 10. Ocena działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży w ZSO Hel.
 11. Informacja z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku.
 12. Projekt uchwały nr 17/2022.
 13. Uchwała Nr XXXVI/270/22 Rady Miasta Helu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 14. Projekt uchwały nr 18/2022.
 15. Uchwała Nr XXXVI/271/22 Rady Miasta Helu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia mieszkalnego położonego w  mieście Helu.
 16. Projekt uchwały nr 19/2022.
 17. Uchwała Nr XXXVI/272/22 Rady Miasta Helu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Helu
 18. Projekt uchwały nr 20/2022.
 19. Uchwała Nr XXXVI/273/22 Rady Miasta Helu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu w 2022 r.
 20. Protokół głosowania imiennego.

Na XXXVII sesji Rady Miasta Helu, 26 maja 2022 r. protokół z XXXVI sesji został zatwierdzony głosami:

„za”                                        -        

„przeciw”                               -         

„wstrzymującymi się”          -          

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie o XXXVI sesji RM.pdf pdf 368.4 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:22:38 32
2 Listy obecności.pdf pdf 426.2 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:25:26 30
3 Sprawozdanie burmistrza Helu z działolności w okresie międzysesyjnym..pdf pdf 260 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:25:51 27
4 Sprawozdanie z realizacji uchwał RM..pdf pdf 838.9 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:25:57 30
5 Protokół głosowania imiennego.pdf pdf 114.3 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:26:01 29
6 Informacja ZSO w Helu.pdf pdf 359.1 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:26:09 27
7 Informacja o stanie sportu powszechnego i szkolnego w 2021 roku.pdf pdf 130.2 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:26:18 30
8 Sprawozdanie z działalności MB w Helu.pdf pdf 168.5 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:27:00 28
9 Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki...pdf pdf 281.7 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:27:40 29
10 projekt uchwały nr 17 2022.pdf pdf 163.9 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:50:44 27
11 projekt uchwały nr 18 2022.pdf pdf 168.5 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:50:48 27
12 projekt uchwały nr 19 2022.pdf pdf 146 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:50:59 27
13 projekt uchwały nr 20 2022.pdf pdf 183.9 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:51:04 27
14 Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 20 2022.pdf pdf 63.7 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:51:21 98
15 Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr 20 2022.pdf pdf 117.6 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:51:40 28
16 Załacznik do projektu uchwały nr 17 2022.pdf pdf 104.2 KB Mirela Figurska 2022-04-29 09:54:14 26
17 Uchwała Nr XXXVI 270 22.pdf pdf 291.3 KB Mirela Figurska 2022-05-04 10:44:34 29
18 Uchwała Nr XXXVI 271 22.pdf pdf 227.8 KB Mirela Figurska 2022-05-04 10:44:34 28
19 Uchwała Nr XXXVI 272 22.pdf pdf 222.7 KB Mirela Figurska 2022-05-04 10:44:34 27
20 Uchwała Nr XXXVI 273 22.pdf pdf 1 MB Mirela Figurska 2022-05-04 10:44:34 26

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2022-04-29 09:22:07
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2022-05-19 10:34:03
Autor informacji Mirela Figurska