obrazek loga jednostki
treść strony

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że 30 czerwca 2022 r. (czwartek) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wręczenie dyplomów gratulacyjnych laureatom przyznanych nagród za wysokie osiągnięcia sportowe i artystyczne.

5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

7. Wnioski i informacje.

8. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

9. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich  sesjach oraz między sesjami.

10. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel, w tym:

• przedstawienie Raportu,

• wystąpienie burmistrza Helu,

• debata nad Raportem*,

• podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Helu wotum zaufania (projekt uchwały nr  26/2022),

b) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Helu za 2021 rok, w tym:

• przedstawienie sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu miasta,

• przedstawienie stanowisk komisji stałych dotyczących wykonania budżetu,

• przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu,

• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu,

•  dyskusja nad sprawozdaniem i przedstawionymi uwagami,

•  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za 2021 rok (projekt uchwałynr 27/2022);

• odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium  dla burmistrza Helu,

• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza Helu,

• dyskusja nad wykonaniem budżetu,

• podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Helu (projekt uchwały  nr 28/2022),

c) projekt uchwały nr 29/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok,

d) projekt uchwały nr 30/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu,

e) projekt uchwały nr 31/2022 w sprawie  udzielenia upoważnienia do czynności prawnych polegających na udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych.

13. Sprawozdania i informacje.

a) wytyczne do projektu budżetu miasta na rok 2023,

b) plany przedsięwzięć promocji miasta w sezonie letnim,

c) sprawozdanie z dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych w mieście za 2021 rok.

14. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

15. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Przewodniczący rady
/-/ Marek Chroń

*Zgodnie z art. 28aa ust. 4,5,6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy rozpatruje raport. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień (tj. do 29 czerwca br.), na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Sprawozdanie dot. dzierżawy i najmu terenów gminnych w 2021 r..pdf pdf 445.1 KB Mirela Figurska 2022-06-21 10:10:49 19
2 Założenia do budżetu 2023 r..pdf pdf 195.4 KB Mirela Figurska 2022-06-21 10:10:58 18
3 projekt uchwały nr 26 2022.pdf pdf 376 KB Mirela Figurska 2022-06-21 10:11:21 102
4 projekt uchwały nr 27 2022.pdf pdf 472.7 KB Mirela Figurska 2022-06-21 10:11:21 20
5 projekt uchwały nr 28 2022.pdf pdf 463.4 KB Mirela Figurska 2022-06-21 10:11:21 85
6 Zawiadomiemie o XXXVIII sesji RM Helu.pdf pdf 294.3 KB Mirela Figurska 2022-06-22 15:29:17 20
7 projekt uchwały nr 29 2022.pdf pdf 421.4 KB Mirela Figurska 2022-06-28 11:49:11 17
8 projekt uchwały nr 31 2022.pdf pdf 230.4 KB Mirela Figurska 2022-06-28 11:49:11 14
9 projekt uchwały nr 30 2022.pdf pdf 2.3 MB Mirela Figurska 2022-06-28 11:49:11 15
10 Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym..pdf pdf 261.3 KB Mirela Figurska 2022-06-29 12:50:09 12
11 Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał..pdf pdf 875.1 KB Mirela Figurska 2022-07-01 08:44:34 13

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2022-06-21 09:41:21
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2022-07-01 08:44:37
Autor informacji Rada Miasta Helu