obrazek loga jednostki
treść strony

Informacja dla mieszkańców i właścicieli  nieruchomości na terenach nieskanalizowanych, użytkowników zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Hel.

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji:

 

– zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

– przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

- sporządzania sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

 

W związku z powyższym Burmistrz Helu zwraca się do mieszkańców posiadających na terenie swojej nieruchomości zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, z prośbą o zgłoszenie tego faktu do ewidencji gminnej, poprzez wypełnienie zgłoszenia.

 

Zgłoszenie udostępnione jest w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Helu oraz  na stronie bip.hel.eu w zakładce:

  1. druki: https://bip.hel.eu/?wyswietl=3268 
  2. gospodarka odpadami: https://bip.hel.eu/?wyswietl=3048

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy można złożyć w następujący sposób:

 

  • wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel
  • elektroniczna skrzynka podawcza ePuap: /umhel/SkrytkaESP
  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miasta Helu).

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Burmistrz Helu

Mirosław Wądołowski

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Daria Ziółkowska 2023-12-07 13:34:56
Ostatnia aktualizacja Daria Ziółkowska 2023-12-07 13:40:08