obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
położonych w mieście Helu
przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

 Na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z póź. zm.)


Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście  Helu, przeznaczonych   do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki  ozn. geod. nr 206/26  o  pow.93 m² KW GD2W/00058448/7
                            
-    wartość prawa użytkowania wieczystego  : 216.132,00 zł ( słownie : dwieście szesnaście tysięcy sto trzydzieści dwa złotych) + 23% podatek VAT

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki  ozn. geod. nr 206/31 o  pow. 175 m² KW GD2W/00058448/7
                            
-    wartość prawa użytkowania wieczystego : 406.700,00 zł ( słownie : czterysta sześć tysięcy siedemset złotych ) + 23% podatek VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z póź. zm. ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia 20 kwietnia 2020 roku.
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronie internetowej   www.bip.hel.eu.

Hel, dn.09.03.2020 r.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 WYKAZ - sprzedaż prawa użyt. wieczystego dz .206-26, 206-31.docx docx 14.3 KB Dawid Lewandowski 2020-03-10 09:04:48 539
2 wykaz działka ozn. geod. nr 206-26.pdf pdf 277.3 KB Dawid Lewandowski 2020-03-10 09:04:51 533

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-03-10 09:04:01
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-03-10 09:05:02
Autor informacji Mirosław Wądołowski