obrazek loga jednostki
treść strony

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA

usługę organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”

Zamieszczona na podstawie art. 67 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hel, ul. ul. Wiejska  50, 84-150  Hel, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6 777 240, e-mail: ratusz@gohel.pl, faks 58 6 777 277, NIP: 5871705172.

Adres strony internetowej: www.bip.hel.eu.

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkość zamówienia:

usługa organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej „PSZOK”) na terenie Gminy Miejskiej Hel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Helu.

Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

90510000-5,

90511200-4,

90512000-9,

90533000-2

 

3. Szacunkowa wartość zamówienia;

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 62.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

 

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia;

EKOHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  bok@ekohel.pl,  ul. Kuracyjna 3,  84-150,  Hel,  kraj/woj. Pomorskie.

 

5. Podstawa prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).

Uzasadnienie:

Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust.1 pkt.12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnieniem do przeprowadzenia zamówienia w niniejszym trybie jest spełnienie przez Zamawiającego łącznie następujących warunków: 1) zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego Gminę Miejską Hel, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, osobie prawnej- EKOHEL Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel. Kontrolę nad spółką sprawuje Gmina Miejska Hel, wg zasad odpowiadającej kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającej na dominującym wpływie gminy na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami (gmina posiada 100 Udziałów w spółce); 2) ponad 90 % działalności spółki dotyczy wykonania zadań powierzonych jej przez Gminę Miejska Hel. wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie analizy przyszłych ponoszonych kosztów w spółce.

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;

Przedmiot zamówienie będzie wykonywany w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020 r.

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Informację o zamiarze zawarcia umowy Zamawiający zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 550047184-N-2020

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY PSZOK .pdf pdf 192.6 KB Mariusz Fafiński 2020-03-16 16:11:24 444

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mariusz Fafiński 2020-03-16 16:11:03
Ostatnia aktualizacja Mariusz Fafiński 2020-06-24 10:48:56