obrazek loga jednostki
treść strony

                 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 28 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( t. j. Dz. U. 2023, poz.344  z póź. zmianami) Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Sztormowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska  Hel 

działka ozn. geod. nr 738/8 o powierzchni 1981 m²

Przeznaczona do sprzedaży  nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, ciężarów i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Częściowo porośnięta drzewostanem sosnowym, jednakże na podstawie decyzji Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 05.12.1988 roku, P-I-2120-3/87 przedmiotowy  teren wyłączony został z produkcji leśnej. 
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość leży w terenie wyposażonym  w magistralną sieć  kanalizacyjną  i wodociągową. Posiada dogodny dojazd urządzoną asfaltową ulicą Dworcową. Dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku, zgodnie z którym przeznaczony do sprzedaży teren leży na obszarze oznaczonym symbolem urbanistycznym MP 2- tereny zabudowy mieszkalno-pensjonatowej


Cena wywoławcza :  1.800.000 zł ( słownie: jeden milion osiemset tysięcy  złotych)
Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) najpóźniej w dniu 20 września 2024 roku na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao S.A., na konto o numerze 08 1240 54001111 0000 4915 7062. Potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do pokoju nr 209  Urzędu Miasta, najpóźniej  w dniu przetargu do godz. 9.00 lub na adres e-mail (j.luczaj@gohel.pl). Za datę skutecznie wniesionego wadium przyjmuje się datę faktycznego wpływu środków na powyższe konto w dniu wymaganym w ogłoszeniu.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który  wygrał  przetarg.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna na parterze budynku).
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, tel. 58 6777-251.

Hel, dnia 13.05.2024 r.                            
                                        


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie - przetarg Sztormowa (dz.738-8).docx docx 14.5 KB Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:12:28 60
2 SKM_C258_ko24051313350.pdf pdf 271.7 KB Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:12:28 63
3 SKM_C258_ko24051313460.pdf pdf 392.1 KB Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:12:28 65

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:11:09
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2024-05-13 14:13:00
Autor informacji Jarosław Pałkowski