obrazek loga jednostki
treść strony

Fundacja Sapere Aude

ul. Obrońców Helu 2/4

84-150 Hel

 

Osoby zarządzające organizacją:

Prezes Zarządu/Fundator - Marek Chroń

Wizeprezes - Paweł Tomaszewski

 

Cele statutowe:

Celem Fundacji jest działalność na rzecz:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. działaności charytatywnej;

3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4. działalność na rzecz mniejszości narodowych;

5. ochrony i promocji zdrowia;

6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

12. krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodziezy;

13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

17. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozówj demokracji;

19. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

20. upowszechniania i ochrony praw konsumenckich;

21. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wpółpracy między społeczeństwami;

22. promocji i organizacji wolontariatu;

23. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie okreslonym w pkt 1-23.

 

 

Data aktualizacji: 06.02.2019

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Julia Cygan 2024-05-13 14:20:03
Ostatnia aktualizacja Julia Cygan 2024-05-13 14:35:55