obrazek loga jednostki
treść strony

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że 22 maja 2024 r. (środa) zwołuję II sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 5. Przyjęcie protokołu z LV i I sesji.
 6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.
 7. Wnioski i informacje.
 8. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.
 9. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.
 10. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.
 12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 25/2024 w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Rady Miasta Helu,

b) projekt uchwały nr 26/2024 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Helu,

c) projekt uchwały nr 27/2024 w sprawie powołania Komisji gospodarczej Rady Miasta Helu,

d) projekt uchwały nr 28/2024 w sprawie wyboru delegata do Związku Miast i Gmin Morskich,

e) projekt uchwały nr 29/2024 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu,
f)
projekt uchwały nr 30/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/19/ Rady Miasta Helu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce,

g) projekt uchwały nr 31/2024 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2024 rok,

h) projekt uchwały nr 32/2024 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Miasta Helu,

i) projekt uchwały nr 33/2024 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Helu,

j) projekt uchwały nr 34/2024 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Helu na członków Komisji Mieszkaniowej.

13. Wnioski i informacje:

a) Sprawozdanie zarządu z działalności spółki EKOHEL Spółka z o.o. w roku 2023. Plan działalności EKOHEL Sp. z o.o. na rok 2024.

b) Sprawozdanie delegata miasta Helu z działalności w Związku Miast i Gmin Morskich w 2023 roku.

c) Sprawozdanie z dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych w mieście za 2023 rok.

14. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

15. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady Miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Przewodniczący rady
/-/ Marek Chroń

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o sesji, 22.05.2024 r..pdf pdf 369.2 KB Mirela Figurska 2024-05-14 11:44:10 62
2 projekt uchwały nr 25 2024.pdf pdf 168 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:50:21 79
3 projekt uchwały nr 26 2024.pdf pdf 172.8 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:50:21 74
4 projekt uchwały nr 27 2024.pdf pdf 170.2 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:50:21 68
5 projekt uchwały nr 28 2024.pdf pdf 170.8 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:50:28 67
6 projekt uchwały nr 29 2024.pdf pdf 241.9 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:50:43 61
7 projekt uchwały nr 30 2024.pdf pdf 237.4 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:50:43 69
8 projekt uchwały nr 31 2024.pdf pdf 666.3 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:50:43 60
9 projekt uchwały nr 32 2024.pdf pdf 233 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:50:43 68
10 projekt uchwały nr 33 2024.pdf pdf 235.4 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:50:43 65
11 projekt uchwały nr 34 2024.pdf pdf 169.3 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:50:43 65
12 Sprawozdanie delegata miasta Helu z działalności w Związku Miast i Gmin Morskich w 2023 roku..pdf pdf 427.2 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:51:54 67
13 Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał RM Helu za okres od 26.03-14.05 2024 r..pdf pdf 867.3 KB Mirela Figurska 2024-05-16 10:54:38 73
14 Sprawozdanie dot. oddania w najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w 2023 roku..pdf pdf 560.3 KB Mirela Figurska 2024-05-17 08:46:54 60
15 Zał. 1 - struktura zatrudnienia w Spółce.pdf pdf 431.1 KB Mirela Figurska 2024-05-17 08:47:16 61
16 Zał. 2 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.pdf pdf 369 KB Mirela Figurska 2024-05-17 08:47:16 76
17 Zał. 3 - informacja dodatkowa uproszczona do sprawozdania finansowego Spółki.pdf pdf 973.6 KB Mirela Figurska 2024-05-17 08:47:16 75
18 Zał. 4 - bilans Spółki za rok 2023.pdf pdf 531.1 KB Mirela Figurska 2024-05-17 08:47:16 63
19 Zał. 5 - rachunek zysków i strat Spółki za rok 2023 (wariant porównawczy).pdf pdf 419.2 KB Mirela Figurska 2024-05-17 08:47:16 70
20 Zał. 6 - wyniki okresowej jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Hel.pdf pdf 264.7 KB Mirela Figurska 2024-05-17 08:47:16 70
21 Zał. 7 - sprawozdanie prezesa zarządu Spółki z wykonania celów zarządczych w roku 2023.pdf pdf 504.9 KB Mirela Figurska 2024-05-17 08:47:16 67
22 Zał. 8 – raport z przygotowania EKOHEL Sp. z o.o. do sezonu zimowego 2022-2023.pdf pdf 305.2 KB Mirela Figurska 2024-05-17 08:47:16 63
23 Zał. 9 – raport z przygotowania EKOHEL Sp. z o.o. do sezonu zimowego 2023-2024.pdf pdf 330.8 KB Mirela Figurska 2024-05-17 08:47:17 64
24 Zał. 10 informacja z dnia 24.10.2023 roku na sesję Rady w zakresie braku przydatności wody do spożycia w okresie 13.09.-16.10.2023 r..pdf pdf 264.7 KB Mirela Figurska 2024-05-17 08:47:17 63

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2024-05-14 09:45:17
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2024-05-17 08:47:18