logo jednostki
treść strony

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie 
od 01.05.2020 - 30.06.2020 r.
Zamieszczona na podstawie art. 67 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).
1.Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Hel, ul. ul. Wiejska  50, 84-150  Hel, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6 777 240, e-mail: ratusz@gohel.pl, faks 58 6 777 277, NIP: 5871705172.
Adres strony internetowej: www.bip.hel.eu.

2.Określenie przedmiotu zamówienia i wielkość zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Miasta Helu. Realizacja przedmiotu umowy ma być realizowana zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego 
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2022, uchwałą Rady Miasta Helu w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Helu”.Liczba osób zamieszkałych na terenie miasta Helu wynosi 3107 (dane z ewidencji na dzień 31.03.2020 r.). Powierzchnia terenów zabudowanych
i zurbanizowanych miasta Hel wynosi: 16 ha.

MIESIĄC

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

PAPIER

 

ODPADY BIO

 

TWORZYWA SZTUCZNE

 

ODPADY ZMIESZANE

 

SZKŁO

Maj

-

2,640Mg

8,100 Mg

10,160 Mg

45,640 Mg

-

Czerwiec

-

10,360 Mg

5.900 Mg

11,306 Mg

47,360 Mg

10,612 Mg

Razem

   - Mg

13,00 Mg

14,000 Mg

21,466 Mg

93,00 Mg

10,612 Mg

Tab. 1- szacunkowa ilość odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach

Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Helu obejmuje:
1.Odbieranie od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w zakresie obejmującym:
a) papier;
b) metale;
c) tworzywa sztuczne;
d) szkło;
e) opakowania wielomateriałowe;
f)odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowanioweulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
j) odpady wielkogabarytowe, w tym meble;

2.Odbieranie od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy, 76-230 Potęgowo.
3.Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych.

Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
90512000-9,
90513100-7,
90533000-2

3.Szacunkowa wartość zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
140.000,04 złote (słownie: sto czterdzieści tysięcy 04/100 złotych)

4.Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia;
Konsorcjum:
1. EKO-HEL Bis Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kuracyjnej 3, 84-150 Hel- Lider Konsorcjum
2. EKOHEL Spółka z o.o. z siedzibą w Helu, ul Kuracyjna 3- Członek Konsorcjum

5.Podstawa prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).

Uzasadnienie:
Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust.1 pkt.12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnieniem do przeprowadzenia zamówienia w niniejszym trybie jest spełnienie przez Zamawiającego łącznie następujących warunków: 1) zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego Gminę Miejską Hel, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, osobie prawnej- EKO-HEL BIS Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel oraz EKOHEL Spółka z o.o., ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel. Kontrolę nad spółkami sprawuje Gmina Miejska Hel, wg zasad odpowiadającej kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającej na dominującym wpływie gminy na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami (gmina posiada 100 Udziałów w spółce); 2) ponad 90 % działalności spółek dotyczy wykonania zadań powierzonych im przez Gminę Miejska Hel. wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie analizy przyszłych ponoszonych kosztów w spółkach.
6.Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;
Przedmiot zamówienie będzie wykonywany w okresie od 01.05.2020 do 30.06.2020 r.
7.Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
Zamawiający nie zamieścił Informacji o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dawid Lewandowski 2020-04-16 21:13:56
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-08-14 08:54:40