obrazek loga jednostki
treść strony

ZARZĄDZENIE NR 5/120/2020

BURMISTRZA HELU

z dnia 27 lipca 2020 r.

 

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2019 poz. 1040 z późn.zm),

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Dla pracowników, osób odbywających staż pracy i praktykę w Urzędzie Miasta Helu ustalam 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy za święto 15 sierpnia 2020r. przypadające w dzień wolny od pracy (sobota).

§ 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Helu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dominika Garda 2020-07-29 13:12:17
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-07-29 13:22:01
Autor informacji Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski 2020-07-27