obrazek loga jednostki
treść strony

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Hel, dnia 31.07.2020 r.
RGK.6721.1.2019 r.

OBWIESZCZENIE  
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ul. Helskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm. ) oraz uchwały nr IV/36/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.  Rady Miasta Helu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar działki nr 44/3, położonej w Helu przy ul. Helskiej zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel w godzinach od 7:30 do 15:30.
Dyskusja publiczna  nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się 25.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Helu, 
ul. Wiejska 50, 84-150 Hel o godzinie 11:00.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066) uczestnicy dyskusji publicznej, obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.
Uwagi należy składać do Burmistrza Helu w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia 
i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2020 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Danych jest Burmistrz Miasta Helu, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@gohel.pl Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków administratora. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa lub zgoda. Dane osobowe będą udostępniane tylko odbiorcom, wskazanym przez przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane osobowe wynikające z procedowania będą przechowywaneprzez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy o ochronie danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania się ze zgody, żądania usunięcia, bycia zapomnianym oraz przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych znajdują się na stronie internetowej www.bip.hel.eu
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C224e20073110030.pdf pdf 1.3 MB Dawid Lewandowski 2020-07-31 09:36:02 351

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-07-31 09:33:38
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-07-31 09:36:14
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2020-07-31