logo jednostki
treść strony

Hel, dnia 07.08.2020 roku.

RGK.601.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471; zwanej dalej: „ustawą o udostępnieniu informacji),
Burmistrz Helu

 

zawiadamia strony postępowania

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Rewitalizacji Zdrowia „Hel Happiness” z częścią zabudowy apartamentowej oraz garażu wielopoziomowego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 35/19 i 577/2 położonych w Helu przy ul. Kuracyjnej”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz. 730-1530).

Jednocześnie informuję, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku pismem znak: GD.ZZŚ.3.435.153.2018.AK z dnia 26.03.2018 r. (data wpływu 29.03.2018 r.) wydał opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4221.62.2018.MŚB.22 z dnia 03.08.2020 r. (data wpływu: 04.08.2020 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku pismem znak: SE.ZNS/4911/79/NK/18 z dnia 21.09.2018 r. (data wpływu: 27.09.2018 r.) postanowili uzgodnić realizację przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.hel.eu., na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Helu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dominika Garda 2020-08-07 11:45:29
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-08-07 11:47:29
Autor dokumentu Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski 2020-08-07