obrazek loga jednostki
treść strony

                             Uchwała nr …………
Rady Miasta Helu
z dnia …./…./……..
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu, przy ulicy Helskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 20 i art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  oraz w związku z uchwałą nr IV/36/19 Rady Miasta Helu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu, przy ulicy Helskiej, Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

Dział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Helu, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu, przy ulicy Helskiej, obejmującą obszar o powierzchni ok. 0,65 ha, w granicach określonych na rysunku planu, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Integralną częścią uchwały są:
1)    rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)    rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3)    rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3. Część tekstowa uchwały została podzielona na następujące jednostki redakcyjne:
1)    Dział I zawierający postanowienia ogólne;
2)    Dział II zawierający ustalenia planu:
a)    Rozdział I zawierający ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
b)    Rozdział II zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c)    Rozdział III zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
d)    Rozdział IV zawierający ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu,
e)    Rozdział V zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej,
f)    Rozdział VI zawierający ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
g)    Rozdział VII zawierający ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,
h)    Rozdział VIII zawierający ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego
województwa,
i)    Rozdział IX zawierający ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
j)    Rozdział X zawierający ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
k)    Rozdział XI zawierający ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
l)    Rozdział XII zawierający ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów,
m)    Rozdział XIII zawierający ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.);
3)    Dział III zawierający ustalenia szczegółowe;
4)     Dział IV zawierający ustalenia końcowe.

Dział II
Ustalenia ogólne
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)    planie – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2)    przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
3)    rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
4)    terenie   należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
5)    wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a także wysokość innych obiektów budowlanych mierzona od najniżej położonej rzędnej terenu w miejscu posadowienia do najwyżej położonego punktu tego obiektu;
6)    nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie, poza które nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków; wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tę linię więcej niż 1,5 m; 
7)    wskaźniku powierzchni zabudowy   należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki lub terenu inwestycji; powierzchnia zabudowy wyznaczana jest przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu;
8)    dachu płaskim – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia mniejszym lub równy 10 stopni;
9)    tymczasowych obiektach usługowo-handlowych – należy przez to rozumieć kioski, stragany, pawilony handlowe, punkty sprzedaży ulicznej, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, kontenery oraz przyczepy handlowe i gastronomiczne;
10)    skrócie m.p. – należy przez to rozumieć miejsce postojowe;
11)    zaleceniu – należy przez to rozumieć wskazanie wykonania pewnych czynności, nie będących nakazem;
12)    stawce procentowej – należy przez to rozumieć jednorazową opłatę planistyczną, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, naliczaną w przypadku zbycia nieruchomości, jeżeli wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła jej wartość, na zasadach określonych w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13)    usługach komunikacyjnych – rozumie się przez to funkcje związane z obsługą transportu samochodowego takie jak: stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, stacje obsługi samochodów, parkingi (w tym wielopoziomowe);
14)    zabudowie apartamentowej – należy przez to rozumieć budynki zamieszkania zbiorowego o formie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oferujące mieszkania na wynajem lub służące wypoczynkowi własnemu;
15)    funkcji towarzyszącej - należy przez to rozumieć funkcję nie mogącą występować samodzielnie na danym terenie. Funkcja towarzysząca nie może stanowić więcej niż 30% sumy powierzchni użytkowej budynków na terenie;
16)    wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek terenu biologicznie czynnego (w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) do powierzchni działki lub terenu inwestycji.

§ 5. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)    granica obszaru objętego opracowaniem planu;
2)    linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)    nieprzekraczalna linia zabudowy;
4)    symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie terenów.

Rozdział I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 6. Ustala się następujące przeznaczenia terenów objętych planem:
1)    U - tereny zabudowy usługowej - usługi komunikacyjne i hotelarskie;
2)    KX- tereny ciągów pieszych.


Rozdział II
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 7. 1. Na terenie U ustala się: 
1)     obowiązek realizacji zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym;
2)     nakaz ujednolicenia kolorystyki pokrycia dachów stromych w obiektach budowlanych do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej lub grafitu;
3)     zakaz stosowania sidingu winylowego i jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji nowych obiektów budowlanych.

Rozdział III
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
§ 8. 1. Obszar objęty planem położony jest w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 – PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, obowiązują przepisy odrębne.
2. Dla przedsięwzięć lokalizowanych na obszarze objętym planem ustala się:
1) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie obszaru nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji;
2) zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytuł prawny (poza urządzeniami i obiektami telekomunikacyjnymi, które należy rozpatrywać i lokalizować w oparciu o przepisy odrębne), a znajdujące się w granicach obszaru pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.
3. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją oraz przed zaleganiem wód opadowych. Wody opadowe zaleca się zagospodarować w sposób umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie do nawodnienia np. trawników, zieleńców itp..
4.  Dla całego obszaru należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak w przepisach odrębnych. W przypadku wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska, na terenach wymagających ochrony akustycznej ustala się zastosowanie środków ograniczających hałas, co najmniej do poziomów dopuszczalnych np. poprzez nasadzenie pasa zieleni o charakterze izolacyjnym lub zastosowanie sztucznych ekranów akustycznych z możliwością obsadzenia ich zielenią.
5. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w zasięgu oddziaływań drogi wojewódzkiej zastosowanie środków technicznych doprowadzających poziom hałasu do obowiązujących norm.
6. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochrony gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących: roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną.
7. Ewentualną wycinkę drzew powinno przeprowadzić się poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 15 października). 
Rozdział IV
Zasady kształtowania krajobrazu
§ 9. Zaleca się zachowanie drzew niekolidujących z planowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu.

Rozdział V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej
§ 10. 1. W obrębie terenu nie występują obiekty, ani tereny o wartościach kulturowych oraz nie występują dobra kultury współczesnej podlegające ochronie.
Rozdział VI
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 11. 1. Na obszarze objętym planem ustala się przestrzeń publiczną, którą jest teren oznaczony symbolem KX.
2. Na terenach przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
1)     zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych;
2)     wyposażenie przestrzeni w niezbędne obiekty małej architektury, urządzoną zieleń;
3)     zapewnienie odpowiedniego oświetlenia przestrzeni.

Rozdział VII
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu
§ 12. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone są w Dziale III uchwały.
2. W odniesieniu do parametrów i wskaźników zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów:
1)     dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
2)     ustalenie wysokości zabudowy nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej;
3)     ustalenia dotyczące linii zabudowy nie dotyczą budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej.


Rozdział VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
§ 13. 1. Na obszarze objętym planem nie występują: tereny górnicze oraz obszary osuwania się mas ziemnych.
2. Obszar objęty planem położony jest w obrębie pasa ochronnego brzegu morskiego, obowiązują przepisy odrębne.
3. Na dzień uchwalenia planu nie został sporządzony audyt krajobrazowy w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015r. poz. 774), w związku z czym w granicach planu nie zostały wyznaczone krajobrazy priorytetowe.

Rozdział IX
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 14. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział X
Szczególne warunki zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy
§ 15. 1. Na cały obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
2. Planowane obiekty o wysokości równej i wyższej od 50 m nad poziomem terenu należy zgłosić do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
3.Ustalenia dotyczące istniejącego zagospodarowania:
1) zainwestowanie i użytkowanie zgodne z prawem istniejące w dniu wejścia w życie planu uznaje się za zgodne z planem. Niezgodne z ustaleniami planu istniejące budynki i inne obiekty mogą być poddawane remontom i przebudowie; rozbudowa nie jest dopuszczona;
2) istniejąca zabudowa, usytuowana niezgodnie z ustaloną w planie linią zabudowy może być poddana remontom i nadbudowie bez prawa rozbudowy części obiektu usytuowanej niezgodnie z ustaloną linią zabudowy.


Rozdział XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 16. 1. Obsługę komunikacyjną terenu 01-U ustala się z drogi wojewódzkiej (ul. Dworcowej) leżącej poza granicami planu.
2. Ustalenia dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych:
1) ustala się minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych:
a) dla usług hotelarskich - 1 miejsce postojowe na 1 pokój gościnny oraz 1 miejsce postojowe na 4 pracowników,
b) dla stacji paliw - 4 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej,
c) dla usług pozostałych - 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej,
d) 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,
e) dla posiadaczy kart parkingowych - 1 miejsce postojowe na 1 lokal usługowy oraz 0 miejsc postojowych dla pozostałych obiektów.
3. Drogi do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 17. 1. Zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:
1) na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, a także przebudowy, rozbudowy sieci i urządzeń istniejących. Ustalenie nie dotyczy terenów dróg publicznych, gdzie sytuowanie infrastruktury dopuszcza się na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się wydzielenie działki z przeznaczeniem na sieć lub urządzenie infrastruktury technicznej o powierzchni dowolnej;
3) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;
2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie z istniejącej sieci wodociągowej; 
2) w zakresie odprowadzenia ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej;
3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
a) z dachów obiektów kubaturowych – lokalne odprowadzenie na terenie działki do gruntu lub do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, zaleca się gromadzenie części wód opadowych w celu późniejszego wykorzystania do nawodnienia trawników, zieleńców lub do prac porządkowych,
b) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, placów manewrowych odprowadzenie do odbiornika (tj. rowu, gruntu, zbiornika lub kanalizacji deszczowej), zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,
d) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby na analizowanym terenie, a także na terenach przyległych nie naruszyć stosunków gruntowo - wodnych,
e) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód opadowych;
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia;
5) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: obowiązuje zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł; zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii;
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) w sposób indywidualny lub z sieci gazowej,
b) w przypadku wykonania sieci gazowej, zagospodarowanie terenu w strefie ochronnej sieci gazowej należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) w zakresie utylizacji odpadów stałych:
a) po segregacji wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek, zgodnie ze stosownymi uchwałami Rady Miasta Helu,
b) gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730);
8) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej: uzbrojenie w usługi telekomunikacyjne w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną.
3. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z istniejącej sieci hydrantowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział XII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 18. 1. Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu, bez prawa lokalizacji nowej zabudowy niezgodnej z planem.
2. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów i urządzeń służących obsłudze budowy.

Rozdział XIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 19. Ustala się stawkę procentową w wysokości 0%.

Dział III
Ustalenia szczegółowe
§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01-U:
1)    przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej – usługi komunikacyjne i hotelarskie: 
a)    funkcja obligatoryjna: stacja paliw;
b)    dopuszcza się:
- lokalizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 17 uchwały,
- funkcje towarzyszące: gastronomia i handel,
- sytuowanie w budynku usługowym mieszkania dla właściciela prowadzącego działalność usługową;
c)    wyklucza się;
-  następujące rodzaje obiektów hotelarskich: kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe,
- zabudowę apartamentową;
2)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a)     nieprzekraczalna linia zabudowy: 
-    8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej (ul. Dworcowa - poza granicami planu) oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,
-    20 m od osi skrajnego toru linii kolejowej;
b)    wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 30%;
c)     wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,0, maksymalny 1,0;
d)     powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 40%;
e)     wysokość zabudowy: maksymalnie 12,5 m; 
f)     geometria głównej połaci dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 35-53º lub płaskie;
g)    poziom posadzki parteru: z uwagi na zagrożenie zalewaniem przy podniesionym stanie wód: minimum
2,50 m ± 0,30 m npm. – jako rzędna obligatoryjna dla pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych (nie dotyczy
garaży i krytych parkingów).
3)    zasady i warunki podziału nieruchomości: wielkość działki: minimum 5000m2;
4)     zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu:
a)     obsługa komunikacyjna terenu: z drogi wojewódzkiej (ul. Dworcowa - poza granicami planu). Ustala się obowiązek likwidacji parkingu istniejącego na działce nr 44/22 (poza granicami planu),
b)     obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach określonych w § 16 ust. 2 uchwały;
5)    warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody:
a)    teren położony jest w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 – PLH 220032 Zatoka 
Pucka i Półwysep Helski, gdzie obowiązują przepisy odrębne,
b)  teren położony jest w obrębie pasa ochronnego brzegu morskiego, gdzie obowiązują przepisy odrębne,
c)     zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką,
d)  zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia ciągów pieszych i pieszo-jezdnych,
e)     pozostałe warunki jak w § 8 uchwały.

§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02-KX:
1)     przeznaczenie terenu: tereny ciągów pieszych;
2)     parametry, wyposażenie, dostępność:
a)     szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu,
b)     wyposażenie: dowolne, 
c)     dostępność: bez ograniczeń; 
3)   zasady kształtowania przestrzeni publicznych: ustalenia jak w § 11 uchwały;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu:
a)   teren położony jest w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 – PLH 220032 Zatoka 
Pucka i Półwysep Helski, gdzie obowiązują przepisy odrębne,
b)   teren położony jest w obrębie pasa ochronnego brzegu morskiego, gdzie obowiązują przepisy odrębne.

Dział IV
Ustalenia końcowe
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Helu.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 mpzp Hel 44_3 04_03_2020 drogi A3.pdf pdf 342 KB Dawid Lewandowski 2020-08-07 14:07:01 433
2 pons_mpzp_Hel_44_3 4_08_2020 a4.pdf pdf 2 MB Dawid Lewandowski 2020-08-07 14:07:01 323
3 projekt zmpzp Hel dz nr 44_3 07_08_2020 po GKUA, odm. Geolog, odm. Strażx2, odm. drogi, odm. ZWP do rys. 04_03.doc doc 130.5 KB Dawid Lewandowski 2020-08-07 14:07:01 393
4 pons_mpzp_Hel_44_3 4_08_2020 txt.pdf pdf 1.3 MB Dawid Lewandowski 2020-08-07 14:07:01 837

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-08-07 14:05:43
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-08-07 14:07:49