logo jednostki
treść strony

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że 18 września 2020 r. (piątek) zwołuję XIX sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.
 6. Wnioski i informacje.
 7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.
 8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych
  na poprzednich sesjach oraz między sesjami.
 9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 38/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. Nr 44/3, położonej w Helu, przy ulicy Helskiej,

b) projekt uchwały nr 39/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Helu,

c) projekt uchwały nr 40/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wymiany pieca wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,

d) projekt uchwały nr 41/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jastarnia przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jastarnia,

e) projekt uchwały nr 42/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok.

12.Sprawozdania i informacje.

a) sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za II półrocze (semestr) 2020 r.

b) sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania budżetu miasta za I połowę 2020 roku. Ocena stopnia wykonania, występujące trudności i problemy.

c) bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność – analiza problemu wśród mieszkańców Helu,

d) stan utrzymania parków, ulic miasta, dróg wewnętrznych, chodników oraz prace wykonane i planowane przedsięwzięcia w tym zakresie,

e) zapoznanie Rady Miasta ze stanem spraw spornych z udziałem miasta Helu oraz spraw w sądach.

13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

 

Przewodniczący Rady

    /-/ Marek Chroń

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dominika Garda 2020-09-09 12:39:42
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-09-09 12:40:30
Autor dokumentu Marek Chroń 2020-09-09