logo jednostki
treść strony

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Hel, dnia 17.09.2020 r.

RGK.6721.2.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE 
Dotyczy:    ,,Opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej”

Gmina miejska Hel zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej uchwalonego uchwałą Rady Miasta Helu nr IV/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
          

I.    Zamawiający: Gmina Miejska Hel, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel.

II.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszaru działek ozn. geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej uchwalonego uchwałą Rady Miasta Helu nr IV/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:
1    Ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm)
2    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
3    Ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
4    Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.


III.    Zakres prac obejmuje wykonanie:

1 opracowanie ekofizjograficzne podstawowe,
2 opracowanie projektu planu miejscowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3 opracowanie prognozy skutków finansowych i uchwalenia planu,
4 wykonanie wszelkich innych opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami w zakresie planowania przestrzennego dla sporządzenia projektu planu miejscowego,
5 dokonanie niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia analiz, 
w szczególności inwentaryzacji i diagnozy stanu istniejącego, analizy wniosków 
do planu, analizy zgodności projektu ze studium, analizy wariantowych rozwiązań itp. oraz przedstawienie wyników tych analiz wraz ze wstępną koncepcją projektu planu Burmistrzowi Miasta Helu celem wyboru wariantu do sporządzenia ostatecznego projektu planu,
6 inne prace o charakterze proceduralnym wykonywane samodzielnie bądź współpracy z Urzędem Miasta Helu, takie jak: redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień, opracowanie wykazów do dokumentacji planistycznej, opracowanie stanowiska w sprawie złożonych wniosków do projektu planu, uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, uwag i zastrzeżeń wniesionych w związku 
z wyłożeniem projektu planu i prognozy środowiskowej do publicznego wglądu, redakcję ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez Wojewodę w toku postępowania nadzorczego,
7 udział w roboczych spotkaniach w Urzędzie Miasta Helu dotyczących przedmiotu zamówienia, udział w prezentacjach projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko na posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisjach 
i Sesji Rady Miasta oraz podczas dyskusji publicznej nad projektem wyłożonym 
do publicznego wglądu,
8 przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej w celu przedłożenia Wojewodzie Pomorskiemu do sprawdzenia zgodności z przepisami prawa,
9 przygotowanie niezbędnej ilości egzemplarzy projektu miejscowego planu 
oraz prognoz do opiniowania, uzgodnień wyłożenia do publicznego wglądu oraz 
do uchwalenia planu miejscowego i przygotowania dokumentacji planistycznej, 
w tym w postaci elektronicznej,
10 dostarczenie egzemplarzy uchwalonego planu miejscowego wraz z załącznikami:
- w wersji elektronicznej- część opisowa w formacie tekstowym.
11 stworzenie wizualizacji terenu obejmowanego zmianą planu.

IV.    Opis sposobu obliczania ceny:

Zamawiający oceniając ofertę weźmie pod uwagę:

1.    Kwotę za wykonanie projektu – każdy oferent podaje kwotę za wykonanie projektu, która będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana przy pomocy następującego wzoru:
Cena wykonania zamówienia – 100% obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = (C min : C bad) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
C min – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert
C bad – cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

V.    Termin wykonania zamówienia:

Opracowanie należy dostarczyć w okresie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.


VI.    Termin i warunki płatności:

Należności zostaną uregulowane po wykonaniu zlecenia na podstawie przedłożonej faktury 
w terminie do 14 dni.

VI.    Miejsce i termin składania ofert:
  
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Sekretariacie Urzędu Miasta Helu, ul.Wiejska 50, 84-150 Hel w terminie do dnia 25.09.2020, do godz. 10:00 z dopiskiem: oferta ,,Opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej”

VII.    Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

VIII.    Osoba wyznaczona do kontaktu:

Dariusz Andryskowski tel. 784509714

XII. Załączniki

1.    Oferta
2.    Uchwała Nr IV/24/15 Rady Miasta Helu z dnia 29 stycznia 2015 r.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Zapytanie_oraz_zalczniki.pdf pdf 1.6 MB Dominika Garda 2020-09-17 14:19:37 86

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dominika Garda 2020-09-17 14:18:44
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-09-17 14:19:38
Autor dokumentu Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski 2020-09-17