logo jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI    
położonej w mieście Helu 
 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 

Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t.Dz. U. z 2020 r., poz.65 z póż. zmianami) burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Helu, przy ulicy Helskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

-    działka ozn. geod. nr 44/3, o pow. 6362 m²,

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr XIX/149/20 Rady Miasta Helu z dnia 18 września 2020 roku,  zgodnie z którym sprzedawana nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem urbanistycznym  U – tereny zabudowy usługowej- usługi komunikacyjne i hotelarskie.
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, ciężarów  i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Częściowo porośnięta drzewostanem sosnowym, jednakże   na podstawie decyzji Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia  05.12.1988 r., P-I-2120-3/87 przedmiotowy  teren wyłączony został z produkcji leśnej. W/w nieruchomość posiada dogodny dojazd urządzoną asfaltową ulicą Helską, nie posiada  uzbrojenia terenu.

Cena wywoławcza :

-    działka ozn. geod. nr 44/3 – 2.500.000 zł ( słownie: dwa miliony  pięćset tysięcy  złotych)


Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z póż. zmianami ) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu w terminie  do dnia 03 listopada 2020 roku.
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209, pod  nr telefonu 58 6777-251.
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej bip.hel.eu.

Hel, dn.22.09.2020 r.                            


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 sprzedaz dz. 44-3.pdf pdf 608.6 KB Dawid Lewandowski 2020-09-22 14:21:31 54

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dawid Lewandowski 2020-09-22 14:20:23
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-09-22 14:22:06
Autor dokumentu Jarosław Pałkowski 2020-09-22