logo jednostki
treść strony

Na podstawie Uchwały  nr   XXXIV/196/17 Rady Miasta Helu z  dnia   30 listopada 2017 r., Burmistrz Helu ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

 

I. CEL I TERMIN KONSULTACJI

 

1. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w odniesieniu
do projektu będącego przedmiotem konsultacji
,

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Miejskiej Hel oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w wyżej wymienionej ustawie.

3. Termin konsultacji od 15 października 2020 do 26 października 2020 r.

II. ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Konsultacje polegają na zapoznaniu się z projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" oraz wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.

2. Projekt Rocznego Programu oraz formularz konsultacji zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Hel, www.bip.hel.eu w zakładce „konsultacje
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”, stronie internetowej www.gohel.pl ,oraz w siedzibie Gminy Miejskiej Hel ul. Wiejska 50, 84-150 Hel na tablicy ogłoszeń.

3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 15 października 2020 r. do dnia 26 października 2020 r. do godz. 15.30 za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan formularza) na adres: m.fafinski@gohel.pl, w biurze podawczym Urzędu Miasta Helu lub przesłać pocztą na adres: Gmina Miejska Hel, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel (decyduje data wpływu do Urzędu).

W tytule należy wpisać: "Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".

4. Konsultacje obejmą swoim zasięgiem Gminę Miejską Hel.

5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Miejskiej Hel.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 01. Ogłoszenie o konsultacjach.pdf pdf 112.4 KB Mariusz Fafiński 2020-10-15 13:28:53 57
2 02. Projekt Gmina Hel Bip.pdf pdf 180.7 KB Mariusz Fafiński 2020-10-15 13:30:16 60
3 03. Formularz.docx docx 16.1 KB Mariusz Fafiński 2020-10-15 13:30:43 56

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mariusz Fafiński 2020-10-15 11:37:50
Ostatnia aktualizacja Mariusz Fafiński 2020-10-15 13:30:45