logo jednostki
treść strony

Hel, dnia 21.10.2020 r.

 

 

RGK.6721.3.2020

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Dotyczy: ,,Opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej”

 

Gmina miejska Hel zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej
na wykonanie ,,Opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej” uchwalonego uchwałą Rady Miasta Helu nr IV/24/15
z dnia 29 stycznia 2015 roku stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

         

 

 1. Zamawiający: Gmina Miejska Hel, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej uchwalonego uchwałą Rady Miasta Helu nr IV/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm)
 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
 3. Ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 4. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

 

 

 1. Zakres prac obejmuje wykonanie:

 

1.opracowanie ekofizjograficzne podstawowe,
2.opracowanie projektu planu miejscowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3.opracowanie prognozy skutków finansowych i uchwalenia planu,

4.wykonanie wszelkich innych opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami w zakresie planowania przestrzennego dla sporządzenia projektu planu miejscowego,

5.dokonanie niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia analiz,
w szczególności inwentaryzacji i diagnozy stanu istniejącego, analizy wniosków
do planu, analizy zgodności projektu ze studium, analizy wariantowych rozwiązań itp. oraz przedstawienie wyników tych analiz wraz ze wstępną koncepcją projektu planu Burmistrzowi Miasta Helu celem wyboru wariantu do sporządzenia ostatecznego projektu planu,

6.inne prace o charakterze proceduralnym wykonywane samodzielnie bądź współpracy z Urzędem Miasta Helu, takie jak: redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień, opracowanie wykazów do dokumentacji planistycznej, opracowanie stanowiska w sprawie złożonych wniosków do projektu planu, uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, uwag i zastrzeżeń wniesionych w związku
z wyłożeniem projektu planu i prognozy środowiskowej do publicznego wglądu, redakcję ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez Wojewodę w toku postępowania nadzorczego,

7.udział w roboczych spotkaniach w Urzędzie Miasta Helu dotyczących przedmiotu zamówienia, udział w prezentacjach projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko na posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (przynajmniej raz w miesiącu),Komisjach i Sesji Rady Miasta oraz podczas dyskusji publicznej nad projektem wyłożonym do publicznego wglądu,

8.przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej w celu przedłożenia Wojewodzie Pomorskiemu do sprawdzenia zgodności z przepisami prawa,

9.przygotowanie niezbędnej ilości egzemplarzy projektu miejscowego planu
oraz prognoz do opiniowania, uzgodnień wyłożenia do publicznego wglądu oraz
do uchwalenia planu miejscowego i przygotowania dokumentacji planistycznej,
w tym w postaci elektronicznej,

10.dostarczenie egzemplarza uchwalonego planu miejscowego wraz z załącznikami:

- w wersji elektronicznej- część opisowa w formacie tekstowym,

11.stworzenie wizualizacji terenu obejmowanego zmianą planu.

 

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

 

Zamawiający oceniając ofertę weźmie pod uwagę:

 1. Kwotę za wykonanie projektu – każdy oferent podaje kwotę za wykonanie projektu, która będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana przy pomocy następującego wzoru:

Cena wykonania zamówienia – 100% obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku
do oferty najtańszej wg wzoru:

C = (C min : C bad) x 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów za cenę ofertową

C min – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert

C bad – cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

 

 1. Warunki udziału:

 

 1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się tylko Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracowali przynajmniej 3 projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (za opracowanie planu rozumie się dokument uchwalony i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
  oraz obowiązujący.).
 2. Wykonawca musi wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego (dysponuje: osobą posiadającą kwalifikacje do projektowania w planowaniu przestrzennym - zgodnie z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Opracowanie należy dostarczyć w okresie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

 

 1. Termin i warunki płatności:

 

Zamawiający dokona zapłaty za zamówienie:

- w wysokości 80% oferty po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Helu,

- 20% po stwierdzeniu przez Wojewodę Pomorskiego zgodności uchwalonego planu z przepisami prawa.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Sekretariacie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel, w terminie do dnia 03.11.2020, do godz. 10:00 z dopiskiem: Oferta ,,Opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej”, bądź elektronicznie na adres e-mail ratusz@gohel.pl.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

 1. Osoba wyznaczona do kontaktu:

 

Dariusz Andryskowski tel. 784509714

 

 

 

IX.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwości niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

 

X. Załączniki

 

 1. Oferta
 2. Uchwała Nr IV/24/15 Rady Miasta Helu z dnia 29 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie ofertowe + załączniki.pdf pdf 1.8 MB Dawid Lewandowski 2020-10-21 14:00:34 74
2 ZAPYTANIE OFERTOWE Plan zagospodarowania przestrzennego.docx docx 729.3 KB Dawid Lewandowski 2020-10-21 14:03:26 87
3 ogłoszenie z otrzymania ofert (2).pdf pdf 188.6 KB Dawid Lewandowski 2020-11-03 13:26:28 86
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 250.2 KB Dawid Lewandowski 2020-11-12 12:47:29 79

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dawid Lewandowski 2020-10-21 13:56:56
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-11-12 12:47:33
Autor dokumentu Jarosław Pałkowski 2020-10-21