obrazek loga jednostki
treść strony

Instytucja kultury, dla której organizatorem jest Miasto Hel.

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Hel, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Hel:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Hel prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel, tel. 58 6777261, godziny urzędowe: 7:30-15:30. 

II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).  

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Hel w Bank Pekao SA oddział w Helu nr konta bankowego 71 1240 5400 1111 0000 4919 0072.

 

Dane teleadresowe instytucji kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Stefana Żeromskiego w Helu

ul. Komandorska 2

84-150 Hel

 

tel./fax: 58 6750967

http://mbp-hel.org.pl

e-mail:

biblioteka@mbp-hel.org.pl

Dyrektor Biblioteki: g.rotta@mbp-hel.org.pl

Główna księgowa: a.karczewska@mbp-hel.org.pl

Starszy bibliotekarz: m.ostaszewska@mbp-hel.org.pl

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 04_06_2013_19_51_37_2013.06.04_rejestr_instytucji_kultury.pdf pdf 256.8 KB Mirela Figurska 2020-10-27 08:32:41 286
2 wniosek_o_odpis_z_rejestru_instytucji_kultury.doc doc 25.5 KB Mirela Figurska 2020-10-27 08:33:02 283
3 rejestr_-_opis_na_strone.pdf pdf 273.2 KB Mirela Figurska 2020-10-27 08:33:36 267

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2020-10-27 08:18:50
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-10-27 09:18:30