Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XL z sesji Rady Miasta Helu, 24 maja 2018 .

PROTOKÓŁ Nr XL/2018

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się 24 maja 2018 roku w sali posiedzeń budynku Urzędu Miasta Helu.

Godzina rozpoczęcia 9:00 godzina zakończenia 9:55

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesję otworzył wiceprzewodniczący rady Teresa Borucka, przywitał radnych,
zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 12 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokółu).

Nieobecni: Marcin Daraż, Arnold Antkowski, Katarzyna Fiedorczyk

2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” (porządek obrad stanowi załącznik do protokółu).

3.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół z XXXIX sesji Rady Miasta Helu został przyjęty, 10 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących się.

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik do protokółu.

Radna Wójcik poprosiła o rozwinięcie punktu siódmego sprawozdania burmistrza.

Burmistrz Helu powiedział, że zebrania członków Związku Miast i Gmin Morskich odbywają się co trzy miesiące i tematem przewodnim ostatniego była możliwość szybkiego budownictwa związanego z drewnem oraz przedstawione zostały sprawozdania za rok ubiegły Związku.

Radny Boszke poprosił o rozwinięcie punktu trzeciego sprawozdania burmistrza.

Burmistrz Helu powiedział, że tematy spotkań w PLGR dotyczą głównie Powiatu Puckiego, a na ostatnim spotkaniu omawiany został termin wyborów statutowych w związku
ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

Radna Turzyńska poprosiła o rozwinięcie punktu szóstego sprawozdania burmistrza

z naciskiem na pozyskanie środków finansowych na remont budynku kościoła.

Burmistrz Helu powiedział, że spotkanie z posłem Klawiterem dotyczyło uchwalonej przez sejm ustawy o prawie wodnym, która powoduje wstrzymanie inwestycji i działań w miejscach określonych jako zalewowe, które są również w Helu oraz pozyskania środków
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskać środki na remont dachu kościoła. Pan poseł zadeklarował pomoc w sprawie.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Brak pytań odnośnie sprawozdania burmistrza Helu z wykonania uchwał Rady
oraz z działalności bieżącej.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Radna Janiak zapytała o możliwość utwardzenia drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego jednej z mieszkanek Helu.

Radny Chroń zapytał:

- Czy jest uzasadnienie ekonomiczne lub bezpieczeństwa postawienia na szesnastu znaków drogowych oznaczających ścieżkę rowerową na odcinku chodnika przy parku PKP i znak
na ulicy Bocznej na wyjeździe ze szpitala „nie dotyczy roweru”, jednocześnie wyrażając swoją opinię o możliwości stworzenia niebezpieczeństwa na drodze w związku
z zezwoleniem na wjazd rowerzystom?

- O przeprowadzenie prac porządkowych na terenie wokół apartamentowca przy
ul. Kapitańskiej?

- O banery reklamowe i ogłoszenia dotyczące przygotowywania przetargu na działkę nr 150, czy jest sens i ekonomiczne uzasadnienie publikowania tych informacji skoro są nieaktualne w związku z wydzierżawieniem w/w działki na okres trzech lat?

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu odczytane zostały pisma, które wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym oraz odczytała czego pisma dotyczą.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski poinformował, że:

- wpłynęły trzy pisma od Stowarzyszenia „Alternatywny Cypel” dotyczące przedłużenia umów dzierżawy na dwie działki i drogę dojazdową;

- odpowiedź burmistrza Helu dotycząca dzierżawy drogi dojazdowej będzie negatywna

- nie ma potrzeby przedłużenia umowy dzierżawy terenu na którym stoi siedziba AC, ponieważ jeszcze będzie obowiązywać przez dłuższy czas;

- na teren, gdzie stoi wrak kutra w związku z wpłynięciem trzech wniosków o dzierżawę zorganizowany zostanie przetarg.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych
do obszaru miasta Helu (projekt uchwały nr 15/2018).

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XL/226/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu.

b) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny (projekt uchwały nr 16/2018)

Zastępca burmistrza pan Pałkowski poinformował, że Agencja Mienia Wojskowego zwróciła się z wnioskiem o przejęcie dróg powstałych w wyniku podziału geodezyjnego,
co pozwoli Agencji na gospodarowanie nowowydzielonymi nieruchomościami, stąd ten projekt uchwały.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski odpowiedział na pytanie radnej Janiak dotyczące utwardzenia drogi informując, że droga dojazdowa należy do PKP i tam należy zwrócić
się z tą sprawą.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XL/227/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny.

c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Helu (projekt uchwały nr 17/2018)

Radny Łazur poinformował, że w związku ze skargą na działalność burmistrza złożoną przez mieszkańca Helu decyzja Komisji Rewizyjnej RM w tej sprawie mogła być tylko jedna,
że skarga jest niezasadna.

Sekretarz miasta pan Dykta poprosił radnych, aby w swoich wypowiedziach nie wymieniali danych osobowych.

Radny Chroń przedstawił swoje uzasadnione wątpliwości dotyczące rozpatrywania skargi
na radnych przez radnych.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że skarga została przesłana przez Wojewodę Pomorskiego wyłącznie do rozpatrzenia w zakresie burmistrza. dotyczy wyłącznie
w zakresie burmistrza Helu, jeśli chodzi o Radę istnieją inne organy, które mogą się tym zajmować i prawdopodobnie się zajmuję.

Radny Chroń powiedział, że uzasadnienie jest integralną częścią uchwały i jest niewłaściwe, nie powinno być ujęte w nim pojęcie „radni”.

Sekretarz miasta pan Dykta powiedział, że w uzasadnieniu zostały przytoczone sformułowania z treści skargi oraz że uzasadnienie zostało odpowiednio napisane.

Radny Chroń powiedział, że uzasadnienie powinno być wyraźnie sformułowane czego dotyczy i powinny być usunięte elementy, które nie są w kompetencji radnych. Autor uzasadnienia skargi nie powinien cytować całej skargi autora, gdyż dotyczy ona nie tylko burmistrza, ale też radnych. Powinien napisać konkretne zarzuty dotyczące burmistrza
i tylko do tego odnieść się w uzasadnieniu.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – 9 głosami „za” przy 3 głosach wstrzymujących
się podjęła uchwałę Nr XL/228/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Helu.

9.Wnioski i informacje.

a) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu)

Sprawozdanie zostało przyjęte.

b) Sprawozdanie burmistrza Helu ze stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych
i ocena zarządzania tym mieniem w roku 2017 (sprawozdanie stanowi załącznik
do protokółu).

Sprawozdanie zostało przyjęte.

c) Sprawozdanie kierownika z działalności Zespołu Zakładów Obsługi Miasta
z uwzględnieniem oferty usługowej w roku 2017. Ocena funkcjonowania cmentarza komunalnego w Helu. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu)

Radna Janiak zapytała, dlaczego miasto nie wystąpiło o zgodę na budowę kolumbarium
i czy może o nie wystąpić.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego miasto nie wystąpiło o zgodę oraz że miasto musi dysponować projektem budowlanym, który należy złożyć, a takiego nie posiada, gdyż dysponuje nim kierownik ZZOM w Helu. Sprawa zostanie wyjaśniona i nastąpi wystąpienie o pozwolenie na budowę kolumbarium.

Radna Janiak zapytała o monitoring na cmentarzu komunalnym w związku z niszczeniem grobów i kradzieżami.

Kierownik ZZOM pan Burczyk powiedział, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał informacji
o zniszczeniach na cmentarzu od mieszkańców Helu i że wystąpił do firmy zajmującej
się monitoringiem jednak obecnie nie ma środków finansowych na ten cel jakie są potrzebne,

Sprawozdanie zostało przyjęte.

d) Informacja dotycząca realizacji budowy mieszkań gminnych. Wykorzystanie kubatury zakupionego budynku po byłej jednostce wojskowej.

Informacja została przyjęta.

10. Odpowiedzi na interpelacje i pytania w sprawach bieżących oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Sekretarz miasta pan Dykta powiedział, że:

- ścieżka rowerowa jest oznakowana, gdyż ludzie wysiadający z pociągu lub idący na/do pociągu nie widzą podziału na ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych;

- w przyszłości konieczna będzie w tym rejonie reorganizacja ze względu na natężenie ruchu pieszego polegająca na poszerzeniu trasy dla pieszych w kierunku torów lub nawet zmiana trasy ścieżki rowerowej;

- oznakowanie ulic Bocznej i Rybackiej „nie dotyczy rowerów” istnieje od 6 lat i nie stanowi zagrożenia;

- stworzenie tam ruchu jednokierunkowego mogłoby spowodować nieprzestrzeganie tego przez rowerzystów;

- w/w ulice znajdują się w strefie zamieszkania, gdzie obowiązuje prędkość 20 km/h

Radny Chroń powiedział, że nie zgadza się z sekretarzem miasta oraz że droga
na ul. Bocznej znajduje się także w strefie szpitala i rowerzyści mogą stanowić zagrożenie
w związku z tym, iż jest to droga wyjazdowa ze szpitala dla karetki pogotowia ratunkowego.

Radna Turzyńska powiedziała, że także często jeździ rowerem drogą na ul. Bocznej i każdy świadomy rowerzysta tam jadący widząc karetkę ustąpi jej z drogi.

Sekretarz miasta pan Dykta powiedział, że:

- na wspólnym banerze informującym o przetargach na działki informacje zostały zaktualizowane poprzez naklejenie naklejek i tak zostanie do 15 czerwca, do dnia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy budynku biblioteki;

- przetarg na działkę nr 150 jest w dalszym ciągu w przygotowaniu.

Komendant Straży Miejskiej pan Marciniak poinformował, że zostało wysłane pismo
do właściciela nieruchomości przy ulicy Kapitańskiej z dwutygodniowym terminem posprzątania terenu, do czego właściciel się zobowiązał i termin ten jeszcze nie minął.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

1. Porządek obrad.

2. Listy obecności.

3. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

  1. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta za okres od 19.04-21.05. 2018 roku.

5. Projekt uchwały nr 15/2018

6. Uchwałę Nr XL/226/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu.

7. Projekt uchwały nr 16/2018

8. Uchwała Nr XL/227/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny.

9. Projekt uchwały nr 17/2018

10. Uchwała Nr XL/228/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność burmistrza Helu.

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.

12. Sprawozdanie burmistrza Helu ze stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych
i ocena zarządzania tym mieniem w roku 2017.

13. Sprawozdanie kierownika z działalności Zespołu Zakładów Obsługi Miasta
z uwzględnieniem oferty usługowej w roku 2017. Ocena funkcjonowania cmentarza komunalnego w Helu.

Na XLI sesji Rady Miasta Helu 28 czerwca roku protokół z XL sesji został zatwierdzony głosami:

 

„za”

-

 

„przeciw”

-

 

„wstrzymującymi się”

-

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokół XL.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-02 10:03:54 60 razy
2 sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwl w okresie od 19 kwietnia do 21 maja 2018 r..pdf (PDF, 66KB) 2018-06-01 10:53:59 116 razy
3 sprawozdanie z dzialalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym.pdf (PDF, 23KB) 2018-06-01 10:53:59 64 razy
4 sprawozdanie ZZOM z funkcjonowania cmentarza komunalnego....pdf (PDF, 3.MB) 2018-06-01 10:53:15 172 razy
5 sprawozdanie ZZOM ze stanu zasobów mieszkaniowych....pdf (PDF, 1.MB) 2018-06-01 10:53:15 82 razy
6 uchwal XL 226.pdf (PDF, 83KB) 2018-06-01 10:53:15 120 razy
7 uchwala XL 227.pdf (PDF, 28KB) 2018-06-01 10:53:15 64 razy
8 uchwala XL 228.pdf (PDF, 22KB) 2018-06-01 10:53:15 63 razy
9 listy obecności (2).pdf (PDF, 51KB) 2018-06-01 10:53:15 62 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirela Figurska 01-06-2018 09:13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirela Figurska 01-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirela Figurska 02-07-2018 10:06:22