XLI sesja Rady Miasta Helu, 28 czerwca 2018 r.

                                                            Hel, 18.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że 28 czerwca 2018 r. (czwartek) zwołuję XLI sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Helu.

Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.
 6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.
 7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

            a) Projekt uchwały nr 18/2018 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w mieście Helu.

            b) Projekt uchwały nr 19/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XL/280/2002 z dnia 20

marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Helu.

c) Projekt uchwały nr 20/2018 w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do

spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Helu.

d) Projekt uchwały nr 21/2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza.

 e) Projekt uchwały nr 22/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę miejską Hel publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

  f) Projekt uchwały nr 23/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Hel dodatków do wynagrodzenia.

  g) Projekt uchwały nr 24/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i        opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz wymiaru pensum w przypadku łączenia różnych wymiarów pensum, zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

             h) Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Helu za 2017 rok, w tym:

 • przedstawienie sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu miasta;
 • przedstawienie stanowisk komisji stałych dotyczących wykonania budżetu;
 • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania burmistrza Helu
  z wykonania budżetu;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu;
 • dyskusja nad sprawozdaniem i przedstawionymi uwagami;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za 2017 rok (projekt uchwały nr 25/2018);
 • odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium dla burmistrza Helu;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza Helu;
 • dyskusja nad wykonaniem budżetu;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Helu (projekt uchwały nr 26/2017).

i) Projekt uchwały nr 27/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok.

j) Projekt uchwały nr 28/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.

  9. Wnioski i informacje:

a) Przedstawienie przez burmistrza Helu sprawozdania z efektów działań podejmowanych

w celu przejęcia przez gminę gruntów (nieruchomości) stanowiących własność Skarbu Państwa, efektów związanych z gospodarowaniem majątkiem komunalny i problemów z tym związanych).

b) Stan gotowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących do sezonu letniego 2018 (m.in.: przygotowanie przekazania pomieszczeń i budynku, stan zabezpieczenia wyposażenia pracowni specjalistycznych).

c) Wytyczne do projektu budżetu miasta na rok 2019.

10. Odpowiedzi na interpelacje i pytania w sprawach bieżących oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Przewodniczący Rady

/-/ Arnold Antkowski

 

 

Załączniki do pobrania

1 materiały na XLI sesję Rady Miasta Helu.pdf (PDF, 13MB) 2018-06-19 14:09:51 96 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirela Figurska 19-06-2018 12:15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arnold Antkowski 18-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirela Figurska 19-06-2018 14:09:51