Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Miasta Helu, 28 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr XLI/2018

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się 28 czerwca 2018 roku w sali posiedzeń budynku Urzędu Miasta Helu.

Godzina rozpoczęcia 9:00 godzina zakończenia 14:07

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesję otworzył przewodniczący rady Arnolda Antkowski, przywitał radnych, zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 13 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokółu).

Nieobecni: Marcin Daraż, Teresa Borucka

2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” (porządek obrad stanowi załącznik do protokółu).

3.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół z XL sesji Rady Miasta Helu został przyjęty, 12 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się.

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik do protokółu.

Radny Boszke poprosił o rozwinięcie punktu 8 sprawozdania.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że:

- spotkanie odbyło się na prośbę prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Pucku pan Adama Zażembłowskiego i miało na celu przedstawienie mieszkańcom bloku przy ulicy Leśna 6a sytuacji związanej z gruntem;

- prezes AMW na wniosek spółdzielni wyraził wstępną zgodę na zawarcie wieloletniej umowy na dzierżawę terenu;

- prezes spółdzielni na spotkaniu z burmistrzem Helu poinformował o planach zagospodarowania terenu, co mogłoby by zostać zrealizowane i ile mogłoby kosztować;

- planowana jest budowa parkingu dla mieszkańców, co ich cieszy;

- prezes spółdzielni zobowiązał się do przygotowania szczegółowego projektu technicznego

i kosztów zagospodarowania terenu, co zostanie przedstawione mieszkańcom ulicy Leśnej 6a.

Radny Boszke poprosił o rozwinięcie punktu 11 sprawozdania.

Burmistrz Helu powiedział, że szczyt gospodarczy Polska – Niemcy, w którym uczestniczył dotyczył współpracy gospodarczej oraz prowadzone były rozmowy na temat współpracy
w dziedzinie turystyki na Pomorzu i jej rozwoju a także na Półwyspie Helskim.

Radna Wójcik poprosiła o rozwinięcie punktu 6 sprawozdania burmistrza.

Sekretarz miasta Marek Dykta powiedział, że Ochotnicza Straż Pożarna w Helu otrzymała z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości 14 tyś. zł. na uzupełnienie sprzętu poprzez zakup specjalnego rozpieracza kolumnowego.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Brak pytań odnośnie sprawozdania burmistrza Helu z wykonania uchwał Rady
oraz z działalności bieżącej.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Radna Janiak zapytała czy miasto wykupiło drogi do „dużej plaży” i cypel (pytanie zadane w imieniu mieszkańca Helu).

Radny Chroń zapytał:

- czy sala przedszkolna w związku z zaplanowanym tam kursem komputerowym zostanie całkowicie wyłączona z funkcjonowania przedszkola, w jakich godzinach planowany jest kurs i poprosił w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o przesunięcie godziny rozpoczęcia kursu o 30 minut, jeżeli kurs ten będzie rozpoczynał się o godz. 16:00;

- na jakiej podstawie zlikwidowany został fragmenty chodnika na ulicy Leśnej, przy hotelu i czy zawarto umowę na dzierżawę tego gruntu, czy dokonano zamiany gruntu;

- kiedy nastąpi reakcja właściciela apartamentowca na wezwanie o uporządkowanie terenu, działka nr 741;

- czy w Urzędzie Miasta Helu stosuje się „kilometrówkę”, jeżeli tak to poprosił
o udostępnienie jej kosztów dotyczących burmistrza Helu, zastępcy burmistrza
i przewodniczącego Rady Miasta Helu w 2017 roku (pytanie zadane w imieniu mieszkańca Helu);

- jakie środki finansowe wypłacono na wynagrodzenie członkom rad nadzorczych spółek należących do miasta.

Radny Boszke zapytał:

- na czyje zlecenie i dlaczego została zdjęta tablica informacyjna przy dworcu;

- kto i na czyje zlecenie wyciął rzeźbę rybaków;

- czy w Helu obowiązują przepisy ruchu drogowego, gdyż samochody parkują
w niedozwolonych miejscach, a chodzi tu o teren przy kasynie.

Przewodniczący rady zapytał o:

- zakup wozu dla OSP, na jakim jest etapie, czy straż otrzymała dofinansowanie i kiedy będzie zakupiony;

- otwarcie ulicy komandora Przybyszewskiego, w kierunku plaży, przez teren byłej jednostki wojskowej;

- uporządkowanie terenu po b. wartowni.

Radna Turzyńska zapytała czy garaż postawiony na miejscu parkingowym przy drodze na „dużą plażę” postawiony jest zgodnie z prawem.

Radny Chroń w związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce na Bulwarze Nadmorskim
z udziałem melexu zapytał burmistrza Helu, czy ma plan lub czy podjął działania mające na celu zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się melexów głównie po ulicy Wiejskiej
i bulwarze.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Przewodniczący rady odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Miasta Helu w okresie międzysesyjnym:

- skarga mieszkańca Helu na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania;

- pismo od Rady Rodziców przy ZSO w Helu z uwagami do opracowywanego projektu uchwały w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe;

- pismo od PKS Gdynia dot. korzystania przez przewoźników z zatok przystankowych;

- wniosek (do wiadomości) od Rady Rodziców przy ZSO w Helu o udostępnienie informacji publicznej dot. budynku ZSO w Helu;

- wniosek o wprowadzenie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego od klasy czwartej szkoły podstawowej;

- wniosek 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią (do wiadomości) w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2018 rok;

- wniosek Muzeum Obrony Wybrzeża o nadanie tytułu Panu Ryszardowi Kretkiewiczowi Zasłużony dla miasta Helu;

- wniosek mieszkańca Helu o zmniejszenie strefy płatnego parkowania;

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

Sekretarz miasta Marek Dykta poprosił o rozpatrzenie w pierwszej kolejności projektu uchwały nr 29/2018.

a) W wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację (projekt uchwały
nr 29/2018).

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLI/229/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację.

b) W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w mieście Helu

(projekt uchwały nr 18/2018).

Radny Chroń zapytał o treść uchwały:

- po co robić użytkowanie wieczyste, skoro jest to część domu mieszkalnego;

- skoro jest to dom mieszkalny, po co użytkowanie wieczyste a nie sprzedaż na poprawę zagospodarowania.

Radny Chroń powiedział, że powinien być określony czasookres użytkowania wieczystego.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski wyjaśnił, że jest tu użytkowanie wieczyste, gdyż nieruchomość gruntowa dołączona jest do nieruchomości, która jest w użytkowaniu wieczystym i chodzi o jednolitą formę, w uzasadnieniu rzeczywiście powinno być napisane „oddanie” a nie „sprzedaż” jest to błąd.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLI/230/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w mieście Helu.

c) W sprawie zmiany uchwały nr XL/280/2002 z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Helu (projekt uchwały nr 19/2018).

Radny Chroń powiedział, że w w/w projekcie uchwały jest błędnie przywołany numer uchwały do zmiany.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski wyjaśnił, że zmiany są robione w pierwotnej uchwale.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLI/231/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/280/2002
z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Helu.

d) W sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Helu (projekt uchwały nr 20/2018).

Radny Chroń zapytał czy wnioskodawca uzyskał opinię właściwego dowódcy garnizonu dot. liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz o ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Radna Fiedorczyk powiedziała, że nie spotkała się z tym, aby punkcie, w którym sprzedaje się alkohol sprzedawany był tylko jeden rodzaj alkoholu i każdy kto prowadzi gastronomię chce mieć trzy pozwolenia.

Pan Konkel wyjaśnił, że wcześniej ustalany był limit na punkty sprzedające alkohol
a obecnie ustala się limit wydawanych zezwoleń, a uchwała określa jedynie ilość zezwoleń, które mogą być wydane w Helu.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski zaproponował przerwanie rozpatrywania projektu uchwały i wysłanie do Dowódcy Garnizonu Władysławowo prośby o opinię w/w sprawie.

W związku z brakiem w/w opinii projekt uchwały nr 20/2018 w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Helu nie został przegłosowany.

e) W sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza (projekt uchwały nr 21/2018)

Przewodniczący rady poinformował, że wynagrodzenie zostało ustalone zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja br. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zgodnie z którym należy dostosować wynagrodzenie burmistrza do zapisów wynikających z tego rozporządzenia czego efektem będzie obniżenie jej o 1632 zł.

Radny Chroń powiedział, że:

- Komisja Wspólna Rządu i Samorządu rekomendowała w/w rozporządzenie skierować do Trybunału Konstytucyjnego

- stwierdzono, że przepis wprowadzający obniżenie uposażeń samorządowcom jest nie zgodny z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego

- regulacja dotycząca jednostki samorządu terytorialnego może nastąpić jedynie drogą ustawy w związku z tym nie ma podstawy, aby obniżyć pensję burmistrza;

Przewodniczący rady powiedział, że sprawa omawiana była szeroko na połączonych komisjach w trakcie których padały podobne argumenty oraz że nie ma dobrego rozwiązania tej sytuacji, gdyż jeśli uchwała nie zostanie podjęta, burmistrz zostanie pozbawiony wynagrodzenia.

Radny Chroń powiedział, że:

- jeśli Rada nie podejmie uchwały będzie to postępowanie zgodne z literą prawa obowiązującego w kraju

- będzie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, ponieważ nie pozwala mu na to sumienie, które nie pozwala głosować tylko dlatego, że wynikiem tego głosowania mają być pieniądze;

- burmistrz będzie miał płaconą pensję w przypadku nie przyjęcia uchwały, lecz w terminie późniejszym po rozstrzygnięciu nadzorczym przez Wojewodę

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że:

- uchwała podejmowana w 2014 roku ustalająca wynagrodzenie burmistrza jak i wszystkie wcześniejsze dla wszystkich burmistrzów były oparte na trzech aktach prawnych: ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;

- każde z w/w w jakimś fragmencie przekazywał określone kompetencje i na podstawie tych trzech przepisów Rada podejmowała decyzję;

- wypłata burmistrza naliczana jest na podstawie uchwały, która została podjęta między innymi na podstawie tego kwestionowanego rozporządzenia i jeżeli to rozporządzenie się zmieniło uchwała również musi być zmieniona;

Radca prawny powiedział, że omawiane rozporządzenie mówi jedynie o określeniu wysokości wynagrodzenia burmistrza i to radni zadecydują o jego wysokości i powinno ono od 1 lipca być dostosowane do niego.

Radny Łazur powiedział, że:

- jeśli uchwała nie zostanie podjęta burmistrz nie otrzyma wynagrodzenia;

- rozporządzenie Rady Ministrów powstało na podstawie ustawy;

- jeżeli uchwała zostanie przyjęta burmistrz otrzyma mniejszą pensję;

- jeśli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że rozporządzenie było niezgodne z prawem, burmistrz będzie mógł ubiegać się o zwrot należności;

- jeśli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że rozporządzenie było zgodne z prawem, a Rada nie podejmie uchwały to będzie do podjęcia decyzji przez Radę burmistrz pozbawiony przez kilka miesięcy uposażenia.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – 8 głosami „za”, 3 – „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XLI/232/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza.

Przewodniczący rady podziękował za dyskusję mówiąc, że każdy musi przemyśleć sprawę
i rozważyć we własnym sumieniu.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – 8 głosami „za”, 3 – „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XLI/232/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza.

f) W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w prowadzonych przez gminę miejską Hel publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (projekt uchwały nr 22/2018).

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLI/233/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę miejską Hel publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Hel dodatków do wynagrodzenia (projekt uchwały nr 23/2018)

Radny Chroń zapytał o stanowisko środowiska nauczycieli w sprawie uchylenia regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego do uposażenia.

Sekretarz miasta wyjaśnił, że zapis mówiący o dodatku mieszkaniowym nie istnieje już w ustawie, dlatego aby było wszystko jasne zostało to także usunięte z uchwały, a podjęcie w/w będzie unormowaniem.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – 11 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XLI/234/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Hel dodatków do wynagrodzenia.

h) W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz wymiaru pensum w przypadku łączenia różnych wymiarów pensum, zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (projekt uchwały nr 24/2018)

Radny Chroń zapytał jakie zmiany wprowadza w/w projekt uchwały, czy nauczyciele po zmianach stracą, zyskają, czy nic się nie zmienia i czy związki zawodowe zapoznały się z projektem.

Pani Machtyl wyjaśniła, że ustalona została zniżka dla każdego rodzaju pensum jak również dla pensum , czyli uśrednionego, w przypadku dyrektora uposażenie nie ulega zmianie natomiast w przypadku wicedyrektorów wymiar zniżki ulega zmianie gdyż mają oni łączone etaty a takża, że związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Radny Boszke poprosił, aby dyrektor szkoły wypowiedziała się na omawiany temat.

Wicedyrektor pani Janicka wyjaśniła, że uchwała jasno określa ilość „sztywnych” godzin, które ma wypracować nauczyciel.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLI/235/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz wymiaru pensum w przypadku łączenia różnych wymiarów pensum, zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

h) Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Helu za 2017 rok, w tym:

 • przedstawienie sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu miasta

Skarbnik miasta pani Rzepko odczytała sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania budżetu miasta (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu) oraz poinformowała, że Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 • przedstawienie stanowisk komisji stałych dotyczących wykonania budżetu

Przewodniczący Komisji Społecznej pan Sługocki odczytał stanowisko Komisji mówiące
o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Helu (oświadczenie stanowi załącznik do protokółu).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej pan Dzikowski poinformował o braku wypracowanego jednolitego stanowiska w sprawie (oświadczenie Komisji stanowi załącznik
do protokółu).

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pani Pieszak odczytała stanowisko Komisji, mówiące o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Helu (oświadczenie stanowi załącznik do protokółu).

 • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania burmistrza Helu
  z wykonania budżetu

Przewodniczący komisji Rewizyjnej pan Łazur odczytał opinię Komisji dotyczącej sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu miasta (opinia stanowi załącznik do protokółu).

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu

Skarbnik miasta pani Rzepko odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu miasta (opinia stanowi załącznik
do protokółu)

 • dyskusja nad sprawozdaniem i przedstawionymi uwagami

Radny Chroń powiedział, że:

- odczytana opinia Komisji Rewizyjnej to w większości przepisana część opisowa
z wykonania budżetu i zabrakło w niej odniesienia się do przywołanych sformułowań: „plan budżetowy”, „plan uchwalony” czy „budżet uchwalony”;

- budżet na 2017 rok uchwalony został w 2016 roku i to powinien być punkt odniesienia w momencie określenia faktycznego realizacji uchwały.

Radny Chroń odczytał stanowisko klubu radnych „Morskie Przymierze Hel 2020” w sprawie wykonania budżetu miasta Helu za 2017 rok (opinia stanowi załącznik do protokółu).

Skarbnik miasta pani Rzepko powiedziała, że radny Chroń wprowadza radnych i gości
w błąd mówiąc nieprawdę, gdyż budżet to „żywy organizm”, na którym przez cały rok się pracuje i nie można odnosić się do pierwszego zaplanowanego budżetu. A mówiąc,
że w każdym dziale są przekroczenia odnosi się do pierwotnego uchwalonego budżetu.

Radny Chroń przyznał pani skarbnik rację i powiedział, że:

- odniósł się do planu budżetu uchwalonego w grudniu 2016 roku, do którego nie zostały dopuszczone żadne zmiany ani poprawki i chciał wykazać, że budżet ten nie ma się nijak do tego budżetu, który został wykonany;

- ilość zmian, które zostały wprowadzone nie pozwala mówić o planie budżetu a o stanie
na 31 grudnia;

- warto wspomnieć o kadencji w trakcie, której w każdym budżecie zakładane były inwestycje nie zrealizowane do dnia dzisiejszego ;

- rozumie, że zmiany budżetowe wprowadza się w sytuacja nadzwyczajnych, ale ten budżet był tyle razy zmieniany, że nie można mówić dziś o planie z 2016 roku.

Radny Łazur powiedział, że wykonanie budżetu jest na poziomie 97,3% i wszystkie kilkakrotne zmiany budżetowe wprowadzane są sumiennie.

Sekretarz miasta Marek Dykta powiedział, że budżet ewoluuje i odnosić się należy do ostatniej uchwalonej wersji budżetu, co zrobiła komisja Rewizyjna i RIO.

Skarbnik miasta pani Rzepko poprosiła radnego Chronia, aby publicznie nie mówił, że były przekroczenia w prawie każdym dziale klasyfikacji budżetowej, bo ich nie było.

Radny Chroń powiedział, że odnosi się do planu pierwotnego budżetu, który został uchwalony i jego zamiarem było pokazanie, że „nie jest tak fajnie” jak jest to przedstawiane.

Radny Sługocki powiedział, że radny Chroń chce zaistnieć przez swoją wypowiedź,
która nic nie wniosła.

Przewodniczący Rady powiedział, że stanowiska zostały przedstawione, jedynie Komisja Gospodarcza nie przedstawiła wypracowanego stanowiska a dyskusja była celowa i właściwa.

 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za 2017 rok (projekt uchwały nr 25/2018);

Rada Miasta w obecności 12 radnych – 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących
się” podjęła uchwałę Nr XLI/236/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za 2017 rok.

 • odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium dla burmistrza Helu;

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej
w sprawie wniosku o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium dla burmistrza Helu (uchwała stanowi załącznik do protokółu)

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza Helu;

Skarbnik miasta pani Rzepko odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku dotyczącej uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza Helu (opinia stanowi załącznik do protokółu).

 • dyskusja nad wykonaniem budżetu

Zastępca burmistrza pan Pałkowski zapytał przewodniczącego Komisji Rewizyjnej czy przedstawione stanowiska i opinie członkowie Komisji podejmowali jednogłośnie?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że tak.

 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Helu (projekt uchwały nr 26/2018)

Rada Miasta w obecności 13 radnych – 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”
i 1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr XLI/237/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Helu.

Burmistrz Helu podziękował zespołowi pracującemu w Urzędzie Miasta Helu oraz radnym za podejmowanie mądrych decyzji.

i) W sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok (projekt uchwały nr 27/2018)

Radny Chroń zapytał o pkt. 1 dotyczący budowy chodników.

Skarbnik miasta wyjaśniła, że w budżecie są środki zaplanowane i jest to 16 tyś. zł. a 4 tyś. zł są jedynie dokładane do działu 616 oraz że z tych środków wykonana zostania nawierzchnia na ulicy Żeromskiego i odcinek ulicy Strażackiej.

Radny Chroń zapytał o dział 700, z czego wynika dodatkowa kwota na wykonanie dokumentacji budynku wielorodzinnego, gdyż widnieje tam zapis „opłacenie faktury dotyczącej dokumentacji budynku wielorodzinnego.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że od kilku miesięcy toczy się postępowanie związane z decyzją środowiskową i nastąpiła konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko oraz dodatkowe elementy, które należało opracować, aby otrzymać zezwolenie na budowę.

Radny Chroń zapytał czego dotyczy 10 tyś zł. w dziale 750.

Skarbnik miasta wyjaśniła, że jest to przeniesienie między grupą wydatków bieżących a grupą wydatków na wynagrodzenia, gdyż okazało się, że wydatek nie będzie opłacony na podstawie faktury ale będzie umowa o dzieło.

Radny Chroń zapytał o kwotę 10 tyś. zł na przeprowadzenie działań w ramach w związku z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości.

Wicedyrektor pani Janicka wyjaśniła, że jest to dofinansowanie do wycieczki patriotycznej śladem mickiewiczowskim.

Radny Chroń zapytał o wydatki inwestycyjne dotyczące przyłącza kanalizacyjnego.

Skarbnik miasta powiedziała, że chodzi tu o wybudowaną nową kanalizację deszczową na odcinku ulicy Żeromskiego do ulicy Adm. Steyera.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że wymieniona w sprawozdaniu kwota
24. 600 zł dotyczy kosztów przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XLI/238/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok.

j) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu (projekt uchwały
nr 28/2018)

Skarbnik miasta powiedziała, że w w/w projekcie dokonuje się dostosowania danych zawartych w WPF do zgodności z budżetem miasta Helu, przedsięwzięcia nie zostają zmienione.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XLI/239/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.

k) W sprawie ustalenia prawidłowego brzmienia nazwy ulicy (projekt uchwały nr 30/2018)

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zmiana brzmienia nazwy ulicy spowodowana jest awansem Zbigniewa Przybyszewskiego na stopień komandora i stąd poprawna nazwa ulicy powinna brzmieć: „kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego”.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XLI/240/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia prawidłowego brzmienia nazwy ulicy.

9.Wnioski i informacje.

a) Przedstawienie przez burmistrza Helu sprawozdania z efektów działań podejmowanych w celu przejęcia przez gminę gruntów (nieruchomości) stanowiących własność Skarbu Państwa, efektów związanych z gospodarowaniem majątkiem komunalny i problemów z tym związanych.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że:

- procesy postępowania związane z przejmowaniem gruntów skarbu państwa dotyczą wyłącznie nieruchomości drogowych;

- w trybie administracyjnym i komunalizacji nieruchomości procesuje się obecnie nieruchomości drogowe położone przy ulicy Wiejskiej, Kapitańskiej, Komandorskiej i Adm. Steyera;

- w innym trybie tj. cywilnoprawnym poprzez darowiznę przejmowany jest fragment ulicy Wiejskiej i Kuracyjnej;

- przejmowane są także nieruchomości drogowe od Agencji Mienia Wojskowego, m.in. przy ulicy Dworcowej;

- z najmu, dzierżawy gruntów komunalnych przekazywane jest oddzielne sprawozdanie i tam szczegółowo jest to przedstawione;

- jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości jest z tym pewien problem, gdyż te najcenniejsze nieruchomości wystawiane na sprzedaż w drodze przetargów nie znajdują nabywców;

- w przypadku lokalu na ulicy Wiejskiej 105, na który został przeprowadzony przetarg
i cieszył się dużym zainteresowaniem a wyniku, którego cena lokalu była bardzo wysoka (401 tyś.);
- osoba która wygrała ten przetarg nie stawiła się w kancelarii w celu podpisania umowy sprzedaży;

- przetarg na nieruchomość przy ulicy Wiejskiej 105 i głoszony jest ponownie i 16 lipca już pewnie nastąpi rozstrzygnięcie, kwota wadium to 30 tyś.

b) Stan gotowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących do sezonu letniego 2018 (m.in.: przygotowanie przekazania pomieszczeń i budynku, stan zabezpieczenia wyposażenia pracowni specjalistycznych).

Wicedyrektor pani Janicka powiedziała, że:

- wszelkie przeglądy: elektryczny, budowlany, opinia straży pożarnej jest aktualna, czynności kontrolne wykonane zostały na bieżąco

- sprzęty w pracowniach zostały zabezpieczone

- sale zostały przekazane dyrektorowi szkoły, 22.06.2018 r.

- szkoła przekazana został komisyjnie przez komisję powołaną zarządzenie dyrektora ZSO
w Helu, protokołem zdawczo-odbiorczym.

 1. Wytyczne do projektu budżetu miasta na rok 2019.

Skarbnik miasta odczytała wytyczne do projektu budżetu miasta Helu na 2019 rok (wytyczne stanowią załącznik do protokółu).

Przewodniczący rady poinformował radnych o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 16 września 2018 roku.

10. Odpowiedzi na interpelacje i pytania w sprawach bieżących oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że dojście do plaży bałtyckiej i na cyplu stanowią własność skarbu państwa w zarządzie Lasów Państwowych, miasto ich nie wykupiło, a dysponuje tymi drogami na podstawie umowy dzierżawy.

Radna Pieszak powiedziała, że po konsultacji z burmistrzem i dyrektor ZSO w Helu w celu przeprowadzenia kursu komputerowego przydzielone zostało pomieszczenie w przedszkolu, nie ma konfliktu, o godz. 16:00 przedszkole jest zamknięte.

Radna Janiak potwierdziła brak konfliktu z rodzicami dzieci uczęszczających
do przedszkola.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że:

- chodnik przy Hotelu Hel nie jest zlikwidowany a został jedynie przesunięty;

- ciąg pieszy zostaje zachowany;

- wyrażona została zgoda na wykonanie miejsc parkingowych przy hotelu Hel, które będą służyć nie tylko dla gości hotelowych, ale w razie potrzeby także mieszkańcom Helu;

- w sprawie informacji o porządku na budowie, na ulicy Kapitańskiej i budynku wartowni poproszony zostanie komendant SM w Helu po powrocie z urlopu;

- w Urzędzie Miasta Helu nie ma kilometrówki, wyjazdy służbowe rozliczane są indywidualnie na podstawie polecenia wyjazdu służbowego;

- wynagrodzenie dla członków rad nadzorczych nie są wypłacane z budżetu miasta i pytać trzeba o nie bezpośrednio w zarządach spółek;

- zdarzenie z udziałem malexa na ulicy Morskiej (potrącenie dziecka) nie było winy bezpośredniej ze strony kierowcy pojazdu;

Radny Chroń powiedział o zdarzeniu jakie miało miejsce na drodze 216 z udziałem rowerzysty i niebezpieczeństwie jakim stanowią rowerzyści na tej drodze.

Radny Pszeniczny powiedział, że nie dziwi się turystom jeżdżącym ulicą, gdyż ścieżka rowerową nie da się jeździć.

Radny Dzikowski poprosił o przeszkolenie kierowców melexów, aby ci nie wprowadzali turystów w błąd mówiąc głupoty.

Radny Boszke zapytał, czy istnieją przepisy określające liczbę przewożonych melexem osób.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że określa to homologacja każdego melexa i w przypadku przekroczenia tej liczby grozi mandat.

Radny Pszeniczny poprosił o zwróceni uwagi ZZOM w Helu na zatoczki przy rezydencji prezydenta, aby systematycznie opróżniali je ze śmieci pozostawionych przez kierowców.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że znaki drogowe postawione na prywatnych nieruchomościach obowiązują, policja i Straż Miejska może podejmować tam interwencje, ale jedynie na wniosek właścicieli nieruchomości.

Sekretarz miasta powiedział, że:

- tablica informacyjna z ulicy Dworcowej usunięta została w 2017 roku, gdyż stanowiła zagrożenie dla rowerzystów

- podjęta została w 2015 roku próba konserwacji rzeźby rybaka i udała się ona w stopniu dostatecznym o czym była zamieszczona informacja na stronie internetowej www.goHel.pl

- została podjęta decyzja o jej ścięciu, gdyż do korzeni dostała się wilgoć, co stanowiło zagrożenie dla całości rzeźby.

- do 31 lipca OSP musi złożyć dodatkowy wniosek na dofinansowanie w kwocie 380 tyś. zł. na zakup samochodu pożarniczego, a do końca sierpnia być może uda się ogłosić przetarg na jego zakup.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że:

- na otwarcie drogi na ulicy kmdr. Przybyszewskiego w kierunku plaży Nadleśnictwo Wejherowo nie wyraża zgody;

- to co stanęło na ulicy Leśnej to nie garaż a pomieszczenie gospodarcze i postawione zostało zgodnie z prawem;

- obiekt został zgłoszony w Starostwie Powiatowym w Pucku jako tymczasowy na 180 dni
i nie jest to jego miejsce docelowe.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Helu został wyczerpany i życząc wszystkim udanych wakacji zamknął sesję.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

1. Porządek obrad.

2. Listy obecności.

3. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta za okres od 22.05-22.06 2018 roku.

5. Projekt uchwały nr 29/2018

6. Uchwałę Nr XLI/229/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację

7. Projekt uchwały nr 18/2018

8. Uchwała Nr XLI/230/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w mieście Helu

9. Projekt uchwały nr 19/2018

10. Uchwała Nr XLI/231/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały
nr XL/280/2002 z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Helu

11. Projekt uchwały nr 20/2018

12. Projekt uchwały nr 21/2018

13. Uchwała Nr XLI/232/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza.

14. Projekt uchwały nr 22/2018

15. Uchwała Nr XLI/233/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę miejską Hel publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

16. Projekt uchwały nr 23/2018

17. Uchwała Nr XLI/234/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Hel dodatków do wynagrodzenia.

18. Projekt uchwały nr 24/2018

19. Uchwała Nr XLI/235/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz wymiaru pensum w przypadku łączenia różnych wymiarów pensum, zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego.

20. Projekt uchwały nr 25/2018.

21.Uchwała Nr XLI/236/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za 2017 rok.

22. Projekt uchwały nr 26/2018.

23.Uchwała Nr XLI/237/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Helu.

24. Projekt uchwały nr 27/2018.

25. Uchwała Nr XLI/238/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok.

26. Projekt uchwały nr 28/2018.

27. Uchwała Nr XLI/239/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.

28. Projekt uchwały nr 30/2018.

29. Uchwała Nr XLI/240/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia prawidłowego brzmienia nazwy ulicy.

30. Wytyczne do projektu budżetu miasta na rok 2019.

Na XLII sesji Rady Miasta Helu 13 września 2018 roku protokół z XLI sesji został zatwierdzony głosami:

 

„za”

-

 

„przeciw”

-

 

„wstrzymującymi się”

-

 

 

Załączniki do pobrania

1 zawiadomienie.pdf (PDF, 81KB) 2018-09-14 14:32:19 39 razy
2 sprawozd. burm. z wykonania budżetu.pdf (PDF, 54KB) 2018-09-14 14:32:00 34 razy
3 sprawozdanie burmistrza z dzialalnosci w okresie miedzyses..pdf (PDF, 32KB) 2018-09-14 14:32:00 34 razy
4 sprawozdanie burmistrza z realizacji uchwał.pdf (PDF, 91KB) 2018-09-14 14:32:00 36 razy
5 stanowisko klubu radnych Morskie Przymierze....pdf (PDF, 1.MB) 2018-09-14 14:32:00 37 razy
6 uchwały RIO.pdf (PDF, 2.MB) 2018-09-14 14:32:00 40 razy
7 założenia do budżetu 2019 r..pdf (PDF, 1.MB) 2018-09-14 14:32:00 34 razy
8 Uchwała Nr XLI 235 18..pdf (PDF, 1.MB) 2018-09-14 14:30:46 35 razy
9 Uchwała Nr XLI 236 18..pdf (PDF, 24KB) 2018-09-14 14:30:46 40 razy
10 Uchwała Nr XLI 237 18..pdf (PDF, 23KB) 2018-09-14 14:30:46 44 razy
11 Uchwała Nr XLI 238 18..pdf (PDF, 1.MB) 2018-09-14 14:30:46 39 razy
12 Uchwała Nr XLI 239 18..pdf (PDF, 2.MB) 2018-09-14 14:30:46 44 razy
13 Uchwała Nr XLI 240 18..pdf (PDF, 22KB) 2018-09-14 14:30:46 46 razy
14 projekt nr 30 2018.pdf (PDF, 16KB) 2018-09-14 14:29:55 34 razy
15 Uchwała Nr XLI 230 18.pdf (PDF, 29KB) 2018-09-14 14:29:55 36 razy
16 Uchwała Nr XLI 231 18.pdf (PDF, 29KB) 2018-09-14 14:29:55 40 razy
17 Uchwała Nr XLI 232 18..pdf (PDF, 29KB) 2018-09-14 14:29:55 35 razy
18 Uchwała Nr XLI 233 18..pdf (PDF, 36KB) 2018-09-14 14:29:55 46 razy
19 Uchwała Nr XLI 234 18..pdf (PDF, 26KB) 2018-09-14 14:29:55 40 razy
20 Uchwała Nr XLI 229 18.pdf (PDF, 3.MB) 2018-09-14 14:28:13 39 razy
21 projekt nr 24 2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-09-14 14:24:17 38 razy
22 projekt nr 25 2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-09-14 14:24:17 33 razy
23 projekt nr 26 2018.pdf (PDF, 36KB) 2018-09-14 14:24:17 33 razy
24 projekt nr 27 2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-09-14 14:24:17 32 razy
25 projekt nr 28 2018.pdf (PDF, 3.MB) 2018-09-14 14:24:17 32 razy
26 projekt nr 29 2018.pdf (PDF, 2.MB) 2018-09-14 14:24:17 41 razy
27 projekt nr 18 2018.pdf (PDF, 87KB) 2018-09-14 14:23:27 48 razy
28 projekt nr 19 2018.pdf (PDF, 53KB) 2018-09-14 14:23:27 44 razy
29 projekt nr 20 2018.pdf (PDF, 73KB) 2018-09-14 14:23:27 35 razy
30 projekt nr 21 2018.pdf (PDF, 37KB) 2018-09-14 14:23:27 47 razy
31 projekt nr 22 2018.pdf (PDF, 50KB) 2018-09-14 14:23:27 33 razy
32 projekt nr 23 2018.pdf (PDF, 42KB) 2018-09-14 14:23:27 33 razy
33 inf. z wykonania budżetu za 2017 r..pdf (PDF, 22MB) 2018-09-14 14:22:43 41 razy
34 listy obecności.pdf (PDF, 54KB) 2018-09-14 14:22:43 35 razy
35 opinia Komisji Gospodarczej.pdf (PDF, 16KB) 2018-09-14 14:22:43 66 razy
36 opinia Komisji Oświaty....pdf (PDF, 14KB) 2018-09-14 14:22:43 34 razy
37 opinia Komisji Rewizyjnej.pdf (PDF, 1.MB) 2018-09-14 14:22:43 43 razy
38 opinia Komisji Społecznej.pdf (PDF, 16KB) 2018-09-14 14:22:43 45 razy
39 protokol XLI.pdf (PDF, 5.MB) 2018-09-13 14:25:09 48 razy
40 2018.06.28 protokol XLI.doc (DOC, 13KB) 2018-09-13 13:38:53 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirela Figurska 13-09-2018 13:38:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirela Figurska 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirela Figurska 14-09-2018 14:32:19