OKRĘGI WYBORCZE - podział miasta Hel na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XXXVIII/219/18
RADY MIASTA HELU

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie podziału miasta Hel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 417 § 2, art. 418 § 2 oraz art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15, 1089; zmiany z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; zmiany Dz. U.  2017 r.  poz. 2232),

 

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału miasta Hel na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2.

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 4.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku i Wojewodzie Pomorskiemu.

§ 5.

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Helu i poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Helu.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty wskazany w §5.

§ 7.

Traci moc uchwała nr XXIII/124/12 Rady Miasta Helu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Hel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Przewodniczący Rady

/-/Arnold Antkowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/219/18 Rady Miasta Helu z dnia 29 marca 2018 r.

Numer okręgu

Granica okręgu

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

1

Wiejska 24 - 37, Kaszubska,

Żeromskiego 8, 12, 14, 16, 21, 24 AB,

Bulwar Nadmorski

1

2

Wiejska 38 -75, Żeglarska,

Żeromskiego 15, 17

1

3

Wiejska 76 – 130, Maszopów

1

4

Bałtycka, Kuracyjna, Wiejska 131 – 143

1

5

Admirała Steyera 14 - 40,

Leśna 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 BC,13, 14, 16,

Sosnowa

1

6

Leśna 6, 8 A

1

7

Leśna 7, 8 B

1

8

Leśna 10, 12

1

9

Boczna, Dworcowa, Helska, Wydmowa, Bursztynowa, Sztormowa,
Kapitańska 5, 7, 8, 9, 10, Komandorska, Obrońców Helu 1, Rybacka

1

10

Obrońców Helu 2 - 13 AB

1

11

Admirała Steyera 4 CD,

Kapitańska 1, 2, 3, 4, 6,
Kmdr. por. Przybyszewskiego,

Obrońców Helu 13 C

1

12

Admirała Steyera 4 AB, 6, 8, 10 D

1

13

Admirała Steyera 10 ABC, 12,

Żeromskiego 2 BCD

1

14

Żeromskiego 2 A, 4, 5, 6, Szkolna,

Wuja Klemensa, Księdza Hieronima Grzeni

1

15

Lipowa, Morska, Plażowa, Portowa, Sikorskiego, Wiejska 2-23

1

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 10-11-2018 18:30:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 29-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 10-11-2018 18:34:57