Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z III sesji Rady Miasta Helu, 14.12.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr III/18

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się 14 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu.

Godzina rozpoczęcia 9:00 godzina zakończenia 13:32

1. Otwarcie posiedzenia.

Sesję otworzył przewodniczący rady Marek Chroń witając wszystkich radnych i zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności (lista stanowi załącznik do protokółu) przewodniczący rady stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

Nieobecni: Ewa Wójcik

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący rady zaproponował, aby do porządku obrad dołączyć projekty uchwał nr:

- 70/2018 w sprawie zmiany WPF miasta Helu;

- 71/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu położonego w mieście Helu;

- 72/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu położonego w mieście Helu;

- 73/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.

Radny Antkowski powiedział, że ze względu na tempo prac na pierwszej sesji rady, wkradł się błąd dotyczący wyboru wiceprzewodniczącej Kosno do składu komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, aby w przyszłości nie było wątpliwości, co do prawomocności pracy komisji
i należy przygotować uchwałę dotyczącą zmiany składu komisji na obecną sesję.

Przewodniczący rady powiedział, że zgadza się z koniecznością podjęcia nowej uchwały, jednak nie będzie to możliwe na dzisiejszej sesji ze względu na potrzebę przygotowania projektu uchwały, który zostanie przygotowany na kolejną sesję.

Radny Łazur zaproponował, aby komisja, która będzie pracowała nad zmianami w Statucie Miasta Helu dokonała zmiany w punkcie mówiącym o członkach omawianej komisji, o ile nie koliduje to z ustawą o samorządzie gminnym.

Przewodniczący rady stwierdził, że przypadku pracy komisji statutowej skupić należy się na tym, aby wprowadzić przede wszystkim przepisy, które są zawarte w części ustawy dotyczącej tej komisji.

Radny Antkowski zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie przez radnych punktu sesji dotyczącego uchwały w sprawie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Burmistrz Helu powiedział, że radna Kosno zrezygnuje z udziału w komisji, a uchwała podjęta zostanie w styczniu.

Radny Antkowski zgodził się na przeniesienie uchwały w sprawie w/w komisji na sesję styczniową.

Przewodniczący rady zapytał radnego Antkowskiego czy podtrzymuje swój wniosek,
czy zgadza się na podjęcie uchwały w styczniu.

Radny Antkowski zgodził się.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” (porządek obrad stanowi załącznik do protokółu).

4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

Radny Antkowski zgłosił uwagę do protokołu z I sesji rady dotycząca zapisu błędnej kolejności wyboru komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Gospodarczej.

Przewodniczący rady powiedział, że ze względu na nowość jaką wprowadził ustawodawca
i sprzeczność zapisu w ustawie z zapisami statutowymi nie ma to wpływu na skład komisji
i jej pracę.

Protokół z I sesji Rady Miasta Helu został przyjęty, jednogłośnie 14 głosami „za”.

5. Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz Helu odczytał sprawozdanie (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

W trakcie czytania kolejnych punktów sprawozdania radni pytali burmistrza Helu
o interesujące ich zagadnienia.

Radna Janiak poprosiła o rozwinięcie punktu trzeciego sprawozdania.

Burmistrz Helu powiedział, że najbliższy okres, kiedy kończą się umowy to maj przyszłego roku i że dyrektor AMW o. Gdynia zapewniła, iż będą one przedłużone jednak nie zostało sprecyzowane na jaki okres czasu, gdyż te informacje musi uzyskać od prezesa AMW
w Warszawie. Zaplanowane jest także robocze spotkanie z dyrektor AMW w tej i innych wspólnych sprawach.

Przewodniczący rady zapytał o pkt. 5, tj. czy w trakcie spotkania architekci przedstawili już propozycje czy było to zapoznanie się z obiektami i rozmowa na temat kierunków, w których mają przygotować rozwiązanie.

Burmistrz Helu powiedział, że zlecone zostało architektom przygotowanie ekspertyzy odnośnie wyburzenia schodów do budynku urzędu od strony ulicy Żeglarskiej w celu poszerzenia ciągu komunikacyjnego oraz przedstawienie koncepcji wykorzystania budynku ZSO, która jeśli tylko będzie gotowa zostanie przedstawiona.

Radny Nowakowski zapytał odnośnie pkt. 6 czy zostały wyciągnięte wnioski odnośnie sezonu zimowego w kwestii odśnieżania.

Burmistrz Helu powiedział, że otrzymał zapewnienie kierownika ZZOM, że zakład komunalny jest przygotowany do sezonu zimowego, przy pomocy Straży Miejskiej właściciele będą proszeni o odśnieżanie chodników, które przynależą do ich nieruchomości oraz właścicieli samochodów o odjechanie z miejsca, gdzie konieczne będzie odśnieżenie.

Burmistrz Helu podziękował wszystkim radnym, którzy wzięli udział w Zabawie Choinkowej dla helskich dzieci oraz poinformował radnych o:

- odzyskaniu przez miasto 500 tysięcy zł VAT-u z pierwszego etapu inwestycji przebudowy Bulwaru Nadmorskiego dzięki Kancelarii Prawnej Leśny & Wspólnicy;

- koncepcja gospodarki komunalnej i inwestycji w kontekście nowej perspektywy finansowej UE zostanie przedstawiona nie wcześniej jak w styczniu;

- ustalone zostało spotkanie z Nadleśniczym w celu przeprowadzenia rozmów odnośnie inwestowania w drogę prowadzącą na Cypel oraz uzyskania zgody na poruszanie się przez melexy po leśnych drogach.

Przewodniczący rady poprosił burmistrza by na spotkaniu z Nadleśniczym poruszony został temat uporządkowania lasu wokół Helu oraz zaproponował zaproszenie na sesję władz Nadleśnictwa w celu omówienia problemu.

Burmistrz Helu powiedział, że było to pierwsze spotkanie z nowym Nadleśniczym i wywnioskować można z niego, że współpraca będzie korzystna dla wszystkich.

Przewodniczący rady zapytał odnośnie pkt. 13, czy rozmowa w trakcie spotkania prowadzona była także na temat cen posiłków i doszło do porozumienia.

Burmistrz Helu powiedział, że zostało ustalone z dzierżawcą stołówki, iż od stycznia cena obiadu wynosić będzie dla przedszkolaków 5,00 zł, dla uczniów szkoły 6,00 zł i cena ta zależy od ilości dzieci, jeżeli będą dzieci korzystające z obiadów cena się nie zmieni. Dofinansowane będą posiłki z budżetu dla seniorów, którzy zostaną zakwalifikowani przez MOPS w Helu.

Burmistrz Helu omówił punkty 14 i 15 sprawozdania mówiąc:

- dwa pierwsze przetargi na termomodernizację budynku ZSO zostały unieważnione, gdyż przekraczały kosztorys;

- uzyskana została zgoda, aby cały program podzielić na trzy części, co może spowoduje urealnienie ceny wykonania inwestycji:

1. dach, elewacja;

2. kotłownia;

3. elektryczność;

- ogłoszone zostały trzy oddzielne przetargi na wykonanie prac i jest nadzieja realizowania przynajmniej dwóch, aby nie utracić dofinansowania;

- w dniu dzisiejszym mija termin składania ofert na remont ścieżki rowerowej i jeśli złożona oferta nie będzie przekraczała ceny inwestorskiej i uda się rozstrzygnąć przetarg, jeszcze dziś radni zostaną o tym powiadomieni;

- remont nawierzchni ścieżki rowerowej zrealizowany musi być do końca maja, jeśli się to nie uda jest zapewnienie o przesunięciu terminu realizacji przedsięwzięcia;

- ogłoszony został przetarg na zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego – II etap;

- spotkanie z zarządem Fundacji Rozwoju UG było spotkaniem pozytywnym, przedstawione zostały pomysły na polepszenie estetyki miasta, planowane jest wykonanie przed sezonem letnim dodatkowego wejścia na „małą plażę” z kładkami i miejscem dla ratowników.

Radny Dzikowski zapytał o rodzaj nawierzchni ścieżki rowerowej.

Burmistrz Helu odpowiedział, że będzie to taka nawierzchnia jaka została wybrana w trakcie poprzedniej kadencji.

Radny Dzikowski powiedział, że jeszcze nie była wybierana.

Burmistrz Helu potwierdził wybór mówiąc, że czas wyboru był rok temu; a także o tym, iż ten rodzaj nawierzchni występuje w Polsce od 2011 roku i sprawdza się na terenach leśnych.

 1. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Punkt 6 porządku obrad został pominięty.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

7. Interpelacje radnych i pytania w sprawach bieżących.

Przewodniczący rady odczytał dwie interpelacje skierowane do burmistrza Helu (interpelacje stanowią załącznik do protokółu) oraz zapytał:

- czy do Helu dotarło zarządzenie dotyczące wypłaty świadczeń z tyt. 500+ dla osób samotnie wychowujących dzieci i czy jest ono realizowane;

- czy wiadomo już jakie skutki finansowe wywoła zapowiedziana podwyżka cen energii elektrycznej dla budżetu miasta i jaki wzrost wydatków na ten cel należy planować;

- czy miasto prowadzi symulację wpływu na budżet miasta przekształceń własności gruntu, czy przestaje funkcjonować dochód z dzierżawy wieczystej;

- zasygnalizował problem parkowania przez mieszkańców Helu samochodów na terenach zielonych i poprosił o uświadamianie, że jest to niszczenie mienia własnego i wszystkich mieszkańców;

- czy wgląd drzew na starym osiedlu spowodowany jest obumieraniem czy jest to wygląd naturalny w związku z przeprowadzoną konserwacją drzew na starym osiedlu.

Radny Pszeniczny w imieniu właścicieli psów zapytał, czy jest możliwość wprowadzenia zakazu używania fajerwerków w Sylwestra.

Radny Nowakowski zapytał, czy dotarły do burmistrza Helu wnioski z posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Helu.

Przewodniczący rady odpowiedział mówiąc, że wnioski zostały przekazane.

Radny Łazur poprosił o wyjaśnienie dotyczące sytuacji w przedszkolu w związku z niską absencją dzieci.

Radny Nowakowski zapytał o możliwość pracy przedszkola w sierpniu.

8. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Przewodniczący rady odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Miasta Helu. Rada podjęła następujące działania:

8.1.

wnioskodawca

uczniowie ZSO w Helu

tytuł sprawy

zaproszenie na Jasełka

określenie podejmowanej czynności

do wiadomości

8.2.

wnioskodawca

Komisje stale Rady Miasta Helu

tytuł sprawy

Wnioski do budżetu

określenie podejmowanej czynności

odczytane zostaną w punkcie 9 b porządku obrad sesji

8.3.

wnioskodawca

właściciel sklepu

tytuł sprawy

przedłużenie godzin otwarcia sklepu

określenie podejmowanej czynności

przekazanie do Komisji Wniosków, Skarg i Petycji Rady Miasta Helu

8.4.

wnioskodawca

Rada Rodziców Przy Przedszkolu Miejskim w Helu

tytuł sprawy

dofinansowanie kosztów obiadu w stołówce szkolnej

określenie podejmowanej czynności

przekazanie do Komisji Wniosków, Skarg i Petycji Rady Miasta Helu

 

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 63/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu

Skarbnik miasta powiedziała, że:

- jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały przepisem ustawy o finansach publicznych do tworzenia dokumentu określającego ramy polityki finansowej w dłuższej perspektywie i dokumentem tym przybierającym postać uchwały jest Wieloletnia Prognoza Finansowa;

- WPF składa się z załącznika Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykazu przedsięwzięć
oraz objaśnień;

- wykaz przedsięwzięć do WPF na 2019 rok nie wykazuje żadnych wartości, ponieważ
w budżecie na 2019 rok nie występują zadania wieloletnie, wszystkie zadania ujęte
w budżecie są zadaniami jednorocznymi;

- wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia w 2019 roku jest na bezpiecznym poziomie, ponieważ wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki, kredytu w 2019 roku plasuje się na wysokości 5,75%, a dopuszczalny wskaźnik wynosi 11,35%;

- wysokość wskaźnika w latach następnych została zachowana.

Skarbnik miasta odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 (uchwała stanowi załącznik do protokółu).

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr III/14/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu (wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do protokółu).

b) projekt uchwały nr 64/2018 w sprawie budżetu miasta Helu na 2019 rok

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz uzasadnieniem;

- wiceprzewodnicząca rady i przewodniczący rady odczytali projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

- odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię do budżetu miasta Helu na 2019 rok, w której członkowie komisji pozytywnie opiniują budżet na 2019 rok (opinia stanowi załącznik do protokółu).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał opinię komisji w sprawie budżetu miasta Helu na 2019 rok, w której nie członkowie komisji nie wnoszą poprawek i proponują przyjęcie budżetu na 2019 rok (opinia stanowi załącznik do protokółu).

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała opinię w sprawie budżetu miasta Helu na 2019 rok, w której nie członkowie komisji nie wnoszą poprawek i proponują przyjęcie budżetu na 2019 rok (opinia stanowi załącznik do protokółu).

- odczytanie stanowiska burmistrza Helu w sprawie opinii komisji stałych Rady Miasta Helu

Burmistrz Helu odczytał wnioski komisji stałych, które stanowią załącznik do protokółu i ustosunkował się do nich mówiąc:

- wsparcie finansowe Koła Seniorów i Emerytów zostanie uwzględnione w budżecie miasta;

- Przedszkole Miejskie będzie funkcjonowało w miesiącach lipiec i sierpień, jeśli tylko będzie taka potrzeba;

- montaż spowalniaczy na ulicach: Kapitańskiej, Komandorskiej i Leśnej jest założony
do realizacji w przyszłorocznym budżecie;

- w miarę możliwości przejście dla pieszych między ul. Komandorską, a dworcem PKP będzie wykonane;

- naprawa nawierzchni parkingu przy cmentarzu nie jest zaplanowany na przyszły rok
w budżecie, ale na pewno będzie planowany w przyszłych budżetach;

- remont ulicy Strażackiej jest założony w przyszłorocznym budżecie;

- modernizacja ulicy Maszopów wraz zejściem do portu to zadanie, które wymaga co najmniej trzech lat pracy nad projektem, dokumentacją i zdobywanie środków;

- na początku przyszłego roku odbędzie się przegląd oznakowania drogowego w Helu, jeżeli okaże się, że lustro drogowe na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z ulicą Kaszubską jest potrzebne, zostanie zamontowane;

- remont przejścia między ulicami Leśną a Bałtycką 3, jeśli będzie zgoda temat będzie realizowany wspólnie ze wspólnotami;

- w sprawie modernizacji ulicy Sosnowej będą prowadzone rozmowy z Nadleśniczym, bieżące naprawy będą prowadzone;

- modernizacja drogi za budynkiem przy ulicy Leśnej 6 w przyszłorocznym budżecie jest ujęta, jeśli dojdzie do porozumienia ze Spółdzielnią, do której należy część terenu będzie realizowane;

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie budżetu.

Skarbnik miasta odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Helu na 2019 rok (uchwała stanowi załącznik do protokółu).

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

Radny Antkowski wyraził swoje wątpliwości dotyczące wysokości kwoty Budżetu Obywatelskiego i zapytał czy ustawa z 11 stycznia 2018 roku z późn. zm. mówiąca
o 0,5% wydatkach Gminy, które stanowią jego wysokość ma odniesienie/może mieć odniesienie do naszej Gminy.

Przewodniczący Rady powiedział, że jego zdaniem wymóg ustawowy 0,5% nie dotyczy gmin poniżej 15 tysięcy mieszkańców.

Radny Antkowski zapytał skarbnik miasta czy ma takie samo zdanie ta ten temat jak przewodniczący Rady.

Skarbnik miasta odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Antkowskiego jak powinien brzmieć punkt
w budżecie miasta Helu dotyczący współpracy międzynarodowej.

Radny Antkowski powiedział, że zapis powinien brzmieć: zaplanowane również środki na współpracę partnerską.

Burmistrz Helu zaproponował zapis: na współpracę polsko-niemiecką oraz Gminą Gąsawa.

Przewodniczący Rady poinformował, że w/w poprawka dotyczy działu 750, pkt. 4 budżetu miasta Helu na 2019 rok.

Skarbnik miasta poprosiła o:

- w dziele 926 Kultura fizyczna, zamianę kwoty 37 tyś. zł na 87 tyś. zł.;

- w dziale 76, pkt 11 wykreślenie sformułowania dotyczącego WZW Jantar.

Mieszkaniec Helu pan Oniszczuk podziękował radnym za przyznanie środków
w budżecie na 2019 rok na współpracę partnerską pomiędzy Helem, a Hermeskeil.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w poprawki do budżetu miasta Helu.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr III/15/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie budżetu miasta Helu na 2019 rok (wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do protokółu).

Burmistrz Helu podziękował za jednomyślne przyjęcie przez radnych budżetu i wyraził nadzieję na jego realizację o dobrą współpracę.

W trakcie dyskusji radny Pszeniczny opuścił posiedzenie rady.

c) projekt uchwały nr 65/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2019 roku

Pan Stanek powiedział, że:

- od lat gmina opracowuje jeden wspólny program w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii;

- program jest częścią gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w którym zawarte są zarówno przedsięwzięcia związane z pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna a także działania związane
z promocją zdrowia:

 • dofinansowanie zawodów sportowych, festynu rodzinnego, zawodów organizowanych przez OSP w Helu, Helskie Morsy;
 • od kilkunastu lat prowadzona jest szkoła rodzenia także działania związane z depresją poporodową młodych matek i ojców;
 • dofinansowane są działania policji w sezonie letnim, którzy między innymi prowadzą kontrole wraz członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu;

- pomoc w Helu organizowana jest głównie w oparciu o Punkt Pomocy Rodzinie, gdzie pracuje psycholog, psychoterapeuta;

- od stycznia będzie także prowadzona pomoc w zakresie terapii uzależnień.

Radny Nowakowski zapytał o częstotliwość kontroli punktów sprzedających alkohol.

Pan Stanek powiedział, że kontrole prowadzone są raz w roku w okresie sezonu letniego, gdy ich liczba wzrasta do 70, kontrola dotyczy przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przyszłym roku planowana jest sprzedaż kontrolowana.

Radny Nowakowski zapytał o czynności dokonywane w sprawie w/w kontroli i czy częstsze ich przeprowadzanie może doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa.

Pan Stanek powiedział, że wysyłane jest pismo informujące, że nieprzestrzeganie zapisu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi może skutkować odebraniem zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Radny Antkowski podziękował za wsparcie imprez sportowych organizowanych w Helu przez helskie organizacje, gdyż dzięki temu, że są to imprezy rodzinne w trakcie których można propagować zdrowy styl życia, przyczyniają się do rozwiązywania problemów uzależnień.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr III/16/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2019 roku (wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do protokółu).

 

d) projekt uchwały nr 66/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Helu w 2019 roku.

Radny Antkowski poprosił o uzupełnienie w planie pracy rady w styczniu, w pkt. 4

o przedstawienie rzetelnej informacji dotyczącej spółki „Bursztynowy Hel”.

Przewodniczący Rady powiedział, że spodziewał się propozycji wprowadzenia w/w punktu w planie pracy na luty, kiedy będą omawiane sprawozdania spółek miejskich.

Radny Łazur powiedział, że nie będzie to zgodne z przegłosowanym wnioskiem mówiącym, że na sesji styczniowej będzie wprowadzony omawiany punkt, a każda zmiana musi być dodatkowo przegłosowana.

Przewodniczący Rady potwierdził konieczność przegłosowania każdego wniosku niezależnie od tego, czego dotyczy, gdyż jest to projekt planu pracy rady.

Burmistrz Helu zapytał, jak ma rozumieć zgłoszony wniosek radnego Antkowskiego
o przedstawienie rzetelnej informacji, czy rada w poprzedniej kadencji miała nierzetelne informacje przedstawiane przez burmistrza, przewodniczącego rady, radnych.

Burmistrz Helu stwierdził, że nie ma możliwości, aby w trakcie sesji RM przekazywane były nierzetelne informacje, nigdy tego nie czynił i będzie takowych przekazywał także nie widzi przeciwwskazań dotyczących wniosku radnego Łazura, ale nie będzie stroną zapraszającą
do udziału w dyskusji.

Radny Antkowski powiedział, że mówiąc o rzetelności miał na myśli rozbieżność podawanych cen za metr kwadratowy przez byłego i obecnego burmistrza i chodzi jedynie o wyjaśnienie tego.

Przewodniczący rady powiedział, że chciałby jedynie ustalić termin.

Burmistrz Helu powiedział, że może styczeń będzie lepszy do przedstawienia informacji, gdyż będzie mógł szybciej realizować zamierzenia dotyczące przyszłości kiedyś wymyślonej inwestycji i terenu, który miał być pod nią przeznaczony.

Radny Łazur powiedział, że nie jest problemem zaproszenie byłego burmistrza, ale we wniosku była prośba o zaproszenie go przez przewodniczącego rady.

Przewodniczący rady powiedział, że wniosek dotyczył wprowadzenia punktu do planu pracy rady i do punktu sesji więc zapisuje go do planu pracy rady w styczniu.

Przewodniczący rady poinformował o zmianie w planie pracy rady dotyczącym terminu sesji w kwietniu, zmiana z 24 na 17 kwietnia, zgłoszoną przez radnych na posiedzeniu komisji wspólnych rady.

Rada miasta jednogłośnie przyjęła poprawki w planie pracy rady w 2019 roku dotyczące wprowadzenia do porządku obrad sesji styczniowej punktu dotyczącego działalności spółki Bursztynowy Hel oraz terminu sesji kwietniowej to znaczy zmiany z 24 na 17 kwietnia.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr III/17/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Helu w 2019 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że na sesję może przyjść każdy, jeśli ktoś posiada więcej informacji powinien zająć się zaproszeniem. Przewodniczący podkreślił, że jego wiedza
w poprzedniej kadencji dotycząca działalności Bursztynowego Helu była ograniczona do informacji medialnych a informacje przekazywane w trakcie sesji były tak małe, że aby dowiedzieć się więcej musiał występować z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej.

e) projekt uchwały nr 67/2018 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.

Radny Łazur powiedział, że w projekcie powinno być napisane „plan pracy” i ewentualnie dołączony powinien być plan kontroli zaplanowanych do przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący Rady zgodził się z tym, co powiedział radny Łazur.

Radny Antkowski zgłosił pomyłkę zawartą w załączniku do projektu uchwały dotyczącą planowanego terminu kontroli.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z sugestią radnego Łazura słowo kontroli zamienione zostanie na pracy.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr III/18/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.

f) projekt uchwały nr 68/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok

Skarbnik miasta powiedziała, że zmiany w budżecie mają charakter czyszczący i wyjaśniła:

- miasto otrzymało dwie dotacje:

1. w dziale 854, Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4.936 zł i są to środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;

2. w dziale 900, w wysokości 5.000 zł z WFOŚ i GW z przeznaczaniem na ochronę powietrza i klimatu oraz wymianę piecy tradycyjnych na ogrzewanie ekologiczne;

- proponowane zmiany w budżecie mają związek z wydatkami związanymi z podziałem nieruchomości.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr III/19/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok.

g) projekt uchwały nr 69/2018 w sprawie uchylenia uchwały rady miasta

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr III/20/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały rady miasta.

h) projekt uchwały nr 70/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu

Skarbnik miasta powiedziała, że dokonuje się zmian w WPF miasta Helu na lata 2018-2023 poprzez dostosowanie jej do zmian, które nastąpiły w budżecie miasta Helu na 2018 rok.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr III/21/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.

i) projekt uchwały nr 71/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr III/22/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu.

j) projekt uchwały nr 72/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu

Radny Antkowski zapytał, czy będzie dokonana zmiana w zapisanym terminie dzierżawy nieruchomości w projekcie uchwały 31 grudnia 2019 roku, gdyż na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady miasta Helu termin określony został na 30 czerwca 2019 roku.

Burmistrz Helu powiedział, że zostanie to zmienione na 30 czerwca.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr III/23/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego
w mieście Helu.

k) projekt uchwały nr 73/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Wnioski i informacje.

a) Odczytany został plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (w/w plan stanowi załącznik do protokółu).

Przewodniczący rady powiedział, że jest to nowa komisja, dlatego opracowywane są różne formy pracy i jest to określenie jej kompetencji.

Rada jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

b) Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu poinformował, że plan pracy komisji w 2019 r. został omówiony na posiedzeniu komisji (plan pracy stanowi załącznik do protokółu).

Rada jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu w 2019 roku. Radny Łazur poprosił o przesłanie wszystkim radnym planów pracy komisji stałych Rady Miasta Helu.

c) Burmistrz Helu powiedział, że:

- dokończona została droga na ulicy Żeromskiego, co jest zasługą poprzedniej władzy;

- kończony jest remont odcinka drogi łączącego ulicę Wiejską z ulicą Żeromskiego;

- ogłoszone zostały trzy przetargi, jeden już się odbył;

- udało się doprowadzić do rozbiórki obiektu na ulicy Wiejskiej, Bulwarze Nadmorskim, w parku przy dworcu kolejowym;

- największa karuzela zostanie rozebrana do końca lutego;

- trwają przygotowania do inwestycji na przyszły rok i przyszłe lata.

d) informacja dotycząca przygotowania ZZOM w Helu do sezonu zimowego 2018/2019 została przyjęta (informacja stanowi załącznik do protokółu).

11. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłaszane przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami, a także odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- nie widzi potrzeby tworzenia odrębnego rejestru umów jednak, żeby mogły one zostać opublikowane trzeba zasięgnąć opinii osoby zajmującej się RODO, aby miasto nie poniosło
z tego tytułu szkody;

- program „Przycisk życia” zostanie wprowadzony w przyszłym roku dla najbardziej potrzebujących seniorów.

Kierownik MOPS w Helu powiedziała, że:

- trwa realizacja decyzji administracyjnych na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 października i trwać będzie do 31 września 2019 roku, decyzje na ten okres wydawane są tylko jeden raz;

- jeśli będą miały nastąpić jakiekolwiek zmiany związane z programem 500+, to dopiero od roku 2020;

- ustawodawca wprowadzając zmiany w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych miał na myśli osoby „samotne”;

- wnioskodawczyni rodziny „samotnej”, w której nie jest to unormowane prawnie, a ojciec dziecka żyje powinna złożyć wniosek o powództwo alimentacyjne w celu zabezpieczenia tego powództwa do sądu;

- jeżeli w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku na świadczenie, wnioskodawczyni nie złoży w MOPS pisma z sądu w sprawie w/w zabezpieczenia, osoba ta traci prawa osoby samotnej.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- została podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej z Energią Gdańsk wspólnie ze Stowarzyszeniem NORDA, co powoduje, że ogłaszamy przetarg i można negocjować cenę uzyskując lepsze warunki;

- o bonifikacie dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego na własność zdecyduje rada miasta, temat powinien stanąć na posiedzeniu komisji, przygotowana zostanie symulacja opłat;

- trudno w chwili obecnej określić wysokość bonifikaty;

- Straż Miejska będzie uczulała i zwracała uwagę kierowcą parkującym na terenach zielonych;

- być może wprowadzone zostaną zgodnie z prawem trwałe przeszkody uniemożliwiające fizyczny wjazd na tereny zielone;

- sprawa drzew zostanie przekazana współpracownikom, aby dokonali przeglądu i jeżeli będą konieczne w tym kierunku działania, zostaną one podjęte;

- w sprawie fajerwerków nie ma burmistrz takich kompetencji, może jedynie zaapelować
do mieszkańców o ich nieużywanie;

- wnioski Komisji Gospodarczej dotarły,

- przedszkole w okresie letnim będzie czynne pod warunkiem, że będą chętni
do uczęszczania;

- w społeczności przedszkolnej normalne jest, że jest absencja, był problem z ogrzewaniem, który został już załatwiony.

Dyrektor ZSO w Helu powiedziała, że:

- miała miejsce awaria kotłowni, z którą często są problemy;

- okazało się, że termometr w przedszkolu zawieszony był naprzeciw drzwi wejściowych a nie w pomieszczeniu i stąd wynikło, że w przedszkolu jest zbyt niska temperatura;

- szkoła posiada procedurę odnośnie chorego dziecka w przedszkolu;

- w przypadku pracujących rodziców zdarza się często, że przyprowadzane są dzieci, które powinny jeszcze pozostać w domu.

Radna Pełechaty zapytała na jakich zasadach w szkole jest magazyn.

Burmistrz Helu odpowiedział, że dzierżawca szkoły wystąpił do byłego burmistrza o zgodę na korzystanie z pomieszczenia na cele magazynowe, za co obciążany jest fakturami.

Radny Nowakowski zapytał w imieniu mieszkańców, dlaczego zostały podniesione kwoty za gospodarowanie odpadami.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- podwyżka jest minimalna, powinna być dwukrotnie wyższa;

- spółka EKO HEL została zadłużona na kwotę ok. 200 tyś. zł przez okres trzech lat;

- do wyrównania strat i wyjścia na prostą, jeżeli zabraknie przyszłego roku rozłożone zostanie na 2 lata.

Radny Salski w imieniu mieszkańców okręgu 11 podziękował za interwencję w sprawie terenu wokół byłego kasyna oraz zapytał, czy teren będzie ogrodzony i czy prawdą jest, że na w/w terenie powstanie blokowisko.

Radny Salski zwrócił uwagę na szpecące miasto pozostałości reklamy mieszczącej się przy dworcu PKP i poprosiło interwencję Straży Miejskiej w tej sprawie.

Burmistrz Helu powiedział, że ZZOM w Helu otrzymał zapytanie i prośbę o przygotowanie oferty na zabezpieczenie terenu wokół byłego kasyna. Taka oferta została przygotowana
i wysłana, a zakład teraz czeka na odpowiedź i jeśli zostanie przyjęta wszystkie wejścia
do obiektu zostaną zabezpieczone. Z reklamami musi zostać zrobiony porządek, gdyż niektóre wprowadzają w błąd, być może warto opracować jedną strategię informacyjną dla miasta, która będzie służyła mieszkańcom i tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Park wymaga rewitalizacji przynajmniej do przyszłego sezonu, wstępnego uporządkowania.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

 1. Porządek obrad.
 2. Listy obecności.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta za okres
  od 26 listopada do 10 grudnia 2018 roku.
 5. Interpelacje radnego Chronia.
 6. Projekt uchwały nr 63/2018.
 7. Uchwała nr III/14/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.
 8. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 9. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023
 10. Projekt uchwały nr 64/2018.
 11. Uchwała nr III/15/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Helu na 2019 rok.
 12. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 13. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Helu na 2019 rok.
 14. Opinia Komisji Rewizyjnej do budżetu miasta Helu na 2019 rok.
 15. Opinia Komisji Gospodarczej w sprawie budżetu miasta Helu na 2019 rok.
 16. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie budżetu miasta Helu na 2019 rok.
 17. Projekt uchwały nr 65/2018.
 18. Uchwała nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2019 roku.
 19. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 20. Projekt uchwały nr 66/2018.
 21. Uchwała nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Helu w 2019 roku.
 22. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 23. Projekt uchwały nr 67/2018.
 24. Uchwała nr III/18/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu.
 25. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 26. Projekt uchwały nr 68/2018.
 27. Uchwała nr III/19/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok.
 28. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 29. Projekt uchwały nr 69/2018.
 30. Uchwała nr III/20/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały rady miasta.
 31. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 32. Projekt uchwały nr 70/2018.
 33. Uchwała nr III/21/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.
 34. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 35. Projekt uchwały nr 71/2018.
 36. Uchwała nr III/22/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu.
 37. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 38. Projekt uchwały nr 72/2018.
 39. Uchwała nr III/23/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu.
 40. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 41. Projekt uchwały nr 73/2018.
 42. Uchwała nr III/24/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 43. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 44. Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 45. Projekt planu pracy Komisji Gospodarczej na 2019 rok.
 46. Informacja dotycząca przygotowania ZZOM w Helu do sezonu zimowego 2018/2019.

Na IV sesji Rady Miasta Helu 30 stycznia 2019 roku protokół z III sesji został zatwierdzony głosami:

„za”

-

13

„przeciw”

-

----

„wstrzymującymi się”

-

----

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwała nr III 23 18.pdf (PDF, 21KB) 2019-02-07 15:04:53 22 razy
2 wynik głosowania imiennego (8).pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 15:04:53 34 razy
3 uchwała nr III 24 18.pdf (PDF, 37KB) 2019-02-07 15:04:53 26 razy
4 wynik głosowania imiennego (9).pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 15:04:53 23 razy
5 uchwała nr III 20 18.pdf (PDF, 19KB) 2019-02-07 15:03:43 23 razy
6 wynik głosowania imiennego (5).pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 15:03:43 22 razy
7 uchwała nr III 21 18.pdf (PDF, 3.MB) 2019-02-07 15:03:43 24 razy
8 wynik głosowania imiennego (6).pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 15:03:43 33 razy
9 uchwała nr III 22 18.pdf (PDF, 22KB) 2019-02-07 15:03:43 22 razy
10 wynik głosowania imiennego (7).pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 15:03:43 21 razy
11 uchwała nr III 17 18.pdf (PDF, 4.MB) 2019-02-07 15:00:26 24 razy
12 wynik głosowania imiennego (10).pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 15:00:26 22 razy
13 uchwała nr III 18 18.pdf (PDF, 42KB) 2019-02-07 15:00:26 21 razy
14 wynik głosowania imiennego (3).pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 15:00:26 22 razy
15 uchwała nr III 19 18.pdf (PDF, 1.MB) 2019-02-07 15:00:26 24 razy
16 wynik głosowania imiennego (4).pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 15:00:26 22 razy
17 07_02_2019_14_58_53_uchwała nr III 14 18.pdf (PDF, 2.MB) 2019-02-07 14:58:53 24 razy
18 07_02_2019_14_58_53_wynik głosowania imiennego.pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 14:58:53 22 razy
19 07_02_2019_14_58_53_uchwała nr III 15 18.pdf (PDF, 3.MB) 2019-02-07 14:58:53 26 razy
20 07_02_2019_14_58_53_wynik głosowania imiennego (2).pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 14:58:53 22 razy
21 07_02_2019_14_58_53_uchwała nr III 16 18.pdf (PDF, 5.MB) 2019-02-07 14:58:53 26 razy
22 07_02_2019_14_58_53_wynik glosowania imiennego.pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 14:58:53 20 razy
23 projekt nr 73 2018.pdf (PDF, 98KB) 2019-02-07 14:52:23 22 razy
24 uchwała nr III 14 18.pdf (PDF, 2.MB) 2019-02-07 14:52:23 0 razy
25 wynik glosowania imiennego.pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 14:52:23 0 razy
26 uchwała nr III 15 18.pdf (PDF, 3.MB) 2019-02-07 14:52:23 0 razy
27 wynik głosowania imiennego (2).pdf (PDF, 23KB) 2019-02-07 14:52:23 0 razy
28 uchwała nr III 16 18.pdf (PDF, 5.MB) 2019-02-07 14:52:23 0 razy
29 uchwała RIO w Gdańsku w spr uchwały budżetowej.pdf (PDF, 54KB) 2019-02-07 14:49:24 21 razy
30 uchwała RIO w Gdańsku w spr WPF .pdf (PDF, 63KB) 2019-02-07 14:49:24 24 razy
31 projekt nr 63 2018.pdf (PDF, 3.MB) 2019-02-07 14:49:24 21 razy
32 projekt nr 64 2018.pdf (PDF, 10MB) 2019-02-07 14:49:24 22 razy
33 projekt nr 65 2018.pdf (PDF, 7.MB) 2019-02-07 14:49:24 28 razy
34 projekt nr 66 2018.pdf (PDF, 4.MB) 2019-02-07 14:49:24 23 razy
35 opinia Komisji Gospodarczej do budżetu miasta Helu na 2019 r.pdf (PDF, 48KB) 2019-02-07 14:48:27 23 razy
36 opinia komisji Rewizyjnej do budżetu miasta Helu na 2019 r.pdf (PDF, 16KB) 2019-02-07 14:48:27 21 razy
37 opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w spr budżetu miasta Helu na 2019 r.pdf (PDF, 14KB) 2019-02-07 14:48:27 26 razy
38 plan pracy komisji Gospodarczej.pdf (PDF, 34KB) 2019-02-07 14:48:27 22 razy
39 plan pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (PDF, 12KB) 2019-02-07 14:48:27 21 razy
40 projekt plamu pracy Komisji Gospodarczej.pdf (PDF, 36KB) 2019-02-07 14:48:27 19 razy
41 protokół nr III 18.pdf (PDF, 5.MB) 2019-02-07 14:47:31 28 razy
42 zawiadomienie.pdf (PDF, 60KB) 2019-02-07 14:47:31 23 razy
43 sprawozdanie burmistrza Helu z dzialalności w okresie międzysesyjnym.pdf (PDF, 45KB) 2019-02-07 14:47:31 19 razy
44 sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał.pdf (PDF, 1.MB) 2019-02-07 14:47:31 27 razy
45 listy obecności.pdf (PDF, 44KB) 2019-02-07 14:47:31 22 razy
46 informacja ZZOM w Helu.pdf (PDF, 33KB) 2019-02-07 14:47:31 24 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirela Figurska 07-02-2019 10:04:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirela Figurska 07-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Mirela Figurska 07-02-2019 15:04:53