Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2019

PROJEKT NR  .../2019

Uchwała Nr …../    /19
Rady Miasta Helu

z dnia …………….. 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2019”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1840),

Rada Miasta Helu, uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w 2019 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zobowiązała samorząd gminny do corocznego przyjmowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Ramowy zakres i sposób przyjęcia programu określa art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Helu w roku 2019, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego projektu uchwały jest zgodny z wymaganiami określonymi w w/w ustawach. Środki finansowe na realizację programu zaplanowano w budżecie miasta Helu na rok 2019. Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione.

Projekt uchwały przygotowała/przygotował

Stanowisko służbowe

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Data

Podpis

komendant

Straży Miejskiej w Helu

Adam MARCINIAK

58 6777245

 

 

sekretarz miasta Helu

Marek DYKTA

58 6777261

 

 

Projekt uchwały sprawdzono pod względem prawnym

radca prawny

Urzędu Miasta Helu

Mariusz RUBASZEWSKI

58 6777242

 

 

Z projektem uchwały zapoznałem się

skarbnik miasta Helu

Teresa RZEPKO

58 6777240

 

 

zastępca burmistrza Helu

Jarosław PAŁKOWSKI

58 6777240

 

 

Projekt uchwały zatwierdzam do przesłania pod obrady Rady Miasta Helu

burmistrz Helu

Mirosław WĄDOŁOWSKI

58 6777240

 

 

 

 

 

Załącznik do Projektu Uchwały Nr   .../2019
Rady Miasta Helu
z dnia ……………….. 2019 r.

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
 

NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HEL W 2019 ROKU
 

Wprowadzenie

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

Przedmiotem opracowania jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w 2019 roku”.

Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2019 w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek oraz środków finansowych przewidzianych                        na realizacje programu.

Zadania gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi uległy istotnym zmianom, które wprowadziła, wchodząca w życie 1 stycznia 2012 roku ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 230, poz. 1373 z późn. zm.). Zgodnie
ze zmienionym art. 11a ust. 1 ustawy, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) burmistrz – należy przez to rozumieć burmistrza Helu;

2) Hel – należy przez to rozumieć gminę miejską Hel;

3) schronisko - należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt w Dąbrówce k. Wejherowa, 84-242 Luzino, Dąbrówka Młyn 30, prowadzone przez Stowarzyszenie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”, 84-207 Bojano, ul. Rzemieślnicza 2;

4) straż miejska - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Helu, z siedzibą 84-150 Hel, ul. Komandorskiej 2,
nr tel. 58 6777 245 lub 600 251 166, 694 901 166, 698 481 166;

5) ZZOM - należy przez to rozumieć Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu, zakład budżetowy miasta Helu, 84-150 Hel, ul. Kuracyjna 3, tel. 58 6750574 i 58 6750688;

6) zwierzęta bezdomne - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

7) zwierzęta domowe - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

8) koty wolno żyjące - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

9) program - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w 2019 roku”;

 1. organizacje pozarządowe – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe działające na terenie Helu, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
 2. przychodnia – należy przez to rozumieć Przychodnię Weterynaryjną Lek. Wet. Adam Lipski, 84-100 Puck,
  ul. Miotka 1, tel. 58 6732116, 58 7743033.

 

§ 2.

Koordynatorem programu jest burmistrz, działający w tym wypadku za pośrednictwem straży miejskiej.

§ 3.

Realizatorami Programu są:

1) schronisko;

2) straż miejska;

3) ZZOM;

4) przychodnia.

§ 4.

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Helu oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5.

Zadania priorytetowe programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

2) odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Helu;

3) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) usypianie ślepych miotów;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) działania o charakterze edukacyjnym.

§ 6.

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizuje schronisko i przychodnia poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do w/w podmiotów, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania
do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

 

§ 7.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Helu realizują:

1) straż miejska oraz pracownicy schroniska poprzez odławianie bezdomnych zwierząt, może być prowadzone
za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia lub zdrowia łapanych zwierząt, a także zapewniał bezpieczeństwo użytkujących go ludzi;

2) ZZOM poprzez tymczasową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w przystosowanej klatce na terenie ZZOM, do momentu przyjazdu osób upoważnionych ze schroniska do ich odbioru;

3) schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Helu.

§ 8.

Opieką objęte są wolno żyjące koty na terenie Helu w zakresie:

1) ustalenie przez pracownika ZZOM i mieszkańców Helu miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane przez ZZOM;

3) sterylizację lub kastrację odłowionych wolno żyjących kotów poprzez przychodnię;

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom poprzez przychodnię;

5) usypiania ślepych miotów realizowanych przez przychodnię.

 

§ 9.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

§ 10.

 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na drogach gminnych z udziałem zwierząt realizuje burmistrz, zawierając w tym celu umowę z przychodnią.
 2. Zgłoszenie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie Helu należy kierować w godzinach pracy straży miejskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.
 3. Zgłoszenia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na drogach gminnych - poza godzinami pracy straży miejskiej, należy kierować do ZZOM, które powiadamia schronisko zajmujące się przewozem zwierząt
  do przychodni.

§ 11.

W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym:

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania;

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów oraz kotów;

3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych;

4) edukacja mieszkańców Helu w zakresie opieki nad zwierzętami (plakaty, ulotki);

5) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł.

§ 12.

 1. Program realizowany jest z budżetu miasta Helu.
 2. Środki finansowe przeznaczone na jego realizację programu w 2019 roku wynoszą 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 3. Środki przeznaczone na realizację programu są wydatkowane zgodnie z treścią umów, zleceń oraz porozumień zawartych z wykonawcami programu, działań o charakterze edukacyjno-informacyjne, zakupu środków
  do dezynfekcji oraz niezbędnego sprzętu specjalistycznego.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Projekt uchwały programu opieki nad zwierzętami 2019.pdf (PDF, 23KB) 2019-02-08 09:50:07 34 razy
2 Projekt uchwały programu zwierzęta 2019.pdf (PDF, 21KB) 2019-02-08 08:56:53 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 08-02-2019 08:56:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 08-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Adam Marciniak 08-02-2019 09:50:07