Ogłoszenie z dnia 07.07.2009 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia/powierzenia realizacji zadań w zakresie Pomoc społeczna na świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców miasta Helu.

RO-8028-1/09
BURMISTRZ HELU

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462) oraz uchwały nr XXV/149/08 Rady Miasta Helu z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Helu z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w 2009 roku
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
tj. w formie wsparcia/powierzenia realizacji zadań w zakresie:

 
Konkurs obejmuje następujące zadania:
 
I. Pomoc społeczna na świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców miasta Helu.
Na realizację zadania burmistrz przeznacza kwotę w wysokości – 35 000,00
Na zadanie burmistrz wydatkował w formie dotacji kwoty:
w 2005 r. – 0,00 zł,
w 2006 r. – 0,00 zł,
w 2007 r. – 0,00 zł
w 2008 r. – 0,00 zł
Kwoty w całości zostały przekazane organizacjom pozarządowym.
 
Miejsce i termin składania ofert:
  • w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta Helu (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel – do dnia 11 sierpnia 2009 r. do godz. 15:00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu.
Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia ofert: do 15.08.2009 r.
 
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa bierze pod uwagę:
·        możliwość realizacji zadania przez organizację,
·        zgodność projektu z priorytetami zadania,
·        ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
·        wysokość udziału środków publicznych zaplanowanych na realizację zadania,
·        innowacyjność proponowanych rozwiązań,
·        dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z gminą Hel
·        dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Hel.
 
Zasady przyznawania dotacji:
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie określenia wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego o wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, z 2003 r., poz. 1891). Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  2. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć:
·    w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem: „Oferta w konkursie na realizację zadania publicznego”.
·    w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 11.08.2009 r. do godz. 15.00.
  1. Do oferty należy dołączyć:
·    Aktualną wersję statutu organizacji (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia na dzień składania oferty),

·    Sprawozdanie finansowe i merytoryczne /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok

·    Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia na dzień składania oferty).

·    Umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania z partnerem.
  1. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.
  2. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009r.
 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Helu w pokoju nr 203 (tel. 67-77-258). Formularze ofert można odebrać na miejscu oraz na stronie: bip.hel.eu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 
 
 
Hel, dnia 07.07.2009 r.
 
p.o. burmistrza Helu
 
Jarosław Pałkowski

Załączniki do pobrania

1 sprawozdanie-1.doc (DOC, 14KB) 2009-07-07 16:40:25 456 razy
2 oferta-1.doc (DOC, 10KB) 2009-07-07 16:40:25 463 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 07-07-2009 16:40:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 07-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 07-07-2009 16:40:25