Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie utworzenia formacji cywilnej miasta Helu. 2013-12-18 08:57:23
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego 2013-12-18 08:51:06
Zawiadomienie o terminie XXXV sesji Rady Miasta Helu. 2013-12-11 14:35:18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 2013-12-11 14:18:04
Informacja WAM Oddział Regionalny w Gdyni o wywieszeniu wykazu nieruchomości w Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego. 2013-12-10 09:22:44
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-12-05 09:07:09
Ogłoszenie AMW Oddział Terenowy w Gdyni o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Helu. 2013-11-28 11:32:27
Wykaz nr 52/13 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2013-11-28 11:25:18
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości. 2013-11-28 11:10:26
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w Gdyni o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 2013-11-21 08:35:12
Zawiadomienie o terminie XXXIV sesji Rady Miasta Helu. 2013-11-21 08:15:47
Informacja Burmistrza Helu w sprawie godzin pracy Urzędu Miasta Helu dn. 22.11.2013 roku. - dokument stracił ważność 2013-11-20 11:22:03
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miasta Helu. 2013-11-19 08:36:37
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miasta Helu. 2013-11-19 08:29:20
Ogłoszenie burmistrza Helu o zmianie ogłoszenia dot. usługi udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na sfinansowane zadania inwestycyjnego pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu". 2013-11-15 10:15:54
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia pn.: 2013-11-14 11:29:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III" 2013-11-14 11:24:42
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2013-11-08 11:33:23
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2013-11-08 11:27:36
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie prowadzenia elektronicznego publicznego wykazu danych o środowisku. 2013-11-08 11:24:31
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości. 2013-11-07 09:55:20
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego. 2013-11-07 09:32:07
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2012 2013-11-04 12:25:09
Zawiadomienie o terminie XXXIII sesji Rady Miasta Helu. 2013-10-21 12:46:45
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-10-18 15:02:41
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w Gdyni o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gdańsku. 2013-10-16 09:25:01
Ogłoszenia Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w Gdyni o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gdańsku. 2013-10-16 09:22:08
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w Gdyni o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gdańsku. 2013-10-16 09:10:28
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w Gdyni o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gdańsku. 2013-10-16 09:08:35
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 2 października 2013 r. 2013-10-10 08:24:06
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Terenowego AMW w Gdyni o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Helu. 2013-10-02 09:46:48
Ogłoszenie Dyrektora WAM O. w Gdyni o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rumii. 2013-10-02 09:39:13
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-10-01 14:28:04
Obwieszczenie burmistrza Helu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 2013-09-30 08:48:03
Ogłoszenie Dyrektora WAM O. w Gdyni o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Władysławowie. 2013-09-27 11:15:57
Ogłoszenie Dyrektora WAM O. w Gdyni o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wejherowie. 2013-09-24 11:56:25
Informacja o wyniku rokowań ogłoszonych na dzień 20 września 2013 roku. 2013-09-23 13:48:20
Harmonogram wywozu odpadów w mieście Helu na październik 2013 roku. 2013-09-20 08:39:10
Zawiadomienie o terminie XXXII sesji Rady Miasta Helu. 2013-09-19 09:33:27
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2013-09-19 09:07:03
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2013-09-11 14:43:37
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2013-09-11 14:11:29
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2013-09-11 14:08:21
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-08-14 13:56:25
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych. 2013-08-14 13:51:12
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2013 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. 2013-08-13 11:24:41
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie zmian planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok. 2013-08-13 11:10:30
Informacja burmistrza Helu dotycząca dystrybucji worków na odpady. 2013-08-09 14:04:34
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-08-08 10:46:03
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w Gdyni o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gdańsku. 2013-08-07 11:24:54
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w Gdyni o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rumii. 2013-08-02 10:20:27
Ogłoszenie burmistrza Helu o zamiarze przeprowadzenia rokowań, mających na celu zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Helu. 2013-08-02 09:00:55
Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego dot. otwartego konkursu ofert na dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH 2013 - edycja 2". 2013-07-29 11:13:47
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Helu. 2013-07-26 09:58:53
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu" 2013-07-26 09:52:18
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna" 2013-07-26 09:41:55
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ustalającej stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. 2013-07-26 09:25:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustaleniu zakresu raportu oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia. 2013-07-24 09:33:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustaleniu zakresu raportu oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia. 2013-07-24 09:25:16
Ogłoszenie WAM Oddział Regionalny w Gdyni o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wejherowie. 2013-07-22 10:03:14
Ogłoszenie AMW Oddział Terenowy w Gdyni o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Helu. 2013-07-22 09:38:08
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie powierzenia zakładowi budżetowemu obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Helu oraz utworzenia i prowadzenia punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. 2013-07-12 10:31:45
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu na lata 2013 - 2022. 2013-07-12 10:25:30
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2013 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. 2013-07-12 10:21:38
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu na lata 2013 - 2022. 2013-07-12 10:16:59
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. 2013-07-12 10:12:40
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmian planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok. 2013-07-12 10:04:37
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2013 rok. 2013-07-12 10:00:14
Ogłoszenie Dyrektora Regionalnego WAM w Gdyni o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej we Władysławowie. 2013-07-10 08:40:57
Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku dot. Miasta Helu jako miejsca pobytu nieznanej z miejsca pobytu uczestnika Jarosława Żmudzkiego. 2013-07-08 08:24:26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi stref płatnego parkowania na terenie miasta Helu. 2013-07-03 14:04:03
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Helu. 2013-07-03 10:59:01
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w Gdyni o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w mieście Helu. 2013-07-03 09:39:43
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmian planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok. 2013-06-28 10:15:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia. 2013-06-28 09:47:07
Wykaz nieruchomości polożonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2013-06-28 09:30:47
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2013 rok. 2013-06-27 09:49:39
Ogłoszenie AMW Oddział Terenowy w Gdyni o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Helu. 2013-06-26 15:17:18
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-06-24 11:09:05
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2013-06-21 09:53:26
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miasta Helu. 2013-06-20 09:24:49
Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w Gdyni o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-06-20 08:50:43
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Miasta Helu. 2013-06-19 14:32:45
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych. 2013-06-17 10:37:34
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie powołania i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji. 2013-06-17 10:35:22
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy praz sposobu likwidacji środków trwałych w Urzędzie Miasta Helu. 2013-06-17 10:27:11
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu. 2013-06-17 10:18:07
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. 2013-06-17 10:14:18
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmian planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok. 2013-06-17 10:08:44
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. 2013-06-17 10:05:00
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2013 rok. 2013-06-17 09:58:12
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie procedury przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2013-06-17 09:54:17
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont. 2013-06-17 09:48:52
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2013 rok. 2013-06-17 09:37:12
Jak prawidłowo segregować odpady na terenie miasta Helu - MINI PORADNIK 2013-06-14 16:14:30
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie wyznaczenia pracownika U.M.Helu na sekretarza komisji przyznającej nagrody za osiągnięcia sportowe i komisji przyznającej nagrody za wysokie osiągnięcia artystyczne. 2013-06-14 11:44:53
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Helu". 2013-06-14 11:38:01
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Helu. 2013-06-14 11:33:30
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Helu. 2013-06-14 11:26:36
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie likwidacji stanowiska kierownika JRP w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu. 2013-06-14 11:19:45
Zawiadomienie o terminie dyżuru Klubu Radnych Lepsza Przyszłość dla Helu. 2013-06-11 13:43:11
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2013-06-11 13:23:44
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-06-06 08:34:25
Zarządzenie Sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie. 2013-05-27 15:25:22
Informacja Dyrektora o. Regionalnego WAM w Gdyni o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-05-27 09:30:25
Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta Helu. 2013-05-27 08:43:03
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Miasta Helu. 2013-05-23 09:09:08
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Helu dyrektora regionalnego WAM w Gdyni. 2013-05-21 11:17:06
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Helu dyrektora regionalnego WAM w Gdyni. 2013-05-21 11:01:30
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-05-21 09:45:14
Ogłoszenie dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w Gdyni o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 2013-05-06 10:20:28
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-04-26 14:14:22
Obwieszczenie burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-04-26 14:01:21
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych w m. Helu, ogłoszonego na dzień 24.04.2013 r. 2013-04-24 14:13:38
Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta Helu. 2013-04-18 13:52:24
Zawiadomienie o terminie XXIX sesji Rady Miasta Helu. 2013-04-17 12:11:08
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puckiego o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Puckiego. 2013-04-16 09:56:51
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puckiego o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Puckiego. 2013-04-16 09:51:29
Ogłoszenie dyrektora Oddziału Terenowego AMW w Gdyni dot. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w Helu. 2013-04-16 09:44:47
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2013-04-16 09:03:40
Zbiorka odpadów elektrycznych i elektronicznych. 2013-04-11 15:06:30
Ogłoszenie dyrektora Oddziału Terenowego AMW w Gdyni dot. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w Helu. 2013-04-11 12:16:19
Wypełnianie deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi. 2013-04-11 11:49:38
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawę terenów na cele parkingowe. 2013-04-09 10:56:14
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2013-04-05 11:05:57
Zawiadomienie o terminie dyżuru radnych Klubu Radnych Lepsza Przyszłość dla Helu. 2013-04-04 11:05:40
Informacja Dyrektora Oddziału Reg. WAM o wywieszeniu wykazu nieruchomości w Helu przeznaczonych do sprzedaży. 2013-04-04 10:23:43
Informacja Dyrektora Oddziału Reg. WAM o o przetargu na sprzedaż lokalu garażowego w Helu. 2013-04-04 10:18:45
Informacja Dyrektora Oddziału Reg. WAM o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-04-04 10:11:46
Informacja Dyrektora Oddziału Reg. WAM o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-04-04 09:59:05
Dyżur pracowników Urzędu Miasta Helu w dniu 6 kwietnia 2013 roku w zakresie pomocy w wypełnianiu deklaracji dotyczących wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-04-04 09:08:28
Informacja o wyniku przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 03.04.2013 r. na dzierżawę terenu. 2013-04-04 08:42:22
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 26 marca 2013 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Helu. 2013-03-27 08:10:52
Informacja dot. dyżuru Klubu Radnych Lepsza Przyszłość dla Helu. 2013-03-06 14:47:51
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. - dokument stracił ważność 2013-03-04 11:01:32
Zawiadomienie o Przewodniczącego Rady Miasta Helu o terminie sesji R.M Helu. 2013-02-20 14:29:35
Informacja o wywieszeniu WYKAZU dotyczącego nieruchomości stanowiącej lokal garażowy 2013-02-18 11:12:02
Ogłoszenie o przetargu Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni. 2013-02-18 11:05:44
Wykaz Nr 4/13 - Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni 2013-02-18 11:01:09
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2013-02-15 14:25:11
Zarządzenie Sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie, w I Wydziale Cywilnym. 2013-02-15 09:54:54
Ogłoszenie o przetargu dyrektora oddziału Regionalnego WAM w Gdyni. 2013-02-15 09:45:28
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2013-02-05 12:06:46
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2013-02-05 12:03:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez AMW o. w Gdyni. 2013-02-01 09:05:50
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. 2013-02-01 08:51:27
Informacja w sprawie dzierżawy gruntów. 2013-01-31 11:23:25
Ogłoszenie burmistrza Helu. 2013-01-29 10:18:04
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2013-01-25 14:59:06
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miasta Helu. 2013-01-25 11:26:52
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Miasta Helu. 2013-01-24 09:10:15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego. 2013-01-23 14:22:56
Obwieszczenie o licytacji. 2013-01-22 09:14:02
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2013-01-04 12:56:05
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2013-01-04 12:53:01
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2013-01-04 12:50:42
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2013-01-04 12:48:50
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2013-01-04 12:43:29
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-01-04 10:33:19